Załącznik nr 12

UMOWA
(wzór standardowy)

Nr ......... z dnia .....................


o dofinansowaniu ze środków budżetu państwa zadania ..............................., realizowanego w ramach działania ..................... ujętego w Kontrakcie Wojewódzkim zawartym pomiędzy Radą Ministrów a Samorządem Województwa .............................. dnia .................., zwana dalej umową,
zawarta pomiędzy Wojewodą .........................................
reprezentowanym przez ...................................................................................
a Samorządem Województwa, Powiatu, Gminy (*niepotrzebne skreślić) .......................,.zwanym dalej Samorządem,
reprezentowanym przez ................................................................................

§ 1.

1. Wojewoda, w oparciu o art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48, poz. 550 z późniejszymi zmianami), i postanowienia Kontraktu Wojewódzkiego, przekazuje Samorządowi dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadania będącego treścią niniejszej umowy, zwanego dalej zadaniem, w łącznej kwocie ............................... zł (słownie:.......................................), co stanowi ........ % wartości zadania,
z tego w:

2001 r. - ................................... zł, słownie .....................................,
2002 r. - ................................... zł, słownie ......................................

2. Kwotę przekazywanej dotacji, o której mowa w ust. 1, pomniejsza się o wysokość dotacji udzielonych w 2001 roku na realizację zadania, przekazanych Samorządowi przed podpisaniem niniejszej umowy.

§ 2.

Samorząd - zgodnie z zapisem zawartym w kontrakcie - zobowiązuje się do:

1. przekazania na realizację zadania środków własnych w łącznej kwocie ......... zł, (słownie ...................................), co stanowi ...... % wartości zadania,
z tego w:

2001 r. - ................................... zł, słownie .....................................
2002 r. - .................................... zł, słownie ....................................

2. zapewnienia udziału w finansowaniu zadania środków pochodzących z innych źródeł (wymienić źródła finansowania nakładów i ich wysokość w poszczególnych latach) w łącznej kwocie ........................ zł, co stanowi ...... % wartości zadania,
z tego w:

2001 r. ...............................zł, słownie ...............................................
2002 r. ............................. zł, słownie ...............................................

§ 3.

1. Terminy i kwoty przekazywania dotacji na realizację zadania określa plan finansowy, o którym mowa w § 4.

2. Zasady i tryb przekazywania dotacji celowej z budżetu państwa określa § 5.

§ 4.

Strony umowy określają w oparciu o odpowiednie zapisy Kontraktu Wojewódzkiego:
1. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania
2. Plan finansowy realizacji zadania,

precyzujące w szczególności terminy realizacji kolejnych etapów zadania oraz odpowiadające im terminy i wysokość przekazywanych środków (w ratach lub w całości).

Przy określaniu kwot dotacji w danym roku budżetowym należy uwzględnić:
a) kwotę zobowiązań Samorządu, które wymagają uregulowania w danym okresie,
b) kwotę dotacji przyznanych przed podpisaniem Kontraktu,
c) kwotę środków z innych źródeł, które mają być przekazane na finansowanie zadania w danym okresie.

§ 5.

1. Dotacja celowa z budżetu państwa może być przekazana po złożeniu przez Samorząd pisemnego wniosku o wypłatę dotacji w kwocie nie wyższej niż wynikająca z planu finansowego i pod warunkiem przedstawienia kopii faktur, rachunków lub innych dokumentów finansowych potwierdzonych za zgodność z oryginałem (łącznie z protokołami odbioru wykonanych robót, a w przypadku zakupów urządzeń, które nie zostały zamontowane - z protokołami odbioru urządzeń, przyjęcia materiałów na magazyn z podaniem miejsca ich składowania) uzasadniających i potwierdzających wykonanie dotowanego zadania lub jego części zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w § 4 (w przypadku zadań realizowanych przez podmiot uprawniony nie będący jednostką samorządu terytorialnego przedstawia się kopie wymienionych wyżej dokumentów, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony i poświadczone przez Samorząd Województwa).

2. Wniosek o wypłatę dotacji łącznie z dokumentami, o których mowa w ust. 1, Samorząd składa Wojewodzie po zakończeniu realizacji zadania bądź jego etapu.

3. Wypłata dotacji następuje po uprzednim stwierdzeniu - przez Wojewodę lub inne podmioty, upoważnione do kontroli realizacji Kontraktu - faktycznie wykonanego zakresu rzeczowego zadania i weryfikacji przez Wojewodę przedłożonego przez Samorząd wniosku o wypłatę dotacji oraz załączonych do niego dokumentów, o których mowa w ust. 1.

4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w złożonym wniosku o wypłatę dotacji lub w załączonych do niego dokumentach, Samorząd zobowiązany jest do ich usunięcia albo udzielenia niezbędnych dodatkowych informacji w wyznaczonym przez Wojewodę terminie.
5. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy Samorządu w terminie 30 dni kalendarzowych od daty przedłożenia przez Samorząd wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, o których mowa w ust 1, lub w terminie 30 dni od daty usunięcia nieprawidłowości, o których mowa w ust. 4, stwierdzonych podczas weryfikacji wniosku.

6. W razie stwierdzenia przez Wojewodę nieterminowej realizacji zadania (lub jego etapu), bądź niewywiązania się Samorządu z jednego z przyjętych obowiązków:

- współfinansowania zadania środkami własnymi, o których mowa w § 2 ust. 1,
- zapewnienia udziału w finansowaniu zadania środków pochodzących z innych źródeł, o których mowa w § 2 ust. 2,

wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego i planu finansowego, o których mowa w § 4, Wojewoda wstrzymuje wypłatę dotacji na realizację danego etapu zadania, a także wypłatę kolejnych rat dotacji, do czasu złożenia przez Samorząd odpowiednich wyjaśnień lub usunięcia przyczyn wstrzymujących wypłatę dotacji. O wstrzymaniu wypłaty dotacji Wojewoda zawiadamia Samorząd na piśmie.


7. Ostateczne rozliczenie dotacji przyznanych na zadanie następuje po zakończeniu jego realizacji w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego zadania, tj. do dnia ..............................., a w przypadku niezakończenia realizacji zadania w okresie objętym Kontraktem - do dnia 14 stycznia 2003 r.

8. W przypadku niezachowania terminów rozliczeń, o których mowa w ust. 6 i 7 skutki niewypłacenia dotacji obciążają Samorząd.

9. Ze środków dotacji mogą być finansowane jedynie koszty uzasadnione, tj. bez podatku "VAT" - naliczony, jeżeli podatek ten nie jest kosztem, oraz opłat z tytułu kar i odsetek za zwłokę.

§ 6.

Samorząd zobowiązuje się do przekazywania informacji o postępach rzeczowych i wysokości zaangażowanych środków finansowych na realizację zadania zgodnie z postanowieniami Kontraktu Wojewódzkiego w zakresie i trybie przewidzianym w kontrakcie - wg wzoru określonego w załączniku nr 9. Niedopełnienie tego obowiązku powoduje wdrożenie trybu postępowania określonego w § 5 ust. 6 oraz skutki, o których mowa w § 5 ust. 8.

§ 7.

1. W przypadku niezachowania w roku budżetowym przez Samorząd warunków umowy, a w szczególności wykorzystania dotacji lub jej części niezgodnie z przeznaczeniem określonym w harmonogramie rzeczowo-finansowym, Wojewoda żąda - po upływie wyznaczonego terminu usunięcia nieprawidłowości - zwrotu całości lub części kwoty dotacji przekazanych Samorządowi na realizację zadania.

2. Samorząd, który nie przeznaczy na finansowanie dotowanego zadania środków własnych lub nie zapewni udziału w finansowaniu zadania środków pochodzących z innych źródeł w wysokości określonej w harmonogramie rzeczowo-finansowym obowiązany jest zwrócić dotację przyznaną w danym roku w części proporcjonalnej do poniesionych wydatków.

3. Zwrot dotacji, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje w terminie i według zasad określonych w art. 93 ustawy o finansach publicznych.

§ 8.

1. Wojewoda/Przedstawiciel Wojewody Śląskiego jest uprawniony do przeprowadzania kontroli finansowej realizowanego zadania, a także do przeprowadzania inspekcji w celu kontroli realizacji zadania.

2. Samorząd jest zobowiązany do zapewnienia odpowiednio upoważnionemu przedstawicielowi, o którym mowa w ust. 1, dostępu do dokumentów i do projektów odnoszących się do postępów w realizacji zadania i jego finansowania.

§ 9.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy o finansach publicznych.

§ 10.

1. Niniejsza umowa może zostać zmieniona na skutek zmiany Kontraktu Wojewódzkiego.

2. Wszelkie zmiany umowy, o których mowa w ust. 1 wymagają formy pisemnej.

§ 11.

Umowę niniejszą sporządzono w ............ jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy stanowi dowód jej zawarcia.

 

Wojewoda

.........................................

Samorząd

.........................................


Data....................