Załącznik nr 22

Priorytety, działania i zadania realizowane w ramach kontraktu przez Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej


§1. Wielkość dotacji w dyspozycji Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej na dofinansowanie zadań własnych samorządu województwa w zakresie organizowania i dotowania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich wynosi:

1) w roku 2001 - 29 930,1 tys. zł,

2) w roku 2002 kontrakt obejmie kwotę przypadającą na województwo w ramach kwoty 500.000.000 zł - zgodnie z podziałem dokonanym na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie dotacji budżetowej dla samorządów województw na organizowanie i dotowanie kolejowych regionalnych przewozów (D z. U. Nr 107, poz.1130).


§2. Tryb przekazywania dotacji, o których mowa w §1, i organy dokonujące tego przekazania, terminy rozpoczęcia organizowania i dotowania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich przez samorządy województw określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie dotacji budżetowej dla samorządów województw na organizowanie i dotowanie kolejowych regionalnych przewozów (D z. U. Nr 107, poz.1130).