IV CELE PROGRAMU, ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTAMI PROGRAMOWYMI

4.1 Cele programu

Aktualnie realizowane w regionie działania oraz wynikające z planów i dokumentów strategicznych przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji mają na celu takie przeobrażenie regionu, aby stał się w przyszłości silny i nowoczesny. Realizacja "Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego" powinna zatem przyczynić się do osiągnięcia zamierzonej w "Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015" wizji rozwoju określającej województwo jako:

 • region inteligentny, dysponujący dużym potencjałem wysoko wykwalifikowanej kadry o dużej innowacyjności i otwartości na współpracę z otoczeniem,
 • region o dobrze rozwiniętym systemie kształcenia na poziomie wyższym we wszystkich kierunkach oraz dobrze zorganizowanym przestrzennie systemie szkolnictwa ponadgimnazjalnego,
 • region o rozwiniętym i proinnowacyjnym systemie kształcenia ustawicznego oraz trwałym systemie przekwalifikowań zawodowych zwiększającym mobilność zawodową społeczności lokalnych tak miejskich jak i wiejskich, szczególnie szybko reagującym na potrzeby wynikające z przekształceń strukturalnych gospodarki województwa oraz prowadzonych procesów inwestycyjnych,
 • region ludzi zdrowych, realizującym podstawowe zasady zrównoważonego rozwoju, czystego we wszystkich wymiarach środowiska naturalnego i kompletnej infrastrukturze ochrony środowiska,
 • region podnoszący konkurencyjność swoich tradycyjnych produktów związanych z przetwórstwem węgla kamiennego, produkcją energii, wysoko przetworzonych produktów hutnictwa żelaza i metali kolorowych oraz produktów przemysłu samochodowego,
 • region rozwijający nowe produkty szczególnie w dziedzinach: biotechnologii i produktów związanych z usługami medycznymi i rehabilitacyjnymi, nanomateriałów oraz produktów przemysłu związanych z utylizacją zanieczyszczeń i odpadów,
 • region rozwijający sektor usług związanych z technikami informacyjnymi i oprogramowaniem komputerowym,
 • region wytwarzający produkty pozwalające na zmianę stylu życia, a w szczególności dotyczące budownictwa mieszkaniowego oraz wyposażenia gospodarstw domowych.

Jednym z podjętych przez Zarząd Województwa Śląskiego zadań mających na celu przyspieszenie osiągnięcia zamierzonej wizji rozwoju jest opracowanie i realizacja "Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego", w którym jako cel generalny wyznaczono: Podniesienie konkurencyjności regionu poprzez restrukturyzację gospodarki, zwiększenie jego atrakcyjności inwestycyjnej oraz rozwój zdolności adaptacyjnych mieszkańców na regionalnym rynku pracy.

Cel ten realizowany będzie między innymi poprzez:

 • uruchamianie mechanizmów przyspieszenia wzrostu gospodarczego, połączonego ze zmianą struktury gospodarczej, zdominowanej przez przemysły tradycyjne, na rzecz przemysłów rozwojowych i usług kreujących powstawanie nowych miejsc pracy,
 • pomoc osobom, które obejmie restrukturyzacja, zwłaszcza w sektorze górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006 w odnalezieniu się w nowej sytuacji życiowej, w zdobyciu nowych lub podniesieniu poziomu posiadanych kwalifikacji zawodowych oraz w znalezieniu lub utworzeniu dla siebie nowego miejsca pracy.

Dla realizacji celu generalnego zawartego w "Programie łagodzenia..." określono następujące priorytety:

 • rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności województwa śląskiego,
 • wzmocnienie zasobów ludzkich,
 • wzrost konkurencyjności gospodarki województwa śląskiego.

4.2 Zgodność celu i priorytetów Programu z dokumentami strategicznymi

Zarówno cel generalny, jak i priorytety "Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego" są zgodne z celami generalnymi i priorytetami "Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015". Cel generalny Programu o brzmieniu "Podniesienie konkurencyjności regionu poprzez restrukturyzację gospodarki, zwiększenie jego atrakcyjności inwestycyjnej oraz rozwój zdolności adaptacyjnych mieszkańców na regionalnym rynku pracy" jest zgodny z celami generalnymi "Strategii Rozwoju Województwa...", które zostały sformułowane w sposób następujący:

 • wzrost potencjału ludnościowego, kulturalnego, ekonomicznego oraz konkurencyjności regionu w skali krajowej i międzynarodowej,
 • rozwój cywilizacyjny regionu, tworzenie nowych miejsc pracy oraz poprawa jakości życia mieszkańców.

Priorytet "Programu łagodzenia skutków restrukturyzacji ..." pod nazwą "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności województwa śląskiego" koresponduje w sposób bezpośredni z następującymi priorytetami Strategii:

 • wzrost wykształcenia mieszkańców oraz rozwój ich zdolności adaptacyjnych do zmian społecznych i gospodarczych (A),
 • rozbudowa oraz unowocześnienie systemu transportowego i komunikacyjnego (D),
 • poprawa jakości środowiska przyrodniczego i kulturowego, w tym zwiększenie atrakcyjności terenu (F).

Priorytet ten jest również zgodny z priorytetami zawartymi w :

 • Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego (ZPORR), Regionalnym Programie Operacyjnym (ROP):
  • rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów,
  • rozwój lokalny,
  • wzmocnienie regionalnej bazy ekonomicznej i zasobów ludzkich,
 • Sektorowym Programie Operacyjnym (SOP) Wzrost konkurencyjności gospodarki:
  • rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności z wykorzystaniem instytucji otoczenia biznesu,
  • wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw działających na Jednolitym Rynku Europejskim,
 • SOP Transport - gospodarka morska:
  • zrównoważony gałęziowo rozwój systemu transportowego.

Priorytet "Programu łagodzenia skutków restrukturyzacji ..." pod nazwą "Wzmocnienie zasobów ludzkich" odnosi się do następujących priorytetów Strategii:

 • wzrost wykształcenia mieszkańców oraz rozwój ich zdolności adaptacyjnych do zmian społecznych i gospodarczych (A),
 • umacnianie solidarności i więzi międzyludzkich, poprawa stanu zdrowia oraz bezpieczeństwa socjalnego i publicznego mieszkańców (B),

Priorytet ten jest również zgodny z priorytetami zawartymi w:

 • ZPORR i ROP:
  • wzmocnienie regionalnej bazy ekonomicznej i zasobów ludzkich,
 • SOP Rozwój zasobów ludzkich:
  • aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej,
  • rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy,
 • SOP Wzrost konkurencyjności gospodarki:
  • wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw działających na Jednolitym Rynku Europejskim.

Kolejny priorytet "Programu łagodzenia skutków restrukturyzacji ..." pod nazwą "Wzrost konkurencyjności gospodarki województwa śląskiego" nawiązuje do priorytetów ze Strategii takich jak wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarki, w tym małych i średnich przedsiębiorstw (E),

 • ZPORR i ROP:
  • rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów,
  • wzmocnienie regionalnej bazy ekonomicznej i zasobów ludzkich,
 • SOP Wzrost konkurencyjności gospodarki:
  • rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności z wykorzystaniem instytucji otoczenia biznesu,
  • wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw działających na Jednolitym Rynku Europejskim,
 • SOP Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich 2004 -2006:
  • rozwój i dostosowanie do norm WE przetwórstwa artykułów rolnych.

Zapisy zawarte w "Programie łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego" są zgodne z aktualnie prowadzoną polityką państwa, która znalazła wyraz między innymi w ostatnio przyjętych dokumentach takich jak: nowelizacja "Programu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2003-2006 z wykorzystaniem ustaw antykryzysowych i zainicjowaniem prywatyzacji niektórych kopalń", program "Restrukturyzacja i rozwój hutnictwa żelaza i stali w Polsce do 2006 roku" oraz "Kierunki działań rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw od 2003 do 2006 roku".

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice