Załącznik 3 cz.

D.3.2 Nazwa zadania:


Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Gliwickiej od Placu Wolności do ul. Żelaznej w Katowicach.

a) Cele:
Realizacja tego zadania służyć będzie rozwojowi infrastruktury transportowej jako dopełnienia sieci drogowej poprzez poprawę układu komunikacyjnego w obszarze miast aglomeracji. Wpłynie również na zmodernizowanie torowisk oraz unowocześnienie taboru. Wynikiem realizacji będzie także zmniejszenie natężenia ruchu samochodowego w centrach miast aglomeracji.

b) Opis zadania:
W ramach realizacji zadania zostanie zmodernizowane ok. 1400 mb toru pojedynczego od Placu Wolności do ul. Żelaznej w Katowicach - I etap: 348 m, II etap: 1057 m. Przewiduje się także zmianę odcinka jednotorowego na dwutorowy z jednoczesną poprawą geometrii torowiska w układzie jezdni. Zadanie to jest zgodne z zadaniem o symbolu 317, które jest zawarte w załączniku 5 do Programu Wsparcia.

c) Kryteria wyboru zadań w ramach działania:
Nie dotyczy

d) Zakres geograficzny - lokalizacja:
Katowice

e) Spodziewane efekty realizacji zadania:

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

Wskaźniki oddziaływania

Długość przebudowanego torowiska - I etap ( w mtp)

348 mtp

Zwiększenie prędkości przejazdu na zmodernizowanych liniach

Zmniejszenie liczby kolizji tramwajowych w mieście w ciągu roku od zakończenia inwestycji

Przebudowa torowiska II etap ( w mtp)

524,76 mtp

Zwiększenie liczby pasażerów korzystających z komunikacji tramwajowej

 

Przebudowa torowiska kontynuacja II etap -w 2003 roku ( w mtp)

531,3 mtp

Skrócenie czasu podróży

 


f) Harmonogram realizacji:

Planowane rozpoczęcie realizacji

Planowane zakończenie realizacji

Planowane zakończenie całej inwestycji

kontynuacja

IV kw. 2003

2003

 

g) Finansowy wkład w realizację zadania w ramach Kontraktu:

okres

Źródła finansowania Działania

łącznie

udział Wspólnoty Europejskiej

publiczne środki krajowe

sektror
prywatny

Phare CBC

Phare ESC

łącznie

łącznie

budż. państwa

środki własne

do 2001

2412

 
 
 

2412

2412

 
 

2001

2091

 
 
 

2091

2091

 

2002

2500

 
 
 

2500

2500

 
 

po 2002

 
 
 
 
 
 
 
 

łącznie

7003

 
 
 

7003

7003

 
 

 

h) Instytucja odpowiedzialna za wdrożenie zadania:


Zarząd Województwa Śląskiego 40-037 Katowice ul. Ligonia 46, tel.2553435 e-mail: marszal@silesia-region.pl

i) Podmioty uprawnione:
Samorząd Województwa Śląskiego 40-037 Katowice ul. Ligonia 46, tel.2553435 e-mail: marszal@silesia-region.pl

j) Warunki realizacji zadania:
Uruchomienie środków finansowych w ramach Kontraktu

k) Sumaryczny harmonogram przewidywanych płatności na zadanie (wielkości podano narastająco):

Łącznie w tys. zł.

2001r.

2002r.

I kw.

II kw.

III kw.

IV kw.

I kw.

II kw.

III kw.

IV kw.

4591

 

91

1091

2091

2591

3341

4091

4591D.3.3 Nazwa zadania:
Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Wolności w Zabrzu.

a) Cele:
Realizacja tego zadania służyć będzie rozwojowi infrastruktury transportowej jako dopełnienia sieci drogowej poprzez poprawę układu komunikacyjnego w obszarze miast aglomeracji. Wpłynie również na zmodernizowanie torowisk. Wynikiem realizacji będzie także zmniejszenie natężenia ruchu samochodowego w centrach miast aglomeracji.

b) Opis zadania:
W ramach realizacji zadania zostanie przebudowane i zmodernizowane torowisko tramwajowe w Zabrzu przy ul. Wolności. W roku 2002 przewiduje się modernizację około 525 mb toru pojedynczego wraz z niezbędnymi robotami sieciowymi. Zadanie to jest zgodne z zadaniem o symbolu 317, które jest zawarte w załączniku 5 do Programu Wsparcia.

c) Kryteria wyboru zadań w ramach działania:
Nie dotyczy

d) Zakres geograficzny - lokalizacja:
Zabrze

e) Spodziewane efekty realizacji zadania:

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

Wskaźniki oddziaływania

Długość przebudowanego i zmodernizowanego torowiska - I etap (w mtp)

525,3 mtp

Zwiększenie prędkości przejazdu na zmodernizowanych liniach

Zmniejszenie liczby kolizji tramwajowych w mieście w ciągu roku od zakończenia inwestycji

   

Zwiększenie liczby pasażerów korzystających z komunikacji tramwajowej

 
   

Skrócenie czasu podróży

 f) Harmonogram realizacji:

Planowane rozpoczęcie realizacji

Planowane zakończenie realizacji

Planowane zakończenie całej inwestycji

kontynuacja

IV kw. 2002

2004

g) Finansowy wkład w realizację zadania w ramach Kontraktu:

okres

Źródła finansowania Działania

łącznie

udział Wspólnoty Europejskiej

publiczne środki krajowe

sektror
prywatny

Phare CBC

Phare ESC

łącznie

łącznie

budż. państwa

środki własne

do 2001

 
 
 
 
   
 
 

2001

 
 
 
 
   
 

2002

2500

 
 
 

2500

2500

 
 

po 2002

 

4777

 
 
 
 

4777

4777 

 
 

łącznie

7277

 
 
 

7277

7277

 
 


h) Instytucja odpowiedzialna za wdrożenie zadania:
Zarząd Województwa Śląskiego 40-037 Katowice ul. Ligonia 46, tel.2553435 e-mail: marszal@silesia-region.pl

i) Podmioty uprawnione:
Samorząd Województwa Śląskiego 40-037 Katowice ul. Ligonia 46, tel.2553435 e-mail: marszal@silesia-region.pl

j) Warunki realizacji zadania:
Uruchomienie środków finansowych w ramach Kontraktu

k) Sumaryczny harmonogram przewidywanych płatności na zadanie (wielkości podano narastająco):

Łącznie w tys. zł.

2001r.

2002r.

I kw.

II kw.

III kw.

IV kw.

I kw.

II kw.

III kw.

IV kw.

2500

 
 
 
 

200

1200

2200

2500

 

D.3.4 Nazwa zadania:
Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Katowickiej w Świętochłowicach

a) Cele:
Realizacja tego zadania służyć będzie rozwojowi infrastruktury transportowej jako dopełnienia sieci drogowej poprzez poprawę układu komunikacyjnego w obszarze miast aglomeracji. Wpłynie również na zmodernizowanie torowisk, a także przyczyni się do zmniejszenia natężenia ruchu samochodowego w centrach miast aglomeracji.

b) Opis zadania:
W ramach realizacji zadania zostanie wyremontowane i zmodernizowane 1000 mb toru pojedynczego oraz przebudowana zostanie sieć trakcyjna. Realizacja tego zadania jest elementem modernizacji pasażu miejskiego w ciągu pieszo-handlowym w Świętochłowicach. Zadanie to jest zgodne z zadaniem o symbolu 317, które jest zawarte w załączniku 5 do Programu Wsparcia.

c) Kryteria wyboru zadań w ramach działania:
Nie dotyczy

d) Zakres geograficzny - lokalizacja:
Świętochłowice

e) Spodziewane efekty realizacji zadania:

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

Wskaźniki oddziaływania

Długość wyremontowanego torowiska w 2003 roku (w mtp)

1000 mtp

Zwiększenie prędkości przejazdu na zmodernizowanych liniach

Zmniejszenie liczby kolizji tramwajowych w mieście w ciągu roku od zakończenia inwestycji

Długość zmodernizowanej liniiw 2003 roku (w mtp)

1000 mtp

Zwiększenie liczby pasażerów korzystających z komunikacji tramwajowej

 

   

Wzrost częstotliwości kursowania

 


f) Harmonogram realizacji:

 

Planowane rozpoczęcie realizacji

Planowane zakończenie realizacji

Planowane zakończenie całej inwestycji

kontynuacja

IV kw. 2003

2003

g) Finansowy wkład w realizację zadania w ramach Kontraktu:

okres

Źródła finansowania Działania

łącznie

udział Wspólnoty Europejskiej

publiczne środki krajowe

sektror
prywatny

Phare CBC

Phare ESC

łącznie

łącznie

budż. państwa

środki własne

do 2001

 
 
 
 
   
 
 

2001

 
 
 
 
   
 

2002

3000

 
 
 

3000

3000

 
 

po 2002

1529

 
 
 

1529

1529

 
 

łącznie

4529

 
 
 

4529

4529

 
 

h) Instytucja odpowiedzialna za wdrożenie zadania:
Zarząd Województwa Śląskiego 40-037 Katowice ul. Ligonia 46, tel.2553435 e-mail: marszal@silesia-region.pl

i) Podmioty uprawnione:
Samorząd Województwa Śląskiego 40-037 Katowice ul. Ligonia 46, tel.2553435 e-mail: marszal@silesia-region.pl

j) Warunki realizacji zadania:
Uruchomienie środków finansowych w ramach Kontraktu

k) Sumaryczny harmonogram przewidywanych płatności na zadanie (wielkości podano narastająco):

Łącznie w tys. zł.

2001r.

2002r.

I kw.

II kw.

III kw.

IV kw.

I kw.

II kw.

III kw.

IV kw.

3000

 
 
 
 

500

1500

2500

3000


D.4 Nazwa działania:
Modernizacja układu komunikacyjnego w kierunku przejść granicznych Pietraszyn - Sudice i Chałupki - Bohumin (Phare CBC 2001)


a) Cele:
Realizacja tego działania służyć będzie rozwojowi infrastruktury transportowej stanowiącej dopełnienie sieci transeuropejskich poprzez poprawę układu komunikacyjnego w rejonie przygranicznym pomiędzy Polską i Czeską Republiką. Usprawniony zostanie także dostęp do przejść granicznych dla ruchu międzynarodowego. Ponadto przedsięwzięcie przyczyni się do zwiększenia transgranicznego ruchu tranzytowego i przepustowości na trasach: Krapkowice- Racibórz- Opawa- Ostrawa, Gliwice- Racibórz- Opawa- Ostrawa, Opole- Racibórz- Rybnik oraz poprawy bezpieczeństwa na drodze. Będzie także czynnikiem wspierającym lokalny rozwój gospodarczy.

b) Opis działania:
Ruch tranzytowy w kierunku przejść granicznych w obrębie Euroregionu Silesia napotyka na coraz większe bariery. Część z nich jest efektem złego stanu dróg, co ogranicza ich przepustowość, zwiększając tym samym czas podróży do i od granicy. Spośród innych przeszkód do najważniejszych zaliczyć można powstawanie licznych korków w obrębie Raciborza i Opawy. W celu poprawy warunków ruchu tranzytowego opracowany został kompleksowy projekt modernizacji dróg likwidujący istniejące wąskie gardła sieci komunikacyjnej na terenie Euroregionu. Modernizacja dotyczy drogi I/46 Opawa- Sudice i drogi nr 916 Pietraszyn-Racibórz. Skuteczność tego przedsięwzięcia polegająca na zapewnieniu sprawnej komunikacji transgranicznej na tym odcinku, warunkowana jest przebudową układów komunikacyjnych w obrębie centrów Opawy i Raciborza. Połączenia drogowe z układami komunikacyjnymi Polski i Czech są obecnie niedrożne i bez ich przebudowy w postaci śródmiejskich obwodnic nie spełnią oczekiwań co do zwiększenia transgranicznego ruchu tranzytowego.
Realizacja działania znacznie ułatwi ruch tranzytowy od centrum Raciborza do centrum Opawy.
W ramach tego działania będą realizowane zadania o symbolu 312, które są zawarte w załączniku 5 do Programu Wsparcia.

c) Kryteria wyboru zadań w ramach działania:
Działanie dwuzadaniowe w ramach programu Phare CBC 2001. Do realizacji wybrano zadania:
- budowa śródmiejskiej obwodnicy centrum Raciborza,
- modernizacja drogi wojewódzkiej nr 916 (Racibórz - granica Państwa).

d) Zakres geograficzny - lokalizacja:
Powiat raciborski

e) Spodziewane efekty realizacji działania:

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

Wskaźniki oddziaływania

Długość nowego odcinka obwodnicy śródmiejskiej (mb)

866,3 mb

Wskaźnik natężenia ruchu w obszarze przygranicznym i na trasie Krapkowice- Opawa- Ostrawa, Gliwice- Opawa- Ostrawa, Opole- Racibórz- Rybnik

Zmniejszenie wskaźnika wypadkowości na zmodernizowanych odcinkach dróg w dwa lata po zakończeniu inwestycji

Długość przebudowanej kanalizacji sanitarnej (m)

124 m

Zwiększenie liczby osób i pojazdów przekraczających granicę na przejściach Chałupki-Bohumin i Pietraszyn-Sudice

Zwiększenie liczby nowych przedsiębiorstw na terenach inwestycyjnych udostępnionych w wyniku realizacji inwestycji w dwa lata po jej zakończeniu

Długość przebudowanej kanalizacji deszczowej(m)

1362 m

   

Długość zmodernizowanej drogi wojewódzkiej nr 916 (mb)

3120 mb

   


f) Harmonogram realizacji:

Planowane rozpoczęcie realizacji

Planowane zakończenie realizacji

Planowane zakończenie całej inwestycji

II kw 2002

IV kw. 2003

2003

g) Finansowy wkład w realizację działania w ramach Kontraktu:

okres

Źródła finansowania Działania

łącznie

udział Wspóln.Europejskiej

udział publicznych środków krajowych

sektor prywatny

Phare CBC

Phare ESC

łącznie

łącznie

budż. państwa

budż. wojew.

budż. powiat.

budż. gmin.

inne np. fund.cel.

do 2001

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

2001

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

2002

7800

3500 

 

3500 

4300

990

 

310

3000

 
 

po 2002

7200

4500

 

4500 

2700

0

200

2500

 
 

łącznie

15000

 

8000*

 

8000

7000

990

 

510

5500

 

* kwota zgodna z decyzją Komisji Unii Europejskiej

h) Instytucja odpowiedzialna za wdrożenie działania:
Urząd Miasta Racibórz, ul. Batorego 6, 47-400 Racibórz tel. + 48 32 4152803, fax. + 48 32 4154921 e-mail: wrozwoju@silesia.top.pl

i) Podmioty uprawnione:
Urząd Miasta Racibórz, ul. Batorego 6, 47-400 Racibórz
tel. + 48 32 4152803, fax. + 48 32 4154921 e-mail: wrozwoju@silesia.top.pl

j) Warunki realizacji działania:
Uruchomienie środków finansowych w ramach Kontraktu oraz programu Phare CBC 2001

k) Sumaryczny harmonogram przewidywanych płatności na działanie (wielkości podano narastająco):

Łącznie w tys. zł.

2002r.

Po 2002r.

I kw.

II kw.

III kw.

IV kw.

15000

 
 

1500

 

3900

7800

 

15000

 


D.4.1 Nazwa zadania:
Budowa śródmiejskiej obwodnicy centrum Raciborza

a) Cele:
Realizacja tego zadania służyć będzie rozwojowi infrastruktury transportowej stanowiącej dopełnienie sieci transeuropejskich poprzez poprawę układu komunikacyjnego w rejonie przygranicznym pomiędzy Polską i Czeską Republiką. Usprawniony zostanie także dostęp do przejść granicznych dla ruchu międzynarodowego. Ponadto przedsięwzięcie przyczyni się do zwiększenia transgranicznego ruchu tranzytowego i przepustowości na trasach: Krapkowice- Racibórz- Opawa- Ostrawa, Gliwice- Racibórz- Opawa- Ostrawa, Opole- Racibórz- Rybnik oraz poprawy bezpieczeństwa na modernizowanym odcinku drogi.

b) Opis zadania:
W wyniku realizacji projektu powstanie Śródmiejska Obwodnica Centrum Raciborza dostosowana do standardów Unii Europejskiej, co spowoduje zwiększenie ruchu regionalnego i tranzytowego na trasach: Krapkowice- Racibórz- Opawa- Ostrawa, Gliwice- Racibórz- Opawa- Ostrawa, Opole- Racibórz- Rybnik o min. 30% (mierzone przez Dyrekcję Generalną Dróg Publicznych w odstępach pięcioletnich, tj. w 2005r.).
Uruchomienie nowego odcinka drogi o długości 866,22 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą spowoduje powstanie lokalnego węzła komunikacyjno - logistycznego przy wykorzystaniu dotychczasowej infrastruktury (dworzec kolejowy i autobusowy, przedsiębiorstwa spedycji kolejowej, agencje celne, hotele, biura podróży itp.) znajdującej się na linii przebiegu Śródmiejskiej Obwodnicy, wzbogaconej o międzynarodowy terminal autobusowy i lotniczy oraz centra informacyjne. Zadanie to jest zgodne z zadaniem o symbolu 312, które jest zawarte w załączniku 5 do Programu Wsparcia.

c) Kryteria wyboru zadań w ramach działania:
Nie dotyczy

d) Zakres geograficzny - lokalizacja:
Powiat raciborski

e) Spodziewane efekty realizacji zadania:

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

Wskaźniki oddziaływania

Długość nowego odcinka obwodnicy śródmiejskiej (mb)

866,32 m

Wskaźnik natężenia ruchu w obszarze przygranicznym i na trasie Krapkowice- Opawa- Ostrawa, Gliwice- Opawa- Ostrawa, Opole- Racibórz- Rybnik

Zmniejszenie wskaźnika wypadkowości na zmodernizowanych odcinkach dróg w dwa lata po zakończeniu inwestycji

Długość przebudowanej kanalizacji sanitarnej (m)

124 m

Zwiększenie liczby osób i pojazdów przekraczających granicę na przejściach Chałupki-Bohumin i Pietraszyn-Sudice

Zwiększenie liczby nowych przedsiębiorstw na terenach inwestycyjnych udostępnionych w wyniku realizacji inwestycji w 2 lata po jej zakończeniu

Długość przebudowanej kanalizacji deszczowej(m)

1362 m

   

f) Harmonogram realizacji:

Planowane rozpoczęcie realizacji

Planowane zakończenie realizacji

Planowane zakończenie całej inwestycji

II kw 2002

IV kw. 2003

2003

g) Finansowy wkład w realizację zadania w ramach Kontraktu:

okres

Źródła finansowania Działania

łącznie

udział Wspóln.Europejskiej

udział publicznych środków krajowych

sektor prywatny

Phare CBC

Phare ESC

łącznie

łącznie

budż. państwa

środki własne

do 2001

 
 
 
 
 
 

 
 

2001

 
 
 
 
     
 

2002

7490

3500 

 

3500 

3990

990

3000 

 

po 2002

7000

4500

 

4500 

2500

0

 

2500 

 

łącznie

14490

 

8000

 

8000

6490

990

5500

 

h) Instytucja odpowiedzialna za wdrożenie zadania:
Urząd Miasta Racibórz, ul. Batorego 6, 47-400 Racibórz tel. + 48 32 4152803, fax. + 48 32 4154921 e-mail: wrozwoju@silesia.top.pl

i) Podmioty uprawnione:
Urząd Miasta Racibórz, ul. Batorego 6, 47-400 Racibórz
tel. + 48 32 4152803, fax. + 48 32 4154921 e-mail: wrozwoju@silesia.top.pl

j) Warunki realizacji zadania:
Uruchomienie środków finansowych w ramach Kontraktu oraz programu Phare CBC 2001

k) Sumaryczny harmonogram przewidywanych płatności na działanie (wielkości podano narastająco):

Łącznie w tys. zł.

2002r.

Po 2002r.

I kw.

II kw.

III kw.

IV kw.

14490

 
 

1500

 

3700

7490

14490 

 


D.4.2 Nazwa zadania:
Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 916 (Racibórz - granica Państwa)


a) Cele:
Realizacja tego zadania służyć będzie rozwojowi infrastruktury transportowej stanowiącej dopełnienie sieci transeuropejskich poprzez poprawę układu komunikacyjnego w rejonie przygranicznym pomiędzy Polską i Czeską Republiką. Usprawniony zostanie także dostęp do przejść granicznych dla ruchu międzynarodowego. Ponadto przedsięwzięcie przyczyni się do zwiększenia transgranicznego ruchu tranzytowego i przepustowości na trasach: Krapkowice- Racibórz- Opawa- Ostrawa, Gliwice- Racibórz- Opawa- Ostrawa, Opole- Racibórz- Rybnik oraz poprawy bezpieczeństwa na zmodernizowanym odcinku drogi.

b) Opis zadania:
Podjęte zadanie obejmuje modernizację drogi wojewódzkiej nr 916 na odcinku o długości 3120 m: wstawienie krawężników na odcinku długości 1728,5 m, chodników z kostki brukowej o pow. 2926,6 m2, modernizację nawierzchni jezdni o pow. 19391 m2.
Droga wojewódzka nr 916 posiada jezdnię asfaltobetonową szerokości 6,0 m z miejscowymi poszerzeniami do 7,0 m. W początkowej części oraz na odcinkach przebiegających przez miejscowość Samborowice droga posiada przekrój półuliczny, a na pozostałej części przekrój drogowy. Odwodnienie jezdni odbywa się przy pomocy rowów otwartych. W wielu miejscach rowy zostały zasypane lub spłycone przez właścicieli przyległych posesji. Kanalizacja deszczowa znajduje się tylko fragmentarycznie na długości zabudowań w Samborowicach. Występują zróżnicowane warunki gruntowe w podłożu pod warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni. W większości przypadków w podłożu występują gliny pylaste i piaszczyste w stanie twardoplastycznym oraz lokalnie plastycznym, a także miejscowo pospółka gliniasta.
Zadanie to jest zgodne z zadaniem o symbolu 312, które jest zawarte w załączniku 5 do Programu Wsparcia.

c) Kryteria wyboru zadań w ramach działania:
Nie dotyczy

d) Zakres geograficzny - lokalizacja:
Powiat raciborski

e) Spodziewane efekty realizacji zadania:

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

Wskaźniki oddziaływania

Długość zmodernizowanej drogi wojewódzkiej nr 916 (mb)

3120 m

Wskaźnik natężenia ruchu w obszarze przygranicznym i na trasie Krapkowice- Opawa- Ostrawa, Gliwice- Opawa- Ostrawa, Opole- Racibórz- Rybnik

Zmniejszenie wskaźnika wypadkowości na zmodernizowanych odcinkach dróg w dwa lata po zakończeniu inwestycji

   

Zwiększenie ilości osób i pojazdów przekraczających granicę na przejściu Chałupki-Bohumin i Pietraszyn-Sudice

 f) Harmonogram realizacji:

Planowane rozpoczęcie realizacji

Planowane zakończenie realizacji

Planowane zakończenie całej inwestycji

III kw 2002

IV kw. 2003

2003

g) Finansowy wkład w realizację zadania w ramach Kontraktu:

okres

Źródła finansowania Działania

łącznie

udział Wspóln.Europejskiej

publiczne środki krajowe

sektor prywatny

Phare CBC

Phare ESC

łącznie

łącznie

budż. państwa

środki własne

do 2001

 
 
 
 
 
 

 
 

2001

 
 
 
 
     
 

2002

310

 

310

310

 

po 2002

200

 

200

200

 

łącznie

510

 

510

510

 

h) Instytucja odpowiedzialna za wdrożenie zadania:
Urząd Miasta Racibórz, ul. Batorego 6, 47-400 Racibórz tel. + 48 32 4152803, fax. + 48 32 4154921 e-mail: wrozwoju@silesia.top.pl

i) Podmioty uprawnione:
Urząd Miasta Racibórz, ul. Batorego 6, 47-400 Racibórz
tel. + 48 32 4152803, fax. + 48 32 4154921 e-mail: wrozwoju@silesia.top.pl

j) Warunki realizacji zadania:
Uruchomienie środków finansowych w ramach Kontraktu oraz programu Phare CBC 2001

k) Sumaryczny harmonogram przewidywanych płatności na działanie (wielkości podano narastająco):

Łącznie w tys. zł.

2002r.

Po 2002r.

I kw.

II kw.

III kw.

IV kw.

510

 
 

200

310

510 

 


D.5 Nazwa działania:
Modernizacja drogi wojewódzkiej do przejścia granicznego ze Słowacją Korbielów - Oravska Polhora (Phare CBC 2002)

a) Cele:
Celem działania jest rozwój międzynarodowej współpracy regionów poprzez modernizację infrastruktury transportowej w strefie przygranicznej. Realizacja tego działania przyczyni się także w istotny sposób do poprawy dostępności atrakcji turystycznych znajdujących się na terenie Beskidów. Modernizacja drogi będzie mieć również wpływ na wzrost dostępności regionu dla turystów i potencjalnych inwestorów, a także na poprawę bezpieczeństwa na drogach.

b) Opis działania:
Przedmiotem działania jest realizacja I etapu modernizacji drogi wojewódzkiej nr 945 Jeleśnia - granica Państwa, stanowiącej dojazd do Polsko-Słowackiego drogowego przejścia granicznego Korbielów w km 9+650 do 14+650. Przewiduje się wykonanie:
- wzmocnienie konstrukcji istniejącej jezdni - 5,0 km
- remont obiektów mostowych - 3 obiekty
- remont istniejących chodników - ok. 2 km
- oczyszczenia i modernizacji przepustów, remont przydrożnych rowów - dla etapu I ok. 3 km
- budowy urządzeń ochrony środowiska (piaskowniki, separatory) - 1 obiekt
W latach 2004 - 2007 przewiduje się realizację II etapu Projektu, tj. modernizację drogi wojewódzkiej nr 945 Jeleśnia - Granica Państwa w km 0+000 do 9+650, tj. na trasie od Jeleśni do Krzyżowej.
W ramach tego działania będzie realizowane zadanie o symbolu 312, które jest zawarte w załączniku 5 do Programu Wsparcia.

c) Kryteria wyboru zadań w ramach działania:
Działanie jednozadaniowe w ramach Phare CBC 2002

d) Zakres geograficzny - lokalizacja:
Powiat żywiecki

e) Spodziewane efekty realizacji działania:

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

Wskaźniki oddziaływania

Długość jezdni o wzmocnionej nawierzchni ( w km )

5,0 km

Skrócenie czasu przejazdu na zmodernizowanej drodze

Zmniejszona ilość kolizji drogowych na zmodernizowanej drodze po roku od zakończenia realizacji inwestycji

Ilość wyremontowanych obiektów mostowych ( w szt. )

3 szt.

Zwiększenie liczby samochodów korzystających ze zmodernizowanej drogi

 

Długość wyremontowanych chodników ( w km )

2 km

   

Ilość zmodernizowanych przepustów ( w szt. )

4 szt.

   

Ilość zbudowanych urządzeń ochrony środowiska ( w szt. )

1 szt.

   

 

f) Harmonogram realizacji:

Planowane rozpoczęcie realizacji

Planowane zakończenie realizacji

Planowane zakończenie całej inwestycji

II kw 2003

IV kw. 2004

IV kw. 2004

g) Finansowy wkład w realizację działania w ramach Kontraktu:

okres

Źródła finansowania Działania

łącznie

udział Wspóln.Europejskiej

udział publicznych środków krajowych

sektror prywatny

Phare CBC

Phare ESC

łącznie

łącznie

budż. państwa

budż. wojew.

budż. powiat.

budż. gmin.

inne np. fund.cel.

do 2001

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2001

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2002

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

po 2002

13000

6570

 

6570 

6430

990

 4340

700

400

 
 

łącznie

13000

6570 

 

6570 

6430

990

 

4340

700

 

400

 
 

h) Instytucja odpowiedzialna za wdrożenie działania:
Brak systemu wdrażania Programu Phare CBC Polska -Słowacja 2002

i) Podmioty uprawnione:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, tel. 2028801. Ponadto w realizację zadania zaangażowany będzie Powiat Żywiecki oraz Gmina Jeleśnia.

j) Warunki realizacji działania:
Przygotowanie pełnej dokumentacji oraz uruchomienie środków finansowych w ramach Kontraktu i programu Phare CBC 2002

k) Sumaryczny harmonogram przewidywanych płatności na działanie (wielkości podano narastająco):

Łącznie w tys. zł.

2001r.

2002r.

I kw.

II kw.

III kw.

IV kw.

I kw.

II kw.

III kw.

IV kw.

W latach 2001-2002 nie zostaną uruchomione płatności na działanie

 


D.6 Nazwa działania:
Modernizacja linii ozonu i węgla aktywnego dla Zakładu Produkcji i Uzdatniania Wody w Goczałkowicach

a) Cele:
Realizacja powyższego działania przyczyni się do poprawy jakości wody pitnej w Aglomeracji Górnośląskiej głównie poprzez redukcję mętności, poprawę barwy, stabilizację odczynu pH i zmniejszenie korozyjności wody, zmniejszenie ilości tlenu rozpuszczalnego - nieagresywnego, redukcję żelaza i manganu, redukcję metali ciężkich w wodzie, eliminację azotanów, azotynów, fenoli, fitoplanktonu, detergentów itp.

b) Opis działania:
Zakład Produkcji i Uzdatniania Wody w Goczałkowicach o wydajności 500 tys. m3 na dobę jest największą stacją uzdatniania wody eksploatowaną przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach. Woda do celów komunalnych czerpana jest nieprzerwanie od 1994 roku ze zbiornika w Goczałkowicach.
W związku z tym w 1991 roku rozpoczęto inwestycję zmierzającą do udoskonalenia procesu uzdatniania wody bezpośrednio w Zakładzie Produkcji i Uzdatniania Wody w Goczałkowicach poprzez wprowadzenie dodatkowych, uzupełniających technologii, tj. ozonu i węgla aktywnego.
W ramach realizacji zadania planuje się wykonanie AKPiA na linii ozonu oraz kontynuację robót związanych z realizacją filtrów węglowych, w tym wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej oraz zewnętrznej sieci technologicznej i wodno-kanalizacyjnej. W ramach tego działania będzie realizowane zadanie o symbolu 344, które jest zawarte w załączniku 5 do Programu Wsparcia.

c) Kryteria wyboru zadań w ramach działania:
Działanie jednozadaniowe, kontynuacja inwestycji wieloletniej

d) Zakres geograficzny - lokalizacja:
Goczałkowice

e) Spodziewane efekty realizacji działania:

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

Wskaźniki oddziaływania

Linia ozonu i węgla aktywnego - efekt po 2003 r.

1 linia

Redukcja mętności

Wzrost udziału ilości wody oczyszczonej do poziomu wymaganego w Unii Europejskiej wody dostarczonej odbiorcom do ogólnej liczby wody dostarczanej przez zakład w rok po zakończeniu inwestycji

Kubatura przekazanych do użytku filtrów węglowych w m3 - w 2004 roku

67530 m3

Zmniejszenie ilości tlenu rozpuszczalnego nieagresywnego

 
   

Stabilizacja odczynu pH i zmniejszenie korozyjności

 
   

Redukcja: żelaza, manganu

 
   

Redukcja metali ciężkich:kadm, nikiel, ołów

 
   

Eliminacja:azotu amonowego, azotu azotynowego, planktonu

 f) Harmonogram realizacji:

Planowane rozpoczęcie realizacji

Planowane zakończenie realizacji

Planowane zakończenie całej inwestycji

kontynuacja

IV kw. 2004

2004

 

g) Finansowy wkład w realizację działania w ramach Kontraktu:

okres

Źródła finansowania Działania

łącznie

udział Wspóln.Europejskiej

udział publicznych środków krajowych

sektror prywatny

Phare CBC

Phare ESC

łącznie

łącznie

budż. państwa

budż. wojew.

budż. powiat.

budż. gmin.

inne np. fund.cel.

do 2001

188302

 
 
 

188302 

137940 

 
 
 

50362

 

2001

11000

 
 
 

11000 

11000

 
 
 
 
 

2002

39140

 
 
 
 

39140 

39140

 

 
 
 
 

po 2002

80753

  
 
  

80753

80753

   
 
  
 
 

łącznie

319195

 
 
 

319195

268833

 
  
 

50362

 

 

h) Instytucja odpowiedzialna za wdrożenie działania:

Zarząd Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice,
e-mail: marszal@silesia-region.pl

i) Podmioty uprawnione:

Samorząd Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice,
e-mail: marszal@silesia-region.pl


j) Warunki realizacji działania:
Uruchomienie środków finansowych w ramach Kontraktu

k) Sumaryczny harmonogram przewidywanych płatności na działanie (wielkości podano narastająco):

Łącznie w tys. zł.

2001r.

2002r.

I kw.

II kw.

III kw.

IV kw.

I kw.

II kw.

III kw.

IV kw.

50 140

 
 

4 400

8 000 

11 000 

21 000

38 000

46 000

50 140

 


D.7 Nazwa działania:
Wodociąg Dziećkowice - budowa 3-go ciągu technologicznego z rurociągami

a) Cele:
Realizacja tego działania przyczyni się do poprawy jakości wody pitnej oraz zapewni niezawodność działania systemu zaopatrzenia w uzdatnioną wodę najgęściej zaludnionych rejonów województwa poprzez przerzut wody ze Skawy i Soły z wykorzystaniem zbiorników dobowego wyrównania.

b) Opis działania:
Działanie to jest związane z proekologiczną przebudową i rozbudową istniejących systemów przesyłowych. Konieczność jego wynika z potrzeby podnoszenia jakości życia mieszkańców oraz wymogów stawianych przez współczesną gospodarkę. Przedsięwzięcie ma na celu zapewnienie niezawodności dostawy wody pitnej dla celów komunalnych Aglomeracji Górnośląskiej. Przyczyni się również do podniesienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego obszaru województwa.
Efektem działania będzie wybudowanie: ujęcia brzegowego wody surowej na rzece Sole, zbiornika dobowego wyrównania w Broszkowicach, pompowni Broszkowice oraz rurociągu O1200 mm Broszkowice - ujęcie wody Dziećkowice GPW i rurociągu O1400 mm Soła/Skawa - Broszkowice.
W ramach tego działania będą realizowane zadania o symbolu 344, które są zawarte w załączniku 5 do Programu Wsparcia.

c) Kryteria wyboru zadań w ramach działania:
Działanie jednozadaniowe, kontynuacja inwestycji wieloletniej

d) Zakres geograficzny - lokalizacja:

e) Spodziewane efekty realizacji działania:

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

Wskaźniki oddziaływania

Pojemność zbiornika wyrównania dobowego w Broszkowicach (w m3/s)

36,1 tys m3/s

Ilość wody dostarczanej przez ujęcie brzegowe na rzece Sole w m3/dobę

Poprawa jakości wody (krótszy czas przetrzymywania wody w zbiornikach, zmniejszenie zanieczyszczenia planktonem w nowo wybudowanym zbiorniku) w rok po zakończeniu inwestycji

Wydajność ujęcia brzegowego wody surowej na rzece Sole po roku 2003 (w m3/s)

2,8 m3/s

Stopień wykorzystania zbiornika w Broszkowicach w % (średniorocznie)

 

Wydajność pompowni Broszkowice - po roku 2003 (w m3/s)

2,8 m3/s

   

Długość rurociągu Broszkowice - ujęcie wody Dziećkowice GPW

po roku 2003 (w km)

8,5 km

   f) Harmonogram realizacji:

Planowane rozpoczęcie realizacji

Planowane zakończenie realizacji

Planowane zakończenie całej inwestycji

kontynuacja

IV kw. 2002

2006

g) Finansowy wkład w realizację działania w ramach Kontraktu:

okres

Źródła finansowania Działania

łącznie

udział Wspóln.Europejskiej

udział publicznych środków krajowych

sektror prywatny

Phare CBC

Phare ESC

łącznie

łącznie

budż. państwa

budż. wojew.

budż. powiat.

budż. gmin.

inne np. fund.cel.

do 2001

40069

 
 
 

40069

30210

 
 
 

9859

 

2001

1970

 
 
 

1970

1970

 
 
 
 
 

2002

5000

 
 
 

5000

5000

 

 
 
 
 

po 2002

151370

 
 
 

151370

151370

 
 
 
 
 

łącznie

198409

 
 
 

198409

188550

 
 
 

9859

 

h) Instytucja odpowiedzialna za wdrożenie działania:
Zarząd Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice,
e-mail: marszal@silesia-region.pl

i) Podmioty uprawnione:
Samorząd Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice,
e-mail: marszal@silesia-region.pl

j) Warunki realizacji działania:
Uruchomienie środków finansowych w ramach Kontraktu

k) Sumaryczny harmonogram przewidywanych płatności na działanie (wielkości podano narastająco):

Łącznie w tys. zł.

2001r.

2002r.

I kw.

II kw.

III kw.

IV kw.

I kw.

II kw.

III kw.

IV kw.

6 970

 
  

1 313

1 970

2 970

4 570

6 220

6 970

 

E.1 Nazwa działania:


Modelowe przekształcenie zdegradowanego terenu poprzemysłowego w strefę aktywności gospodarczej dla MŚP (Phare 2001)

a) Cele:
Wzmocnienie spójności społeczno-gospodarczej Województwa Śląskiego poprzez stworzenie infrastruktury służącej rozwojowi sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

b) Opis działania:
Wielofunkcyjny budynek położony będzie w południowo-wschodniej części osiedla Balbina przy ulicy Begonii, na zdegradowanym terenie poprzemysłowym po jego rekultywacji. Będzie on zlokalizowany na terenie będącym własnością Gminy Tychy. Projekt budowlany przewiduje wykonanie budynku czterokondygnacyjnego o zwartej i atrakcyjnej bryle oraz garażach podziemnych.
Parametry techniczne:
- powierzchnia działki: 2529 m2,
- powierzchnia zabudowy: 1800m2,
- powierzchnia użytkowa: 7775 m2,
- miejsca parkingowe: 128.
W ramach tego działania będzie realizowane zadanie o symbolu 161, które jest zawarte w załączniku 5 do Programu Wsparcia.

c) Kryteria wyboru zadań w ramach działania:
Działanie jednozadaniowe w ramach programu Phare 2001

d) Zakres geograficzny - lokalizacja:
Tychy

e) Spodziewane efekty realizacji działania:

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

Wskaźniki oddziaływania

Wielofunkcyjny budynek dla sektora MŚP (w szt.)

1 budynek

Liczba nowych miejsc pracy w wielofunkcyjnym budynku

Poprawa warunków działania i rozwoju firm sektora MŚP poprzez zwiększenie dostępności do nowoczesnej infrastruktury

Powierzchnia biurowa dla MŚP (w m2)

7775 m2

Liczba nowych lub zachowanych miejsc pracy w całej strefie

Wsparcie procesów restrukturyzacyjnych poprzez stworzenie nowych lub zachowanie istniejących miejsc pracy, alternatywnych do restrukturyzowanych branż przemysłu

Liczba miejsc parkingowych (w szt.)

128 miejsc

Liczba powstałych lub utrzymanych przedsiębiorstw (MŚP)

Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej terenów poprzez rekultywację i uzbrojenie oraz zagospodarowanie terenów

   

Powierzchnia zrekultywowanych terenów poprzemysłowych (ha)

 
   

Powierzchnia zagospodarowanych terenów inwestycyjnych (ha)

 


f) Harmonogram realizacji:

Planowane rozpoczęcie realizacji

Planowane zakończenie realizacji

Planowane zakończenie całej inwestycji

IV kw. 2002

IV. kw. 2004

2004

g) Finansowy wkład w realizację działania w ramach Kontraktu:

okres

Źródła finansowania Działania

łącznie

udział Wspóln.Europejskiej

udział publicznych środków krajowych

sektror prywatny

Phare CBC

Phare ESC

łącznie

łącznie

budż. państwa

budż. wojew.

budż. powiat.

budż. gmin.

inne np. fund.cel.

do 2001

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

2001

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

2002

6000

 
 

3600

 

3600

2400

600

 

 

1800 

 
 

po 2002

14000

 

8400 

8400 

5600

1400

 
 

4200 

 
 

łącznie

20000

 

12000 

12000 

8000

2000

 
 

6000 

 
 

h) Instytucja odpowiedzialna za wdrożenie działania:

Brak memorandum finansowego oraz systemu wdrażania Programu Phare 2001 Spójność Społeczna i Gospodarcza - nie są formalnie określone instytucje zarządzające i monitorujące Program

i) Podmioty uprawnione:
Zarząd Miasta Tychy; 43-100 Tychy, Al. Niepodległości 49
tel 0-32 2272021, fax 0-32 2274248

j) Warunki realizacji działania:
Uruchomienie środków finansowych w ramach programu Phare 2001 oraz Kontraktu

k) Sumaryczny harmonogram przewidywanych płatności na działanie (wielkości podano narastająco):

Łącznie w tys. zł.

2002r.

2003r.

2004r.

I kw.

II kw.

III kw.

IV kw.

I kw.

II kw.

III kw.

IV kw.

20000

 
  

4000

6000

8000

10000

12000

16000

20000

 


E.2 Nazwa działania:
Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie (Phare 2001)

a) Cele:
Wzmocnienie spójności społeczno-gospodarczej Województwa Śląskiego poprzez stworzenie infrastruktury służącej rozwojowi sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

b) Opis zadania:
W ramach projektu zostanie odnowiona i zmodernizowana część B i C Zamku w Cieszynie oraz powstanie nowy budynek przy ulicy Zamkowej. Budynki będą przystosowane do funkcjonowania jako centrum przedsiębiorczości - Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości.
Centrum to będzie forum i strukturą usługową dla wspierania innowacji oraz rozwoju kształcenia w zakresie tworzenia i projektowania produktu ze szczególnym uwzględnieniem rękodzieła, tradycyjnych rzemiosł i sztuk plastycznych na Śląsku. Centrum będzie pomostem między kształceniem zawodowym i szkolnictwem wyższym, między projektantami i artystami, a MŚP z sektora rzemiosła. Pozwoli to promować innowacyjność w projektowaniu produktów. Funkcję tę Centrum będzie pełnić poprzez organizowanie szkoleń, spotkań, seminariów i wykładów dla projektantów, artystów i przedstawicieli MŚP dotyczących nowych trendów rynkowych w dziedzinie projektowania produktów.
W ramach tego działania będą realizowane zadania o symbolu 161, które są zawarte w załączniku 5 do Programu Wsparcia.

c) Kryteria wyboru zadań w ramach działania:


Działanie jednozadaniowe w ramach programu Phare 2001

d) Zakres geograficzny - lokalizacja:
Cieszyn

e) Spodziewane efekty realizacji działania:

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

Wskaźniki oddziaływania

Powierzchnia nowych obiektów w tym: pokoi seminaryjnch, biur, atelie, pokoi usługowych, galerii oraz powierzchni biurowej administracji itp. w m2

1653 m2

Liczba utworzonych nowych miejsc pracy w ciągu pięciu lat po realizacji projektu

Powstawanie nowych miejsc pracy na terenach dotkniętych pośrednio i bezpośrednio restrukturyzacją

Liczba miejsc noclegowych w szt.

14 miejsc

Liczba powstałych nowych MŚP w ciągu pięciu lat po realizacji projektu

Poprawa konkurencyjności MŚP w dziedzinie poprawy produktu i jego wyglądu

Powierzchnia parkingu podziemnego w m2

400 m2

Liczba produktów rozwiniętych lub zaprojektowanych w ciągu pięciu lat po realizacji projektu

Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej południowych terenów Województwa Śląskiego

Powierzchnia wystawiennicza w m2

320m2

Zwiększenie ruchu turystycznego w pierwszym roku działalności Zamku

 

Powierzchnia zaplecza socjalno-technicznego w m2

240m2

   

Powierzchnia pomieszczeń dla przedsiębiorstw w m2

500m2

   f) Harmonogram realizacji:

Planowane rozpoczęcie realizacji

Planowane zakończenie realizacji

Planowane zakończenie całej inwestycji

I kw. 2002

IV. kw. 2004

2004

g) Finansowy wkład w realizację działania w ramach Kontraktu:

okres

Źródła finansowania Działania

łącznie

udział Wspóln.Europejskiej

udział publicznych środków krajowych

sektror prywatny

Phare CBC

Phare ESC

łącznie

łącznie

budż. państwa

budż. wojew.

budż. powiat.

budż. gmin.

inne np. fund.cel.

do 2001

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

2001

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

2002

2667

 

2000

2000

667

334

200 

 

133

 
 

po 2002

8000

 

6000

6000

2000

1000

 

600 

 

400

 
 

łącznie

10667

 

8000

8000

2667

1334

800 

 

533

 
 

h) Instytucja odpowiedzialna za wdrożenie działania:
Brak memorandum finansowego oraz systemu wdrażania Programu Phare 2001 Spójność Społeczna i Gospodarcza - nie są formalnie określone instytucje zarządzające i monitorujące Program. Projekt został zgłoszony do Programu przez Zarząd Województwa Śląskiego.

i) Podmioty uprawnione:
Beneficjentem projektu jest Miasto Cieszyn; 43-400 Cieszyn, ul. Rynek 1;
tel 0-33 8520701

j) Warunki realizacji działania:
Uruchomienie środków finansowych w ramach Kontraktu i programu Phare 2002

k) Sumaryczny harmonogram przewidywanych płatności na działanie (wielkości podano narastająco):

Łącznie w tys. zł.

2002r.

2003r.

2004r.

I kw.

II kw.

III kw.

IV kw.

I kw.

II kw.

III kw.

IV kw.

10667

 

530  

1870

2670

3200

4530

5870

6930

10667

 

E.3 Nazwa działania:
Programy horyzontalne w ramach programu Phare 2002

a) Cele:
Nie można określić

b) Opis działania:
Działanie będzie negocjowane z Komisją Europejską. Pilotowane jest przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Gospodarki.
Nie jest znany zakres rzeczowy i finansowy działań w rozbiciu na regiony. Projekt będzie wdrażany z poziomu Ministerstw.
Nie jest możliwe określenie rodzaju zadań realizowanych w ramach działania i podania symbolu wynikającego z załącznika 5 do Programu wsparcia.

c) Kryteria wyboru zadań w ramach działania:
Brak decyzji co do formy i terytorialnego zasięgu programu Phare 2002

d) Zakres geograficzny - lokalizacja:
Brak decyzji

e) Spodziewane efekty realizacji działania:

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

Wskaźniki oddziaływania

Proces programowania funduszu Phare 2002 nie został rozpoczęty. Wskaźniki mierzalne będą możliwe do określenia dopiero po jego zakończeniu.


f) Harmonogram realizacji:

Planowane rozpoczęcie realizacji

Planowane zakończenie realizacji

Planowane zakończenie całej inwestycji

2003

 

2005

 

g) Finansowy wkład w realizację działania w ramach Kontraktu:

okres

Źródła finansowania Działania

łącznie

udział Wspóln.Europejskiej

udział publicznych środków krajowych

sektror prywatny

Phare CBC

Phare ESC

łącznie

łącznie

budż. państwa

budż. wojew.

budż. powiat.

budż. gmin.

inne np. fund.cel.

do 2001

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2001

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2002

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

po 2002

11700

 

9000

9000

2700

2700

 
 
 
 
 

łącznie

11700

 

9000

9000

2700

2700

 
 
 
 .
 

h) Instytucja odpowiedzialna za wdrożenie działania:
Brak decyzji co do wdrażania programu Phare 2002

i) Podmioty uprawnione:
Brak decyzji co do wdrażania programu Phare 2002

j) Warunki realizacji działania:
Nie można określić

k) Sumaryczny harmonogram przewidywanych płatności na działanie (wielkości podano narastająco):

Łącznie w tys. zł.

2002r.

2003r.

I kw.

II kw.

III kw.

IV kw.

I kw.

II kw.

III kw.

IV kw.

Nie można określić