Załącznik nr 2

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2000-2015

"Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015" została uchwalona przez Sejmik Województwa Śląskiego w dniu 25 września 2000 roku i składa się z następujących części:
-sytuacja społeczno-gospodarcza województwa,
-diagnoza strategiczna województwa,
-pola strategiczne i wizja rozwoju Województwa Śląskiego,
-priorytety, cele, kierunki działań województwa, przedsięwzięcia,
-monitoring i ocena procesów realizacyjnych.

§ 1 Cele generalne

W Strategii przyjęto dwa cele generalne rozwoju Województwa Śląskiego wynikające z nakreślonej wizji rozwoju, które są podstawą wyznaczenia priorytetów (celów szczegółowych), na których koncentrowane będą działania Samorządu Województwa Śląskiego do roku 2015.
Do celów generalnych zaliczono:
· wzrost potencjału ludnościowego, kulturalnego, ekonomicznego oraz konkurencyjności regionu w skali krajowej i międzynarodowej,
· rozwój cywilizacyjny regionu, tworzenie nowych miejsc pracy oraz poprawa jakości życia mieszkańców.

§ 2 Priorytety (cele szczegółowe)
Z zarysowanej wizji oraz z celów generalnych wynikają następujące priorytety:
-wzrost wykształcenia mieszkańców oraz rozwój ich zdolności adaptacyjnych do zmian społecznych i gospodarczych,
-umacnianie solidarności i więzi międzyludzkich, poprawa stanu zdrowia oraz bezpieczeństwa socjalnego i publicznego mieszkańców,
-rozwijanie współpracy międzyregionalnej w pasie Polski południowej i w skali międzynarodowej,
-rozbudowa oraz unowocześnienie systemu transportowego i komunikacyjnego,
-wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarki, w tym małych i średnich przedsiębiorstw,
-poprawa jakości środowiska przyrodniczego i kulturowego, w tym zwiększenie atrakcyjności terenu.

§ 3 Uzasadnienie wyboru priorytetów

Dla osiągnięcia celów generalnych i wizji rozwoju konieczna jest koncentracja działań na sześciu dziedzinach zwanych priorytetami rozwoju Województwa Śląskiego, które są podstawą kształtowania celów strategicznych.

Priorytet A:
Wzrost wykształcenia mieszkańców oraz rozwój ich zdolności adaptacyjnych do zmian społecznych i gospodarczych

Poziom wykształcenia mieszkańców regionu będzie miał decydujący wpływ na rozwój gospodarki, usług oraz kultury. Wymaga to rozwoju szkolnictwa ponadgimnazjalnego i wyższego oraz usprawnienia funkcjonowania regionalnego systemu kształcenia ustawicznego i doskonalenia zawodowego. Podniesienie wykształcenia mieszkańców przyczyni się do wzrostu poziomu ich kwalifikacji zawodowych i stworzy możliwości trwałego rozwoju zaawansowanych technologicznie dziedzin gospodarki.
Upowszechnienie wykształcenia średniego poprzez wspieranie rozwoju sieci szkół ponadgimnazjalnych we współpracy z samorządami powiatowymi, pozwoli na zmianę struktury kształcenia. Należy dążyć do ścisłego powiązania kierunków kształcenia na poziomie średnim z potrzebami regionu oraz prognozowanymi zmianami na rynku pracy. Ważne jest również ukierunkowanie ich na szerokoprofilowe specjalności, przy równoczesnym odchodzeniu od kształcenia w wąskich specjalnościach.
Rozwój zdolności adaptacyjnych mieszkańców do zmian społecznych i gospodarczych wymaga kształcenia ustawicznego umożliwiającego podnoszenie posiadanych kwalifikacji oraz reorientację zawodową mieszkańców. Działania te przyczynią się do ograniczenia negatywnych skutków procesów restrukturyzacji gospodarki województwa.

W ramach priorytetu realizowane będą następujące cele strategiczne, w obrębie których wyznaczono kierunki działań.

CELE STRATEGICZNE:
· Przeprofilowanie i rozbudowa systemu szkolnictwa średniego i wyższego.
· Rozszerzenie skali i zasięgu przekwalifikowań zawodowych i rozszerzenie dokształcania zawodowego.
· Wzmocnienie środowisk twórczych.

Priorytet B:
Umacnianie solidarności i więzi międzyludzkich, poprawa stanu zdrowia oraz bezpieczeństwa socjalnego i publicznego mieszkańców

Do polepszenia jakości życia w regionie przyczyni się tworzenie warunków do powstawania w regionie ośrodków specjalistycznych o europejskim standardzie, podwyższenie standardu ośrodków lecznictwa specjalistycznego - w szczególności kardiologicznego, onkologicznego, nerkozastępczego, lecznictwa uzdrowiskowego i rehabilitacyjnego oraz ratownictwa medycznego.

Niezbędne jest również podjęcie działań mających na celu poprawę warunków mieszkaniowych. Rewitalizacja centrów miast, tworzenie nowych dzielnic mieszkaniowych na terenach niezdegradowanych ekologicznie dostępnych dla wszystkich grup społecznych doprowadzi do wzrostu ilości i jakości mieszkań na terenie województwa.

Dla mieszkańców regionu bardzo ważne jest poczucie bezpieczeństwa i ładu publicznego, które z jednej strony wpływa na kształtowanie zachowań społecznych, a z drugiej poprawia wizerunek naszego regionu na zewnątrz. Poczucie bezpieczeństwa publicznego jest przez mieszkańców regionu stawiane na jednym z pierwszych miejsc w hierarchii potrzeb. Zadanie to powinno być w zasadniczej warstwie realizowane przez administrację rządową, dysponującą instytucjami, finansami i strukturą organizacyjną niezbędną do realizacji tego celu. Kształtując rozwój regionalny należy jednak uwzględnić możliwości wspierania tego procesu.

W ramach priorytetu realizowane będą następujące cele strategiczne, w obrębie których wyznaczono kierunki działań.


CELE STRATEGICZNE
· Zwiększenie uczestnictwa mieszkańców w kulturze.
· Zróżnicowanie i poprawa oferty oraz stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji.
· Zbudowanie zintegrowanego systemu pomocy społecznej.
· Zapewnienie powszechności dostępu do świadczeń zdrowotnych.
· Poprawa stanu zdrowia mieszkańców regionu.
· Poprawa warunków mieszkaniowych.
· Wzmocnienie trwałości rodziny, wspieranie jej rozwoju, wyrównywanie szans różnych typów rodzin, a także aktywizacja i integracja społeczności lokalnych na rzecz wzmacniania rodzin.

Priorytet C:
Rozwijanie współpracy międzyregionalnej w pasie Polski południowej i w skali międzynarodowej

Otwarcie regionów niesie ze sobą potrzebę uwzględnienia mechanizmów konkurencyjnych. Należy rozpatrywać je zarówno w obszarze zewnętrznym - związanym z konkurencją między regionami o pozycję w otoczeniu oraz o ograniczone środki zasilania zewnętrznego, a także wewnętrznym - rozumianym jako konkurencja o wykorzystanie wewnątrzregionalnych czynników rozwoju.

Dalszy rozwój międzynarodowej współpracy regionalnej przyczyni się do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej województwa zarówno w dziedzinie gospodarczej, społecznej jak i kulturowej. Pozwoli również na aktywne włączenie się regionu w proces integracji europejskiej oraz na pozyskiwanie wiedzy i doświadczeń w zarządzaniu regionem wykorzystując doświadczenia państw Unii Europejskiej o podobnej strukturze i potencjale ludnościowym. Zwiększenie udziału Województwa Śląskiego w organizacjach międzynarodowych o charakterze regionalnym wzmocni jego pozycję na forum regionów Europy i przyczyni się do wypromowania w krajach Unii Europejskiej jego nowego wizerunku.

Ważnym elementem współpracy międzynarodowej jest współpraca transgraniczna, polegająca na wspieraniu wspólnych działań podejmowanych w ramach istniejących Euroregionów funkcjonujących na pograniczu Polsko-Czeskim oraz Polsko-Słowackim. W procesie tym szczególnie ważna jest rozbudowa infrastruktury współpracy transgranicznej oraz przełamanie barier kulturowych i prawnych w kontaktach międzyludzkich. Istotne jest również, by współpraca ta bazowała na wspólnym dziedzictwie kulturowym.

Realizacja omawianego priorytetu w pasie Polski południowej wymagać będzie współdziałania z innymi województwami w realizacji międzyregionalnych programów rządowych. Podstawowe znaczenie dla rozwoju regionu ma współpraca województw na osi Wrocław - Kraków.

W ramach priorytetu realizowane będą następujące cele strategiczne, w obrębie których wyznaczono kierunki działań.

CELE STRATEGICZNE:
· Podejmowanie i wspieranie międzynarodowej współpracy instytucjonalnej.
· Podejmowanie i wspieranie współpracy międzyregionalnej z województwami leżącymi w pasie Polski południowej.


Priorytet D:
Rozbudowa oraz unowocześnienie systemu transportowego i komunikacyjnego

Rozwój województwa powinien opierać się między innymi na rozbudowie nowoczesnego systemu transportowego, komunikacyjnego i informacyjnego.
Udrożnienie i integracja układu komunikacyjnego oraz zwiększenie dostępności transportowej regionu przyczyni się do poprawy płynności i drożności układów drogowych oraz rozwoju międzyregionalnej i międzynarodowej wymiany gospodarczej.

Obniżenie kosztów transportu i zmniejszenie obciążenia emisją spalin i hałasem środowiska przyrodniczego i zamieszkania odbędzie się przede wszystkim poprzez: budowę systemu obwodnic, wspieranie działań prowadzących do powstania autostrad i dróg ekspresowych, tworzenie warunków dla dalszego intensywnego rozwoju transportu lotniczego i kolejowego. Istotny jest również wzrost jakości usług świadczonych przez transport publiczny, a także wspieranie budowy centrów logistycznych i terminali transportu kombinowanego. Poprawi to stan bezpieczeństwa podróżowania i transportu oraz umożliwi szybkie przemieszczanie się mieszkańców na obszarze województwa.

Ważne jest - z punktu widzenia budowy i podnoszenia atrakcyjności regionu - włączanie społeczeństwa w europejski system gromadzenia i przetwarzania danych m.in. poprzez tworzenie infostrady śląskiej. Przyczyni się to do powstania społeczeństwa informacyjnego, zdolnego do sprostania wyzwaniom związanym z procesami globalizacji.

W ramach priorytetu realizowane będą następujące cele strategiczne, w obrębie których wyznaczono kierunki działań.

CEL STRATEGICZNE:
· Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu.
· Udrożnienie i integracja układu komunikacyjnego regionu.
· Rozbudowa i unowocześnienie sieci przesyłowej.
· Rozwijanie informatyki i telekomunikacji.

Priorytet E:
Wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarki, w tym małych i średnich przedsiębiorstw

Zakłada się pilną potrzebę wzmocnienia innowacyjności gospodarki regionu poprzez rozwój nowych działalności, nowych produktów i nowych przedsiębiorstw. Jest to wymóg wynikający z nieuchronności procesów schyłkowych, które dotykają tradycyjnych sektorów gospodarki Województwa Śląskiego.

Region dysponuje jednak wieloma atutami pozwalającymi na rozwój działalności zaawansowanych technologicznie. Te atuty związane są z kulturą przemysłową, kwalifikowanymi kadrami oraz zapleczem edukacyjnym i naukowo - badawczym wyższych uczelni i instytutów naukowych. Dodatkowym atutem są międzynarodowe kontakty środowisk akademickich i gospodarczych. Ważne jest wspieranie procesów innowacyjnych szczególnie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.

O wzroście innowacyjności gospodarki decyduje także atrakcyjność inwestycyjna regionu. Wpływa ona na sposób postrzegania województwa zarówno przez potencjalnych jak i już funkcjonujących w regionie inwestorów zagranicznych.

Konieczność wzrostu poziomu innowacyjności zarówno w rolnictwie jak i w sektorze rolno-spożywczym jest podyktowana ich złożoną sytuacją. W regionie istnieje potencjał badawczo-wdrożeniowy, który może przyczynić się do wzrostu konkurencyjności sektora rolnego i zapewnienia odpowiednich standardów produktów w celu ich sprzedaży na rynkach międzynarodowych.

Województwo Śląskie dysponuje dużym potencjałem przyrodniczym, posiada bogate dziedzictwo kulturowe, oferuje usługi turystyczne na wysokim poziomie. Otwieranie się polskiej gospodarki na rynki światowe stwarza konieczność podejmowania działań w zakresie promocji produktu turystycznego oraz podniesienia standardu bazy rekreacyjno-turystycznej. W Województwie Śląskim sektor turystyczny może stać się czynnikiem wzrostu gospodarki regionu.

W ramach priorytetu realizowane będą następujące cele strategiczne w obrębie których wyznaczono kierunki działań.

CELE STRATEGICZNE:
· Wzrost siły ekonomicznej małych i średnich przedsiębiorstw.
· Rozwijanie badań naukowych oraz aplikacji nowych technologii.
· Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu.
· Modernizacja sektora rolno-spożywczego.
· Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu.

Priorytet F:
Poprawa jakości środowiska przyrodniczego i kulturowego, w tym zwiększenie atrakcyjności terenu

Poprawa jakości środowiska przyrodniczego Województwa Śląskiego oznaczać będzie: zmniejszenie ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do wód i gruntów, budowę systemu oczyszczalni ścieków, ograniczanie zanieczyszczeń powierzchniowych gruntów. Istotna będzie racjonalna gospodarka odpadami poprzez stworzenie infrastruktury do wtórnego wykorzystania odpadów, a także usuwania i bezpiecznego unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. Duże znaczenie będzie miała budowa systemu retencji wód powierzchniowych, ograniczenie nadmiernego ich zasolenia, a także objęcie szczególną ochroną najbardziej zasobnych zbiorników wód podziemnych. Zwiększeniu atrakcyjności terenu województwa będzie także sprzyjać zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza oraz ochrona zasobów leśnych.

Dla poprawy atrakcyjności terenu ważna jest również ochrona istniejących zasobów przyrodniczych będących wyrazem bioróżnorodności regionu.
Rewitalizacja centrów miast i układów wiejskich, tworzenie wielofunkcyjnych ośrodków wiejskich, rewitalizacja terenów poprzemysłowych, przebudowa zdegradowanych lub przeludnionych dzielnic przyczyni się do zmiany dotychczasowego wizerunku regionu i podniesienia jego atrakcyjności.

W ramach priorytetu realizowane będą następujące cele strategiczne, w obrębie których wyznaczono kierunki działań.

CEL STRATEGICZNE:
· Utworzenie systemu kształtowania i wykorzystania zasobów wodnych.
· Uporządkowanie i wdrożenie systemu gospodarki odpadami.
· Polepszenie jakości powietrza.
· Rewitalizacja terenów poprzemysłowych oraz pogórniczych.
· Zagospodarowanie centrów miast.
· Przebudowa starych dzielnic zdegradowanych lub przeludnionych.
· Ukształtowanie regionalnego systemu obszarów chronionych.
· Kształtowanie ośrodków wiejskich.

§ 4 Oczekiwane efekty realizacji Kontraktu

Priorytety "Programu Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego na lata 2001-2002" wynikają ze "Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015".
W obrębie określonych tam priorytetów wyznaczono w Programie przewidziane do realizacji w ciągu najbliższych dwóch lat typy przedsięwzięć odpowiadające celom.

1) Podstawowe rezultaty Kontraktu

Priorytety Kontraktu Wojewódzkiego

Wskaźniki

Wzrost wykształcenia mieszkańców oraz rozwój ich zdolności adaptacyjnych do zmian społeczno-gospodarczych

Liczba studentów korzystających z infrastruktury edukacyjnej rozbudowanej i zmodernizowanej w ramach Kontraktu

Liczba kursów doskonalenia zawodowego, w tym dla nauczycieli

Liczba osób przeszkolonych, w tym nauczycieli

Liczba przeszkolonych menedżerów MŚP w zakresie świadczenia usług dla firm

Liczba przeszkolonych osób zagrożonych bezrobociem, pracujących obecnie w sektorze publicznym i restrukturyzowanych przemysłach

Umacnianie solidarności i więzi międzyludzkich, poprawa stanu zdrowia oraz bezpieczeństwa socjalnego i publicznego mieszkańców

Liczba łóżek szpitalnych oddanych w nowych obiektach

Liczba łóżek szpitalnych przypadających na 1000 mieszkańców województwa

Skrócenie czasu oczekiwania na hospitalizację (w dniach)

Ilość zlikwidowanych przestarzałych, nie spełniających norm oddziałów starych szpitali

Liczba utworzonych / utrzymanych miejsc pracy bezpośrednio po zakończeniu realizacji przedsięwzięć

Średnia liczba osób korzystających ze zbudowanej /zmodernizowanej infrastruktury w ciągu jednego roku po zakończeniu inwestycji/

Rozbudowa oraz unowocześnienie systemu transportowego i komunikacyjnego

Zwiększenie prędkości przejazdu na zmodernizowanych liniach tramwajowych

Skrócenie czasu podróży poprzez wybudowanie obwodnic miast

Zmniejszenie natężenia ruchu, obniżenie poziomu hałasu i emisji spalin w centrach miast, w których wybudowano obwodnice

Polepszony dostęp do granicy z Czechami - wzrost wskaźnika ESS

Polepszony dostęp do granicy ze Słowacją - wzrost wskaźnika ESS

Wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarki, w tym małych i średnich przedsiębiorstw

Zwiększenie ruchu turystycznego w pierwszym roku działalności Zamku w Cieszynie

Liczba nowych miejsc pracy powstałych bezpośrednio po realizacji projektów

Liczba przedsiębiorstw (MŚP) powstałych bezpośrednio po realizacji projektów

Powstanie nowoczesnej powierzchni biurowej dla MŚP

Powierzchnia uzbrojonych terenów inwestycyjnych

2) Podstawowe wskaźniki oddziaływania Kontraktu

Wskaźnik

Wartość

Priorytet: Wzrost wykształcenia mieszkańców oraz rozwój ich zdolności adaptacyjnych do zmian społeczno-gospodarczych

Liczba przeszkolonych osób, w tym nauczycieli, którzy uzyskali zatrudnienie w rok po zakończeniu szkolenia

Rozwój Zasobów Ludzkich (Phare 2001) - 65 osóbWOM w Częstochowie, Kolegium Nauczycielskie w Bielsku-Białej

Liczba utworzonych lub utrzymanych stałych miejsc pracy po 2 latach od zakończenia inwestycji

Pałac w Koszęcinie - 24Rozwój Zasobów Ludzkich (Phare 2001) - docelowo 230

Priorytet: Umacnianie solidarności i więzi międzyludzkich, poprawa stanu zdrowia oraz bezpieczeństwa socjalnego i publicznego mieszkańców

Ilość imprez o znaczeniu ponadregionalnym zorganizowanych na Stadionie Śląskim w Chorzowie w okresie 2 lat od zakończenia inwestycji

2

Wielkość obsady łóżek szpitalnych w nowooddanych szpitalach

Wzrost wartości o ok. 3%

Liczba utworzonych /utrzymanych miejsc pracy w okresie 2 lat od zakończenia inwestycji

1139/450

Liczba łóżek szpitalnych na 10000 mieszkańców

Zakładany poziom 40 łóżek na 10000 mieszkańców

Priorytet: Rozbudowa oraz unowocześnienie systemu transportowego i komunikacyjnego

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w miastach (zmniejszenie liczby kolizji) w okresie 2 lat od zakończenia inwestycji

Spadek kolizji drogowych o 10 %

Liczba nowych przedsiębiorstw na terenach inwestycyjnych udostępnionych w wyniku realizacji inwestycji 2 lata po jej zakończeniu

Wzrost o 10-20%

Liczba nowych i utrzymanych miejsc pracy w okresie 2 lat po zakończeniu inwestycji na udostępnionych terenach inwestycyjnych

Wzrost o 10-20%

Poprawa jakości wody pitnej poprzez: redukcję mętności, zmniejszenie ilości tlenu rozpuszczalnego nieagresywnego, stabilizację odczynu pH i zmniejszenie korozyjności, redukcję żelaza i manganu oraz metali ciężkich itp.

- redukcja mętności do poziomu 0,5mg/l§ -zmniejszenie ilości tlenu rozpuszczalnego -nieagresywnego - mniejszy niż 2 mg/l§ -stabilizacja odczynu pH i zmniejszenie korozyjności - 7,1 - 8,2
- redukcja żelaza - 0,02 - 0,03 mg/l
-redukcja manganu - 0,06 mg/l
-redukcja metali ciężkich:
kadm - 0,003 mg/l
nikiel - 0,003 mg/l
ołów - 0,0029 mg/l
-eliminacja:azotu amonowego - 0,05 mg/lazotu azotynowego - 0,001 - 0,003planktonu - 5000 - 8000 org./l

Priorytet: Wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarki, w tym małych i średnich przedsiębiorstw

Nowe miejsca pracy, które powstały w ciągu pięciu lat po realizacji projektu w Cieszynie

150

Nowe miejsca pracy, które powstały w ciągu pięciu lat po realizacji projektu w Tychach

2156

Nowe MŚP utworzone w ciągu pięciu lat po realizacji projektu w Cieszynie

15

Liczba produktów rozwiniętych lub zaprojektowanych w ciągu pięciu lat po realizacji projektu w Cieszynie

10

Nowe MŚP utworzone w wyniku realizacji projektu w Tychach

57

Powierzchnia zrekultywowanych terenów poprzemysłowych

8 ha