Załącznik nr 10


Wzór informacji kwartalnej/ rocznej na temat przebiegu realizacji Kontraktu składany przez Zarząd Województwa do Wojewody

Informacja za okres ...........
Nazwa województwa ............

Część 1 Postęp finansowy i rzeczowy realizacji Kontraktu
Tabela 1 Harmonogram i postęp finansowy realizacji priorytetów, działań/zadań objętych Kontraktem

Numer
i nazwa działania/ zadania

Podmiot uprawniony

Rodzaj działania/ zadania

Rozpoczęcie
realizacji
(termin
przekazania
środków)

Termin
zakończenia
realizacji
(rozliczenia)

Faza
realizacji (bench

marks)

Postęp realizacji planu finansowego (w zł)

Plano
wane

Rzeczy
wiste

Plano
wany

Rzeczy
wisty

 

Środki Phare (podać źródło)

środki
krajowe
na współ-finanso
wanie programów
Phare

Dotacje budżetu państwa na realizację Kontraktu

Środki JST

Inne środki publiczne (określić źródło)

Środki prywatne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

               

Z

W

%

Z

W

%

Z

W

%

Z

W

%

Z

W

%

Z

W

%

Priorytet 1

                                                 

Działanie
/Zadanie 1

                                                 

Działanie
/ Zadanie ...

                                                 

Priorytet....

                                                 

Działanie
/ zadanie....

                                                 

Działanie
/ zadanie....

                                                 

Ogółem Kontrakt

                                                 

Objaśnienia:
W kolumnie 2 Rodzaj działania/zadania należy ten rodzaj określić wg szczegółowego wykazu zadań określonego w załączniku 1 do Programu Wsparcia (wpisać odpowiedni numer).

W kolumnach 3-13 jako dane wyjściowe należy wpisywać wartości (daty i sumy) określone w Kontrakcie

W kolumnach 8-13 symbole Z, W , % oznaczają:

Z - zobowiązania na realizację działania/zadania, wynikające z Kontraktu Wojewódzkiego
W - wydatki poniesione przez podmiot uprawniony w okresie do ostatniego dnia kwartału (roku) objętego raportem
% - stopień realizacji (iloraz W/Z * 100%)


Tabela 2 Postęp realizacji planu rzeczowego

Nazwa działania/
zadania

Podmiot upra-wniony

Rodzaj działania, zadania

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

Wskaźniki
oddziaływania

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

P

Px

%

P

Px

%

P

Px

%

R

Rx

%

R

Rx

%

R

Rx

%

O

Ox

%

O

Ox

%

O

Ox

%

Działanie

                                                         

Zadanie 1

                                                         

Zadanie....

                                                         

Ogółem

                                                         


Objaśnienia:

W kolumnach 4-12 należy wpisać nazwy uzgodnionych w Kontrakcie najważniejszych wskaźników produktu

Wskaźniki produktu

P - wartość wskaźnika produktu określona w Kontrakcie
Px - osiągnięta wielkość w toku realizacji
% stopień realizacji określonych w Kontrakcie wskaźników rzeczowych

Wskaźniki rezultatu

R- wartość wskaźnika produktu określona w Kontrakcie
Rx - osiągnięta wielkość w toku realizacji
% stopień realizacji określonych w kontrakcie wskaźników rzeczowych

Wskaźniki oddziaływania (wypełniać tylko w przypadku sprawozdań rocznych!)

O - wartość wskaźnika produktu określona w Kontrakcie
Ox - osiągnięta wielkość w toku realizacji
% stopień realizacji określonych w Kontrakcie wskaźników rzeczowych

Część 2 Efekty i oddziaływanie Kontraktu.

Tabela 3 Podstawowe rezultaty Kontraktu
Należy wpisać określone w kontrakcie podstawowe wskaźniki rezultatu Kontraktu (załącznik nr 2, punkty 2-4)

Cel szczegółowy

Wskaźnik

Planowany na zakończenie realizacji

Osiągnięty na obecnym etapie wdrażania

Stopień osiągnięcia zakładanego wskaźnika w %

1.

     

2.

     

3.

     
       


Tabela 4 Podstawowe wskaźniki oddziaływania Kontraktu

Należy wpisać określone w Kontrakcie podstawowe wskaźniki rezultatu Kontraktu (załącznik nr2, punkty 2-4)

Wskaźnik

Wartość wskaźnikaosiągnięta na obecnym etapie wdrażania

1.

 

2.

 

3.

 


Część 3 Opis sytuacji w zakresie wdrażania Kontraktu

W części opisowej informacji należy przedstawić analizę stopnia realizacji Kontraktu, skuteczności stosowanych instrumentów realizacyjnych (w tym oceny instytucji pośredniczących), problemów powstałych na etapie wdrażania Kontraktu (w tym przyczyn opóźnień), podjętych środków w celu ich przezwyciężenie i ewentualne rekomendacje dotyczące ich usunięcia. Należy także zawrzeć ocenę stopnia osiągania celów Kontraktu oraz jego wpływ na sytuację społeczno-gospodarczą województwa, w tym w szczególności w zakresie wzrostu gospodarczego, rynku pracy oraz zagadnień przedsiębiorczości.

Opracował: ............................................
(imię, nazwisko, stanowisko i numer telefonu)

............................................................
(miejscowość i data)