Załącznik nr 8


Część A

Uwaga: matryca zadania stosuję się wyłącznie do tych zadań, których wybór nastąpi po podpisaniu Kontraktu. Matrycy tej nie wypełnia się dla zadań imiennie określonych w kontrakcie.

MATRYCA ZADANIA

Data przygotowania

Okres realizacji zadania (kwartały i lata)

Numer Zadania

Nazwa Zadania

 

Całkowity budżet zadania (w tys. PLN), w tym:

Budżet państwa
Samorząd terytorialny
UE

Sektor prywatny

Cel szerszy

Wskaźniki osiągnięć

Źródła informacji

Założenia i zagrożenia

Jaki jest cel szerszy, tożsamy z celem dla priorytetu w ramach Kontraktu wojewódzkiego

Skwantyfikowane wskaźniki dla priorytetu w ramach Kontraktu wojewódzkiego

Skąd będzie pochodziła informacja dotycząca wskaźników?

Określić czynniki, które przyczynią się do osiągnięcia celu generalnego, a które w wypadku ich niezaistnienia staną się zagrożeniami

Cele bezpośrednie

Wskaźniki osiągnięć

Źródła informacji

Założenia i zagrożenia

Jakie są cele bezpośrednie, prowadzące do osiągnięcia celów zakładanych dla działania w ramach Kontraktu wojewódzkiego

Skwantyfikowane wskaźniki osiągnięte w rok po zakończeniu realizacji projektu

Skąd będzie pochodziła informacja dotycząca wskaźników?

Określić czynniki, które przyczynią się do osiągnięcia celu szerszego, a które w wypadku ich niezaistnienia staną się zagrożeniami

Rezultaty i efekty

Wskaźniki osiągnięć

Źródła informacji

Założenia i zagrożenia

Jakie będą bezpośrednie, mierzone tuż po jego zakończeniu, efekty zrealizowanego zadania, prowadzące do osiągnięcia zaplanowanych celów bezpośrednich?

Skwantyfikowane wskaźniki (produktu, rezultatu, oddziaływania) osiągnięte bezpośrednio po zakończeniu projektu

Skąd będzie pochodziła informacja dotycząca wskaźników?

Określić czynniki, które przyczynią się do osiągnięcia celów bezpośrednich, a które w wypadku ich niezaistnienia staną się zagrożeniami

Nakłady

Jakie produkty materialne i usługi otrzyma podmiot uprawniony w ramach realizowanego zadania ze środków finansowych przeznaczonych na to zadanie, a prowadzące do osiągnięcia zaplanowanych rezultatów? jakie zasoby finansowe zostaną zaangażowane dla poszczególnych produktów i usług?

Część B

Harmonogram realizacji, kontraktowania i wydatkowania

Data przygoto-wania
Projektu

 

Nazwa zadania:

Okres realizacji zadania (kwartały i lata)

 
    

Budżet całkowity (w tys. PLN)

  

PLANOWANE

   
 

1/
2001

2/
2001

3/
2001

4/
2001

1/
2002

2/
2002

3/
2002

4/
2002

1/
2003

2/
2003

3/
2003

4
/2003

 

Harmonogram realizacji

P

K

R

R

R

R

R

R

R

R

R

 
 

Harmonogram kontraktowania

 

898

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Harmonogram wydatkowania

 
 

500

 

800

 
 
 
 

898

 
 
 


P - przygotowanie pełnej dokumentacji przetargowej
K - przeprowadzenie procedury przetargowej, zawarcie Kontraktu
R - realizacja projektu (wydatkowanie środków narastająco)