Załącznik 3 cz.1


Priorytety i działania (zadania) realizowane w ramach Kontraktu

§ 1 Wyszczególnienie priorytetów Kontraktu

Spośród sześciu priorytetów Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015 i Programu Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego na lata 2001-2002, do Wniosku o wsparcie ze środków z budżetu państwa wybrano cztery, uznając że ich osiągnięcie i realizacja w najlepszy sposób przyczyni się do rozwoju regionu:

1. wzrost wykształcenia mieszkańców oraz rozwój ich zdolności adaptacyjnych do zmian społecznych i gospodarczych (A),
2. umacnianie solidarności i więzi międzyludzkich, poprawa stanu zdrowia oraz bezpieczeństwa socjalnego i publicznego mieszkańców (B),
3. rozbudowa oraz unowocześnienie systemu transportowego i komunikacyjnego (D),
4. wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarki, w tym małych i średnich przedsiębiorstw (E).

Lp.

Nazwa priorytetu Kontraktu

Nazwa korespondującego priorytetu Programu Wsparcia

% środków przeznaczonych na wsparcie działań zawartych w Kontrakcie

1.

Wzrost wykształcenia mieszkańców oraz rozwój ich zdolności adaptacyjnych do zmian społecznych i gospodarczych (A)

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów

7,20%

Rozwój zasobów ludzkich

2.

Umacnianie solidarności i więzi międzyludzkich, poprawa stanu zdrowia oraz bezpieczeństwa socjalnego i publicznego mieszkańców (B)

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów

41,40%

Restrukturyzacja bazy ekonomicznej regionów i tworzenie warunków jej dywersyfikacji

3.

Rozbudowa oraz unowocześnienie systemu transportowego i komunikacyjnego (D)

Restrukturyzacja bazy ekonomicznej regionów i tworzenie warunków jej dywersyfikacji

44,46%

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów

4.

Wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarki, w tym małych i średnich przedsiębiorstw (E)

Restrukturyzacja bazy ekonomicznej regionów i tworzenie warunków jej dywersyfikacji

6,94%

 

§ 2 Opis i uzasadnienie wyboru priorytetów


PRIORYTET A:
WZROST WYKSZTAŁCENIA MIESZKAŃCÓW ORAZ ROZWÓJ ICH ZDOLNOŚCI ADAPTACYJNYCH DO ZMIAN SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH

W ramach tego priorytetu realizowane będą następuje typy przedsięwzięć (cele):
-rozbudowa szkół i uczelni wyższych,
-modernizacja i remonty obiektów instytucji kultury,
-wsparcie kształcenia ustawicznego i dokształcania zawodowego.

Rozwój zasobów ludzkich oraz zwiększenie zdolności dostosowania się do zmian,
a także ich mobilność będą miały znaczny wpływ na powodzenie procesów rozwoju regionu. Rozwój ten zależny jest od jakości i poziomu wykształcenia mieszkańców.

Przekształcenie Województwa Śląskiego w silny region europejski nie będzie możliwe bez zmian w poziomie i strukturze wykształcenia mieszkańców. Wymaga to rozwoju szkolnictwa i wsparcia działań mających na celu odnowienie bazy placówek edukacyjnych wszystkich poziomów nauczania oraz usprawnienia funkcjonowania regionalnego systemu kształcenia ustawicznego i doskonalenia zawodowego. Rozwój zdolności adaptacyjnych mieszkańców do zmian społecznych i gospodarczych wymaga kształcenia ustawicznego, umożliwiającego podnoszenie posiadanych kwalifikacji oraz reorientację zawodową mieszkańców.

Podniesienie poziomu wykształcenia mieszkańców regionu będzie w przyszłości decydowało o rozwoju i modernizacji gospodarki, w tym w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw, ponieważ mieszkańcy będą aktywnie tworzyli sobie miejsca pracy i rozwijali własną działalność gospodarczą, a nie będą tylko "siłą roboczą" szukającą i wynajmującą się do pracy.

Działania w tym zakresie w wyraźny sposób przyczynią się do ograniczenia negatywnych społecznych skutków restrukturyzacji gospodarki województwa.
Wzrost wykształcenia mieszkańców będzie także czynnikiem mającym wpływ na poziom świadomości ekologicznej oraz zagrożeń związanych z degradacją środowiska przyrodniczego.

Wzrost wykształcenia mieszkańców, poprawa struktury wykształcenia, a także lepsze dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb powinny w wyraźny sposób ograniczyć zjawisko bezrobocia wśród osób młodych (do 24 roku życia), którzy w 1999 roku stanowili 32,2% wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych.
Wysoko wykwalifikowani i mobilni pracownicy będą tworzyli także zaplecze infrastruktury otoczenia biznesu i rozwoju gospodarczego.

Z rozwojem zasobów ludzkich nierozerwalnie związany jest rozwój kultury - szczególnie wysokiej. Dlatego też zasadne jest podejmowanie działań zmierzających do rozbudowy i modernizacji sieci instytucji kultury oraz wzmacniania środowisk twórczych.

Realizacja działań wynikających z tego priorytetu w decydujący sposób przyczyni się do poprawy zatrudnialności oraz podniesienia jakości zasobów ludzkich w regionie.

Do wskaźników charakteryzujących ten priorytet zaliczyć można między innymi:
- liczbę wspartych placówek szkolnych szczebla podstawowego, gimnazjalnego i średniego,
- liczbę wykończonych sal wykładowych oraz ich powierzchnię i kubaturę,
- powierzchnię i kubaturę biblioteki,
- powierzchnię i kubaturę akademika i hotelu asystenckiego,
- liczbę sprzętu komputerowego i audiowizualnego,
- liczbę miejsc parkingowych,
- liczbę przeszkolonych pracowników i menadżerów firm usługowych,
- liczbę osób zagrożonych bezrobociem, która uzyska przeszkolenie i doradztwo w dziedzinie zatrudnienia w sektorze usług,
- liczbę przeszkolonych pracowników samorządowych,
- liczbę powstałych lokalnych paktów zatrudnienia,
- powierzchnię elewacji pałacu poddaną renowacji,
- powierzchnię i kubaturę ośrodka widowiskowo-dydaktycznego,
- powierzchnię i kubaturę pensjonatu z salą konferencyjną,
- powierzchnię sali baletowej i reprezentacyjnej opery.

Wartości wskaźników są określone w w § 5 punkcie "e" w każdym działaniu w niniejszym załączniku.


PRIORYTET B:
UMACNIANIE SOLIDARNOŚCI I WIĘZI MIĘDZYLUDZKICH, POPRAWA STANU ZDROWIA ORAZ BEZPIECZEŃSTWA SOCJALNEGO I PUBLICZNEGO MIESZKAŃCÓW

W ramach tego priorytetu realizowane będą następuje typy przedsięwzięć (cele):
-inwestycje w zakresie ochrony zdrowia,
-wspieranie sportu i rekreacji.

Procesom restrukturyzacji i przemian gospodarczych towarzyszy wiele negatywnych zjawisk społecznych, wśród których należy wymienić: wzrost bezrobocia, ubożenie części społeczeństwa, nasilenie patologii społecznych, a także pogorszenie stanu zdrowia mieszkańców.

W ramach realizacji programu rozwoju regionalnego niezbędne będzie więc podjęcie działań mających na celu przeciwdziałanie tego typu zjawiskom, które stwarzają zagrożenie marginalizacją coraz większej liczby mieszkańców.
W Województwie Śląskim długość trwania życia zarówno mężczyzn jak i kobiet jest niższa od średniej krajowej. Wyższa niż w innych częściach kraju jest zachorowalność na niektóre typy schorzeń, w tym choroby zawodowe.

W najbliższych dwóch latach ważnym zadaniem będzie również podejmowanie działań związanych z opieką i rehabilitacją osób niepełnosprawnych.
Wspieranie działań mających na celu poprawę stanu zdrowia mieszkańców jest jednym z elementów rozwoju zasobów ludzkich. Poprawa stanu zdrowia mieszkańców będzie czynnikiem wpływającym na wzrost zatrudnialności oraz zmniejszenie liczby osób czasowo niezdolnych do pracy.
Poprawie stanu zdrowia mieszkańców regionu służyć będzie także polepszenie jakości środowiska przyrodniczego. Budowa nowych obiektów ochrony zdrowia oraz modernizacja urządzeń już istniejących instytucji pozwoli na ograniczenie szkodliwego oddziaływania tego typu obiektów na środowisko naturalne.

Rozwijaniu i upowszechnianiu aktywnych form spędzania wolnego czasu sprzyjać będzie wsparcie rozwoju bazy sportowej. Celowi temu służyć będzie między innymi kontynuacja przebudowy największego w regionie obiektu sportowego jakim jest Stadion Śląski.
Uczestnictwo mieszkańców regionu zarówno w imprezach sportowych jak i rozrywkowych, a także aktywne formy spędzania wolnego czasu przyczynią się do rozwoju i umacniania więzi społecznych.

Rozwój bazy sportowo - rekreacyjnej będzie niewątpliwie korzystnie wpływał na rozwój MŚP np. na rozwój gastronomii, hotelarstwa, wypożyczalni sprzętu sportowego. Tym samym działania podejmowane w tym zakresie będą mieć wpływ na dalszy rozwój infrastruktury związanej z rozwojem gospodarczym przykładowo w zakresie infrastruktury drogowej.

Do wskaźników charakteryzujących ten priorytet zaliczyć można między innymi:
- liczbę zamontowanych krzesełek na stadionie
- powierzchnię oddanych pomieszczeń w budynku wielofunkcyjnym na stadionie,
- powierzchnię oddziałów szpitalnych oddanych do użytku,
- liczbę łóżek szpitalnych przekazanych do użytku,
- wartość wyposażenia szpitalnego oddanego do użytku,
- liczbę oddanych miejsc parkingowych przy szpitalach,
- stopień zaawansowania stanu surowego obiektów szpitalnych,
- powierzchnię i kubaturę uruchomionych kuchni szpitalnych.
Wartości wskaźników są określone w w § 5 punkcie "e" w każdym działaniu w niniejszym załączniku.

 

PRIORYTET D:
ROZBUDOWA ORAZ UNOWOCZEŚNIENIE SYSTEMU TRANSPORTOWEGO I KOMUNIKACYJNEGO

W ramach tego priorytetu realizowane będą następuje typy przedsięwzięć (cele):
-modernizacja układu komunikacyjnego, budowa obwodnic miast oraz dróg łączących z południową granicą Polski,
-rozbudowa urządzeń przesyłowych.

O atrakcyjności i konkurencyjności regionu, oprócz poziomu rozwoju gospodarczego, decyduje również istnienie nowoczesnego i sprawnie funkcjonującego systemu transportowego i komunikacyjnego.

Województwo Śląskie leży na skrzyżowaniu ważnych osi komunikacji zarówno krajowej jak i europejskiej. Mimo istnienia dobrze rozwiniętej sieci transportowej, system ten charakteryzuje się małą wydajnością, niskimi parametrami technicznymi i niską jakością. Stworzenie złożonego systemu transportowego, który sprostał by wysokim standardom i wykorzystywał wszystkie dostępne środki transportu, będzie oparte na możliwościach i zaletach wynikających z położenia geograficznego regionu.

Pomimo stosunkowo bogatego układu drogowego regionu, wobec dużego wzrostu potoku ruchu samochodowego i zmniejszanych wydatkach na rozbudowę i utrzymanie sieci drogowej, stan dróg województwa jest w dużym stopniu niezadowalający.

Z tego względu ogromne znaczenie dla regionu ma rozwój sieci dróg zwłaszcza o wysokich parametrach. Stworzenie sprawnie działającego układu drogowego w regionie można będzie osiągnąć poprzez: budowę nowych odcinków dróg, budowę obwodnic, modernizację i remonty istniejących dróg.
Niemniej ważna dla regionu jest modernizacja układów komunikacyjnych w kierunku przejść granicznych, która przyczyni się zarówno do rozwoju gospodarczego jak również usprawni ruch turystyczny.

Stworzenie nowoczesnych systemów komunikacyjnych będzie czynnikiem podnoszącym atrakcyjność regionu. Może wpłynąć również na ożywienie gospodarki regionu poprzez wzrost kapitału zainwestowanego w województwie - zwłaszcza zagranicznego.

Rozbudowa i unowocześnienie systemu drogowego i komunikacyjnego w regionie pozwoli na zmniejszenie natężenia ruchu drogowego w centrach miast poprzez wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza centra oraz przez zwiększenie roli transportu publicznego. Ograniczy to w znaczny sposób emisję spalin do powietrza oraz natężenie hałasu w miastach.

Wymogiem nowoczesnej gospodarki jest rozbudowa i modernizacja sieci przesyłowych. W najbliższych 2 latach działania w tym zakresie koncentrować się będą na rozbudowie i unowocześnieniu systemu przesyłowego wody.
Podjęcie inwestycji związanych zarówno z unowocześnieniem systemu komunikacyjnego jak i sieci przesyłowych przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy.

Do wskaźników charakteryzujących ten priorytet zaliczyć można między innymi:
- długość zbudowanych dróg, w tym obwodnic,
- liczbę zbudowanych obwodnic miast,
- długość zmodernizowanych dróg,
- ilość wybudowanych obiektów mostowych,
- ilość zmodernizowanych skrzyżowań,
- długość przebudowanej - w związku z budową drogi - kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
- długość zmodernizowanych linii tramwajowych,
- długość wyremontowanego torowiska tramwajowego,
- ilość zakupionych niskopodłogowych wozów tramwajowych,
- ilość wyremontowanych wozów tramwajowych,
- przekazanie do użytku linii ozonu i węgla aktywnego,
- kubaturę przekazanych do użytku filtrów węglowych,
- pojemność zbiornika wyrównania dobowego stanowiącego element systemu dostarczania wody dla aglomeracji katowickiej.
Wartości wskaźników są określone w w § 5 punkcie "e" w każdym działaniu w niniejszym załączniku.


PRIORYTET E:
WZROST INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI, W TYM MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

W ramach tego priorytetu realizowane będą następuje typy przedsięwzięć (cele):
-rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Dla stworzenia nowoczesnej gospodarki mogącej sprawnie konkurować z gospodarkami innych regionów niezbędnym stało się wsparcie wszelkich rozwiązań o charakterze innowacyjnym zarówno w sektorze dużych przedsiębiorstw jak i małych oraz średnich.

Warunkiem tworzenia nowych miejsc pracy w regionie jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw. Dużego znaczenia nabiera sektor usług, który w największym stopniu przyczynia się do wzrostu zatrudnienia oraz wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.

Do głównych sektorów dominujących nadal w strukturze gospodarczej regionu należą: restrukturyzowany sektor węglowy, stalowy i koksowniczy. Z drugiej strony region dysponuje wieloma atutami pozwalającymi na rozwój działalności zaawansowanych technologicznie. Te atuty związane są z kulturą przemysłową, kwalifikowanymi kadrami oraz zapleczem edukacyjnym i naukowo - badawczym wyższych uczelni i instytutów naukowych. Dodatkowym atutem są międzynarodowe kontakty środowisk akademickich i gospodarczych.

Ważne jest wspieranie procesów innowacyjnych szczególnie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. W regionie obserwuje się proces powstawania licznych małych przedsiębiorstw zaawansowanych technologicznie oraz rozwijania innowacyjnych projektów w takich dziedzinach jak: informatyka, nanotechnologie, kardiochirurgia, rewitalizacja środowiska.

Należy jednak zauważyć, że sektor MŚP w znacznym stopniu posiada ograniczone zdolności i umiejętności pozyskiwania i absorpcji nowych technologii. Dlatego też wymaga on wsparcia poprzez stworzenie sieci instytucji wspierających transfer i rozwój innowacji oraz nowych technologii. Podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki regionu będzie miało istotny wpływ na wzrost atrakcyjności województwa dla potencjalnych inwestorów zarówno krajowych jak i zagranicznych. Będzie miało także znaczenie dla przyspieszenia procesów restrukturyzacji.

Kreowanie nowego wizerunku Województwa Śląskiego będzie związane z rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw oraz turystyki, w tym również na terenach wiejskich. Małe i średnie przedsiębiorstwa powinny stać się bodźcem rozwoju infrastruktury oraz sektorem tworzącym nowe miejsca pracy.

Intensywny rozwój gospodarczy, w tym sektora małych i średnich przedsiębiorstw będzie także stymulował rozwój infrastruktury technicznej i komunikacyjnej oraz infrastruktury otoczenia biznesu.
Dalszy rozwój sektora MŚP oraz konieczność dostosowania do konkurencji w Unii Europejskiej będzie związany z tworzeniem sieci instytucji doradczo-szkoleniowych.

Rozwój nowych przedsiębiorstw oraz zastosowanie nowych technologii w już istniejących przedsiębiorstwach w znacznym stopniu pozwoli na ograniczenie uciążliwości prowadzonej działalności gospodarczej dla środowiska przyrodniczego.


Do wskaźników charakteryzujących ten priorytet zaliczyć można między innymi:
- powierzchnię nowych pomieszczeń, w tym biurowych dla przedsiębiorstw sektora MŚP,
- powierzchnię wystawienniczą,
Wartości wskaźników są określone w w § 5 punkcie "e" w każdym działaniu w niniejszym załączniku.


§ 3 Wyszczególnienie działań realizowanych w ramach priorytetu

W ramach priorytetu wzrost wykształcenia mieszkańców oraz rozwój ich zdolności adaptacyjnych do zmian społecznych i gospodarczych (A) realizowane będą następujące działania:

o A.1 Wsparcie szkół podstawowych,
o A.2 Wsparcie szkół podstawowych specjalnych,
o A.3 Wsparcie gimnazjów,
o A.4 Wsparcie liceów ogólnokształcących,
o A.5 Wsparcie liceów i techników zawodowych,
o A.6 Zakończenie budowy siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Częstochowie,
o A.7 Adaptacja budynku do potrzeb Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Białej,
o A.8 Rozwój zasobów ludzkich (Phare 2001),
o A.9 Programy horyzontalne Phare 2001 wspierające rozwój zasobów ludzkich oraz rozwój sektora MŚP,
o A.10 Remont i modernizacja pałacu w Koszęcinie ,
o A.11 Opera Śląska w Bytomiu - remont, modernizacja, rozbudowa.

W ramach priorytetu umacnianie solidarności i więzi międzyludzkich, poprawa stanu zdrowia oraz bezpieczeństwa socjalnego i publicznego mieszkańców (B) realizowane będą następujące działania:

o B.1 Dokończenie przebudowy Stadionu Śląskiego.
o B.2 Szpital Śląski w Cieszynie - modernizacja i rozbudowa - dział zabiegowo - diagnostyczny,
o B.3 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Rybniku,
o B.4 Szpital Miejski w Raciborzu,
o B.5 Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej - dokończenie budowy,
o B.6 Budowa pawilonu onkologicznego przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Częstochowie,
o B.7 Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Lublińcu - budowa kuchni,

W ramach priorytetu rozbudowa oraz unowocześnienie systemu transportowego i komunikacyjnego (D) realizowane będą następujące działania:

o D.1 Rozwój infrastruktury transportowej w ramach Phare 2001 - budowa obwodnicy Ustronia,
o D.2 Modernizacja drogi Racibórz-Rybnik-Żory-Pszczyna, w tym w ramach środków z Phare 2001- rozwój infrastruktury transportowej - budowa obwodnicy Pszczyny,
o D.3 Kompleksowa przebudowa tramwajowej infrastruktury technicznej w aglomeracji katowickiej,
o D.4 Modernizacja układu komunikacyjnego w kierunku przejść granicznych Pietraszyn-Sudice i Chałupki - Bohumin (Phare CBC 2001),
o D.5 Modernizacja drogi wojewódzkiej do przejścia granicznego ze Słowacją Korbielów - Oravska Polhora (Phare CBC 2002),
o D.6 Modernizacja linii ozonu i węgla aktywnego dla Zakładu Produkcji i Uzdatniania Wody w Goczałkowicach,
o D.7 Wodociąg Dziećkowice - budowa 3-go ciągu technologicznego z rurociągami.

W ramach priorytetu wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarki, w tym małych i średnich przedsiębiorstw (E) realizowane będą następujące działania:

o E.1 Modelowe przekształcenie zdegradowanego terenu poprzemysłowego w strefę aktywności gospodarczej dla MŚP (Phare 2001),
o E.2 Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie (Phare 2001),
o E.3 Programy horyzontalne w ramach Phare 2002.

§4 Finansowy Wkład w realizację priorytetu z podziałem na działania (w tys. zł)

Priorytet

Działanie

Łącznie

Wspólnota Europejska

Budżet Państwa

Jednostki Samorządu Terytorialnego

Inne publiczne

Prywatne

A

 

A.1

2961

 

2961

 
 
 

A.2

197

 

197

 
 
 

A.3

2916

 

2916

 
 
 

A.4

591,5

 

591,5

 
 
 

A.5

1184,5

 

1184,5

 
 
 

A.6

4092

 

4092

 
 
 

A.7

2097

 

2097

 
 
 

A.8

12994

9091

3030

 
 

873

A.9

13244

9949

3295

 
 
 

A.10

790

 

600

190

 
 

A.11

3737

 

3000

737

 
 

B

 

B.1

54000

 

54000

 
 

B.2

5800

 

2000

3500

300

 

B.3

86500

 

84000

2500

 
 

B.4

39569

 

39569

 
 
 

B.5

56156

 

56156

 
 
 

B.6

7500

 

7500

 
 
 

B.7

3197

 

1500

 

1697

 

D

 

D.1

15000

11200

1880

1920

 

D.2

70000

34800

8722

17718

8760

 

D.3

101305

50805

 

50500

 

D.4

15000

8000

990

6010

 
 

D.5

13000

6570

990

5440

 
 

D.6

50140

 

50140

 
 
 

D.7

6970

 

6970

 
 
 

E

 

E.1

20000

12000

2000

6000

 
 

E.2

10667

8000

1334

1333

 
 

E.3

11700

9000

2700

 
 
 

 

§ 5 Opis działań (zadań)

A.1 Nazwa działania:
Wsparcie szkół podstawowych

a) Cele:
Realizacja tego działania służyć będzie w głównej mierze poprawie stanu zaplecza edukacyjnego i materialnego szkół podstawowych w regionie (np. modernizacja kotłowni, instalacji, ocieplenie budynków).
Wsparcie szkół podstawowych będzie miało na celu także poprawę stanu zaplecza socjalnego (budowa segmentu żywieniowego, socjalnego), rozbudowę bazy sportowej szkół (sale gimnastyczne). Realizacja zaplanowanych inwestycji służyć będzie również obniżeniu kosztów eksploatacyjnych szkół, zwiększeniu dostępności i poprawie warunków przebywania uczniów w szkołach.

b) Opis działania:
W wyniku realizacji tego działania poprawie ulegną warunki nauczania w placówkach szkolnych. Efektem rzeczowym będzie między innymi budowa i rozbudowa sal gimnastycznych, modernizacja kotłowni, remonty i rozbudowa obiektów. W ramach tego działania będą realizowane zadania o symbolu 36, które są zawarte w załączniku 5 do Programu Wsparcia.
Do działań komplementarnych w stosunku do wsparcia szkół w Województwie Śląskim należy zaliczyć inne inwestycje realizowane ze środków będących w dyspozycji Wojewody Śląskiego na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego. Inwestycje te dotyczą szkół gimnazjalnych, średnich oraz szkół specjalnych.

c) Kryteria wyboru zadań w ramach działania:
Inwestycje te są finansowane ze środków będących w dyspozycji Wojewody Śląskiego na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

d) Zakres geograficzny - lokalizacja:
Zadania z tego działania będą realizowane na terenie gmin: Bojszowy, Brenna, Buczkowice, Czernichów, Gaszowice, Gilowice, Kochanowice, Łodygowice, Mykanów, Porąbka, Rajcza, Rydułtowy, Szczekociny, Szczyrk, Ślemień, Wielowieś, Wilamowice, Zbrosławice, Żarnowiec.

e) Spodziewane efekty realizacji działania:

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

Wskaźniki oddziaływania

Liczba wspartych placówek szkolnych

19 placówek

Podwyższenie standardu bazy edukacyjnej szkół , poprawa bazy materialnej szkół w regionie

Wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży

Uwaga: rezultaty i oddziaływanie tego działania nie mają charakteru ilościowego a jedynie jakościowy.

Jedyną formą monitoringu realizacji tego działania mogą być składane przez beneficjentów oraz Śląskie Kuratorium Oświaty raporty o standardzie bazy edukacyjnej szkół i o szansach edukacyjnych młodzieży we wspartych gminach.

f) Harmonogram realizacji:

Planowane rozpoczęcie realizacji

Planowane zakończenie realizacji

Planowane zakończenie całej inwestycji

kontynuacja

IV kw. 2001

2004

Uwaga: dla poszczególnych szkół terminy są określone w dokumentacji Wojewody Śląskiego

g) Finansowy wkład w realizację działania w ramach Kontraktu:

okres

Źródła finansowania Działania

łącznie

udział Wspóln.Europejskiej

udział publicznych środków krajowych

sektror
prywatny

Phare CBC

Phare ESC

łącznie

łącznie

budż. państwa

budż. wojew.

budż. powiat.

budż. gmin.

inne np. fund.cel.

do 2001

                     

2001

2961

     

2961

2961

         

2002

                     

po 2002

                     

łącznie

2961

     

2961

2961

         

h) Instytucja odpowiedzialna za wdrożenie działania:
Śląskie Kuratorium Oświaty
40-032 Katowice ul. Jagiellońska 25; tel/fax (032) 255 58 25

i) Podmioty uprawnione:
Urząd Gminy w Bojszowach; 43-220 Bojszowy ul. Gaikowa 35;
tel (032) 21891 83, fax (032) 218 93 66
Urząd Gminy w Brennej; 43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 77;
tel (033) 853 62 22, fax (033) 853 63 70
Urząd Gminy w Buczkowicach; 43-374 Buczkowice nr 730;
tel/fax (033) 817 76 00
Urząd Gminy w Czernichowie, 34-311 Czernichów;
tel (033) 866 12 22, fax (033) 866 12 87
Urząd Gminy w Gaszowicach, 44-293 Gaszowice ul Rydułtowska 2;
tel (032)430 55 93, fax (032) 430 55 67
Urząd Gminy w Gilowicach, 34-322 Gilowice nr 800;
tel (033) 865 30 20, fax (033) 865 33 72
Urząd Gminy w Kochanowicach, 42-713 Kochanowice ul Wolności 5;
tel (034) 353 31 00, fax (034) 353 31 05
Urząd Gminy w Łodygowicach, 34-325 Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75; tel.: (033) 631587, fax: (033) 631303.
Urząd Gminy w Mykanowie, 42-233 Mykanów ul Samorządowa 1;
tel (034) 328 80 19, fax (034) 328 80 23
Urząd Gminy w Porąbce, 35-313 Porąbka, ul Krakowska;
tel (033) 810 60 66, fax (033) 810 60 69
Urząd Gminy w Rajczy, 34-370 Rajcza ul Górska 1;
tel (033) 864 31 58; fax (033) 864 38 87
Urząd Miasta w Rydułtowach, 44-280 Rydułtowy ul Ofiar Terroru 36;
tel (032) 457 85 51, fax (032) 457 80 09
Urząd Miasta i Gminy w Szczekocinach, 42-255 Szczekociny ul Senatorska 2; tel (034) 355 70 50, fax (034) 355 71 65 46 68
Urząd Miasta w Szczyrku, 42-370 Szczyrk ul Myśliwska 42;
tel (033) 817 86 61, fax (033) 817 87 63
Urząd Gminy w Ślemieniu, 43-323 Ślemień nr 430;
tel /fax (033) 865 40 98
Urząd Gminy w Wielowsi, 44-187 Wielowieś ul Główna 25;
tel (032) 233 60 23, fax (032) 233 60 70
Urząd Miasta i Gminy w Wilamowicach, 32-630 Wilamowice Rynek 1;
tel (033) 845 72 40, fax (033) 845 74 11
Urząd Gminy w Zbrosławicach, 42-674 Zbrosławice ul Oświęcimska 2;
tel (032) 233-70 12, fax (032) 233 71 00
Urząd Gminy w Żarnowcu, 42-439 Żarnowiec ul Krakowska 34;
tel (032) 6449 320, fax (032) 644 90 05

j) Warunki realizacji działania:
Uruchomienie środków finansowych będących w dyspozycji Wojewody Śląskiego na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

k) Sumaryczny harmonogram przewidywanych płatności na działanie (wielkości podano narastająco):

Łączniew tys. zł.

2001r.

I kw.

II kw.

III kw.

IV kw.

2961

913

2361

2961

A.2 Nazwa działania:
Wsparcie szkół podstawowych specjalnych

a) Cele:
Realizacja tego działania ma na celu w głównej mierze poprawę stanu zaplecza edukacyjnego i materialnego szkół podstawowych specjalnych.
Realizacja zaplanowanych inwestycji służyć będzie także obniżeniu kosztów eksploatacyjnych szkół i poprawie warunków przebywania uczniów w tego typu szkołach.

b) Opis działania:
W wyniku wsparcia szkół podstawowych specjalnych poprawie ulegną warunki nauczania w placówkach szkolnych tego typu. Efektem rzeczowym będzie wykonanie remontów oraz rozbudowa tych placówek. Do najważniejszych remontów zaliczyć należy wymianę pokrycia dachowego. W ramach tego działania będą realizowane zadania o symbolu 36, które są zawarte w załączniku 5 do Programu Wsparcia.
Do działań komplementarnych w stosunku do wsparcia szkół podstawowych specjalnych w Województwie Śląskim należy zaliczyć inne inwestycje ze środków będących w dyspozycji Wojewody Śląskiego na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego. Inwestycje te dotyczą szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz średnich.

c) Kryteria wyboru zadań w ramach działania:
Inwestycje te są finansowane ze środków będących w dyspozycji Wojewody Śląskiego na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

d) Zakres geograficzny - lokalizacja:
Zadania z tego działania będą realizowane na terenie powiatu lublinieckiego.

e) Spodziewane efekty realizacji działania:

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

Wskaźniki oddziaływania

Liczba wspartych placówek szkolnych

1 placówka

Podwyższenie standardu bazy edukacyjnej szkół, poprawa bazy materialnej szkół w regionie

Wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży

Uwaga: rezultaty i oddziaływanie tego działania nie mają charakteru ilościowego a jedynie jakościowy.
Jedyną formą monitoringu realizacji tego działania mogą być składane przez beneficjentów oraz Śląskie Kuratorium Oświaty raporty o standardzie bazy edukacyjnej szkół i o szansach edukacyjnych młodzieży we wspartych gminach.

f) Harmonogram realizacji:

Planowane rozpoczęcie realizacji

Planowane zakończenie realizacji

Planowane zakończenie całej inwestycji

Kontynuacja

IV kw. 2001

IV kw. 2001


g) Finansowy wkład w realizację działania w ramach Kontraktu:

okres

Źródła finansowania Działania

łącznie

udział Wspóln.Europejskiej

udział publicznych środków krajowych

sektror prywatny

Phare CBC

Phare ESC

łącznie

łącznie

budż. państwa

budż. wojew.

budż. powiat.

budż. gmin.

inne np. fund.cel.

do 2001

 
 
 
 

197

197

 
 
 
 
 

2001

197

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2002

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

po 2002

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

łącznie

197

 
 
 

197

197

 
 
 
 
 

h) Instytucja odpowiedzialna za wdrożenie działania:
Śląskie Kuratorium Oświaty
40-032 Katowice ul. Jagiellońska 25; tel/fax (032) 255 58 25

i) Podmioty uprawnione:
Starostwo Powiatowe w Lublińcu
42-700 Lubliniec ul Paderewskiego 7; tel/fax (034) 353 16 72

j) Warunki realizacji działania:
Uruchomienie środków finansowych będących w dyspozycji Wojewody Śląskiego na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

k) Sumaryczny harmonogram przewidywanych płatności na działanie (wielkości podano narastająco):

Łączniew tys. zł.

2001r.

I kw.

II kw.

III kw.

IV kw.

197

 
 

197

 

A.3 Nazwa działania:
Wsparcie gimnazjów

a) Cele:
Realizacja tego działania służyć będzie w głównej mierze zwiększeniu dostępności do szkół (budowa nowych, rozbudowa i modernizacja istniejących obiektów), poprawie stanu zaplecza edukacyjnego i socjalnego oraz obniżeniu kosztów eksploatacyjnych szkół. Wsparcie gimnazjów będzie służyło także poprawie kondycji zdrowotnej i fizycznej uczniów i zapewnieniu równego startu dla młodzieży w różnych częściach województwa.

b) Opis działania:
W wyniku realizacji tego działania poprawie ulegną warunki nauczania w placówkach szkolnych, przede wszystkim w gminach wiejskich. W chwili obecnej można stwierdzić, że efektem rzeczowym będzie m.in. budowa nowych i rozbudowa istniejących sal gimnastycznych, remonty i rozbudowa oraz budowa nowych obiektów. W ramach tego działania będą realizowane zadania o symbolu 36, które są zawarte w załączniku 5 do Programu Wsparcia.
W ramach wsparcia szkół w Województwie Śląskim do działań komplementarnych należy zaliczyć inne inwestycje ze środków będących w dyspozycji Wojewody Śląskiego na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego. Inwestycje te dotyczą także szkół podstawowych, średnich oraz szkół specjalnych.

c) Kryteria wyboru zadań w ramach działania:
Inwestycje te są finansowane ze środków będących w dyspozycji Wojewody Śląskiego na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

d) Zakres geograficzny - lokalizacja:
Zadania z tego działania będą realizowane na terenie gmin: Bestwina, Goleszów, Istebna, Jejkowice, Kroczyce, Kruszyna, Lipie, Lipowa, Niegowa, Opatów, Węgierska Górka, Wyry.

e) Spodziewane efekty realizacji działania:

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

Wskaźniki oddziaływania

Liczba wspartych placówek szkolnych

12 placówek

Podwyższenie standardu bazy edukacyjnej szkół, poprawa bazy materialnej szkół w regionie

Wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży

Uwaga: rezultaty i oddziaływanie tego działania nie mają charakteru ilościowego a jedynie jakościowy.
Jedyną formą monitoringu realizacji tego działania mogą być składane przez beneficjentów oraz Śląskie Kuratorium Oświaty raporty o standardzie bazy edukacyjnej szkół i o szansach edukacyjnych młodzieży we wspartych gminach.

f) Harmonogram realizacji:

 

Planowane rozpoczęcie realizacji

Planowane zakończenie realizacji

Planowane zakończenie całej inwestycji

Kontynuacja

IV kw. 2001

2005

Uwaga: dla poszczególnych szkół terminy są określone w dokumentacji Wojewody Śląskiego

g) Finansowy wkład w realizację działania w ramach Kontraktu:

okres

Źródła finansowania Działania

łącznie

udział Wspóln.Europejskiej

udział publicznych środków krajowych

sektror prywatny

Phare CBC

Phare ESC

łącznie

łącznie

budż. państwa

budż. wojew.

budż. powiat.

budż. gmin.

inne np. fund.cel.

do 2001

 
 
 
 

197

197

 
 
 
 
 

2001

2 916

 
 
 

2 916 

 

2 916

 
 
 
 
 

2002

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

po 2002

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

łącznie

2 916

 
 
 

2 916

2 916

 
 
 
 
 

h) Instytucja odpowiedzialna za wdrożenie działania:
Śląskie Kuratorium Oświaty
40-032 Katowice; ul. Jagiellońska 25; tel/fax (032) 255 58 25

i) Podmioty uprawnione:
Urząd Gminy w Bestwinie, 43-512 Bestwina ul Krakowska 111;
tel/fax (032) 215 71 84
Urząd Gminy w Goleszowie, 43-440 Goleszów, ul 1 Maja 5;
tel (033) 852 82 46, fax (033) 852 83 22
Urząd Gminy w Istebnej, 43-470 Istebna nr 1000; tel /fax (033) 855 65 00
Urząd Gminy w Jejkowicach, 44-290 Jejkowice ul Główna 26; tel (032) 430 20 02, fax (032) 430 28 80
Urząd Gminy w Kroczycach, 42-345 Kroczyce ul Batalionów Chłopskich 29; tel (034) 315 21 51, fax (034) 315 21 50
Urząd Gminy w Kruszynie, 42-282 Kruszyna; tel (034) 320 20 03,
fax (034) 320 20 54
Urząd Gminy w Lipiu, 42-165 Lipie ul Lipie 21; tel/fax (034) 3188032,
Urząd Gminy w Lipowej, 34-324 Lipowa nr 708; tel/fax (033) 867 18 49
Urząd Gminy w Niegowej, 42-320 Niegowa ul Sobieskiego 148; tel/fax (034) 315 10 20 ,
Urząd Gminy w Opatowie, 42-152 Opatów ul T. Kościuszki 27; tel/fax (034) 319 60 33
Urząd Gminy w Węgierskiej Górce, 34-350 Węgierska Górka ul Zielona 43; tel (033) 864 15 00, fax (033) 864 17 80
Urząd Gminy w Wyrach, 43-175 Wyry ul Dąbrowszczaków 133; tel (032) 218 72 88, fax (032) 218 70 76

j) Warunki realizacji działania:
Uruchomienie środków finansowych będących w dyspozycji Wojewody Śląskiego na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

k) Sumaryczny harmonogram przewidywanych płatności na działanie (wielkości podano narastająco):

Łączniew tys. zł.

2001r.

I kw.

II kw.

III kw.

IV kw.

2916

 

1482 

2664

2916 

 

A.4 Nazwa działania:
Wsparcie liceów ogólnokształcących

a) Cele:
Celem tego działania jest zwiększenie dostępności do szkół oraz poprawa stanu zaplecza edukacyjnego. Wsparcie szkół średnich będzie służyło także poprawie kondycji zdrowotnej i fizycznej uczniów oraz zapewnieniu równego startu dla młodzieży w różnych częściach województwa. Spowoduje również obniżenie kosztów eksploatacyjnych szkół.

b) Opis działania:
Realizacja działania wpłynie na upowszechnienie kształcenia na poziomie średnim. Wsparcie szkół średnich przyczyni się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Stworzy również podstawy do dalszego kształcenia i podnoszenia kwalifikacji. Efektem rzeczowym realizacji działania będzie m.in. doposażenie pracowni specjalistycznych. W ramach tego działania będą realizowane zadania o symbolu 36, które są zawarte w załączniku 5 do Programu Wsparcia.
Do działań komplementarnych w stosunku do wsparcia szkół w Województwie Śląskim należy zaliczyć inne inwestycje ze środków będących w dyspozycji Wojewody Śląskiego na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego. Inwestycje te dotyczą szkół gimnazjalnych, liceów i techników zawodowych oraz szkół specjalnych.

c) Kryteria wyboru zadań w ramach działania:
Inwestycje te są finansowane ze środków będących w dyspozycji Wojewody Śląskiego na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

d) Zakres geograficzny - lokalizacja:
Zadania z tego działania będą realizowane na terenie powiatów: Bielsko-Biała, Gliwice, Racibórz, Wodzisław Śląski, Zawiercie.

e) Spodziewane efekty realizacji działania:

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

Wskaźniki oddziaływania

Liczba wspartych placówek szkolnych

5 placówek

Podwyższenie standardu bazy edukacyjnej szkół, poprawa bazy materialnej szkół w regionie

Wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży

Uwaga: rezultaty i oddziaływanie tego działania nie mają charakteru ilościowego a jedynie jakościowy.
Jedyną formą monitoringu realizacji tego działania mogą być składane przez beneficjentów oraz Śląskie Kuratorium Oświaty raporty o standardzie bazy edukacyjnej szkół i o szansach edukacyjnych młodzieży we wspartych gminach.

f) Harmonogram realizacji:

Planowane rozpoczęcie realizacji

Planowane zakończenie realizacji

Planowane zakończenie całej inwestycji

Kontynuacja

IV kw. 2001

2001


g) Finansowy wkład w realizację działania w ramach Kontraktu:

okres

Źródła finansowania Działania

łącznie

udział Wspóln.Europejskiej

udział publicznych środków krajowych

sektror prywatny

Phare CBC

Phare ESC

łącznie

łącznie

budż. państwa

budż. wojew.

budż. powiat.

budż. gmin.

inne np. fund.cel.

do 2001

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2001

591,5

 
 
 
 

591,5

591,5

 
 
 
 
 

2002

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

po 2002

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

łącznie

591,5

 
 
 

591,5

591,5

 
 
 
 
 


h) Instytucja odpowiedzialna za wdrożenie działania:
Śląskie Kuratorium Oświaty
40-032 Katowice; ul. Jagiellońska 25; tel/fax (032) 255 58 25

i) Podmioty uprawnione:
Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała ul Bogusławskiego 24; tel (033) 813 62 26, fax (033) 813 62 00
Starostwo Powiatowe w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul Zygmunta Starego 17; tel (032) 230 68 64, fax (032) 231 08 22
Starostwo Powiatowe w Raciborzu, 47-400 Racibórz ul Klasztorna 6; tel (032) 415 48 15, fax (032) 415 87 36
Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim, 44-300 Wodzisław Śląski
ul Bogumińska 2; tel/fax (032) 455 36 76
Starostwo Powiatowe w Zawierciu, 42-400 Zawiercie ul. Sienkiewicza 34; tel (032) 672 13 05, fax (032) 672 19 71

j) Warunki realizacji działania:
Uruchomienie środków finansowych będących w dyspozycji Wojewody Śląskiego na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego.


k) Sumaryczny harmonogram przewidywanych płatności na działanie (wielkości podano narastająco):

Łączniew tys. zł.

2001r.

I kw.

II kw.

III kw.

IV kw.

591,5

 

195,5 

566,5

591,5

 

A.5 Nazwa działania:
Wsparcie liceów i techników zawodowych

a) Cele:
Celem działania będzie poprawa stanu zaplecza edukacyjnego i materialnego szkół średnich w regionie. Wsparcie szkół średnich będzie miało na celu także poprawę stanu zaplecza edukacyjnego. Realizacja zaplanowanych inwestycji służyć będzie również obniżeniu kosztów eksploatacyjnych szkół, zwiększeniu dostępności i poprawie warunków przebywania uczniów w szkołach.

b) Opis działania:
W chwili obecnej można stwierdzić, że efektem rzeczowym będzie m.in. doposażenie pracowni specjalistycznych (np. komputerowych i językowych). W ramach tego działania będą realizowane zadania o symbolu 36, które są zawarte w załączniku 5 do Programu Wsparcia.
W ramach wsparcia liceów i techników zawodowych w Województwie Śląskim do działań komplementarnych należy zaliczyć inne inwestycje realizowane ze środków będących w dyspozycji Wojewody Śląskiego na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego. Inwestycje te dotyczą także szkół podstawowych, gimnazjalnych, liceów ogólnokształcących oraz szkół specjalnych.

c) Kryteria wyboru zadań w ramach działania:
Inwestycje te są finansowane ze środków będących w dyspozycji Wojewody Śląskiego na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

d) Zakres geograficzny - lokalizacja:
Zadania z tego działania będą realizowane na terenie powiatów: Bielsko-Biała, Cieszyn, Gliwice, Lubliniec, Mikołów, Wodzisław Śląski, Rybnik, Zawiercie.

e) Spodziewane efekty realizacji działania:

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

Wskaźniki oddziaływania

Liczba wspartych placówek szkolnych

8 placówek

Podwyższenie standardu bazy edukacyjnej szkół, poprawa bazy materialnej szkół w regionie

Wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży

Uwaga: rezultaty i oddziaływanie tego działania nie mają charakteru ilościowego a jedynie jakościowy.
Jedyną formą monitoringu realizacji tego działania mogą być składane przez beneficjentów oraz Śląskie Kuratorium Oświaty raporty o standardzie bazy edukacyjnej szkół i o szansach edukacyjnych młodzieży we wspartych gminach.

f) Harmonogram realizacji:

Planowane rozpoczęcie realizacji

Planowane zakończenie realizacji

Planowane zakończenie całej inwestycji

Kontynuacja

IV kw. 2001

2003

Uwaga: dla poszczególnych szkół terminy są określone w dokumentacji Wojewody Śląskiego

g) Finansowy wkład w realizację działania w ramach Kontraktu:

okres

Źródła finansowania Działania

łącznie

udział Wspóln.Europejskiej

udział publicznych środków krajowych

sektror prywatny

Phare CBC

Phare ESC

łącznie

łącznie

budż. państwa

budż. wojew.

budż. powiat.

budż. gmin.

inne np. fund.cel.

do 2001

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2001

1 184,5

 
 
 

1 184,5

1 184,5

 
 
 
 
 

2002

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

po 2002

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

łącznie

1 184,5

 
 
 

1184,5

1184,5

 
 
 
 
 

h) Instytucja odpowiedzialna za wdrożenie działania:
Śląskie Kuratorium Oświaty
40-032 Katowice; ul. Jagiellońska 25; tel/fax (032) 255 58 25

i) Podmioty uprawnione:
Starostwo Powiatowe w Bielsku Białej, 43-300 Bielsko-Biała,
ul Bogusławskiego 24 tel.: (033) 813 62 26, fax: (033) 813 62 00.
Starostwo Powiatowe w Cieszynie, 43-400 Cieszyn
ul Bobrecka 29; tel (033) 851 04 44, fax (033) 852 57 39
Starostwo Powiatowe w Gliwicach, 44-100 Gliwice
ul Zygmunta Starego 17; tel (032) 230 68 64, fax (032) 231 08 22
Starostwo Powiatowe w Lublińcu, 42-700 Lubliniec
ul Paderewskiego 7; tel /fax (034) 353 16 72
Starostwo Powiatowe w Mikołowie, 43-300 Mikołów
ul Karola Miarki 15; tel/fax (032) 226 35 51
Starostwo Powiatowe w Zawierciu, 42-400 Zawiercie
ul H. Sienkiewicza 34; tel (032) 672 11 91, fax (032) 672 19 71
Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim, 44-300 Wodzisław Śląski
ul Bogumińska 2; tel/fax (032) 455 36 76
Urząd Miasta w Rybniku, 44-200 Rybnik
ul Chrobrego 2; tel (032) 4223011, fax (032) 4224124

j) Warunki realizacji działania:
Uruchomienie środków finansowych będących w dyspozycji Wojewody Śląskiego na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

k) Sumaryczny harmonogram przewidywanych płatności na działanie (wielkości podano narastająco):

Łączniew tys. zł.

2001r.

I kw.

II kw.

III kw.

IV kw.

1184,5

 

325,5 

860,5

1184,5

 

A.6 Nazwa działania:
Zakończenie budowy siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Częstochowie

a) Cele:
Realizacja tego działania przyczyni się do poprawy zaplecza edukacyjnego w Częstochowie oraz stworzy możliwości podnoszenia kwalifikacji nauczycieli z regionu. Zakończenie prac związanych z tym działaniem służyć będzie przeprofilowaniu i rozbudowie szkolnictwa średniego i wyższego oraz w znacznym stopniu rozszerzy skalę i zasięg przekwalifikowań zawodowych. W znacznym stopniu wpłynie również na rozszerzenie dokształcania zawodowego zarówno osób pracujących zawodowo jak i studentów.

b) Opis działania:
Inwestycja dotyczy obiektu dydaktyczno - czytelniczego, w części już funkcjonującego ośrodka, przystosowanego do kształcenia pedagogów.
Zakończenie zaplanowanego działania wpłynie na poprawę zaplecza edukacyjnego przez oddanie w użytkowanie: nowoczesnej biblioteki pedagogicznej oraz sal wykładowych, w tym auli z wyposażeniem audio wideo na 150 miejsc. Efektem rzeczowym będzie także oddanie do użytku segmentu łącznika.
W ramach Kontraktu przewidywane jest przekazanie do użytku biblioteki i auli. Realizacja tego działania pozwoli na stworzenie w przyszłości ośrodka akademickiego w Częstochowie. W ramach tego działania będą realizowane zadania o symbolu 36, które są zawarte w załączniku 5 do Programu Wsparcia.

c) Kryteria wyboru zadań w ramach działania:
Działanie jednozadaniowe

d) Zakres geograficzny - lokalizacja:
Częstochowa

e) Spodziewane efekty realizacji działania:

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

Wskaźniki oddziaływania

Powierzchnia (w m2) i kubatura łącznika (w m3)

680,3 m2
2748,4 m3

Liczba osób korzystających z biblioteki pedagogicznej (w ciągu roku)

Utworzenie ośrodka akademickiego w oparciu o istniejącą bazę w ciągu dwóch lat od zakończenia realizacji całej inwestycji

Liczba wykończonych sal wykładowych w 2003

2

Liczba osób przeszkolonych w tym nauczycieli (w okresie roku)

 

Powierzchnia (w m2) i kubatura (w m3 ) sal wykładowych i auliw 2003

249,8 m2
1516,6 m3

 
 

Powierzchnia (w m2) i kubatura biblioteki (w m3)w 2002

734,2 m2
2966,2 m3

 
 

f) Harmonogram realizacji:

Planowane rozpoczęcie realizacji

Planowane zakończenie realizacji

Planowane zakończenie całej inwestycji

Kontynuacja

IV kw. 2002

2003

g) Finansowy wkład w realizację działania w ramach Kontraktu:

okres

Źródła finansowania Działania

łącznie

udział Wspóln.Europejskiej

udział publicznych środków krajowych

sektror prywatny

Phare CBC

Phare ESC

łącznie

łącznie

budż. państwa

budż. wojew.

budż. powiat.

budż. gmin.

inne np. fund.cel.

do 2001

5331

 
 
 
 

5331

 
 
 
 
 

2001

592

 
 
 

592

 
 
 
 
 

2002

3500

 
 
 
 
 

3500

 
 
 
 
 

po 2002

164

 
 
 
 
 

164 

 
 
 
 

łącznie

9587

 
 
 

9587

 

164

 
 
 
 

h) Instytucja odpowiedzialna za wdrożenie działania:
Zarząd Województwa Śląskiego , 40-037 Katowice ul. Ligonia 46,
tel.2553435; e-mail: marszal@silesia-region.pl

i) Podmioty uprawnione:
Samorząd Województwa Śląskiego 40-037 Katowice ul. Ligonia 46,
tel.2553435; e-mail: marszal@silesia-region.pl

j) Warunki realizacji działania:
Uruchomienie środków finansowych w ramach Kontraktu

k) Sumaryczny harmonogram przewidywanych płatności na działanie (wielkości podano narastająco):

Łączniew tys. zł.

2001r.

2002r.

I kw.

II kw.

III kw.

IV kw.

I kw.

II kw.

III kw.

IV kw.

4092

 

292

592

1092

2092

3092

4092

 

A.7 Nazwa działania:
Adaptacja budynku do potrzeb Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Białej

a) Cele:
Do celów jakie ma realizować działanie należy przede wszystkim zapewnienie możliwości przygotowania kadry pedagogicznej dla zreformowanego szkolnictwa (w związku z reformą oświaty) oraz poprawa stanu zaplecza edukacyjnego regionu. Działanie to przyczyni się do rozbudowy zaplecza socjalnego Kolegium i zapewnienia dostępności budynku dla osób niepełnosprawnych. Ponadto Kolegium Nauczycielskie w przyszłości powinno stać się podstawą utworzenia ośrodka akademickiego w Bielsku-Białej.

b) Opis działania:
Realizacja adaptacji budynku mieszkalnego na potrzeby Kolegium Nauczycielskiego została rozpoczęta w 1994r.
Zakończenie robót budowlanych i wykończeniowych pozwoli na uzyskanie nowych miejsc noclegowych dla kadry nauczycielskiej w hotelu asystenckim oraz otwarcie akademika dla studentów. Udostępnienie Kolegium studentom niepełnosprawnym z całego regionu będzie możliwe poprzez zakup 2 platform dla niepełnosprawnych. Efektem działania będzie również wyposażenie pracowni komputerowej, auli i sali amfiteatralnej w sprzęt komputerowy, audiowizualny i multimedialny. Realizacja działania stworzy ośrodek doskonalenia kadr oświatowych, centrum konferencyjnego dla firm regionu oraz ośrodek międzynarodowych kontaktów ludzi kultury i nauki, co jest szczególne ważne dla procesu integracji międzyregionalnej. Ponadto Kolegium Nauczycielskie powinno w przyszłości stać się podstawą utworzenia ośrodka akademickiego w Bielsku-Białej. W ramach tego działania będą realizowane zadania o symbolu 36, które są zawarte w załączniku 5 do Programu Wsparcia.

c) Kryteria wyboru zadań w ramach działania:
Działanie jednozadaniowe

d) Zakres geograficzny - lokalizacja:
Bielsko-Biała

e) Spodziewane efekty realizacji działania:


Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

Wskaźniki oddziaływania

Powierzchnia (w m2) oraz kubatura (w m 3 ) akademika

531 m2
1354 m3

Liczba studentów korzystających z rozbudowanej i zmodernizowanej infrastruktury

Utworzenie ośrodka akademickiego w oparciu o istniejącą bazę w ciągu trzech lat od zakończenia całej inwestycji

Powierzchnia (w m2) oraz kubatura (w m 3 ) hotelu asystenckiego

203 m2
518 m3

Liczba studentów niepełnosprawnych korzystających z rozbudowanej i zmodernizowanej infrastruktury

 

Liczba platform dla niepełnosprawnych w szt.

2 szt.

 

Liczba kursów doskonalenia zawodowego dla nauczycieli

 

Liczba sprzętu komputerowego i sprzętu audiowizualnego w szt.

89 szt.

 

Liczba zorganizowanych konferencji i spotkań

 

Liczba miejsc parkingowych

w szt. 42 szt.

 
 

f) Harmonogram realizacji:

Planowane rozpoczęcie realizacji

Planowane zakończenie realizacji

Planowane zakończenie całej inwestycji

Kontynuacja

IV kw. 2001

2001

g) Finansowy wkład w realizację działania w ramach Kontraktu:

okres

Źródła finansowania Działania

łącznie

udział Wspóln.Europejskiej

udział publicznych środków krajowych

sektror prywatny

Phare CBC

Phare ESC

łącznie

łącznie

budż. państwa

budż. wojew.

budż. powiat.

budż. gmin.

inne np. fund.cel.

do 2001

 

7 994

 
 
 

7 994 

7 518

476

 
 
 
 

2001

2 097

 
 
 

2 097

2 097

 
 
 
 

2002

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

po 2002

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

łącznie

10 091

 
 
 

10 091

9.615

476

 
 
 h) Instytucja odpowiedzialna za wdrożenie działania:
Zarząd Województwa Śląskiego , 40-037 Katowice ul. Ligonia 46,
tel.2553435; e-mail: marszal@silesia-region.pl

i) Podmioty uprawnione:
Samorząd Województwa Śląskiego , 40-037 Katowice ul. Ligonia 46,
tel.2553435; e-mail: marszal@silesia-region.pl

j) Warunki realizacji działania:
Uruchomienie środków finansowych w ramach Kontraktu

k) Sumaryczny harmonogram przewidywanych płatności na działanie (wielkości podano narastająco):

Łączniew tys. zł.

2001r.

2002r.

I kw.

II kw.

III kw.

IV kw.

I kw.

II kw.

III kw.

IV kw.

2097

-

597

1500

2097

 

A.8 Nazwa działania:
Rozwój zasobów ludzkich (Phare 2001)

a) Cele:
Wzmocnienie spójności społeczno-gospodarczej Województwa Śląskiego poprzez działania na rzecz rozwoju potencjału ludzkiego.

b) Opis działania:
Rozwój zasobów ludzkich będzie realizowany za pomocą następujących instrumentów:
· szkolenia dla osób zagrożonych bezrobociem w celu poprawy ich pozycji konkurencyjnej i zatrudnialności na rynku pracy,
· szkolenia i doradztwo dla osób zagrożonych bezrobociem w celu wsparcia rozwoju przedsiębiorczości poprzez tworzenia nowych firm,
· szkolenia i doradztwo dla firm (MŚP) w sektorze usług (w tym turystyce), w celu podniesienia mobilności i umiejętności dostosowania się do potrzeb rynku pracy oraz zwiększenia elastyczności małych i średnich przedsiębiorstw w dostosowywaniu się do wymagań w powyższych sektorach,
· stworzenie Regionalnej Strategii Zatrudnienia i sześciu lokalnych paktów zatrudnienia w celu poprawienia obiegu informacji i zwiększenia elastyczności w kreowaniu alternatywnego podejścia do zwalczania bezrobocia - tworzenie nowoczesnego i dynamicznego rynku pracy. Szkolenia dla urzędników samorządów lokalnych w celu poprawienia umiejętności gromadzenia i wykorzystywania informacji oraz zwiększenia możliwości samorządów odpowiedzialnych za rozwój lokalny i politykę zatrudnienia.
W ramach tego działania będą realizowane zadania o symbolach: 23, 24, 414, które są zawarte w załączniku 5 do Programu Wsparcia.

c) Kryteria wyboru zadań w ramach działania:
· realizacja priorytetów Programu Phare Spójność Społeczna i Gospodarcza 2001,
· zgodność z zasadami programu Phare,
· zagrożenie bezrobociem strukturalnym Województwa Śląskiego,
· gotowość do realizacji,
· komplementarność do istniejącej infrastruktury oraz innych działań,
· wspomaganie procesów restrukturyzacyjnych,
· zdolność do montażu finansowego - współfinansowania,
· ponadlokalny charakter działania,

d) Zakres geograficzny - lokalizacja:
Teren całego województwa

e) Spodziewane efekty realizacji działania:


Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

Wskaźniki oddziaływania

Liczba menadżerów z przedsiębiorstw usługowych (w tym turystycznych), którzy skorzystali ze szkoleń i doradztwa

100 osób

Liczba zachowanych miejsc pracy w firmach z sektora usług, w tym turystycznych

Zwiększenie możliwości zatrudnienia w grupach zagrożonych bezrobociem w sektorze publicznym i restrukturyzowanych przemysłach, ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich poprzez poprawę kwalifikacji u beneficjentów w okresie 2 lat od zakończenia realizacji działania

Liczba przeszkolonych pracowników firm usługowych, w tym turystycznych

500 osób

Liczba osób nowozatrudnionych w sektorze usług

Podniesienie możliwości adaptacji i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw świadczących usługi dla firm oraz działających na rynku turystycznym w okresie 2 lat od zakończenia realizacji działania

Liczba osób zagrożonych bezrobociem, która uzyska przeszkolenie i doradztwo w dziedzinie zatrudnienia w sektorze usług, w tym turystyce

520 osób

Liczba osób przeszkolonych, która znajdzie zatrudnienie w sektorze usług

Zwiększenie efektywności podmiotów działających na polu zatrudnienia oraz tworzenia nowych miejsc pracy poprzez powstanie Regionalnej Strategii Zatrudnienie i lokalnych paktów zatrudnienia w okresie 2 lat od zakończenia realizacji działania

Liczba osób zagrożonych bezrobociem, która uzyska przeszkolenie i doradztwo w celu tworzenia nowych firm w sektorze usług, w tym turystyce

130 osób

Liczba osób przeszkolonych, która rozpocznie działalność gospodarczą w sektorze usług

Zwiększenie efektywności podmiotów działających na polu zatrudnienia oraz tworzenia nowych miejsc pracy poprzez powstanie regionalnej strategii zatrudnienie i lokalnych paktów zatrudnienia w okresie 2 lat od zakończenia realizacji działania

Liczba przeszkolonych pracowników samorządowych

200 osób

Liczba powstałych ofert inwestycyjnych i pakietów usług (zestawu instrumentów oferowanych przez partnerów lokalnych w celu ułatwienia procesu inwestycji) dla inwestorów w 10 miastach

 

Opracowanie programu pomocy technicznej w celu stworzenia Regionalnej Strategii Zatrudnienia

1 program

Powstanie Regionalnej Strategii Zatrudnienia

 

Opracowanie programu pomocy technicznej w celu stworzenia lokalnych paktów zatrudnienia

1 program

Liczba miast, na terenie których powstaną pakiety usług dla inwestorów

 

Liczba powstałych lokalnych paktów zatrudnienia

6 szt.

   

f) Harmonogram realizacji:

Planowane rozpoczęcie realizacji

Planowane zakończenie realizacji

Planowane zakończenie całej inwestycji

2002

-

2004

g) Finansowy wkład w realizację działania w ramach Kontraktu:

okres

Źródła finansowania Działania

łącznie

udział Wspóln.Europejskiej

udział publicznych środków krajowych

sektror prywatny

Phare CBC

Phare ESC

łącznie

łącznie

budż. państwa

budż. wojew.

budż. powiat.

budż. gmin.

inne np. fund.cel.

do 2001

 
 
 
 
   
 
 
 
 

2001

 
 
 
   
 
 
 
 

2002

4289

 

3001

3001

1000

1000

 
 
 
 

288

po 2002

8705

 

6090

6090

2030

2030

 
 
 
 

585

łącznie

12994

 

9091

9091

3030

3030

 
 

873h) Instytucja odpowiedzialna za wdrożenie działania:
Brak memorandum finansowego oraz systemu wdrażania Programu Phare 2001 Spójność Społeczna i Gospodarcza - nie są formalnie określone instytucje zarządzające i monitorujące.

i) Podmioty uprawnione:
Wojewódzki Urząd Pracy
40-024 Katowice ul Powstańców 41 a, e-mail: kawu@up.gov.pl

j) Warunki realizacji działania:
Uruchomienie środków finansowych w ramach Kontraktu oraz programu Phare 2001.

k) Sumaryczny harmonogram przewidywanych płatności na działanie (wielkości podano narastająco):

Łączniew tys. zł.

2001r.

2002r.

I kw.

II kw.

III kw.

IV kw.

I kw.

II kw.

III kw.

IV kw.

Nie można określić

Uwaga:
nie jest możliwe obliczenie harmonogramu ze względu na fakt, iż na poziomie fiszki projektowej do programu Phare 2001 harmonogram kontraktowania i wydatkowania jest przewidziany dla całości działania bez podziału na zadania, zostanie on sprecyzowany w momencie przygotowania specyfikacji przetargowej w roku 2002.

A.8.1 Nazwa zadania:
Komponent 1 w ramach działania Rozwój zasobów ludzkich (Phare 2001)

a) Cele:
Wzmocnienie spójności społeczno-gospodarczej Województwa Śląskiego poprzez działania na rzecz rozwoju potencjału ludzkiego.

b) Opis zadania:
Szkolenia dla osób zagrożonych bezrobociem w celu poprawy ich pozycji konkurencyjnej i zatrudnialności na rynku pracy.
Zadanie to jest zgodne z rodzajem zadań o symbolu 23 z załącznika 5 do Programu Wsparcia.

c) Kryteria wyboru zadań w ramach działania:
Nie dotyczy

d) Zakres geograficzny - lokalizacja:
Całe województwo

e) Spodziewane efekty realizacji zadania:

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

Wskaźniki oddziaływania

Liczba osób zagrożonych bezrobociem, która uzyska przeszkolenie i doradztwo w dziedzinie zatrudnienia i samozatrudnienia w sektorze usług, w tym turystyce

520 osób

Liczba osób przeszkolonych, które zostały zatrudnione w sektorze usług

Zwiększenie możliwości zatrudnienia w grupach zagrożonych bezrobociem w sektorze publicznym i restrukturyzowanych przemysłach, ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich, po 2 latach po realizacji projektu

f) Harmonogram realizacji:

Planowane rozpoczęcie realizacji

Planowane zakończenie realizacji

Planowane zakończenie całej inwestycji

2002

-

2004

g) Finansowy wkład w realizację zadania w ramach Kontraktu:

okres

Źródła finansowania Działania

łącznie

udział Wspóln.Europejskiej

udział publicznych środków krajowych

sektror prywatny

Phare CBC

Phare ESC

łącznie

łącznie

budż. państwa

budż. wojew.

budż. powiat.

budż. gmin.

inne np. fund.cel.

do 2001

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

2001

 
 
 
   
 
 
 
 
 

2002

1225

 

919

919

306

306

 
 
 
 
 

2003

1485

1114

1114

371

371

         

2004

1002

 

752

752

250

250

 
 
 
 

łącznie

3712

 

2785

2785

927

927

 
 
 
 
 


h) Instytucja odpowiedzialna za wdrożenie zadania:
Brak memorandum finansowego oraz systemu wdrażania Programu Phare 2001 Spójność Społeczna i Gospodarcza - nie są formalnie określone instytucje zarządzające i monitorujące.

i) Podmioty uprawnione:
Wojewódzki Urząd Pracy
40-024 Katowice ul Powstańców 41 a, e-mail: kawu@up.gov.pl

j) Warunki realizacji zadania:
Uruchomienie środków finansowych w ramach Kontraktu oraz programu Phare

k) Sumaryczny harmonogram przewidywanych płatności na zadanie (wielkości podano narastająco):

Łącznie w tys. zł.

2001r.

2002r.

I kw.

II kw.

III kw.

IV kw.

I kw.

II kw.

III kw.

IV kw.

Nie można określić

Uwaga:
nie jest możliwe obliczenie harmonogramu ze względu na fakt, iż na poziomie fiszki projektowej do programu Phare 2001 harmonogram kontraktowania i wydatkowania jest przewidziany dla całości działania bez podziału na zadania, zostanie on sprecyzowany w momencie przygotowania specyfikacji przetargowej w roku 2002.


A.8.2 Nazwa zadania:
Komponent 2 w ramach działania Rozwój zasobów ludzkich (Phare 2001)

a) Cele:
Wzmocnienie spójności społeczno-gospodarczej Województwa Śląskiego poprzez działania na rzecz rozwoju potencjału ludzkiego.

b) Opis zadania:
Szkolenia i doradztwo dla osób zagrożonych bezrobociem w celu wsparcia rozwoju przedsiębiorczości poprzez tworzenia nowych firm.
Zadanie to jest zgodne z rodzajem zadań o symbolu 23 z załącznika 5 do Programu Wsparcia.

c) Kryteria wyboru zadań w ramach działania:
Nie dotyczy

d) Zakres geograficzny - lokalizacja:
Całe województwo

e) Spodziewane efekty realizacji zadania:

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

Wskaźniki oddziaływania

Liczba osób zagrożonych bezrobociem, która uzyska przeszkolenie i doradztwo w celu tworzenia nowych firm w sektorze usług, w tym turystyce

130 osób

Liczba osób przeszkolonych, która rozpocznie działalność gospodarczą w sektorze usług

Zwiększenie efektywności podmiotów działających na polu zatrudnienia oraz tworzenia nowych miejsc pracy poprzez powstanie regionalnej strategii zatrudnienie i lokalnych paktów zatrudnienia w okresie 2 lat od zakończenia realizacji działania

f) Harmonogram realizacji:

Planowane rozpoczęcie realizacji

Planowane zakończenie realizacji

Planowane zakończenie całej inwestycji

2002

-

2004

g) Finansowy wkład w realizację zadania w ramach Kontraktu:

okres

Źródła finansowania Działania

łącznie

udział Wspóln.Europejskiej

udział publicznych środków krajowych

sektror prywatny

Phare CBC

Phare ESC

łącznie

łącznie

budż. państwa

budż. wojew.

budż. powiat.

budż. gmin.

inne np. fund.cel.

do 2001

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

2001

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

2002

307

 

230

230

77

77

 
 
 
 
 

2003

371

 

278

278

93

93

         

2004

251

 

188

188

63

63

 
 
 
 
 

łącznie

929

 

696

696

233

233

 
 
 
 
 

h) Instytucja odpowiedzialna za wdrożenie zadania:
Brak memorandum finansowego oraz systemu wdrażania Programu Phare 2001 Spójność Społeczna i Gospodarcza - nie są formalnie określone instytucje zarządzające i monitorujące.

i) Podmioty uprawnione:
Wojewódzki Urząd Pracy
40-024 Katowice ul Powstańców 41 a, e-mail: kawu@up.gov.pl

j) Warunki realizacji zadania:
Uruchomienie środków finansowych w ramach Kontraktu oraz programu Phare

k) Sumaryczny harmonogram przewidywanych płatności na zadanie (wielkości podano narastająco):

Łącznie w tys. zł.

2001r.

2002r.

I kw.

II kw.

III kw.

IV kw.

I kw.

II kw.

III kw.

IV kw.

Nie można określić

Uwaga:
nie jest możliwe obliczenie harmonogramu ze względu na fakt, iż na poziomie fiszki projektowej do programu Phare 2001 harmonogram kontraktowania i wydatkowania jest przewidziany dla całości działania bez podziału na zadania, zostanie on sprecyzowany w momencie przygotowania specyfikacji przetargowej w roku 2002.


A.8.3 Nazwa zadania:
Komponent 3 w ramach działania Rozwój zasobów ludzkich (Phare 2001)

a) Cele:

Wzmocnienie spójności społeczno-gospodarczej Województwa Śląskiego poprzez działania na rzecz rozwoju potencjału ludzkiego.

b) Opis zadania:
Szkolenia i doradztwo dla firm (MŚP) w sektorze usług (w tym turystyce), w celu podniesienia mobilności i umiejętności dostosowania się do potrzeb rynku pracy oraz zwiększenia elastyczności małych i średnich przedsiębiorstw w dostosowywaniu się do wymagań w powyższych sektorach. Zadanie to jest zgodne z rodzajem zadań o symbolu 24 z załącznika 5 do Programu Wsparcia.

c) Kryteria wyboru zadań w ramach działania:
Nie dotyczy

d) Zakres geograficzny - lokalizacja:
Całe województwo

e) Spodziewane efekty realizacji zadania:

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

Wskaźniki oddziaływania

Liczba menadżerów z przedsiębiorstw usługowych w tym turystycznych, którzy skorzystali ze szkoleń i doradztwa

100 osób

Liczba zachowanych miejsc pracy w firmach z sektora usług, w tym turystycznych

Podniesienie możliwości adaptacji i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw świadczących usługi dla firm oraz działających na rynku turystycznym po 2 latach po zakończeniu projektu

Liczba przeszkolonych pracowników firm usługowych (w tym turystycznych)

500 osób

   


f) Harmonogram realizacji:

Planowane rozpoczęcie realizacji

Planowane zakończenie realizacji

Planowane zakończenie całej inwestycji

2002

-

2004

g) Finansowy wkład w realizację zadania w ramach Kontraktu:

okres

Źródła finansowania Działania

łącznie

udział Wspóln.Europejskiej

udział publicznych środków krajowych

sektror prywatny

Phare CBC

Phare ESC

łącznie

łącznie

budż. państwa

budż. wojew.

budż. powiat.

budż. gmin.

inne np. fund.cel.

do 2001

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

2001

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

2002

1309

 

766

766

255

255

 
 
 
 
 

2003

1586

 

928

928

309

309

       

288

2004

1071

 

626

626

209

209

 
 
 
 

349

łącznie

3966

 

2320

2320

773

773

 
 
 
 

873


h) Instytucja odpowiedzialna za wdrożenie zadania:
Brak memorandum finansowego oraz systemu wdrażania Programu Phare 2001 Spójność Społeczna i Gospodarcza - nie są formalnie określone instytucje zarządzające i monitorujące.

i) Podmioty uprawnione:
Wojewódzki Urząd Pracy
40-024 Katowice ul Powstańców 41 a, e-mail: kawu@up.gov.pl

j) Warunki realizacji zadania:
Uruchomienie środków finansowych w ramach Kontraktu oraz programu Phare

k) Sumaryczny harmonogram przewidywanych płatności na zadanie (wielkości podano narastająco):

Łącznie w tys. zł.

2001r.

2002r.

I kw.

II kw.

III kw.

IV kw.

I kw.

II kw.

III kw.

IV kw.

Nie można określić

Uwaga:
nie jest możliwe obliczenie harmonogramu ze względu na fakt iż na poziomie fiszki projektowej do programu Phare 2001 harmonogram kontraktowania i wydatkowania jest przewidziany dla całości działania bez podziału na zadania, zostanie on sprecyzowany w momencie przygotowania specyfikacji przetargowej w roku 2002.


A.8.4 Nazwa zadania:
Komponent 4 w ramach działania Rozwój zasobów ludzkich Phare 2001

a) Cele:
Wzmocnienie spójności społeczno-gospodarczej Województwa Śląskiego poprzez działania na rzecz rozwoju potencjału ludzkiego.

b) Opis zadania:
Stworzenie Regionalnej Strategii Zatrudnienia (wieloletniego dokumentu strategicznego wytyczającego kierunki działań Zarządu Województwa Śląskiego na rzecz rynku pracy) i sześciu lokalnych paktów zatrudnienia (nowoczesnych form współpracy między lokalnymi partnerami na rzecz zatrudnienia według wspólnie opracowanych celów i działań) w celu poprawienia obiegu informacji i zwiększenia elastyczności w kreowaniu alternatywnego podejścia do zwalczania bezrobocia - tworzenie nowoczesnego i dynamicznego rynku pracy.
Szkolenia dla urzędników samorządów lokalnych w celu poprawienia umiejętności gromadzenia i wykorzystywania informacji oraz zwiększenia możliwości samorządów odpowiedzialnych za rozwój lokalny i politykę zatrudnienia.
Zadanie to jest zgodne z rodzajem zadań o symbolu 414 z załącznika 5 do Programu Wsparcia.

c) Kryteria wyboru zadań w ramach działania:
Nie dotyczy

d) Zakres geograficzny - lokalizacja:
Całe województwo

e) Spodziewane efekty realizacji zadania:

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

Wskaźniki oddziaływania

Program pomocy technicznej w celu tworzenia Regionalnej Strategii Zatrudnienia

1 szt.

Powstanie Regionalnej Strategii Zatrudnienia

Zwiększenie efektywności podmiotów działających na polu zatrudnienia oraz tworzenia nowych miejsc pracy, poprzez rozwój regionalnej strategii zatrudnienia i lokalnych paktów zatrudnienia w okresie 2 lat po zakończeniu działania

Program pomocy technicznej w celu tworzenia lokalnych paktów zatrudnienia

1 szt.

   

Liczba powstałych lokalnych paktów zatrudnienia

6 szt.

   

Liczba przeszkolonych pracowników samorządowych

200 osób

Liczba osób przeszkolonych, która rozpocznie działalność gospodarczą w sektorze usług

 
   

Liczba powstałych ofert inwestycyjnych

 
   

Liczba miast, na terenie których powstaną pakiety usług dla inwestorów

 


f) Harmonogram realizacji:

Planowane rozpoczęcie realizacji

Planowane zakończenie realizacji

Planowane zakończenie całej inwestycji

2002

-

2004

g) Finansowy wkład w realizację zadania w ramach Kontraktu:

okres

Źródła finansowania Działania

łącznie

udział Wspóln.Europejskiej

udział publicznych środków krajowych

sektror prywatny

Phare CBC

Phare ESC

łącznie

łącznie

budż. państwa

budż. wojew.

budż. powiat.

budż. gmin.

inne np. fund.cel.

do 2001

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

2001

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

2002

1448

 

1086

1086

362

362

 
 
 
 
 

2003

1755

 

1316

1316

439

439

         

2004

1184

 

888

888

296

296

 
 
 
 
 

łącznie

4387

 

3290

3290

1097

1097

 
 
 
 
 

h) Instytucja odpowiedzialna za wdrożenie zadania:
Brak memorandum finansowego oraz systemu wdrażania Programu Phare 2001 Spójność Społeczna i Gospodarcza - nie są formalnie określone instytucje zarządzające i monitorujące

i) Podmioty uprawnione:
Wojewódzki Urząd Pracy
40-024 Katowice ul Powstańców 41 a, e-mail: kawu@up.gov.pl

j) Warunki realizacji zadania:
Uruchomienie środków finansowych w ramach Kontraktu oraz programu Phare

k) Sumaryczny harmonogram przewidywanych płatności na zadania (wielkości podano narastająco):

Łącznie w tys. zł.

2001r.

2002r.

I kw.

II kw.

III kw.

IV kw.

I kw.

II kw.

III kw.

IV kw.

Nie można określić

Uwaga:
nie jest możliwe obliczenie harmonogramu ze względu na fakt, iż na poziomie fiszki projektowej do programu Phare 2001 harmonogram kontraktowania i wydatkowania jest przewidziany dla całości działania bez podziału na zadania, zostanie on sprecyzowany w momencie przygotowania specyfikacji przetargowej w roku 2002.


A.9 Nazwa działania:

Programy horyzontalne Phare 2001 wspierające rozwój zasobów ludzkich oraz rozwój sektora MŚP

a) Cele:
Nie można określić

b) Opis działania:
Działanie jest w trakcie negocjacji z Komisją Europejską. Pilotowane jest przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Gospodarki.
Nie jest znany zakres rzeczowy i finansowy działań w rozbiciu na regiony. Projekt będzie wdrażany z poziomu ministerstw.
Nie jest możliwe określenie rodzaju zadań realizowanych w ramach działania i podanie symbolu wynikającego z załącznika 5 do Programu Wsparcia.

c) Kryteria wyboru zadań w ramach działania:
Nie można określić

d) Zakres geograficzny - lokalizacja:
Nie można określić

e) Spodziewane efekty realizacji działania:

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

Wskaźniki oddziaływania

Nie można określić

f) Harmonogram realizacji:

Planowane rozpoczęcie realizacji

Planowane zakończenie realizacji

Planowane zakończenie całej inwestycji

Nie można określić

g) Finansowy wkład w realizację działania w ramach Kontraktu:

okres

Źródła finansowania Działania

łącznie

udział Wspóln.Europejskiej

udział publicznych środków krajowych

sektror prywatny

Phare CBC

Phare ESC

łącznie

łącznie

budż. państwa

budż. wojew.

budż. powiat.

budż. gmin.

inne np. fund.cel.

do 2001

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

2001

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

2002

1323

 

993

993

362

330

 
 
 
 
 

po 2002

11921

 

8956

1316

8956

2965

         

łącznie

13244

 

9949

3290

9949

3295

 
 
 
 
 

Uwaga: Kwoty wydatkowania podano szacunkowo na podstawie fiszki MRRiB

h) Instytucja odpowiedzialna za wdrożenie działania:
Nie można określić

i) Podmioty uprawnione:
Nie można określić

j) Warunki realizacji działania:
Podpisanie memorandum finansowego, uruchomienie środków finansowych w ramach programu Phare i w ramach Kontraktu

k) Sumaryczny harmonogram przewidywanych płatności na działanie (wielkości podano narastająco):

Łącznie w tys. zł.

2002r.

Po 2002r

I kw.

II kw.

III kw.

IV kw.

13244

1323

13244

A.10 Nazwa działania:
Remont i modernizacja pałacu w Koszęcinie

a) Cele:
Celem działania jest stworzenie "Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej", które ułatwi rozwój tożsamości regionalnej, wzmocni świadomość kulturową mieszkańców Województwa Śląskiego oraz przyczyni się do zwiększenia obsługi ruchu turystycznego. Zadaniem Centrum będzie współpraca z innymi instytucjami kulturalnymi (w tym amatorskimi), promocja kultury regionalnej, stworzenie produktu turystycznego zintegrowanego z ofertą obszaru Jury Krakowsko-Częstochowskiej i Sanktuarium Jasnogórskiego w Częstochowie.


b) Opis działania:
Działanie obejmuje remont i modernizację zespołu pałacowo-parkowego pozwalającą na stworzenie Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej. Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego przyczyni się do poprawy warunków lokalowych Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" , będącego jednym z najbardziej znanych regionalnych zespołów w Polsce. W ramach przeprowadzonych prac przewiduje się renowację elewacji zespołu pałacowego i wymianę stolarki okiennej. Ponadto wykonane zostaną prace związane z adaptacją: budynku pozyskanego od gminy na obiekt widowiskowo-dydaktyczny, kaplicy na kameralną salę koncertową oraz budynku folwarcznego na pensjonat. Przewiduje się również poprawę systemu komunikacji zespołu pałacowego z otoczeniem, a także renowację parku oraz aranżację małej architektury i zieleni. W ramach tego działania będą realizowane zadania o symbolu 36, które są zawarte w załączniku 5 do Programu Wsparcia.

c) Kryteria wyboru zadań w ramach działania:
Działanie jednozadaniowe

d) Zakres geograficzny - lokalizacja:
Koszęcin

e) Spodziewane efekty realizacji działania:

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

Wskaźniki oddziaływania

Powierzchnia (w m 2 ) elewacji pałacu poddana renowacji;Całość powierzchni elewacji 5 272 m2 - w 2004 roku

3 515m2

Utworzenie Centrum Edukacji Regionalnej

Liczba utrzymanych miejsc pracy w okresie 2 lat od zakończenia inwestycji

Ilość wymienionej stolarki okiennej w m2

291,85 m2

Liczba utworzonych miejsc pracy bezpośrednio po zakończeniu inwestycji

Liczba podmiotów gospodarczych działających w sektorze turystycznym na terenie gminy Koszęcin powstałych w okresie 2 lat od zakończenia inwestycji

Powierzchnia (w m 2 ) oraz kubatura (w m 3 ) kameralnej sali koncertowej powstałej w wyniku adaptacji kaplicy pałacowej 301m25 207 m3;w ramach Kontraktu w I kw. 2002 roku wartość wykonanych robót - 100 tys. zł;pozostała część w 2004 roku

301 m2
5 207 m3

Liczba kursów, szkoleń i warsztatów organizowanych przez Centrum w ciągu roku

 

Powierzchnia (w m 2 ) oraz kubatura (w m 3 ) ośrodka widowiskowo - dydaktycznego1 225,10 m23 150,00 m3w ramach Kontraktu w I kw. 2002 roku wartość wykonanych prac - 100 tys. zł, w III kw. 2002 roku - 100 tys. złpozostała część w 2004 roku

1 225,1 m2
3 150 m3

Liczba osób uczestniczących w kursach, szkoleniach i warsztatach organizowanych przez Centrum w ciągu roku

 

Powierzchnia (w m 2 ) oraz kubatura (w m 3 ) pensjonatu z salą konferencyjną i działalnością gastronomicznąw 2004r.

603,23 m2
3 200 m3

Liczba gości hotelowych w ciągu roku

 

Liczba miejsc hotelowych w pensjonaciew 2004r.

20 szt.

Liczba koncertów w ciągu roku

 

Długość dróg dojazdowych poddanych renowacji (w km)

0,16 km

   

Powierzchnia (w m 2 ) placów poddanych renowacjiW 2004r.

1 920 m 2

   

Powierzchnia (w m 2 ) parku poddanego renowacjiw 2004r.

20 000 m 2

   

Liczba nowych i wyremontowanych obiektów małej architekturyw 2004r.

25 obiektów

   

f) Harmonogram realizacji:

Planowane rozpoczęcie realizacji Planowane zakończenie realizacji Planowane zakończenie całej inwestycji
III kw. 2001 III kw. 2002 2004

g) Finansowy wkład w realizację działania w ramach Kontraktu:

okres

Źródła finansowania Działania

łącznie

udział Wspóln.Europejskiej

udział publicznych środków krajowych

sektror prywatny

Phare CBC

Phare ESC

łącznie

łącznie

budż. państwa

budż. wojew.

budż. powiat.

budż. gmin.

inne np. fund.cel.

do 2001

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

2001

690

 
 
 

690

600

90

 
 
 
 

2002

100

 
   

100

100

 
 
 
 

po 2002

3410

 

   

3410

3410

       

łącznie

4200

 
   

4200

4010

190

 
 
 
 

h) Instytucja odpowiedzialna za wdrożenie działania:
Zarząd Województwa Śląskiego , 40-037 Katowice ul. Ligonia 46,
tel.2553435 e-mail: marszal@silesia-region.pl

i) Podmioty uprawnione:
Samorząd Województwa Śląskiego , 40-037 Katowice ul. Ligonia 46,
tel.2553435 e-mail: marszal@silesia-region.pl

j) Warunki realizacji działania:
Uruchomienie środków finansowych w ramach Kontraktu

k) Sumaryczny harmonogram przewidywanych płatności na działanie (wielkości podano narastająco):

Łącznie w tys. zł.

2001r.

2002r.

I kw.

II kw.

III kw.

IV kw.

I kw.

II kw.

III kw.

IV kw.

790

300

690

690

790

790

790

 

A.11 Nazwa działania:
Opera Śląska w Bytomiu - remont, modernizacja, rozbudowa

a) Cele:
Realizacja tego działania służyć będzie wzmocnieniu środowisk twórczych działających w regionie, pozwoli również na zachowanie funkcjonalności jednej z najważniejszych instytucji kultury zlokalizowanych na terenie Województwa Śląskiego. Działanie tak ukierunkowane będzie także wzmacniać funkcje metropolitalne i ponadlokalne miast aglomeracji. Modernizacja i remont obiektu mającego szczególne znaczenie dla regionu przyczyni się do kultywowania tradycji i dbałości o dziedzictwo kulturowe regionu.

b) Opis działania:

W wyniku pożaru całkowitemu zniszczeniu uległa część budynku filharmonii, tj. sala baletowa wraz z sąsiadującymi pomieszczeniami zaplecza. Z uwagi na to, iż jest to jedyna tego typu instytucja w regionie, przywrócenie jej funkcjonalności ma szczególne znaczenie dla całego województwa. Instytucja ta wywiera istotny wpływ na życie kulturalne całego regionu wzmacniając jego pozycję konkurencyjną i atrakcyjność.
Efektem rzeczowym realizacji tego działania będzie odtworzenie zniszczonej zabytkowej części Opery Śląskiej w Bytomiu. W ramach realizacji inwestycji powinny zostać wykonane prace dachowe oraz prace wewnątrz budynku polegające na oddaniu do użytku sali baletowej i zaplecza baletu oraz sali reprezentacyjnej. W ramach tego działania będą realizowane zadania o symbolu 36, które są zawarte w załączniku 5 do Programu Wsparcia.

c) Kryteria wyboru zadań w ramach działania:
Działanie jednozadaniowe

d) Zakres geograficzny - lokalizacja:
Bytom

e) Spodziewane efekty realizacji działania:

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

Wskaźniki oddziaływania

Powierzchnia nowej sali baletowej (m2) - w roku 2003

368,8 m2

Utrzymanie ilości przedstawień operowych na poziomie sprzed pożaru

Utrzymanie poziomu uczestnictwa mieszkańców w imprezach kulturalnych w dwa lata po zakończeniu inwestycji

Powierzchnia sali reprezentacyjnej (m2) - w roku 2004

340 m2

Utrzymanie ilości widzów na widowni podczas 1 przedstawienia na poziomie sprzed pożaru

 
   

Utrzymanie ilości premier w ciągu roku na poziomie sprzed pożaru

 


f) Harmonogram realizacji:

Planowane rozpoczęcie realizacji

Planowane zakończenie realizacji

Planowane zakończenie całej inwestycji

II kw. 2001

IV kw.2004

2004

g) Finansowy wkład w realizację działania w ramach Kontraktu:

okres

Źródła finansowania Działania

łącznie

udział Wspóln.Europejskiej

udział publicznych środków krajowych

sektror prywatny

Phare CBC

Phare ESC

łącznie

łącznie

budż. państwa

budż. wojew.

budż. powiat.

budż. gmin.

inne np. fund.cel.

do 2001

928

 

 

 

 

928

300

628

 

 

 

 

2001

737

 

 

 

737

737

 

 

 

 

2002

3000

 

   

3000

3000

 

 

 

 

po 2002

3113

 

   

3113

3113

 

 

 

 

łącznie

7778

 

   

7778

6413

1365

 

 

 

 

h) Instytucja odpowiedzialna za wdrożenie działania:
Zarząd Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice ul. Ligonia 46
tel. 0 32 255-34-67 , e-mail:marszal@silesia-region.pl

i) Podmioty uprawnione:
Samorząd Województwa Śląskiego ,40-037 Katowice ul.Ligonia 46
tel. 0 32 255-34-67 , e-mail:marszal@silesia-region.pl

j) Warunki realizacji działania:
Uzyskanie niezbędnych dokumentów pozwalających na rozpoczęcie inwestycji oraz uruchomienie środków finansowych w ramach Kontraktu

k) Sumaryczny harmonogram przewidywanych płatności na działanie (wielkości podano narastająco):

Łącznie w tys. zł.

2001r.

2002r.

I kw.

II kw.

III kw.

IV kw.

I kw.

II kw.

III kw.

IV kw.

3737

300

500

737

1237

2237

3237

3737