Kontrakt wojewódzki
zawarty dnia 19 czerwca 2001r. w Warszawie

pomiędzy
Radą Ministrów,
zwaną dalej stroną rządową, reprezentowaną przez
Jerzego Kropiwnickiego, Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa,
i
Samorządem Województwa Śląskiego,
zwanym dalej stroną samorządową,
reprezentowanym przez Jana Olbrychta, Marszałka Województwa Śląskiego,

zwany dalej kontraktem.


Art. 1
Strony zgodnie stwierdzają, że dla osiągnięcia celów związanych z rozwojem
i restrukturyzacją Województwa Śląskiego ponosić będą nakłady finansowe na realizację wspólnie ustalonych działań i zadań, w wysokości określonej w kontrakcie, oraz stosować będą ustalone w kontrakcie zasady wdrażania, monitorowania, oceny oraz kontroli tych działań i zadań.


Art. 2
Wszelkie działania i zadania podejmowane na podstawie kontraktu uwzględniać będą specyfikę Województwa Śląskiego i jego obecną sytuację społeczno-ekonomiczną, tak by stwarzać podstawy dla zmian prowadzących do wzrostu poziomu życia mieszkańców oraz rozwoju gospodarczego Województwa.


Art. 3
1. Strony postanawiają, że realizacja kontraktu będzie przebiegała z poszanowaniem zasad subsydiarności, partnerstwa, ochrony środowiska, zapewnienia równości szans na rynku pracy oraz efektywności i koncentracji wydatkowania środków publicznych.
2. Dla urzeczywistnienia zasady subsydiarności Strony deklarują ograniczenie się do działań należących do ich kompetencji i współpracę przy realizacji kontraktu z partnerami samorządowymi, rządowymi, społecznymi i gospodarczymi.
3. Dla urzeczywistnienia zasady partnerstwa Strony deklarują jawność wszelkich informacji związanych z kontraktem oraz pełną współpracę w zakresie realizacji postanowień kontraktu z mieszkańcami Województwa, samorządami oraz innymi zainteresowanymi podmiotami.


Art. 4
1. Niniejszy kontrakt Strony zawierają na okres od dnia jego zatwierdzenia do dnia 31 grudnia 2002 roku, z zastrzeżeniem, że:
1) wydatkowanie środków objętych kontraktem i pochodzących z programów pomocowych PHARE Wspólnoty Europejskiej oraz towarzyszącego im współfinansowania może być prowadzone po roku 2002, do końca okresu realizacji tych programów, zgodnie z właściwymi umowami międzynarodowymi,
2) wydatkowanie środków objętych kontraktem ulega przedłużeniu w odniesieniu do kwot, których wielkość i sposób wydatkowania po roku 2002 określone zostały w kontrakcie,
3) wydatkowanie środków objętych kontraktem ulega przedłużeniu w odniesieniu do kwot wydatków nie zrealizowanych w roku 2002, pod warunkiem uwzględnienia tych kwot w rozporządzeniu Rady Ministrów, o którym mowa w art. 15.
2. Zapis ust. 1 nie narusza postanowień art.13.


Art. 5
1. Na realizację kontraktu Strony przeznaczają łącznie 930 833,63 tys. zł i 27 823,50 tys. EURO. Źródłami finansowania kontraktu są:
1) środki krajowe pochodzące z budżetu państwa, w tym środki w dyspozycji ministrów właściwych i wojewody,
2) środki pochodzące z budżetu Wspólnoty Europejskiej,
3) środki pochodzące z budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
4) środki pochodzące od innych podmiotów.
2. Kwoty wymienione w ust. 1 mogą ulec zmianie na skutek:
1) określenia wielkości lub alokacji na poszczególne województwa tych środków w dyspozycji ministrów właściwych, których wielkość bądź alokacja zostanie określona po podpisaniu kontraktu, zgodnie z postanowieniami art. 7 ust. 3 i 4,
2) zmiany wielkości środków pochodzących ze Wspólnoty Europejskiej, zgodnie z postanowieniami art. 16 ust. 1,
3) ustalenia alokacji na poszczególne województwa środków, o których mowa w art. 9,
4) zmiany przewidywanej wielkości współfinansowania kontraktu ze strony jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z postanowieniami art. 11 ust. 4.


Art. 6
Strona rządowa udostępni na realizację kontraktu łącznie 395 220 tys. zł ze środków krajowych pochodzących z budżetu państwa, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2001 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyjęcia Programu wsparcia na lata 2001 - 2002 (Dz.U. Nr 39, poz. 460), w tym:


1) 341 640 tys. zł na rozliczenie inwestycji wieloletnich jednostek samorządu terytorialnego,
a) w roku 2001 - 150 240 tys. zł,
b) w roku 2002 - 191 400 tys. zł,


2) 20 000 tys. zł na zadania objęte kontraktem w ramach środków określonych w kolumnie oznaczonej numerem 2 tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2001r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyjęcia Programu wsparcia na lata 2001 - 2002 (Dz. U. Nr 39 poz. 460),
a) w roku 2001 - 9 000 tys. zł,
b) w roku 2002 - 11 000 tys. zł,


3) 0 tys. zł na zadania objęte kontraktem w ramach środków określonych w kolumnie oznaczonej numerem 3 tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2001r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyjęcia Programu wsparcia na lata 2001 - 2002 (Dz. U. Nr 39 poz. 460),
a) w roku 2001 - 0 tys. zł,
b) w roku 2002 - 0 tys. zł,


4) 8 639 tys. zł na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego ze środków będących w dyspozycji Wojewody Śląskiego,
a) w roku 2001 - 8 639 tys. zł,
b) w roku 2002 - 0 tys. zł,


5) 22 961 tys. zł na współfinansowanie programu spójności społeczno-gospodarczej PHARE,
a) w roku 2001 - 20 261 tys. zł,
b) w roku 2002 - 2 700 tys. zł,


6) 1 980 tys. zł na współfinansowanie programów współpracy przygranicznej PHARE
oraz Zintegrowanego Programu Granica Wschodnia, z wyjątkiem zadań wykonywanych w tym zakresie przez organy administracji rządowej,
a) w roku 2001 - 990 tys. zł,
b) w roku 2002 - 990 tys. zł.


Art. 7
1. Strona rządowa udostępni na realizację kontraktu łącznie 378 135,63 tys. zł i 671 tys. EURO ze środków pozostających w dyspozycji ministrów właściwych i środków pozostających w dyspozycji wojewody, o których mowa w załączniku nr 5 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2001 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyjęcia Programu wsparcia na lata 2001 - 2002 (Dz. U. Nr 39, poz. 460), w tym:


1) 3 528,105 tys. zł ze środków Ministra właściwego do spraw pracy,
a) w roku 2001 - 3 528,105 tys. zł,


2) 671 tys. EURO ze środków Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
a) w roku 2001 - 134 tys. EURO,
b) w roku 2002 - 537 tys. EURO,


3) 89 369 tys. zł. ze środków Ministra Gospodarki,
a) w roku 2002 - 89 369 tys. zł,


4) 98 864,425* tys. zł + 104 915 tys. zł (ACM) = 203 779,425 tys. zł ze środków Ministra Zdrowia,
a) w roku 2001 - 44 369,995* tys. zł + 765 tys. zł (ACM) = 45 134,995 tys. zł,
b) w roku 2002 - 54 494,430* tys. zł + 104 150 tys. zł (ACM) = 158 644,430 tys. zł.


5) 17 754 tys. zł. ze środków Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
a) w roku 2001 - 9 859 tys. zł,
b) w roku 2002 - 7 895 tys. zł,


6) 29 930,1 tys. zł. ze środków Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej,
a) w roku 2001 - 29 930,1 tys. zł,


7) 33 775 tys. zł. ze środków Wojewody Śląskiego,
a) w roku 2001 - 4 350 tys. zł + 13 741 tys. zł (Pyrzowice) = 18 091 tys. zł,
b) w roku 2002 - 15 684 tys. zł (Pyrzowice),

*- wielkość podanych kwot może ulec zmianie na zasadach określonych w załączniku nr 18

2. Strona rządowa udostępni na realizację kontraktu 50 000 tys. zł. ze środka specjalnego określonego rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad dofinansowywania inwestycji sportowych ze środków pochodzących z dopłat do stawek w grach liczbowych, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków i ich rozliczania (Dz. U. Nr 46, poz. 293 z późniejszymi zmianami), a w jego ramach przeznacza się na inwestycje określone w: wojewódzkim wieloletnim programie rozwoju bazy sportowej, uchwalonym przez Sejmik Województwa:
a) w roku 2001 - 25 000 tys. zł,
b) w roku 2002 - 25 000 tys. zł.


3. Kwoty wymienione w ust. 1 nie obejmują tych środków objętych kontraktem, których wielkość lub alokacja na poszczególne województwa zostanie określona po podpisaniu kontraktu, na zasadach określonych w poszczególnych załącznikach dotyczących środków w dyspozycji ministrów właściwych.


4. Strony uznają za objętą niniejszym kontraktem tę część środków, która przyznana zostanie Województwu Śląskiemu:

1) z kwoty 8000 tys. EURO w 2001 r. i w 2002 r. pozostającej w dyspozycji Ministra właściwego ds. rozwoju wsi, która zostanie rozdysponowana na województwa w oparciu o obiektywne kryteria określone przez Krajowy Komitet Sterujący ds. Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich,


2) z kwoty 53.890, 2 tys. zł (w tym: z 25.662 tys. zł w 2001r. ; oraz z 28.228,2 tys. zł w 2002 r.) pozostającej w dyspozycji ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego na tworzenie i funkcjonowanie wyższych szkół zawodowych, która zostanie rozdysponowana na województwa w oparciu o obiektywne kryteria określone przez tego ministra,


3) z kwoty 54.615 tys. zł w 2002r. pozostającej w dyspozycji ministra właściwego ds. pracy na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych jako zadania własne gmin, powiatów w systemie robót publicznych w powiatach (gminach) zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym, która zostanie rozdysponowana na województwa zgodnie z przepisami, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1999 r. w sprawie trybu i warunków przyznawania dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w systemie robót publicznych jako zadania własne gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym,


4) z kwoty 54.963,7 tys. zł w 2002r. pozostającej w dyspozycji ministra właściwego ds. pracy na wsparcie programów, inicjowanych przez organy samorządu województwa, mających na celu zmniejszenie negatywnych skutków bezrobocia oraz utrzymanie lub tworzenie miejsc pracy i realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych , która zostanie rozdysponowana na województwa zgodnie z przepisami, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad, warunków i trybu wspierania środkami budżetu państwa programów inicjowanych przez organy samorządu województwa,


5) z kwoty 500.000 tys. zł w 2002r. pozostającej w dyspozycji wojewodów na dofinansowanie zadań własnych samorządu województwa w zakresie organizowania i dotowania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich, która zostanie rozdysponowana na województwa na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie dotacji budżetowej dla samorządów województw na organizowanie i dotowanie kolejowych regionalnych przewozów,

Art. 8
Strona rządowa udostępni środki pochodzące z budżetu Wspólnoty Europejskiej
w wysokości:


1) 23 510 tys. EURO na realizację programu spójności społeczno-gospodarczej PHARE,
a) w roku 2001 - 21 260 tys. EURO,
b) w roku 2002 - 2 250 tys. EURO,


2) 3 642,5 tys. EURO na realizację programów współpracy przygranicznej PHARE oraz Zintegrowanego Programu Granica Wschodnia, z wyjątkiem zadań wykonywanych w tym zakresie przez organy administracji rządowej,
a) w roku 2001 - 2 000 tys. EURO,
b) w roku 2002 - 1 642,5 tys. EURO.


Art. 9
W odniesieniu do środków z budżetu Wspólnoty Europejskiej, przeznaczonych na programy krajowe PHARE i ujętych w Programie wsparcia na lata 2001-2002 bez rozdysponowania na województwa, a także w odniesieniu do towarzyszącego tym środkom współfinansowania ze strony budżetu państwa, Strony uznają za objętą niniejszym kontraktem tę część tych środków, która przyznana zostanie Województwu Śląskiemu w oparciu o obiektywne kryteria wyboru obszarów wsparcia, ustalone według obowiązujących procedur decyzyjnych stosowanych do środków pomocowych pochodzących ze Wspólnoty Europejskiej.


Art. 10
Przewidywana wielkość środków na realizację kontraktu udostępnionych przez jednostki samorządu terytorialnego wynosi łącznie 45 348 tys. zł. Źródłami finansowania ze strony jednostek samorządu terytorialnego są budżety samorządów:
1) województwa,
2) powiatów,
3) gmin.


Art. 11
1. Samorząd Województwa Śląskiego przekaże na realizację kontraktu 17 356 tys. zł,
1) w roku 2001 - 12 916 tys. zł,
2) w roku 2002 - 4 440 tys. zł.


2. Przewidywana wielkość środków na realizację kontraktu udostępnionych przez samorządy powiatów wynosi 4 200 tys. zł,
1) w roku 2001 - 1 000 tys. zł,
2) w roku 2002 - 3 200 tys. zł.


3. Przewidywana wielkość środków na realizację kontraktu udostępnionych przez samorządy gmin wynosi 23 792 tys. zł,
1) w roku 2001 - 23 392 tys. zł,
2) w roku 2002 - 400 tys. zł.


4. Sumy podane w ust. 1-3 mogą ulec zmianie na skutek:
1) zmiany wielkości środków PHARE, w części w jakiej sumy te stanowią współfinansowanie środków PHARE, na zasadach określonych w art. 16 ust. 1,
2) ustalenia rzeczywistej wielkości współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań, których wybór nastąpi po podpisaniu kontraktu.

Art. 12
Przewidywana wielkość kwot udostępnionych na realizację kontraktu przez inne podmioty, z zastrzeżeniem art. 16 ust.1, wynosi 62 130 tys. zł,
1) w roku 2001 - 62 130 tys. zł,
2) w roku 2002 - 0 tys. zł.


Art. 13
1. Kwoty przekazane na inwestycje wieloletnie jednostek samorządu terytorialnego na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 12 maja 2000 roku o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48 poz. 550, z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą o zasadach wspierania rozwoju regionalnego, wymienione w ust. 2, zalicza się na poczet wynikających z art. 6 pkt 1 kontraktu zobowiązań strony rządowej na rozliczenie inwestycji wieloletnich jednostek samorządu terytorialnego.


2. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego i budownictwa wystąpił w 2001r. do Ministra Finansów na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy o zasadach wspierania rozwoju regionalnego o uruchomienie następujących środków na inwestycje wieloletnie jednostek samorządu terytorialnego:

 

nazwa inwestycji

całkowite dofinansowanie
z budżetu państwa, określone w kontrakcie

wielkość zaliczki

1.Modernizacja Stadionu Śląskiego

 

54 000 000 zł

27 000 000 zł

2.Kompleksowa przebudowa tramwajowej infrastruktury technicznej w aglomeracji katowickiej

 

50 805 000 zł

15 500 000 zł

3.Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej

 

56 156 000 zł

34 500 000 zł

4.Szpital Miejski w Raciborzu

 

39 569 000 zł

6 700 000 zł

5.Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Rybniku

 

84 000 000 zł

21 000 000 zł

6.Wodociąg Dziećkowice - budowa 3-go ciągu technologicznego z rurociągami

 

6 970 000 zł

1 300 000 zł

7.Linia ozonu wody i węgla aktywnego dla Zakładu Produkcji Wody w Goczałkowicach

50 140 000 zł

7 000 000 zł


3. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku uruchomienia zaliczek na inne niż wymienione w ust. 2 działania objęte kontraktem.

Art. 14
1. Środki wygospodarowane w wyniku zaniechania finansowania inwestycji wieloletniej jednostki samorządu terytorialnego, bądź ograniczenia tego finansowania, przeznaczone w ramach kontraktu na inne zadania, stają się rozliczeniem tej inwestycji w części obejmującej wygospodarowaną kwotę.
2. Wzór pisemnego oświadczenia strony samorządowej o rezygnacji ze zgłaszania w przyszłości roszczeń w odniesieniu do kwoty o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 11 do niniejszego kontraktu.
3. Na mocy kontraktu nie można nadać ani przywrócić żadnej inwestycji statusu inwestycji wieloletniej jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu art. 78 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą o finansach publicznych.


Art.15
Z zastrzeżeniem art. 4 oraz art. 16 ust. 1, kwoty wydatków nie zrealizowane w danym roku wygasają, chyba że na wniosek samorządu województwa, skierowany do właściwego wojewody, kwoty te zostaną uwzględnione w rozporządzeniu Rady Ministrów, o którym mowa w art. 102 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.


Art. 16
1. Kwoty środków z pomocy zagranicznej, jak i kwoty towarzyszącego im współfinansowania działań podejmowanych w ramach programów pomocowych mogą ulec zwiększeniu bądź zmniejszeniu w wyniku negocjacji ze Wspólnotą Europejską i nie mogą być uruchamiane przed rozpoczęciem realizacji tych programów.
2. W celu realizacji kontraktu strona rządowa dołoży wszelkich starań, by w wyniku negocjacji ze Wspólnotą Europejską i innymi podmiotami międzynarodowymi zapewnić w odpowiedniej wysokości środki przeznaczone na działania i zadania przewidziane w kontrakcie do sfinansowania ze źródeł zagranicznych.
3. Działania i zadania przewidziane w kontrakcie do sfinansowania ze źródeł zagranicznych będą realizowane warunkowo, w zależności od wyników negocjacji ze Wspólnotą Europejską i innymi podmiotami międzynarodowymi.


Art. 17
1. Uwarunkowania społeczno-gospodarcze kontraktu oraz komplementarne działania rozwojowe i restrukturyzacyjne podejmowane na terenie Województwa wraz z kierunkami dotychczasowej pomocy publicznej określa załącznik nr 1.


2. Cele wspólnych działań podejmowanych w ramach niniejszego kontraktu i oczekiwane efekty jego realizacji określa załącznik nr 2.


3. Priorytety, działania i zadania objęte postanowieniami kontraktu, spodziewane efekty realizacji działań i ich harmonogram określa załącznik nr 3.


4. Szczegółowy plan finansowy kontraktu w podziale na priorytety, zadania i działania określa załącznik nr 4.


5. Sposoby realizacji praw i obowiązków stron określa załącznik nr 5.


6. Procedury realizacji zadań określa załącznik nr 6.


7. Wykaz zadań o wartości nie przekraczającej 10 mln zł, realizowanych w ramach poszczególnych działań, określa załącznik nr 7.


8. Wzory opisu zadań, których wybór nastąpi po podpisaniu kontraktu, określa załącznik nr 8.

9. Wzór sprawozdania kwartalnego/rocznego składanego przez podmiot uprawniony Zarządowi Województwa, określa załącznik nr 9.


10. Wzór informacji kwartalnej/rocznej na temat przebiegu realizacji kontraktu składany przez Zarząd Województwa do Wojewody, określa załącznik nr 10.


11. Wzór oświadczenia strony samorządowej określa załącznik nr 11.


12. Wzór umowy finansowej określa załącznik nr 12.


13. Wniosek o wypłatę dotacji określa załącznik nr 13.


14. Przeznaczenie i zasady wydatkowania stanowiących część kontraktu środków pozostających w dyspozycji Wojewody Śląskiego określa załącznik nr 14.


15. Przeznaczenie i zasady wydatkowania, stanowiących część kontraktów środków pozostających w dyspozycji Ministra właściwego do spraw pracy określa załącznik nr 15.


16. Przeznaczenie i zasady wydatkowania, stanowiących część kontraktów środków pozostających w dyspozycji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi określa załącznik nr 16.


17. Przeznaczenie i zasady wydatkowania, stanowiących część kontraktów środków pozostających w dyspozycji Ministra Gospodarki określa załącznik nr 17.


18. Przeznaczenie i zasady wydatkowania, stanowiących część kontraktów środków pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia określa załącznik nr 18.


19. Przeznaczenie i zasady wydatkowania, stanowiących część kontraktów środków pozostających w dyspozycji Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania określa załącznik nr 19.


20. Przeznaczenie i zasady wydatkowania, stanowiących część kontraktów środków pozostających w dyspozycji Ministra właściwego do spraw szkolnictwa określa załącznik nr 20.


21. Przeznaczenie i zasady wydatkowania, stanowiących część kontraktów środków pozostających w dyspozycji Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu określa załącznik nr 21.


22. Przeznaczenie i zasady wydatkowania, stanowiących część kontraktów środków pozostających w dyspozycji Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej określa załącznik nr 22.


23. Karty działań i zadań.

 

Art. 18
Wszystkie załączniki stanowią integralną część kontraktu.

Art. 19
1. Do środków pozostających w dyspozycji ministrów właściwych stosuje się zasady określone w załączniku nr 5, z wyłączeniem postanowień rozdziału 1, 2 i 6 tego załącznika.
2. Do środków pozostających w dyspozycji ministrów właściwych nie stosuje się zasad określonych w załączniku nr 6, chyba, że postanowienia załącznika dotyczącego tych środków stanowią inaczej.

Art. 20
Zmiany i rozwiązanie kontraktu następują w trybie przewidzianym ustawą o zasadach wspierania rozwoju regionalnego.


Art. 21

1. Realizacja kontraktu rozpoczyna się z chwilą zatwierdzenia przez Radę Ministrów oraz Sejmik Województwa Śląskiego.
2. Zapis ust. 1 nie narusza postanowień art. 13.


Art. 22

Kontrakt sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przeznaczony jest dla strony samorządowej, a trzy dla strony rządowej.

 

JERZY KROPIWNICKI

Minister Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa

JAN OLBRYCHT

Marszałek Województwa Śląskiego