Załącznik 3 cz.2

B.1 Nazwa działania:
Dokończenie przebudowy Stadionu Śląskiego

a) Cele:
Celem tego działania jest zróżnicowanie i poprawa oferty oraz stworzenie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji. Realizacja inwestycji przyczyni się do podniesienia standardu i bezpieczeństwa największego obiektu sportowego w Polsce, co umożliwi zwiększenie ilości imprez o znaczeniu regionalnym, krajowym i międzynarodowym organizowanych na stadionie. Wspomniane inicjatywy w sposób znaczący przyczynią się do promocji sportu i rekreacji zarówno w regionie jak i województwach ościennych. Realizacja w/w działania przyczyni się do integracji społeczności województw Polski południowej.

b) Opis działania:
Rozpoczęte w 1994 roku - w ramach inwestycji centralnych - działanie obejmuje dostosowanie obiektu Stadionu Śląskiego do parametrów technicznych umożliwiających przeprowadzenie międzynarodowych zawodów piłkarskich oraz imprez kulturalnych.
Efektem tego działania będzie przygotowanie infrastruktury technicznej oraz zamontowanie nowych siedzisk na widowni (po zakończeniu tej fazy modernizacji stadion pomieści około 50 tys. widzów). Ponadto wydzielone i zabezpieczone zostanie dojście do uruchamianych sektorów. W ramach tej inwestycji wykonane zostaną podjazdy i podejścia, a także przyłącze energetyczne i oświetlenie stadionu. Kontynuowana będzie budowa budynku wielofunkcyjnego, który pomieści pełne zaplecze stadionu wraz z salami treningowymi. Efektem rzeczowym będzie również przebudowa toru żużlowego. W ramach tego działania będą realizowane zadania o symbolu 172, które są zawarte w załączniku 5 do Programu Wsparcia.

c) Kryteria wyboru zadań w ramach działania:
Działanie jednozadaniowe

d) Zakres geograficzny - lokalizacja:
Chorzów

e) Spodziewane efekty realizacji działania:

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

Wskaźniki oddziaływania

Ilość zamontowanych krzesełekw szt.

16406 szt.

Ilość miejsc na widowni

Ilość imprez o znaczeniu międzynarodowym organizowanych na Stadionie Śląskim w Chorzowie w rok po zakończeniu realizacji inwestycji

Długość kabla przyłączeniowego w mb

3750 mb

Liczba osób korzystających z pomieszczeń w budynku wielofunkcyjnym

-

Powierzchnia oddanych pomieszczeń w budynku wielofunkcyjnym w m2

7000 m2

Natężenie oświetlenia (ilość luxów)

-f) Harmonogram realizacji:

Planowane rozpoczęcie realizacji

Planowane zakończenie realizacji

Planowane zakończenie całej inwestycji

kontynuacja

IV kw.2004

2004

g) Finansowy wkład w realizację działania w ramach Kontraktu:

okres

Źródła finansowania Działania

łącznie

udział Wspóln.Europejskiej

udział publicznych środków krajowych

sektror prywatny

Phare CBC

Phare ESC

łącznie

łącznie

budż. państwa

budż. wojew.

budż. powiat.

budż. gmin.

inne np. fund.cel.

do 2001

99807

 
 
 

99807

76235

 
 
 

23572

 

2001

27000

 
 
 

27000

27000

 
 
 
 
 

2002

27000

 
   

27000

27000

 
 
 
 
 

po 2002

40766

 

 

   

40766

40766

 

       

łącznie

194573

 
   

194573

171001

 
 
 

23572

 

h) Instytucja odpowiedzialna za wdrożenie działania:
Zarząd Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel.2553435 e-mail: marszal@silesia-region.pl

i) Podmioty uprawnione:
Samorząd Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel.2553435 e-mail: marszal@silesia-region.pl

j) Warunki realizacji działania:
Uruchomienie środków finansowych w ramach Kontraktu

k) Sumaryczny harmonogram przewidywanych płatności na działanie (wielkości podano narastająco):

Łącznie w tys. zł.

2001r.

2002r.

I kw.

II kw.

III kw.

IV kw.

I kw.

II kw.

III kw.

IV kw.

54000

6000

17000

26000

27000

33700

40500

47300

54000

 

B.2 Nazwa działania:
Szpital Śląski w Cieszynie - modernizacja i rozbudowa - dział zabiegowo - diagnostyczny

a) Cele:
Realizacja przedsięwzięcia podniesie dostępność do usług medycznych mieszkańców Śląska Cieszyńskiego, a także zapewni wysoki poziom świadczonych usług. Utworzenie na Podbeskidziu Oddziału Ratownictwa Medycznego podniesie poziom bezpieczeństwa sportowców i turystów przebywających w: Ustroniu, Wiśle, Istebnej, Brennej oraz podróżnych korzystających z przejścia granicznego w Cieszynie.

b) Opis działania:
Prowadzenie prac budowlanych związanych z oddaniem do użytku izby przyjęć, pogotowia, Oddziału Ratownictwa Medycznego oraz 5 sal operacyjnych. Efektem realizacji tego działania będzie: dokończenie opracowania dokumentacji, prace budowlane związane z wykonaniem estakady dojazdowej do zaplanowanej w pawilonie zabiegowo-diagnostycznym izby przyjęć i pogotowia oraz wykonanie prac budowlano - montażowych i instalacyjnych związanych z oddaniem do użytku Oddziału Ratownictwa Medycznego i zespołu przyjęć. W ramach tego działania będzie realizowane zadanie o symbolu 36, które jest zawarte w załączniku 5 do Programu Wsparcia.

c) Kryteria wyboru zadań w ramach działania:
Działanie jednozadaniowe

d) Zakres geograficzny - lokalizacja:
Cieszyn

e) Spodziewane efekty realizacji działania:

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

Wskaźniki oddziaływania

Wykonanie dokumentacji (w %)

100%

Skrócenie czasu oczekiwania na hospitalizację ( w dniach )

Wzrost wielkości obsady łóżek szpitalnych (w %) w rok po zakończeniu inwestycji

Długość estakady dojazdowej do izby przyjęć i pogotowia (w km)

0,14 km

Wzrost liczby oddziałów szpitala

Liczba utworzonych/ utrzymanych miejsc pracy w okresie 2 lat od zakończenia inwestycji

Długość dróg dojazdowych (w km)

0,48 km

Liczba utworzonych / utrzymanych miejsc pracy bezpośrednio po zakończeniu inwestycji

Spadek wskaźnika zgonów osób poszkodowanych w katastrofach rok po oddaniu do użytku Oddziału Ratownictwa Medycznego

Kubatura oddanego do użytku oddziału ratownictwa medycznego (w tym 2 sale zabiegowe , 1 sala zabiegowo - operacyjna , rentgen, sale obserwacyjne ) (w m3) w 2003 roku

3036 m3

Ilość zlikwidowanych przestarzałych, nie spełniających norm oddziałów Szpitala Nr 2

 

Kubatura uruchomionego zespołu przyjęć ( 3 pokoje badań chorych, 4 stanowiska rejestracyjne ) (w m3)w 2003 roku

2603 m3

Liczba łóżek szpitalnych na 10 000 mieszkańców

 

Kubatura (w m3) uruchomionego zespołu poradni przyszpitalnych z pełną diagnostyką - 2004 r.

1957 m3

   

Kubatura (w m3) oddanych do użytku 5 -ciu sal operacyjnych- w 2004 r.

7233 m3

   f) Harmonogram realizacji:

Planowane rozpoczęcie realizacji

Planowane zakończenie realizacji

Planowane zakończenie całej inwestycji

kontynuacja

IV kw. 2003

2006

g) Finansowy wkład w realizację działania w ramach Kontraktu:

okres

Źródła finansowania Działania

łącznie

udział Wspóln.Europejskiej

udział publicznych środków krajowych

sektror prywatny

Phare CBC

Phare ESC

łącznie

łącznie

budż. państwa

budż. wojew.

budż. powiat.

budż. gmin.

inne np. fund.cel.

do 2001

100

 

 

 

100

 

 

 

 

100

 

2001

2300

 

 

 

2300

1000

 

1000

 

300

 

2002

3500

 

 

 

3500

1000

 

2500

 

 

 

po 2002

24100

 

 

 

24100

17000

 

7100

 

 

łącznie

30000

 

 

 

30000

19000

 

10600

 

400

 


h) Instytucja odpowiedzialna za wdrożenie działania:
Starostwo Powiatowe w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43 - 400 Cieszyn,
tel. 033/851- 04 - 44, e -mail staciesz@iq.net.pl

i) Podmioty uprawnione:
Starostwo Powiatowe w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43 - 400 Cieszyn,
tel. 033/851- 04 - 44, e -mail staciesz@iq.net.pl

j) Warunki realizacji działania:
Uruchomienie środków finansowych w ramach Kontraktu

k) Sumaryczny harmonogram przewidywanych płatności na działanie (wielkości podano narastająco):

Łącznie w tys. zł.

2001r.

2002r.

I kw.

II kw.

III kw.

IV kw.

I kw.

II kw.

III kw.

IV kw.

5800

300

1850

2300

3100

3900

4700

5800


B.3 Nazwa działania:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Rybniku

a) Cele:
Uruchomienie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego połączone z likwidacją dotychczas funkcjonujących trzech szpitali miejskich w znaczący sposób wpłynie na poprawę warunków hospitalizacji pacjentów z terenu Rybnika i okolic. Oddanie do użytku nowoczesnej placówki szpitalnej w znacznym stopniu wpłynie na poprawę stanu zdrowia mieszkańców.

b) Opis działania:
Ze względu na niewystarczającą bazę lecznictwa zamkniętego na terenie Rybnika w 1976 roku rozpoczęto - w ramach inwestycji centralnych - budowę szpitala.
Działanie obejmuje kontynuację realizacji szpitala z sukcesywnym przekazywaniem do użytku kolejnych pawilonów i uruchamianiem oddziałów szpitala, w tym przeniesienie oddziałów szpitalnych: chirurgii ogólnej, chirurgii urazowej i ortopedii, okulistyki, dermatologii i onkologii, dokończenie wyposażenia bloku operacyjnego, uruchomienie oddziałów intensywnej terapii, wybudzeniowego, neurologii, neurochirurgii, onkologii i rehabilitacji, a także apteki szpitalnej oraz doposażenie oddziałów. W ramach tego działania będzie realizowane zadanie o symbolu 36, które jest zawarte w załączniku 5 do Programu Wsparcia.

c) Kryteria wyboru zadań w ramach działania:
Działanie jednozadaniowe

d) Zakres geograficzny - lokalizacja:
Rybnik

e) Spodziewane efekty realizacji działania:

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

Wskaźniki oddziaływania

Powierzchnia oddziałów oddanych do użytku (w m2)w 2003r.

25706 m2

Skrócenie czasu oczekiwania na hospitalizację w dniach

Wzrost wielkości obsady łóżek szpitalnych ( w %) w rok po zakończeniu realizacji inwestycji

Ilość łóżek przekazanych do użytku w 2003r.

373 szt.

Liczba łóżek szpitalnych na 10000 mieszkańców powiatu

Powierzchnia terenów zewnętrznych (w m2)- drogi, place, parkingi, chodniki, lądowisko helikopterów, tereny zielone, mała architektura w 2003r

50570 m2

Ilość zlikwidowanych przestarzałych nie spełniających norm oddziałów starego szpitala w Rybniku


f) Harmonogram realizacji:

Planowane rozpoczęcie realizacji

Planowane zakończenie realizacji

Planowane zakończenie całej inwestycji

Kontynuacja

IV kw.2003

2003

g) Finansowy wkład w realizację działania w ramach Kontraktu:

okres

Źródła finansowania Działania

łącznie

udział Wspóln.Europejskiej

udział publicznych środków krajowych

sektor prywatny

Phare CBC

Phare ESC

łącznie

łącznie

budż. państwa

budż. wojew.

budż. powiat.

budż. gmin.

inne np. fund.cel.

do 2001

148307

 

 

 

148307

128 469

 

 

16 420

 

3 418

 

2001

32 500

 

 

 

32 500

30 000

 

 

2 500

 

 

 

2002

54 000

 

 

 

54 000

54 000

 

 

 

 

 

po 2002

38 520

 

 

 

38 520

38 520

 

 

 

 

 

łącznie

273 327

 

 

 

273 327

250 989

 

 

18 920

3 418

 

h) Instytucja odpowiedzialna za wdrożenie działania:
Zarząd Województwa Śląskiego ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel.2553435 e-mail: marszal@silesia-region.pl

i) Podmioty uprawnione:
Samorząd Województwa Śląskiego ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel.2553435 e-mail: marszal@silesia-region.pl

j) Warunki realizacji działania:
Uruchomienie środków finansowych w ramach Kontraktu

k) Sumaryczny harmonogram przewidywanych płatności na działanie (wielkości podano narastająco):

Łącznie w tys. zł.

2001r.

2002r.

I kw.

II kw.

III kw.

IV kw.

I kw.

II kw.

III kw.

IV kw.

86 500

 

14 000

22 000

32 500

44 500

58 000

73 000

86 500


B.4 Nazwa działania:
Szpital Miejski w Raciborzu

a) Cele:
Zrealizowana inwestycja przyczyni się do poprawy jakości świadczonych usług medycznych zarówno w mieście Raciborzu jak i okolicach. Zakończenie budowy szpitala w znaczący sposób wpłynie na poprawę warunków hospitalizacji pacjentów. Ponadto podniesie dostępność mieszkańców do specjalistycznych usług medycznych oraz przyczyni się do poprawy stanu zdrowia mieszkańców.

b) Opis działania:
Budowę szpitala rozpoczęto w 1981r. i realizowano ze środków budżetu państwa. Działanie obejmuje kontynuację budowy szpitala z sukcesywnym przekazywaniem do użytku kolejnych budynków i uruchamianiem oddziałów szpitala, w tym: dokończenie budowy i wyposażenie bloku łóżkowego A, w którym mieścić się będą m.in. oddział: chorób wewnętrznych, chirurgiczny, neurologii, ginekologiczno-położniczy oraz dokończenie budowy bloku diagnostyczno - zabiegowego B, gdzie mieścić się będzie: OIOM, zespół diagnostyki przyrządowej, laboratorium mikrobiologiczne, pracownia radiologiczna i zespół rehabilitacji. W ramach realizacji działania zostanie dokończona budowa bloku operacyjnego.
Niezależnie od bloków zasadniczych realizuje się obiekty pomocnicze typu: kuchnia, pralnia, tlenownia, prosektura. W ramach tego działania będą realizowane zadania o symbolu 36, które są zawarte w załączniku 5 do Programu Wsparcia.

c) Kryteria wyboru zadań w ramach działania:
Działanie jednozadaniowe

a) Zakres geograficzny - lokalizacja:
Racibórz

e) Spodziewane efekty realizacji działania:

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

Wskaźniki oddziaływania

Wartość wyposażenia oddanego do użytku w bloku B (w tys. zł) do końca 2002

17217 tys. zł

Czas oczekiwania na miejsce w szpitalu (w dniach)

Wzrost wielkości obsady łóżek szpitalnych (w %) w rok po zakończeniu inwestycji

Powierzchnia zaplanowana do oddania ( w m2 ) w bloku B do końca 2002

5754 m2

Liczba łóżek szpitalnych na 10000 mieszkańców powiatu

Ilość zlikwidowanych przestarzałych nie spełniających norm oddziałów starego szpitala w Raciborzu


f) Harmonogram realizacji:

Planowane rozpoczęcie realizacji

Planowane zakończenie realizacji

Planowane zakończenie całej inwestycji

Kontynuacja

IV kw.2002

2006


g) Finansowy wkład w realizację działania w ramach Kontraktu:

okres

Źródła finansowania Działania

łącznie

udział Wspóln.Europejskiej

udział publicznych środków krajowych

sektror prywatny

Phare CBC

Phare ESC

łącznie

łącznie

budż. państwa

budż. wojew.

budż. powiat.

budż. gmin.

inne np. fund.cel.

do 2001

78.169

 

 

 

78.169

74.441

 

 

3.565

163

 

2001

9569

 

 

 

9569

9569

 

 

 

 

 

2002

30000

 

 

 

30000

30000

 

 

 

 

 

po 2002

113504

 

 

 

113504


113.504

 

 

 

 

 

łącznie

231242

 

 

 

231242

227514

 

 

3565

163

 

h) Instytucja odpowiedzialna za wdrożenie działania:
Starostwo Powiatowe w Raciborzu ul. Klasztorna 6, 47 - 400 Racibórz,
tel. 415 48 15, e - mail staporac@pro.onet.pl

i) Podmioty uprawnione:
Starostwo Powiatowe w Raciborzu ul. Klasztorna 6, 47 - 400 Racibórz,
tel. 415 48 15, e - mail staporac@pro.onet.pl

j) Warunki realizacji działania:
Uruchomienie środków finansowych w ramach Kontraktu

k) Sumaryczny harmonogram przewidywanych płatności na działanie (wielkości podano narastająco):

Łącznie w tys. zł.

2001r.

2002r.

I kw.

II kw.

III kw.

IV kw.

I kw.

II kw.

III kw.

IV kw.

39569

 

5000

7069

9569

19569

29569

34569

39569


B.5 Nazwa działania:


Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej - dokończenie budowy

a) Cele:
Realizacja tego działania przyczyni się do poprawy jakości świadczonych usług medycznych zarówno w Bielsku-Białej jak i całym obszarze południowym województwa. Zapewni ono osiągnięcie pełnej zdolności świadczenia usług medycznych z uwzględnieniem programu restrukturyzacji bazy leczniczej południowej części Województwa Śląskiego, w tym likwidację szpitala "Stalownik". Celem tego działania jest ponadto wzmocnienie funkcji ośrodka regionalnego w Bielsku-Białej.

b) Opis działania:
Inwestycja rozpoczęta została w 1982 roku, a przewidywany termin jej zakończenia to 2002 rok. Działanie to przyczyni się do poprawy dostępności do specjalistycznej opieki zdrowotnej. Obejmuje kontynuację budowy szpitala z sukcesywnym przekazywaniem do użytku i uruchamianiem pozostałych jego oddziałów, w tym: anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii ogólnej i naczyniowej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, kardiologii, gastroenterologii, urologii, neurochirurgii, laryngologii, okulistyki. W ramach tego działania będą realizowane zadania o symbolu 36, które są zawarte w załączniku 5 do Programu Wsparcia.

c) Kryteria wyboru zadań w ramach działania:
Działanie jednozadaniowe

d) Zakres geograficzny - lokalizacja:
Bielsko-Biała

e) Spodziewane efekty realizacji działania:


Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

Wskaźniki oddziaływania

Powierzchnia (w m2) oraz kubatura (w m3) oddanego do użytku obiektu

54305 m2238700 m3

Liczba nowych łóżek szpitalnych

Wzrost wielkości obsady łóżek szpitalnych (w %) w rok po zakończeniu realizacji

Powierzchnia (w m2) wybudowanego parkingu

11300 m2

Liczba łóżek szpitalnych przypadających na 1000 mieszkańców powiatu

Liczba utworzonych / utrzymanych miejsc pracy w okresie 2 lat po zakończeniu inwestycji

Powierzchnia (w m2) wybudowanego lądowiska dla helikopterów

1600 m2

Skrócenie czasu oczekiwania na hospitalizację ( w dniach )

Uruchomienie kuchni

1 kuchnia

Wzrost liczby nowych specjalności prowadzonych w szpitalu

Liczba utworzonych / utrzymanych miejsc pracy bezpośrednio po zakończeniu inwestycji

Liczba miejsc parkingowych

Liczba wydawanych posiłków w ciągu doby

Ilość zlikwidowanych przestarzałych, nie spełniających norm oddziałów starego szpitala "Stalownik"f) Harmonogram realizacji:

Planowane rozpoczęcie realizacji

Planowane zakończenie realizacji

Planowane zakończenie całej inwestycji

Kontynuacja

IV kw.2002

2002

g) Finansowy wkład w realizację działania w ramach Kontraktu:

okres

Źródła finansowania Działania

łącznie

udział Wspóln.Europejskiej

udział publicznych środków krajowych

sektror prywatny

Phare CBC

Phare ESC

łącznie

łącznie

budż. państwa

budż. wojew.

budż. powiat.

budż. gmin.

inne np. fund.cel.

do 2001

236833

 

 

 

236833

235461

 

 

 

1372

 

2001

47451

 

 

 

47451

47451

 

 

 

 

 

2002

8705

 

 

 

8705

8705

 

 

 

 

 

po 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

łącznie

292989

 

 

 

292989

291617

 

 

 

1372

 

h) Instytucja odpowiedzialna za wdrożenie działania:
Zarząd Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, tel.2553435 e-mail: marszal@silesia-region.pl

i) Podmioty uprawnione:
Samorząd Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, tel.2553435 e-mail: marszal@silesia-region.pl

j) Warunki realizacji działania:
Uruchomienie środków finansowych w ramach Kontraktu


k) Sumaryczny harmonogram przewidywanych płatności na działanie (wielkości podano narastająco):

Łącznie w tys. zł.

2001r.

2002r.

I kw.

II kw.

III kw.

IV kw.

I kw.

II kw.

III kw.

IV kw.

56156

 

10311

22311

47451

52811

56156

 

 

B.6 Nazwa działania:
Budowa pawilonu onkologicznego przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Częstochowie

a) Cele:
Celem działania jest uruchomienie pawilonu onkologicznego, które pozwoli na stworzenie bazy opieki radioterapeutycznej dla ok. 500 tys. mieszkańców północnej części Województwa Śląskiego, z przewidywanym programem ok. 5 tys. seansów radioterapeutycznych miesięcznie. Realizacja tego działania przyczyni się do poprawy jakości świadczonych usług medycznych oraz wzmocnienia funkcji ośrodka regionalnego w Częstochowie.

b) Opis działania:
W 1997 roku na skutek decyzji władz wojewódzkich opracowano kompleksową dokumentację budowlaną planowanej inwestycji. Ponadto wszystkie media energetyczne są przygotowane do funkcjonowania obiektu. W wyniku podjętych działań w stosunkowo krótkim czasie ośrodek onkologiczny może świadczyć usługi dla społeczeństwa północnej części Województwa Śląskiego poprawiając tym samym wskaźnik dostępności do specjalistycznej opieki medycznej na tym obszarze. W ramach działania rozpoczęte zostaną prace związane z budową przychodni świadczącej usługi z zakresu lecznictwa onkologicznego. Przewiduje się wykonanie stanu zerowego budynku oraz rozpoczęcie stanu surowego nadziemia. W ramach tego działania będzie realizowane zadanie o symbolu 36, które jest zawarte w załączniku 5 do Programu Wsparcia.

c) Kryteria wyboru zadań w ramach działania:
Działanie jednozadaniowe

d) Zakres geograficzny - lokalizacja:
Częstochowa

e) Spodziewane efekty realizacji działania:

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

Wskaźniki oddziaływania

Powierzchnia (w m 2 ) oraz kubatura (w m 3 ) stanu zerowego budynku pawilonu

2193 m2
10519 m3

Powstanie Przychodni Onkologicznej

Liczba utworzonych / utrzymanych miejsc pracy w okresie 2 lat od zakończenia inwestycji

Stopień zaawansowania stanu wykończeniowego obiektu (w %) wykonanego do końca 2002 r.

10%

Skrócenie czasu oczekiwania na specjalistyczne badania ( w dniach )

Liczba utworzonych / utrzymanych miejsc pracy bezpośrednio po zakończeniu inwestycji


f) Harmonogram realizacji:

Planowane rozpoczęcie realizacji

Planowane zakończenie realizacji

Planowane zakończenie całej inwestycji

Kontynuacja

IV kw.2002

2005


g) Finansowy wkład w realizację działania w ramach Kontraktu:

okres

Źródła finansowania Działania

łącznie

udział Wspóln.Europejskiej

udział publicznych środków krajowych

sektror prywatny

Phare CBC

Phare ESC

łącznie

łącznie

budż. państwa

budż. wojew.

budż. powiat.

budż. gmin.

inne np. fund.cel.

do 2001

 

 

 

 

.
.

 

 

 

 

 

2001

4 000

 

 

 

4 000

4 000

 

 

 

 

 

2002

3 500

 

 

 

3 500

3 500

 

 

 

 

 

po 2002

17 500

 

 

 

17 500

17 500

 

 

 

 

 

łącznie

25 000

 

 

 

25 000

25 000

 

 

 

 

 

h) Instytucja odpowiedzialna za wdrożenie działania:
Zarząd Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, e-mail: marszal@silesia-region.pl

i) Podmioty uprawnione:
Samorząd Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice,
e-mail: marszal@silesia-region.pl

j) Warunki realizacji działania:
Uruchomienie środków finansowych w ramach Kontraktu

k) Sumaryczny harmonogram przewidywanych płatności na działanie (wielkości podano narastająco):

Łącznie w tys. zł.

2001r.

2002r.

I kw.

II kw.

III kw.

IV kw.

I kw.

II kw.

III kw.

IV kw.

7 500

 

 

2 500

4 000

4 500

5 500

6 500

7 500

 


B.7 Nazwa działania:


Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Lublińcu - budowa kuchni

a) Cele:
Realizacja tego działania umożliwi dalsze funkcjonowanie tej specjalistycznej placówki obejmującej swym zasięgiem teren całego regionu. Zakończenie budowy kuchni przy szpitalu w Lublińcu w znaczący sposób wpłynie na poprawę warunków hospitalizacji pacjentów i pensjonariuszy. Oddanie do użytku nowoczesnej kuchni w znacznym stopniu wpłynie na ograniczenie niskiej emisji.

b) Opis działania:
Dalsze funkcjonowanie szpitala jest uzależnione od wybudowania nowego budynku kuchni w miejsce istniejącego budynku grożącego katastrofą budowlaną i nie odpowiadającego obowiązującym przepisom sanitarnym. Szczególne znaczenie tej inwestycji wynika z faktu, że jest to szpital specjalistyczny obsługujący pacjentów z całego regionu. Inwestycja dotyczy zakończenia prac budowlanych i wykończeniowych obiektu kuchni przy Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublińcu. Planuje się, że w nowej kuchni będzie można przygotować zgodnie z wymogami sanitarnymi jednorazowo 700 posiłków. W ramach tego działania będą realizowane zadania o symbolu 36, które są zawarte w załączniku 5 do Programu Wsparcia.

c) Kryteria wyboru zadań w ramach działania:
Działanie jednozadaniowe

d) Zakres geograficzny - lokalizacja:
Lubliniec

e) Spodziewane efekty realizacji działania:

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

Wskaźniki oddziaływania

Powierzchnia obiektu kuchni (m2)

1985 m2

Ilość posiłków wydanych w ciągu 1 dnia

Ilość utrzymanych miejsc pracy po roku od zakończenia inwestycji (personel medyczny i techniczny)

Kubatura obiektu kuchni (m3)

8525 m3

 

 

Wartość wyposażenia kuchni (w tys. zł)

1581 tys. zł


f) Harmonogram realizacji:

Planowane rozpoczęcie realizacji

Planowane zakończenie realizacji

Planowane zakończenie całej inwestycji

Kontynuacja

III kw. 2001

2001

g) Finansowy wkład w realizację działania w ramach Kontraktu:

okres

Źródła finansowania Działania

łącznie

udział Wspóln.Europejskiej

udział publicznych środków krajowych

sektror prywatny

Phare CBC

Phare ESC

łącznie

łącznie

budż. państwa

budż. wojew.

budż. powiat.

budż. gmin.

inne np. fund.cel.

do 2001

6217

 

 

 

.

6217

1702.

4500

 

 

 

15

 

2001

3197

 

 

 

3197

1500

 

 

 

 

 

2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

po 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

łącznie

9414

 

 

 

9414

3202

4500

 

 

1712

 


h) Instytucja odpowiedzialna za wdrożenie działania:
Zarząd Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, tel.2553435
e-mail: marszal@silesia-region.pl

i) Podmioty uprawnione:
Samorząd Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46,
40-037 Katowice, tel.2553435 e-mail: marszal@silesia-region.pl

j) Warunki realizacji działania:
Uruchomienie środków finansowych w ramach Kontraktu

k) Sumaryczny harmonogram przewidywanych płatności na działanie (wielkości podano narastająco):

Łącznie w tys. zł.

2001r.

I kw.

II kw.

III kw.

IV kw.

3197

1500

3197

 

.

 

D.1 Nazwa działania:
Rozwój infrastruktury transportowej w ramach Phare 2001 - budowa obwodnicy Ustronia

a) Cele:
Celem działania jest wzmocnienie spójności społeczno-gospodarczej Województwa Śląskiego poprzez rozwój infrastruktury transportowej regionu. Jego realizacja przyczyni się w istotny sposób do poprawy dostępności atrakcji turystycznych znajdujących się w Beskidach. Dalsza modernizacja tego ciągu drogowego wpłynie także na wzrost dostępności oraz poprawy bezpieczeństwa na drogach regionu. Obwodnica ułatwi również dostęp do nowych terenów inwestycyjnych, co w przyszłości umożliwi stworzenie nowych firm i miejsc pracy.

b) Opis działania:
Podjęte działanie stanowi kontynuację poprawy tego ciągu komunikacyjnego polegającą na budowie - odpowiedniego do faktycznych potrzeb - dojazdu do Ustronia i Wisły. I etap obwodnicy Ustronia o długości prawie 3 km został oddany do ruchu pod koniec 1998 roku. Etap obecny przewiduje wyprowadzenie ruchu z dzielnicy Ustronia - Polany (centrum sportów zimowych) i ma przebiegać do granicy z miastem Wisła. Kolejny etap realizacji tego działania zakłada wyprowadzenie ruchu - udoskonalenie przejazdu przez Wisłę Obłazieć.
Obecnie ( w ramach II etapu) przewiduje się wybudowanie nowej trasy drogowej długości 2,5 km włączającej się na północy do istniejącego odcinka obwodnicy, a na południu - w istniejącą drogę wojewódzką nr 941, wraz z nowymi obiektami inżynierskimi oraz zmodernizowaniem skrzyżowań na przebiegu obwodnicy. W ramach tego działania będzie realizowane zadanie o symbolu 312 zgodne z załącznikiem 5 do Programu Wsparcia.

c) Kryteria wyboru zadań w ramach działania:
Działanie jednozadaniowe w ramach Phare 2001

d) Zakres geograficzny - lokalizacja:
Ustroń

e) Spodziewane efekty realizacji działania:

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

Wskaźniki oddziaływania

Długość zbudowanej drogi wojewódzkiej (km)

2,5 km

Polepszony dostęp do granicy z Czechami- wzrost wskaźnika ESS

Liczba nowych przedsiębiorstw na terenach inwestycyjnych udostępnionych w wyniku realizacji inwestycji 2 lata po jej zakończeniu

Długość zbudowanej obwodnicy miasta Ustronia (km)

2,5 km

Polepszony dostęp do granicy ze Słowacją - wzrost wskaźnika ESS

Liczba nowych i utrzymanych miejsc pracy w okresie 2 lat po zakończeniu inwestycji na terenach inwestycyjnych udostępnionych w wyniku realizacji projektu

ilość zmodernizowanych skrzyżowań (szt.)

5 szt.

Polepszony dostęp do centrów turystycznych Wisły i Ustronia (szybkość w km/h)

Ilość wybudowanych obiektów mostowych (szt.)

4 szt.

Zmniejszenie natężenia ruchu w centrum Ustroniaf) Harmonogram realizacji:

Planowane rozpoczęcie realizacji

Planowane zakończenie realizacji

Planowane zakończenie całej inwestycji

2001

II kw. 2003

2003

g) Finansowy wkład w realizację działania w ramach Kontraktu:

okres

Źródła finansowania Działania

łącznie

udział Wspóln.Europejskiej

udział publicznych środków krajowych

sektror prywatny

Phare CBC

Phare ESC

łącznie

łącznie

budż. państwa

budż. wojew.

budż. powiat.

budż. gmin.

inne np. fund.cel.

do 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002

9400

 

7400

7400

2000

1000

1000

 

 

 

 

po 2002

5600

 

3800

3800

1800

880

920

 

 

 

 

łącznie

1500

 

11200

11200

3800

1880

1920

 

 

 

 

h) Instytucja odpowiedzialna za wdrożenie działania:
Brak systemu wdrażania Programu Phare 2001

i) Podmioty uprawnione:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, tel. 2028801. Ponadto w przygotowanie i realizację zadania zaangażowana jest Gmina Ustroń.

j) Warunki realizacji działania:
Uzyskanie niezbędnych dokumentów i uruchomienie środków finansowych w ramach Kontraktu i Phare 2001

k) Sumaryczny harmonogram przewidywanych płatności na działanie (wielkości podano narastająco):

Łącznie w tys. zł.

2002r.

Po 2002r.

I kw.

II kw.

III kw.

IV kw.

15000

 

 

 

9400

.

15000D.2 Nazwa działania:
Modernizacja drogi Racibórz - Rybnik- Żory - Pszczyna, w tym w ramach środków z PHARE 2001 - Rozwój infrastruktury transportowej - budowa obwodnicy Pszczyny

a) Cele:

Celem działania jest wzmocnienie spójności społeczno-gospodarczej Województwa Śląskiego poprzez rozwój infrastruktury transportowej regionu. Realizacja tego działania przyczyni się w istotny sposób do poprawy dostępności atrakcji turystycznych znajdujących się na terenie miasta Pszczyny. Modernizacja drogi wpłynie również na wzrost dostępności oraz poprawę bezpieczeństwa na drogach regionu. Obwodnica ułatwi również dostęp do nowych terenów inwestycyjnych, co w przyszłości umożliwi stworzenie nowych firm i miejsc pracy.

b) Opis działania:
W chwili obecnej w Pszczynie połączenie drogi krajowej Nr 1 z trasą Racibórz - Pszczyna zlokalizowane jest w południowej części miasta w formie skrzyżowania w poziomie zaopatrzonego w sygnalizację świetlną. Trasa Racibórz - Pszczyna przebiega siecią lokalnych ulic miejskich przez tymczasowy wiadukt nad linią kolejową relacji Katowice - Bielsko-Biała. Poprowadzenie trasy Racibórz - Pszczyna przez wewnętrzny układ komunikacyjny miasta wpływa bardzo niekorzystnie na sprawne funkcjonowanie tego układu. Udział w potokach ruchu pojazdów ciężkich powoduje dodatkowo deformacje nawierzchni istniejących ulic objawiające się koleinami i sfałdowaniami warstw bitumicznych. Wyeliminowanie znacznej części wyżej opisanych problemów będzie możliwe w momencie wybudowania i oddania do ruchu nowego odcinka trasy Racibórz - Pszczyna, tj. północnej obwodnicy Pszczyny.
W ramach działania przewiduje się wykonanie nowego węzła z drogą krajową nr 1, wraz z nowymi obiektami inżynierskimi oraz wybudowanie nowej trasy drogowej włączającej się po zachodniej stronie miasta w obecny ciąg drogi Racibórz- Pszczyna. W ramach tego działania będzie realizowane zadanie o symbolu 312, które jest zawarte w załączniku 5 do Programu Wsparcia.

c) Kryteria wyboru zadań w ramach działania:
Działanie jednozadaniowe

d) Zakres geograficzny - lokalizacja:
Pszczyna

e) Spodziewane efekty realizacji działania:

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

Wskaźniki oddziaływania

Długość zbudowanej drogi wojewódzkiej (w km)

5,5 km

Poprawa połączenia Rybnika i okolic z drogą krajową DK1 - wzrost wskaźnika ESS

Liczba nowych przedsiębiorstw na terenach inwestycyjnych udostępnionych w wyniku realizacji inwestycji 2 lata po jej zakończeniu

Liczba zbudowanych obwodnic miasta Pszczyna (w szt.)

1 obwodnica

Zwiększenie dostępności do pobliskiego jeziora i atrakcji turystycznych Pszczyny- wzrost wskaźnika ESS

Liczba nowych i utrzymanych miejsc pracy w okresie 2 lat po zakończeniu inwestycji na terenach inwestycyjnych udostępnionych w wyniku realizacji projektu

ilość wybudowanych węzłów drogowych (w szt.)

1 węzeł

Zmniejszenie natężenia ruchu w centrum miasta Pszczyny

Ilość wybudowanych obiektów mostowych (w szt.)

5 obiektówf) Harmonogram realizacji:

Planowane rozpoczęcie realizacji

Planowane zakończenie realizacji

Planowane zakończenie całej inwestycji

2001

II kw. 2004

2004

g) Finansowy wkład w realizację działania w ramach Kontraktu:

okres

Źródła finansowania Działania

łącznie

udział Wspóln.Europejskiej

udział publicznych środków krajowych

sektror prywatny

Phare CBC

Phare ESC

łącznie

łącznie

budż. państwa

budż. wojew.

budż. powiat.

budż. gmin.

inne np. fund.cel.

do 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002

41302

 

20040

20040

21262

5324

5430

 

5284

 

5224

 

po 2002

28698

 

14760

14760

13938

3398

3429

 

3575

 

3536

 

łącznie

70000

 

34800

34800

35200

8722

8859

 

8859

8760

 


h) Instytucja odpowiedzialna za wdrożenie działania:


Brak systemu wdrażania Programu Phare 2001

i) Podmioty uprawnione:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, tel. 2028801.
Ponadto w przygotowanie i realizację zadania zaangażowane są: Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych Oddział Południowy w Katowicach oraz Gmina Pszczyna.

j) Warunki realizacji działania:
Uzyskanie niezbędnych dokumentów i uruchomienie środków finansowych w ramach Kontraktu i Phare 2001

k) Sumaryczny harmonogram przewidywanych płatności na działanie (wielkości podano narastająco):

Łącznie w tys. zł.

2002r.

Po 2002r.

I kw.

II kw.

III kw.

IV kw.

70000

 

 

 

41302

.

70000D.3 Nazwa działania:
Kompleksowa przebudowa tramwajowej infrastruktury technicznej w aglomeracji katowickiej

a) Cele:
Realizacja tego działania służyć będzie rozwojowi infrastruktury transportowej jako dopełnienia sieci drogowej poprzez poprawę układu komunikacyjnego w obszarze miast aglomeracji. Wpłynie również na zmodernizowanie torowisk oraz przyczyni się do zmniejszenia natężenia ruchu samochodowego w centrach miast aglomeracji. Przewidywane jest również unowocześnienie taboru.

b) Opis działania:
Realizację tego wielozadaniowego przedsięwzięcia rozpoczęto w 1997 roku. Planowany termin zakończenia - 2004 rok (co uzależnione jest od wielkości pozyskiwanych nakładów).
Stan techniczny torowisk istniejącego układu tramwajowego w Województwie Śląskim łączącego 16 miast województwa oceniono jako krytyczny. Istniejący tabor tramwajowy pochodzący z lat 70-tych charakteryzuje się znaczną emisją energii wibroakustycznej do środowiska oraz dużą energochłonnością. Efektem realizacji tego działania będzie wyremontowanie i zmodernizowanie torowisk, co zwiększy prędkość podróżną i skróci znacznie czas przejazdu. Włączone zostaną do użytkowania nowoczesne niskopodłogowe wozy tramwajowe oraz zmodernizowane zostaną pod kątem techniczno-użytkowym obecnie eksploatowane.
W ramach tego działania będą realizowane zadania o symbolu 317, które są zawarte w załączniku 5 do Programu Wsparcia.

c) Kryteria wyboru zadań w ramach działania:
Działanie czterozadaniowe - wybrane do realizacji ze względu na zły stan techniczny i pilność wykonania prac. Do realizacji wybrano:
- modernizację korytarza trasy tramwajowej Nr 6/41 umożliwiającej funkcjonowanie nowoczesnego tramwaju niskopodłogowego,
- przebudowę torowiska tramwajowego w ul. Gliwickiej od Placu Wolności do ul. Żelaznej w Katowicach,
- modernizację torowiska tramwajowego w ul Wolności w Zabrzu,
- modernizację torowiska tramwajowego w ul. Katowickiej w Świętochłowicach.

d) Zakres geograficzny - lokalizacja:
aglomeracja katowicka

e) Spodziewane efekty realizacji działania:

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

Wskaźniki oddziaływania

Długość zmodernizowanej linii (mtp - metry toru pojedynczego)

14740 mtp

Zwiększenie prędkości przejazdu na zmodernizowanych liniach

Zmniejszenie liczby kolizji w miastach aglomeracji w rok po zakończeniu realizacji inwestycji

Ilość niskopodłogowych wozów tramwajowych (w szt.)

12 szt.

Zwiększenie liczby pasażerów korzystających z komunikacji tramwajowejf) Harmonogram realizacji:

Planowane rozpoczęcie realizacji

Planowane zakończenie realizacji

Planowane zakończenie całej inwestycji

kontynuacja

zależnie od zadania

2004

g) Finansowy wkład w realizację działania w ramach Kontraktu:

okres

Źródła finansowania Działania

łącznie

udział Wspóln.Europejskiej

udział publicznych środków krajowych

sektror prywatny

Phare CBC

Phare ESC

łącznie

łącznie

budż. państwa

budż. wojew.

budż. powiat.

budż. gmin.

inne np. fund.cel.

do 2001

118891

 

 

 

118891

117569

 

 

 

1322

 

2001

73750

 

 

 

73750

23250

 

 

 

50500*

 

2002

27555

 

 

 

27555

27555

 

 

 
 

 

po 2002

223890

 

 

 

223890

223890

 

 

.
.

 

łącznie

444086

 

 

 

444086

392264

 

 

.

51822

 

*planowany kredyt do zaciągnięcia przez PKT na zakup wozów tramwajowych

 

h) Instytucja odpowiedzialna za wdrożenie działania:
Zarząd Województwa Śląskiego 40-037 Katowice ul. Ligonia 46, tel.2553435
e-mail: marszal@silesia-region.pl

i) Podmioty uprawnione:
Samorząd Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice ul. Ligonia 46, tel.2553435
e-mail: marszal@silesia-region.pl

j) Warunki realizacji działania:
Uruchomienie środków finansowych w ramach Kontraktu

k) Sumaryczny harmonogram przewidywanych płatności na działanie (wielkości podano narastająco):

Łącznie w tys. zł.

2001r.

2002r.

I kw.

II kw.

III kw.

IV kw.

I kw.

II kw.

III kw.

IV kw.

50805

 

11250

16250

23250

29250

35250

41250

50805

 

D.3.1 Nazwa zadania:
Modernizacja korytarza trasy tramwajowej nr 6/41 umożliwiającej funkcjonowanie nowoczesnego tramwaju niskopodłogowego

a) Cele:
Realizacja tego zadania służyć będzie rozwojowi infrastruktury transportowej jako dopełnienia sieci drogowej poprzez poprawę układu komunikacyjnego w obszarze miast aglomeracji. Wpłynie na zmodernizowanie torowisk oraz unowocześnienie taboru. Wynikiem realizacji będzie także zmniejszenie natężenia ruchu samochodowego w centrach miast aglomeracji.

b) Opis zadania:
Zadanie jest przedsięwzięciem modernizacyjnym zmierzającym do uatrakcyjnienia szynowej komunikacji zbiorowej poprzez wprowadzenie nowoczesnego tramwaju, opartego o współczesne rozwiązania techniczne, zapewniające bezpieczeństwo, oszczędność energii, ochronę środowiska, komfort użytkowy oraz dostęp osobom niepełnosprawnym.
Zadanie obejmuje modernizację korytarza linii tramwajowej nr 6/41 na odcinku Katowice pętla Brynów - Bytom pętla Wrocławska wraz z dostawą 17 sztuk tramwajów nowej generacji. Zadanie to jest zgodne z zadaniem o symbolu 317, które jest zawarte w załączniku 5 do Programu Wsparcia.

c) Kryteria wyboru zadań w ramach działania:
Nie dotyczy

d) Zakres geograficzny - lokalizacja:
Katowice, Chorzów, Bytom

e) Spodziewane efekty realizacji zadania:


Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

Wskaźniki oddziaływania

Ilość nowo zakupionych wozów tramwajowych ( w szt.)

17 szt.

Zwiększenie prędkości przejazdu na zmodernizowanych liniach

Zmniejszenie liczby kolizji w miastach aglomeracji rok po zakończeniu realizacji inwestycji

Długość wyremontowanego torowiska (w mtp)

13029 mtp

Zwiększenie liczby pasażerów korzystających z komunikacji tramwajowej

.

Długość zmodernizowanej linii -w 2003 roku (w mtp)

43000 mtp

Skrócenie czasu podróży

.f) Harmonogram realizacji:

Planowane rozpoczęcie realizacji

Planowane zakończenie realizacji

Planowane zakończenie całej inwestycji

kontynuacja

IV kw. 2002

2003

g) Finansowy wkład w realizację zadania w ramach Kontraktu:

okres

Źródła finansowania Działania

łącznie

udział Wspólnoty Europejskiej

publiczne środki krajowe

sektror
prywatny

Phare CBC

Phare ESC

łącznie

łącznie

budż. państwa

środki własne

do 2001

82899

 

 

 

82899

82899

 

 

2001

71659*

 

 

 

71659*

21159*

50500**

 

2002

19555

 

 

 

19555

19555

 

 

po 2002

58569

 

 

 

58569

58569

 

 

łącznie

232682

 

 

 

232682

182182

50500

 

* w tym 11159 zł zobowiązanie płatność za rok 2000
** planowany do zaciągnięcia kredyt na wozy tramwajowe


h) Instytucja odpowiedzialna za wdrożenie zadania:
Zarząd Województwa Śląskiego 40-037 Katowice ul. Ligonia 46, tel.2553435
e-mail: marszal@silesia-region.pl

i) Podmioty uprawnione:
Samorząd Województwa Śląskiego 40-037 Katowice ul. Ligonia 46, tel.2553435
e-mail: marszal@silesia-region.pl

j) Warunki realizacji zadanie:
Uruchomienie środków finansowych w ramach Kontraktu

k) Sumaryczny harmonogram przewidywanych płatności na zadanie (wielkości podano narastająco):

Łącznie w tys. zł.

2001r.

2002r.

I kw.

II kw.

III kw.

IV kw.

I kw.

II kw.

III kw.

IV kw.

40714

 

11125

15159

21159

26159

31159

36159

40714