Załącznik nr 5


Sposoby realizacji praw i obowiązków stron

Rozdział 1.
Zarządzanie

§1. Do zadań Samorządu Województwa Śląskiego należy:

1) bieżąca koordynacja działań związanych bezpośrednio z realizacją strategii rozwoju Województwa Śląskiego z działaniami podejmowanymi w ramach Kontraktu,
2) poinformowanie podmiotów uprawnionych nie będących jednostkami samorządu terytorialnego, niezwłocznie po zawarciu Kontraktu, o kwotach środków finansowych przyznanych na realizowane przez nie zadania,
3) przekazywanie środków budżetowych przeznaczonych na realizacje Kontraktu do podmiotów uprawnionych nie będących jednostkami samorządu terytorialnego,
4) przygotowanie listy zadań, których wybór nastąpi po podpisaniu Kontraktu, zgodnie z procedurą opisaną w Rozdziale 3 załącznika nr 6,
5) przygotowywanie informacji zbiorczych kwartalnych i rocznych na podstawie informacji pozyskiwanych od podmiotów uprawnionych na temat stanu realizacji poszczególnych zadań. Informacje te są następnie przekazywane Wojewodzie,
6) bieżąca kontrola realizacji Kontraktu wojewódzkiego pod względem merytorycznym,
7) upowszechnianie informacji na temat Kontraktu wojewódzkiego.

Rozdział 2.
Płatności i nadzór

§2. Do zadań Wojewody Śląskiego należy:

1) poinformowanie jednostek samorządu terytorialnego, niezwłocznie po zawarciu Kontraktu, o kwotach środków finansowych z budżetu państwa przyznanych tym jednostką jako podmiotą uprawnionym
2) przekazywanie środków budżetowych przeznaczonych na realizację Kontraktu do jednostek samorządu terytorialnego,
3) nadzór nad sposobem wykorzystania dotacji i przebiegiem realizacji zadań, na które dotacja została przyznana,
4) kontrola finansowa całego Kontraktu,
5) przygotowywanie raportów ze stanu realizacji Kontraktu i przedkładanie ich Komitetowi Monitorującemu Kontrakt Wojewódzki dla Województwa Śląskiego oraz ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego.


Rozdział 3.
Monitorowanie i zasady oceny realizacji Kontraktu

§3. Kontrakt jest przedmiotem monitorowania i oceny, pozwalających w razie potrzeby na przeprowadzanie niezbędnych działań korygujących w trakcie procesu realizacji oraz umożliwiających ocenę efektywności i skuteczności wykorzystania środków finansowych, w szczególności w połowie okresu jego realizacji oraz po jego zakończeniu.

§4. Monitorowanie przebiegu realizacji Kontraktu i ocena skuteczności wykorzystania środków jest wspólnym zadaniem Stron.

§5. System monitorowania realizacji Kontraktu obejmuje monitorowanie:

1) rozwoju sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie pod wpływem realizacji Kontraktu,
2) realizacji celów Kontraktu,
3) priorytetów, działań oraz zadań realizowanych w ramach Kontraktu,
4) wszystkich działań instytucji zarządzających i podmiotów uprawnionych biorących udział w realizacji Kontraktu.

§6. Monitorowanie przebiegu realizacji oraz ocena skuteczności Kontraktu prowadzone będą na podstawie wskaźników finansowych i rzeczowych określonych w kontrakcie
w odniesieniu do ustalonych celów, priorytetów, działań oraz zadań, a także na podstawie innych informacji uzyskanych od instytucji zarządzających i podmiotów uprawnionych.

§7. Ocena efektywności realizacji Kontraktu obejmuje przede wszystkim:

1) wpływ realizacji priorytetów i działań Kontraktu na sytuację społeczno - gospodarczą województwa,
2) efektywność i skuteczność wykorzystania środków na realizację priorytetów
i działań Kontraktu,
3) efektywność i skuteczność wszystkich działań instytucji zarządzających i podmiotów uprawnionych biorących udział w realizacji Kontraktu.

§8. Ocena w zakresie wydatkowania środków krajowych i zagranicznych będzie dokonywana przed rozpoczęciem realizacji Kontraktu, w połowie okresu realizacji oraz po jej zakończeniu.

§9. Za nadzór nad monitorowaniem realizacji Kontraktu oraz koordynację oceny skuteczności wykorzystania środków publicznych odpowiedzialny jest Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki dla Województwa Śląskiego.

§10. Ocena w połowie okresu realizacji Kontraktu wojewódzkiego dokonana zostanie przez Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki dla Województwa Śląskiego.

§11. Ocena po zakończeniu realizacji Kontraktu zostanie przeprowadzona do dnia 31 marca 2003 r. przez Zarząd Województwa we współpracy z Wojewodą.

§12. Na zlecenie Komitetu Monitorującego niezależne podmioty zewnętrzne mogą przeprowadzać analizy skuteczności realizacji całego Kontraktu lub jego wybranych aspektów. Koszty takich analiz Strony ponoszą solidarnie.

Rozdział 4.
Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki dla Województwa Śląskiego - skład, tryb powoływania i zadania

§13. W skład Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki dla Województwa Śląskiego (zwanego dalej Komitetem Monitorującym) wchodzą:

1) Wojewoda Śląski jako przewodniczący,
2) Marszałek Województwa Śląskiego jako zastępca przewodniczącego,
3) przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego,
4) dwaj przedstawiciele Wojewody Śląskiego,
5) dwaj przedstawiciele Zarządu Województwa Śląskiego,
6) dwaj przedstawiciele samorządów powiatowych z terenu województwa,
7) dwaj przedstawiciele samorządów gminnych z terenu województwa,
8) dwaj przedstawiciele podmiotów uprawnionych innych niż samorządy terytorialne,
9) przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki,
10) przedstawiciel ministra właściwego do spraw transportu,
11) przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia,
12) przedstawiciel ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
13) przedstawiciel ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego,
14) przedstawiciel ministra właściwego do spraw rolnictwa i rozwoju wsi,
15) przedstawiciel ministra właściwego do spraw pracy.


§14. Członków Komitetu Monitorującego powołuje się w następującym trybie:

1) przedstawicieli ministrów powołują odpowiedni ministrowie,
2) przedstawicieli Wojewody powołuje Wojewoda,
3) przedstawicieli Zarządu Województwa powołuje Zarząd Województwa spośród swoich członków ,
4) przedstawicieli samorządów lokalnych powołują wspólnie Wojewoda i Zarząd Województwa spośród kandydatów zgłoszonych przez samorządy lokalne. Przy dokonywaniu wyboru należy przede wszystkim uwzględnić fakt zaangażowania danego samorządu lokalnego w realizację Kontraktu. W przypadku braku zgody pomiędzy Wojewodą a Zarządem Województwa wyboru dokonuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego,
5) do przedstawicieli podmiotów uprawnionych innych niż samorządy terytorialne stosuje się odpowiednio procedurę o której mowa w punkcie 4.

§15. Członków Komitetu Monitorującego powołuje się w ciągu miesiąca od daty zatwierdzenia Kontraktu.

§16. W procedurze, o której mowa w § 14 pkt 4 i 5, kandydaci na członków mogą być zgłaszani w ciągu trzech tygodni od daty podpisania Kontraktu. Obowiązek poinformowania o tym terminie wszystkich instytucji i organów uprawnionych do zgłaszania kandydatów spoczywa na Zarządzie Województwa.

§17. Członków Komitetu Monitorującego powołuje się na czas obowiązywania Kontraktu.

§18. Członek Komitetu Monitorującego może zrezygnować z pełnienia swojej funkcji lub zostać odwołany przez instytucję lub organ, który go powołał lub który zgłosił jego kandydaturę.

§19. Skład Komitetu Monitorującego uzupełniany jest w ciągu miesiąca zgodnie z trybem powoływania jego członków.

§20. O powołaniu i odwołaniu członków Komitetu Monitorującego instytucja lub organ, który tego dokonał, niezwłocznie informuje przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komitetu Monitorującego.

§21. Do zadań Komitetu Monitorującego należy ocena efektywności i jakości realizacji Kontraktu poprzez:

1) monitorowanie przebiegu oraz ocenę efektywności i jakości realizacji Kontraktu oraz podejmowanych w jego ramach działań i zadań,
2) monitorowanie i ocenę spójności zadań realizowanych na podstawie niniejszego Kontraktu z innymi działaniami podejmowanymi na terenie województwa,
3) monitorowanie i ocenę działań w zakresie promocji i upowszechniania informacji o kontrakcie,
4) monitorowanie realizacji i ocenę skuteczności działań podejmowanych przez podmioty uprawnione i inne instytucje w celu realizacji Kontraktu,
5) zatwierdzanie, przed przekazaniem go ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, rocznego raportu na temat stanu realizacji Kontraktu przygotowanego przez Wojewodę.

§22. W razie konieczności Komitet Monitorujący zaleca Zarządowi Województwa
i podmiotom uprawnionym podjęcie działań zmierzających do usunięcia przeszkód
w realizacji Kontraktu i zapewnienia efektywnego i skutecznego wykorzystania środków publicznych przeznaczonych na realizację Kontraktu.

§23. W razie negatywnych wyników czynności, o których mowa w § 21 pkt 1, Komitet Monitorujący postępuje zgodnie z procedurą dotyczącą kontroli przewidzianą w § 41 i § 35 załącznika nr 6 do Kontraktu.

§24. Komitet Monitorujący wydaje opinie i decyduje w innych sprawach większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków.

§25. Obsługę prac Komitetu Monitorującego zapewnia Wojewoda Śląski.

 

Rozdział 5.
Partnerstwo i promocja

§26.1. W celu urzeczywistnienia w trakcie realizacji Kontraktu zasady partnerstwa, Strony postanawiają korzystać z Regionalnego Komitetu Sterującego, zwanego dalej "RKS", który pełni rolę opiniodawczo-doradczą we wszystkich sprawach związanych
z programowaniem, realizacją, monitorowaniem i oceną polityki rozwoju województwa, w tym w szczególności Kontraktu.

2. W ramach realizacji Kontraktu Strony powierzają RKS w szczególności wydawanie opinii i zaleceń na temat:

1) zgodności realizowanego Kontraktu ze strategią rozwoju województwa,
2) spójności działań finansowanych w ramach Kontraktu z innymi działaniami realizowanymi na terenie województwa,
3) wniosków o dofinansowanie zadań, których wyboru dokonuje Zarząd Województwa po podpisaniu Kontraktu,
4) skuteczności działania podmiotów uprawnionych
5) propozycji zmian programu wojewódzkiego oraz Kontraktu.

3. W sprawach dotyczących Kontraktu w obradach RKS zapewnia się udział:

1) jednego przedstawiciela Samorządu Województwa Śląskiego,
2) jednego przedstawiciela Wojewody Śląskiego,
3) jednego przedstawiciela ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego,
4) dwóch przedstawicieli powiatów,
5) czterech przedstawicieli gmin,
6) dwóch przedstawicieli środowisk gospodarczych,
7) dwóch przedstawicieli środowisk pracowniczych,
8) dwóch innych instytucji publicznych oraz organizacji społecznych działających na terenie województwa,
9) w przypadku działań i zadań współfinansowanych ze środków Wspólnoty Europejskiej, jednego przedstawiciela urzędnika nadzorującego program (PAO).

4. Status obserwatorów mogą mieć przedstawiciele ministrów właściwych, Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej oraz innych instytucji, których działalność może mieć istotny wpływ na przebieg realizacji Kontraktu.

5. W przypadku działań i zadań współfinansowanych ze środków Wspólnoty Europejskiej, status obserwatorów posiadają przedstawiciele Komisji Europejskiej.

6. Obsługę prac RKS zapewnia Zarząd Województwa, odpowiedzialny za przygotowanie dokumentacji dla uczestników posiedzeń oraz sprawozdań z ich przebiegu.

§27.1. Strony Kontraktu zapewniają pełną jawność wszelkich działań związanych z realizacją Kontraktu. W tym celu Strony zobowiązują się prowadzić działania informacyjne
i promocyjne.

2. Strona samorządowa Województwa Śląskiego zobowiązuje się zamieścić w środkach masowego przekazu informację o zawarciu i rozpoczęciu realizacji Kontraktu. W szczególności, strona samorządowa Województwa Śląskiego zadba o dostęp do pełnej informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia dla potencjalnych podmiotów uprawnionych.

3. Zgodnie z tym strona samorządowa Województwa Śląskiego zobowiązuje się do zamieszczenia w najpopularniejszych dziennikach regionalnych, w stosownym czasie, informacji o możliwości składania wniosków o dofinansowanie tych zadań, których wybór nastąpi po zawarciu Kontraktu.

4. Analizy, raporty roczne na temat przebiegu realizacji Kontraktu oraz wyniki dokonywanych ocen na temat skuteczności wydatkowania środków publicznych w ramach Kontraktu będą udostępniane do publicznej wiadomości niezwłocznie po ich zatwierdzeniu przez Komitet Monitorujący.

 

Rozdział 6.
Zakres i tryb sprawozdawczości

§28. 1. Podmioty uprawnione składają do Zarządu Województwa, do 15 dnia miesiąca następującego po upływie każdego kwartału, informacje kwartalne na temat realizowanych przez nie działań.

2. Do dnia 15 stycznia 2002 r. i 2003 r. podmioty uprawnione składają do Zarządu Województwa informacje roczne na temat realizowanych przez nie działań.

3. Informacje sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do Kontraktu. Informacje te podlegają weryfikacji przez Zarząd Województwa.

§29. 1. Zarząd Województwa zobowiązuje się do sporządzania informacji kwartalnych
i rocznych informacji zbiorczych o stanie realizacji zadań objętych Kontraktem oraz do przedkładania ich Wojewodzie.

2. Informacje kwartalne są przedkładane do końca miesiąca następującego po upływie każdego kwartału, a roczne informacje zbiorcze, do dnia 5 lutego 2002 r. i 2003 r.

3. Zarząd Województwa sporządza informacje na podstawie informacji przygotowanych przez podmioty uprawnione, według wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do Kontraktu.

§30. Wykorzystując informacje zbiorcze złożone przez Zarząd Województwa oraz wyniki kontroli finansowych, Wojewoda przygotowuje, do dnia 31 marca 2002 r. i 2003 r., roczne raporty na temat stanu realizacji Kontraktu, a po zakończeniu okresu wydatkowania środków określonych w Programie Wsparcia i objętych Kontraktem - raport końcowy.

§31. Raporty o których mowa w § 29 przedkładane są do zatwierdzenia Komitetowi Monitorującemu. Następnie raporty te przekazywane są do akceptacji ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego. W przypadku, gdy minister nie zaakceptuje raportu, niezwłocznie zawiadamia o tym Wojewodę, wskazując zakres koniecznych poprawek. Wojewoda przygotowuje poprawioną wersję raportu w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

§32. Raport końcowy musi zawierać wykaz zadań finansowanych w ramach Kontraktu, wraz z terminami zakończenia ich realizacji.

§33. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego przygotowuje sprawozdanie roczne oraz raport końcowy i przedkłada go Radzie Ministrów do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku budżetowym.

 

Rozdział 7.
Zasady i tryb zaspakajania roszczeń oraz rozwiązywania sporów

§34. W przypadkach nie uregulowanych Kontraktem i ustawą o zasadach wspierania rozwoju regionalnego, do roszczeń powstałych w wyniku realizacji Kontraktu stosuje się zasady ogólne odpowiedzialności za poniesione straty.

§35. Roszczenia finansowe strony rządowej wobec jednostek samorządu terytorialnego zaspokajane są w trybie obowiązujących przepisów prawa dotyczących dotacji celowych na zadania własne jednostek samorządu terytorialnego, a także wykorzystywania środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. W szczególności zwrot do budżetu państwa środków krajowych odbywa się w trybie przewidzianym dla dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, przy czym przeznaczenie środków i ich wysokość określają zapisy niniejszego Kontraktu.

§36. W razie niewywiązania się przez stronę rządową ze swoich zobowiązań zawartych w kontrakcie, roszczenia strony samorządowej wobec strony rządowej ograniczone są do wysokości poniesionych strat i będą dochłodzone na ogólnych zasadach prawa cywilnego z uwzględnieniem przepisów ustawy o zasadach wspierania rozwoju regionalnego.

§37. W przypadku zagrożenia realizacji ustawy budżetowej i podjęcia przez Radę Ministrów decyzji o blokowaniu na czas oznaczony planowanych wydatków z budżetu państwa strona rządowa odpowiada wobec podmiotów uprawnionych, przez cały okres blokowania wydatków, jedynie za koszty, które zostały poniesione przez nie w celu minimalizowania strat własnych i na poniesienie których podmioty te uzyskały pisemną zgodę Wojewody.

§38. Podmiotom uprawnionym nie przysługują roszczenia wobec strony rządowej za straty związane z nieprzekazaniem lub przekazaniem w niższej wysokości przez zagranicznych darczyńców środków przewidywanych na realizację niniejszego Kontraktu. W takiej sytuacji podmiotom uprawnionym nie przysługują też roszczenia związane z nieprzekazaniem bądź przekazaniem w odpowiednio niższej wysokości współfinansowania tych środków ze strony budżetu państwa.

§39. Strony ustalają, że wysokość odsetek, o których mowa w art. 25 ust. 5 ustawy o zasadach wspierania rozwoju regionalnego, równa jest wysokości stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez NBP.

§40.1. Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego podjęła działania mające na celu zapobieżenie powstaniu strat spowodowanych wstrzymaniem lub zaprzestaniem finansowania zadania realizowanego ze środków budżetu państwa, z tego tytułu przysługują jej roszczenia wobec strony rządowej. W razie zaistnienia sporu co do zasadności tych działań, każda ze stron może zażądać powołania rzeczoznawcy w celu uzyskania ekspertyzy. Koszty sporządzenia ekspertyzy ponoszą solidarnie obie Strony.

2. Roszczenia, o których mowa w ust.1 mogą przysługiwać jednostce samorządu terytorialnego wyłącznie wtedy, gdy wstrzymanie lub zaprzestanie finansowania zadania realizowanego ze środków budżetu państwa nie jest skutkiem naruszenia przez tę jednostkę postanowień Kontraktu lub umowy o dofinansowanie zadania.

§41. Z roszczeniami wynikającymi z Kontraktu strona samorządowa występuje do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

§42. W przypadku zmiany lub rozwiązania kontraktu roszczenia podmiotów uprawnionych wynikające z tego tytułu zaspakaja się jeżeli zmiana lub rozwiązanie było oczywiście niezasadne. W takim przypadku roszczenia zaspakaja ta strona, która spowodowała zmianę lub rozwiązanie kontraktu. Jeżeli jednak zmiana lub rozwiązanie kontraktu są następstwem zmniejszenia przewidzianych w ustawie budżetowej środków lub nieuwzględnienia ich w ustawach budżetowych w latach następnych w przewidzianej wysokości, roszczeń takich nie zaspokaja się.

§43 Strony zobowiązują się, że w razie dokonywania wyjaśnień, o których mowa w art. 20 ustawy o zasadach wspierania rozwoju regionalnego, dotyczących zapisów znajdujących się również w innych kontraktach wojewódzkich, dążyć będą do przyjęcia interpretacji powszechnie akceptowanej przez strony tych kontraktów.

§44.1. Podmiot uprawniony występuje z roszczeniami z tytułu strat poniesionych na skutek wyjaśnień, o których mowa w art. 20 ustawy o zasadach wspierania rozwoju regionalnego do obu Stron jednocześnie. Strony ponoszą w równych częściach koszty zaspokojenia roszczeń podmiotu uprawnionego.

2. W razie odmowy uznania roszczeń przez jedną lub obie ze Stron, podmiot uprawniony może zwrócić się do sądu o rozstrzygnięcie, czy wyjaśnienia naraziły go na straty i o przyznanie mu odszkodowania z tego tytułu.

3. Roszczenia, o których mowa w ust. 1 ograniczone są do wysokości poniesionych strat.

§45. Strony będą dążyć do ustanowienia systemu rozstrzygania sporów opartego o procedury arbitrażowe.