Załącznik nr 6

Procedury realizacji zadań

Rozdział 1.
Umowy wykonawcze do Kontraktu Wojewódzkiego

§ 1 Marszałek województwa zawiera umowy ze wszystkimi podmiotami uprawnionymi, w których określone zostaną zobowiązania tych podmiotów w związku z realizacją postanowień kontraktu oraz harmonogramy realizacji zadań.

§ 2. 1 Uwzględniając postanowienia kontraktu oraz umowy, o której mowa w § 1 lub oświadczenia o zobowiązaniach i harmonogramie realizacji zdań składanego przez Samorząd Województwa jako podmiot uprawniony, Wojewoda zobowiązany jest zawrzeć z każdą jednostką samorządu terytorialnego, realizującą zadania wynikające z kontraktu lub przekazującą do innych podmiotów środki na realizację takich zadań, umowę do kontraktu o dofinansowaniu zadania ze środków pochodzących z budżetu państwa, zwaną dalej umową wykonawczą do Kontraktu. Umowa zawierana pomiędzy Wojewodą a samorządem powiatu lub gminy jest parafowana przez Marszałka Województwa i sporządzana z dodatkowym egzemplarzem dla Samorządu Województwa.

2. Środki z budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie zadania wynikającego z Kontraktu nie mogą być przekazywane w innym trybie, niż na podstawie umowy wykonawczej do Kontraktu.

3. Umowę wykonawczą do Kontraktu zawiera się według wzoru stanowiącego załącznik nr 12 do Kontraktu.

§3. 1. Środki z budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie zadania wynikającego z Kontraktu przekazywane są do podmiotu uprawnionego nie będącego jednostką samorządu terytorialnego za pośrednictwem Samorządu Województwa, w oparciu o umowę wykonawczą do Kontraktu zawartą przez Wojewodę z Samorządem Województwa.

2. Środki o których mowa w ust. 1 przekazywane są przez Wojewodę na rachunek bankowy Samorządu Województwa, na zasadach określonych w kontrakcie i w umowie wykonawczej.

3. Tryb dalszego przekazania środków do podmiotu uprawnionego określa Samorząd Województwa.

§4. 1. Umowy wykonawcze do kontraktu zawierane są w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty przekazania Wojewodzie kopii umowy, o której mowa w § 1, a w przypadku gdy podmiotem uprawnionym jest Samorząd Województwa w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty przedstawienia Wojewodzie przez Marszałka Województwa oświadczenia określającego zobowiązania i harmonogram realizacji zadań Samorządu Województwa jako podmiotu uprawnionego, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku zadań, których wyboru dokonuje Zarząd Województwa po zawarciu Kontraktu Wojewódzkiego, umowę wykonawczą do Kontraktu zawiera się w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty powiadomienia Wojewody o dokonanym wyborze zadań zgodnie z postanowieniem § 26.

§5. Umowa wykonawcza do Kontraktu nie może zawierać zapisów niezgodnych z postanowieniami Kontraktu.

§6. Umowa wykonawcza do Kontraktu zawierać musi harmonogram rzeczowo-finansowy i plan finansowy realizacji zadania, określające w szczególności terminy realizacji kolejnych etapów zadania oraz związane z tym terminy i wysokość przekazywanych środków, jak również kwoty środków własnych i kwotę środków z innych źródeł, które mają być przeznaczone na finansowanie zadania w danym okresie.

 

Rozdział 2.
Przekazywanie dotacji celowych na realizację zadań wynikających z Kontraktu

§7. Wypłata dotacji celowej może być dokonywana jedynie po przedłożeniu Wojewodzie przez jednostkę samorządu terytorialnego kopii faktur rachunków lub innych dokumentów finansowych potwierdzonych za zgodność z oryginałem (łącznie z protokołami odbioru wykonanych robót, a w przypadku zakupu urządzeń, które nie zostały zamontowane - z protokołami odbioru urządzeń, przyjęcia materiałów na magazyn z podaniem miejsca ich składowania oraz innymi dokumentami uzasadniającymi i potwierdzającymi wykonanie dotowanego zadania) potwierdzającego wykonanie zadania lub jego części oraz wniosku o wypłatę dotacji na formularzu stanowiącym załącznik nr 13.

§8. 1.Środki z budżetu państwa przekazywane są w ramach umów wykonawczych do Kontraktu zawartych pomiędzy Wojewodą i jednostkami samorządu terytorialnego i muszą być zgodne ze szczegółowym planem finansowym zawartym w tych umowach. Środki te przekazywane są w następującym trybie:

1) gdy podmiot uprawniony jest jednostką samorządu terytorialnego, Wojewoda przekazuje środki z budżetu państwa na rachunek bankowy tej jednostki w terminie 20 dni kalendarzowych od daty przedłożenia kopii faktury, rachunku lub innego dokumentu finansowego, potwierdzonej za zgodność z oryginałem (łącznie z protokołami odbioru wykonanych robót, a w przypadku zakupu urządzeń, które nie zostały zamontowane - z protokołami odbioru urządzeń, przyjęcia materiałów na magazyn z podaniem miejsca ich składowania oraz innymi dokumentami uzasadniającymi i potwierdzającymi wykonanie dotowanego zadania).

2) gdy podmiot uprawniony nie jest jednostką samorządu terytorialnego, Wojewoda przekazuje środki z budżetu państwa na rachunek bankowy Samorządu Województwa w terminie 30 dni kalendarzowych od daty przedstawienia przez Samorząd Województwa poświadczonej przez siebie kopii faktury, rachunku lub innego dokumentu finansowego (łącznie z protokołami odbioru wykonanych robót, a w przypadku zakupu urządzeń, które nie zostały zamontowane - z protokołami odbioru urządzeń, przyjęcia materiałów na magazyn z podaniem miejsca ich składowania oraz innymi dokumentami uzasadniającymi i potwierdzającymi wykonanie dotowanego zadania), przedstawionego uprzednio Samorządowi Województwa przez podmiot uprawniony i potwierdzonej przez ten podmiot za zgodność z oryginałem.

2. Kwota zawarta we wniosku o wypłatę dotacji nie może być wyższa od kwoty wynikającej z planu finansowego zawartego w umowie wykonawczej do Kontraktu.

3. Wypłata dotacji następuje po stwierdzeniu faktycznie wykonanego zakresu rzeczowego zadania i weryfikacji przedłożonego przez podmiot uprawniony wniosku o wypłatę dotacji i dokumentów, o których mowa w ust. 1, pod warunkiem przebiegu realizacji zadania zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości czy braków w złożonym wniosku o wypłatę dotacji lub załączonych do niego dokumentach, podmiot uprawniony zobowiązany jest do usunięcia tych nieprawidłowości czy braków, bądź udzielenia w wyznaczonym terminie niezbędnych dodatkowych informacji.

§9. W przypadku, gdy realizacja zadania uwzględnia udział środków własnych podmiotu uprawnionego, warunkiem uzyskania środków z budżetu państwa jest wykazanie przez ten podmiot odpowiedniego zaangażowania środków własnych, na zasadach określonych w umowie wykonawczej.

§10.1. W razie stwierdzenia przez Wojewodę nieterminowej realizacji zadania (lub jego etapu), bądź niewywiązania się podmiotu uprawnionego z jednego z przyjętych obowiązków:

1) współfinansowania zadania środkami własnymi,
2) zapewnienia udziału w finansowaniu zadania środków pochodzących z innych źródeł,

wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego i planu finansowego, Wojewoda wstrzymuje wypłatę dotacji na realizację danego etapu zadania, a także wypłatę kolejnych rat dotacji, do czasu złożenia przez jednostkę samorządu terytorialnego odpowiednich wyjaśnień lub usunięcia przyczyn wstrzymujących wypłatę dotacji. O wstrzymaniu wypłaty dotacji Wojewoda zawiadamia jednostkę samorządu terytorialnego na piśmie.

2. Decyzja Wojewody o wstrzymaniu wypłaty, o której mowa w ust. 1, podlega rozpatrzeniu przez Komitet Monitorujący.

§11. Ze środków dotacji z budżetu państwa mogą być finansowane jedynie koszty uzasadnione, tj. z wyłączeniem:

1) pozycji - "VAT" naliczony - jeżeli podatek ten nie jest kosztem podmiotu uprawnionego,
2) opłat z tytułu kar i odsetek za zwłokę.

§12. Ostateczne rozliczenie dotacji następuje w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego zadania, a w przypadku niezakończenia realizacji zadania w okresie objętym Kontraktem - do dnia 14 stycznia 2003 r.

§13.1. W przypadku niezachowania w roku budżetowym przez jednostkę samorządu terytorialnego warunków umowy wykonawczej do Kontraktu, a w szczególności wykorzystania dotacji lub jej części niezgodnie z przeznaczeniem określonym w harmonogramie rzeczowo-finansowym, Wojewoda żąda, po upływie wyznaczonego terminu usunięcia nieprawidłowości, zwrotu całości lub części dotacji przekazanej jednostce samorządu terytorialnego.

2. O żądaniu zwrotu dotacji Wojewoda informuje niezwłocznie na piśmie, z podaniem szczegółowej przyczyny tego żądania, jednostkę samorządu terytorialnego, Zarząd Województwa oraz ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

§14.1. Zwrot dotacji następuje w terminie i na zasadach określonych w art. 93 ustawy o finansach publicznych.

2. Podmiot uprawniony, który nie przeznaczy na finansowanie dotowanego zadania środków własnych lub nie zapewni udziału w finansowaniu zadania środków pochodzących z innych źródeł w wysokości określonej w harmonogramie rzeczowo-finansowym obowiązany jest zwrócić dotację przyznaną w danym roku w części proporcjonalnej do poniesionych wydatków.

§15. Środki z budżetu Wspólnoty Europejskiej oraz towarzyszące im współfinansowanie z budżetu państwa przekazywane są zgodnie z procedurami zawartymi w odpowiednich umowach międzynarodowych lub innymi procedurami obowiązującymi przy ich wykorzystaniu.


Rozdział 3.
Wybór zadań w ramach Kontraktu

§16. Do realizacji w ramach Kontraktu przewidziane są:

1) zadania ustalone imiennie w trakcie rokowań nad zawarciem Kontraktu i przedstawione w załączniku nr 3 (zadania o wartości przekraczającej 10 mln zł) i w załączniku nr 7 (zadania o wartości nie przekraczającej 10 mln zł),

2) zadania, których wybór następuje po podpisaniu Kontraktu, na podstawie procedury określonej w § 17-26.

§17. Przy wyborze zadań następujących po podpisaniu kontraktu stosuje się kryteria wyboru zadań zawarte w opisie działań przedstawionym w załączniku nr 3.

§18. W celu uzyskania dofinansowania takiego zadania, podmioty zainteresowane, na wezwanie Zarządu Województwa, składają do niego wnioski.

§19. W przypadku gdy Zarząd Województwa wyznaczył inną instytucję zarządzającą odpowiedzialną za wdrożenie działania, zwaną dalej "instytucją zarządzającą", wnioski składa się, na jej wezwanie, bezpośrednio do tej instytucji.

§20.1. Forma wniosku ustalana jest przez Zarząd Województwa lub instytucję zarządzającą i uwzględnia kryteria sformułowane w kontrakcie.

2. Wniosek powinien zawierać:

1) matrycę zadania, stanowiącą część A załącznika nr 8,

2) harmonogram realizacji, kontraktowania i wydatkowania, stanowiący część B załącznika nr 8.

3. W przypadku zadań o charakterze gospodarczym pożądane jest załączenie:

1) studium wykonalności,
2) oceny oddziaływania na środowisko.


4. Powyższe postanowienia nie naruszają ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 109 poz. 1157)

§21. Zarząd Województwa lub instytucja zarządzająca przekazują wnioski do RKS w celu zasięgnięcia opinii.

§22. Po zasięgnięciu opinii RKS, Zarząd Województwa lub instytucja zarządzająca dokonuje wyboru zadań w oparciu o kryteria określone w kontrakcie.

§23. W przypadku, gdy Zarząd Województwa lub instytucja zarządzająca stwierdzi, iż złożony wniosek posiada braki formalne, bezzwłocznie informuje o tym na piśmie podmiot wnioskujący, który w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia usuwa te braki.

§24. Zarząd Województwa lub instytucja zarządzająca rozpatruje poprawny formalnie wniosek w terminie 14 dni od uzyskania opinii RKS, a o swojej decyzji niezwłocznie informuje na piśmie podmiot wnioskujący.

§25. Zarząd Województwa lub instytucja zarządzająca nie rozpatruje wniosku, w stosunku do którego stwierdzi, że:

1) przedstawione do realizacji zadanie nie spełnia kryteriów określonych
w kontrakcie,

2) podmiot wnioskujący nie usunął braków formalnych w przewidzianym terminie, pomimo wezwania.

§26.1. Zarząd Województwa lub instytucja zarządzająca niezwłocznie informuje Wojewodę, jako organ odpowiedzialny za płatności oraz jako przewodniczącego Komitetu Monitorującego, o dokonanym wyborze zadań lub o przyczynach ich odrzucenia.

2. W przypadku, gdy wyboru o którym mowa w ust. 1 dokonuje instytucja zarządzająca, informacja o dokonanym wyborze zadań lub przyczynach ich odrzucenia przekazywana jest także do Zarządu Województwa.

§27.1 Kwoty przyznane w ramach niniejszego Kontraktu, które nie zostały wykorzystane ze względu na niższe niż przewidziane Kontraktem koszty realizacji zadań, mogą zostać przeznaczone na działania zawarte w kontrakcie, z zastrzeżeniem że decyzja Zarządu Województwa o wyborze działań na które przeznaczone zostały dodatkowe środki wymaga uzyskania pisemnej zgody ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego,

2. W stosunku do działań zaakceptowanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w trybie ust. 1 stosuje się procedurę wyboru zadań opisaną w § 17-26.


Rozdział 4.
Podmioty uprawnione (beneficjenci)

§28. Podmiot uprawniony jest odpowiedzialny za realizację zadania, a w szczególności za:

1) wybór w drodze zamówienia publicznego (lub w inny sposób określony przepisami) bezpośrednich wykonawców inwestycji i dostawców usług i towarów dla realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych finansowanych w ramach Kontraktu,

2) wybór ostatecznych odbiorców usług finansowanych z programów wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz projektów rozwoju zasobów ludzkich,

3) wykonanie wszelkich zaplanowanych i finansowanych działań niezbędnych do osiągnięcia zaplanowanych etapów realizacji zadań,

4) przygotowanie harmonogramów płatności, nadzorowanie bezpośrednich wykonawców zadania, gromadzenie dokumentacji i danych pozwalających na pełną kontrolę sposobu realizacji zadania, składanie informacji o stanie realizacji zadań.

§29. Podmioty uprawnione odpowiedzialne za realizację zadań wyszczególnionych w kontrakcie wymienione są w załączniku nr 3 i w załączniku nr 7.

§30. Podmioty uprawnione odpowiedzialne za realizację zadań w ramach działań, co do których nie wyszczególniono zadań w kontrakcie, wyłonione zostaną w procedurze, o której mowa w Rozdziale 3 ("Wybór zadań w ramach Kontraktu").

 

Rozdział 5.
Kontrola

§31. Merytoryczną kontrolę realizacji Kontraktu wojewódzkiego sprawują minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego oraz Zarząd Województwa.

§32. W przypadku zadań finansowanych ze środków Wspólnoty Europejskiej prawo do kontroli posiadają także przedstawiciele uprawnionych instytucji i władz krajowych i zagranicznych.

§33. Do zadań Wojewody Śląskiego należy kontrola finansowa, dotycząca zwłaszcza prawidłowości wykorzystania środków oraz przestrzeganie obowiązku ich zwrotu w razie wykrycia nieprawidłowości polegających w szczególności na wykorzystywaniu środków niezgodnie z przeznaczeniem.

§34. Do zadań Zarządu Województwa Śląskiego należy zwłaszcza kontrola merytoryczna wykonywanych zadań w kontekście ich zgodności z Kontraktem i zapisami wniosku o realizację zadania przyjętego do realizacji po podpisaniu Kontraktu.

§35. Umowy z podmiotami uprawnionymi i instytucjami włączonymi w realizację zadań zapewnią dostęp odpowiednio upoważnionych przedstawicieli wyżej wymienionych instytucji do dokumentów i do projektów. Prawo kontroli obejmuje również środki zadeklarowane jako współfinansowanie krajowe w takim stopniu, by można było stwierdzić stopień i sposób ich wydatkowania. Podmioty uprawnione do kontroli informują się nawzajem o wynikach przeprowadzonych przez siebie kontroli.

§36. W celu prawidłowego przeprowadzania kontroli zadań realizowanych na podstawie Kontraktu Zarząd Województwa Śląskiego może żądać od podmiotów uprawnionych realizujących zadania niezbędnych informacji, odnoszących się do postępów w realizacji i efektywności wdrażania zadania.

§37. Informacje, o których mowa w § 36, muszą zostać przekazane Zarządowi Województwa Śląskiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez podmiot uprawniony żądania takich informacji od tych organów.

§38. W przypadku, gdy informacje te nie zostaną dostarczone w przewidzianym terminie, Wojewoda wstrzymuje przekazywanie dalszych środków przeznaczonych na realizację zadania.

§39. Przedstawiciele ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, Wojewody i Zarządu Województwa mogą przeprowadzać inspekcje w miejscu realizacji zadania w celu zapewnienia właściwego nadzoru i kontroli.

§40. Przedstawiciele ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, Wojewody i Zarządu Województwa sporządzają raport z wyników inspekcji w terminie 7 dni od dnia zakończenia inspekcji i przekazują go niezwłocznie ministrowi właściwemu ds. rozwoju regionalnego, Wojewodzie, Zarządowi Województwa, podmiotowi uprawnionemu i Komitetowi Monitorującemu.

§41. W przypadku, gdy z raportu, o którym mowa w § 40, wynika, iż zadanie realizowane jest niezgodnie z ustaleniami Kontraktu, Wojewoda wstrzymuje przekazywanie środków przeznaczonych na to zadanie.

§42. Komitet Monitorujący wzywa podmiot uprawniony do usunięcia nieprawidłowości w terminie 30 dni od dnia ich wykrycia.

§43. W przypadku, gdy po upływie przewidzianego terminu, podmiot uprawniony będący jednostką samorządu terytorialnego nie usunie nieprawidłowości dotyczących wykonywania zadania, Wojewoda na wniosek Komitetu Monitorującego rozwiązuje umowę finansową zawartą z tym podmiotem na realizację zadania i żąda zwrotu udzielonej dotacji.