Załącznik nr 9


Wzór sprawozdania kwartalnego/ rocznego składanego przez podmiot uprawniony do Zarządu Województwa.


Sprawozdanie za okres ...........
Nazwa województwa ..........
Nazwa podmiotu uprawnionego.............
Numer i nazwa działania/ zadania (wg zapisów Kontraktu Wojewódzkiego).............
Data i numer umowy finansowej z Wojewodą .............

Część 1 . Postęp realizacji planu finansowego i rzeczowego działania/ zadania

Tabela 1. Harmonogram i postęp realizacji planu finansowego działania/zadania

Numer i nazwa działania/ zadania

Rodzaj działania/ zadania

Rozpoczęcie
realizacji
(termin przekazania środków)

Termin zakończenia realizacji (rozliczenia)

Faza realizacji (bench
- marks)

Postęp realizacji planu finansowego (w zł)

 .  

Plano-wane

Rzeczy-wiste

Plano-wany

Rzeczy-wisty

 

Środki Phare (podać źródło)

środki krajowe na współ-finanso-wanie programów Phare

Dotacje z budżetu państwa na realizację Kontraktu

Środki JST

Inne środki publiczne (określić źródło)

Środki prywatne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

             

Z

W

%

Z

W

%

Z

W

%

Z

W

%

Z

W

%

Z

W

%

Działanie

                                               

Zadanie1

                                               

Zadanie....

                                               

Ogółem

                                               

 

Objaśnienia:

W kolumnie 2 Rodzaj działania/zadania należy ten rodzaj określić wg szczegółowego wykazu zadań określonego w załączniku 1 do Programu Wsparcia (wpisać odpowiedni numer).

W kolumnach 3-13 jako dane wyjściowe należy wpisywać wartości (daty i sumy) określone w Kontrakcie

W kolumnach 8-13 symbole Z, W , % oznaczają:
Z - zobowiązania na realizację działania/zadania, wynikające z Kontraktu Wojewódzkiego
W - wydatki poniesione przez podmiot uprawniony w okresie do ostatniego dnia kwartału (roku) objętego raportem
% - stopień realizacji (iloraz W/Z * 100%)Tabela 2 Postęp realizacji planu rzeczowego działania/zadania

Numer i nazwa działania/zadania

Rodzaj
działania/ zadania

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

Wskaźniki oddziaływania

   

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

   

P

Px

%

P

Px

%

P

Px

%

R

Rx

%

R

Rx

%

R

Rx

%

O

Ox

%

O

Ox

%

O

Ox

%

Działanie

                                                       

Zadanie 1

                                                        

Zadanie...

                                                       

Ogółem

                                                       


Objaśnienia:
W kolumnach 3-11 należy wpisać nazwy uzgodnionych w Kontrakcie najważniejszych wskaźników produktu

Wskaźniki produktu

P - wartość wskaźnika produktu określona w Kontrakcie
Px - osiągnięta wielkość w toku realizacji
% stopień realizacji określonych w kontrakcie wskaźników rzeczowych

Wskaźniki rezultatu

R- wartość wskaźnika produktu określona w Kontrakcie
Rx - osiągnięta wielkość w toku realizacji
% stopień realizacji określonych w Kontrakcie wskaźników rzeczowych

Wskaźniki oddziaływania (wypełniać tylko w przypadku sprawozdań rocznych!)

O - wartość wskaźnika produktu określona w Kontrakcie
Ox - osiągnięta wielkość w toku realizacji
% stopień realizacji określonych w Kontrakcie wskaźników rzeczowych


Część 3 Opis sytuacji w zakresie wdrażania działania/zadania

W części opisowej informacji należy przedstawić analizę stopnia realizacji działania/zadania, skuteczności stosowanych instrumentów realizacyjnych (w tym oceny instytucji pośredniczących), problemów powstałych na etapie wdrażania zadania/działania (w tym przyczyn opóźnień), środków podjętych w celu ich przezwyciężenie i ewentualne rekomendacje dotyczące ich usunięcia.

 

Opracował: ....................................................................

....................................................................................
(imię, nazwisko, stanowisko i numer telefonu)
(miejscowość i data)