5.2 Priorytet 2: Wzmocnienie zasobów ludzkich

Obecne instrumenty aktywizacji zawodowej w województwie śląskim są niewystarczające do tego, aby odpowiedzieć na napływ kolejnej grupy bezrobotnych w związku z restrukturyzacją górnictwa i hutnictwa. Poziom wykształcenia mieszkańców regionu będzie miał decydujący wpływ na rozwój gospodarki. Wymaga to rozwoju szkolnictwa ponadgimnazjalnego i wyższego oraz usprawnienia funkcjonowania regionalnego systemu kształcenia ustawicznego i doskonalenia zawodowego.

Priorytet nastawiony na rozbudowę szkolnictwa wyższego w regionie odpowiada zamierzeniom rozwojowym uczelni wyższych, a także uwzględnia szybki rozwój niepublicznych szkół wyższych. Działania strategiczne będą koncentrować się na wsparciu istniejących szkół wyższych - publicznych i prywatnych, które zamierzają poszerzyć bazę, formy i specjalności kształcenia oraz liczbę kształconych studentów.

Rozwój zdolności adaptacyjnych mieszkańców do zmian społecznych i gospodarczych wymaga wdrożenia systemu kształcenia ustawicznego umożliwiającego podnoszenie posiadanych kwalifikacji oraz reorientację zawodową mieszkańców. Działania te przyczynią się do ograniczenia negatywnych skutków procesów restrukturyzacji gospodarki województwa. Regionalny system kształcenia ustawicznego oraz orientacji zawodowej może być tworzony na bazie już istniejących jednostek edukacyjnych publicznych i prywatnych oraz jednostek monitorujących zmiany na regionalnym rynku pracy.

Dostosowanie systemu edukacji i szkoleń do wymagań społeczeństwa opartego na wiedzy pociąga za sobą znaczący wzrost inwestycji w rozwój zasobów ludzkich per capita, a w szczególności zwiększenie nakładów na wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w procesie uczenia.

Działania realizowane w ramach priorytetu nakierowane będą zarówno na osoby bezrobotne (w tym długotrwale), osoby dopiero wchodzące na rynek pracy, osoby bezpośrednio zagrożone utratą pracy, jak i na instytucje wdrażające aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu poprzez wyposażenie ich w odpowiednie instrumentarium i zapewnienie warunków do wdrożenia nowych metod i technik pracy.

Jednym z potencjalnych czynników rozwojowych regionu jest powstanie nowych przedsiębiorstw, które stworzą nowe miejsca pracy. Dlatego promocja edukacji w zakresie przedsiębiorczości i samozatrudnienia, elastyczne formy stosunków pracy, podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw, wprowadzanie innowacji i zwiększony dostęp do nowych technologii to najważniejsze zadania na najbliższe lata.

Podejmowane wsparcie w ramach priorytetu 2 ma za zadanie między innymi:

 • uelastycznienie i zwiększenie mobilności zawodowej zasobów ludzkich,
 • promowanie nowych form działalności gospodarczej sprzyjających powstaniu nowych możliwości zatrudnienia dla pracujących w branżach restrukturyzowanych, a także związanych z sektorem rolnictwa i przemysłem tradycyjnym,
 • poprawa możliwości inwestycyjnych lokalnych firm oraz umiejętności zawodowych kadry zarządzającej i pracowników,
 • wspomaganie procesu tworzenia regionalnych systemów innowacyjnych opartych na współpracy instytucji akademickich i naukowo-badawczych z lokalnymi firmami,
 • podniesienie jakości i dostępności miejsc pracy w regionie,
 • wspomaganie lokalizacji nowych inwestycji zewnętrznych.

Założenia priorytetu 2 są zgodne ze Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015, z priorytetem:

"Wzrost wykształcenia mieszkańców oraz rozwój ich zdolności adaptacyjnych do zmian społecznych i gospodarczych (A)"

Priorytet ten realizują następujące cele strategiczne:

 • Przeprofilowanie i rozbudowa systemu szkolnictwa średniego i wyższego (C1)
 • Rozszerzenie skali i zasięgu przekwalifikowań zawodowych i rozszerzenie dokształcania zawodowego (C2)

Działanie 2.1 Dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy
oraz wzmocnienie systemu edukacji ustawicznej osób dorosłych.

Cel

Celem działania jest doskonalenie systemu elastycznego reagowania szkół, uczelni i placówek kształcenia zawodowego na potrzeby zmieniającego się rynku pracy oraz zwiększenie efektywności kształcenia ustawicznego w celu przygotowania osób dorosłych do wymagań rynku pracy.

Opis działania

Działanie obejmować będzie wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w celu lepszego dostępu do rynku pracy, edukację na rzecz społeczeństwa informacyjnego, rozwój poradnictwa i doradztwa zawodowego, podnoszenie jakości kształcenia, rozwój systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli i nauczycieli akademickich oraz ułatwienia dostępu osobom dorosłym do zróżnicowanej oferty edukacyjnej. Projekty obejmować będą:

 • wyrównywanie poziomu wiedzy oraz wspieranie motywacji edukacyjnej uczniów pochodzących z terenów wiejskich i środowisk zaniedbanych,
 • wspieranie e-Edukacji - wyposażenie szkół i placówek oświatowych w sprzęt komputerowy i oprogramowanie do wykorzystania w procesie kształcenia,
 • rozwój systemu doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych,
 • upowszechnianie i modernizacja systemu informacyjnego w zakresie poradnictwa zawodowego i orientacji zawodowej,
 • dostosowywanie podstaw programowych i programów nauczania do wymagań rynku pracy i nowych technologii,
 • modernizację bazy dydaktycznej szkół i placówek umożliwiającą uzyskiwanie kwalifikacji dostosowanych do wymagań rynku pracy,
 • wspieranie systemu egzaminów zewnętrznych,
 • dostosowanie oferty edukacyjnej szkół wyższych w zakresie kształcenia nauczycieli do aktualnych potrzeb,
 • doskonalenie czynnych zawodowo nauczycieli,
 • podnoszenie kwalifikacji nauczycieli akademickich,
 • akredytację instytucji prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych:
  • tworzenie ram instytucjonalnych akredytacji,
  • przygotowanie kadry w zakresie postępowania akredytacyjnego,
  • monitorowanie działalności instytucji akredytowanych,
 • kształcenie na odległość:
  • przygotowanie programów i pakietów edukacyjnych (materiałów dla uczniów i nauczycieli) do kształcenia na odległość,
  • przygotowanie kadry dydaktycznej do kształcenia na odległość,
  • badanie efektywności kształcenia na odległość.

Spodziewane efekty

Spodziewane efekty realizacji działania obejmują m.in.:

 • podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa;
 • zróżnicowanie ofert edukacyjnych ukierunkowanych na podnoszenie wiedzy i kwalifikacji młodzieży i dorosłych,
 • zindywidualizowanie ścieżek edukacyjnych ze względu na różny poziom wykształcenia i doświadczenia zawodowego uczestników, ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzenia kształcenia na odległość i kształcenia modułowego;
 • zwiększenie udziału osób dorosłych w kształceniu ustawicznym;
 • podniesienie jakości pracy placówek prowadzących kształcenie i dokształcanie oraz ich doskonalenie między innymi poprzez modernizację wyposażenia;
 • poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw;
 • wzmocnienie współpracy między przedsiębiorstwami a sektorem naukowo-badawczym;
 • upowszechnienie nowych form organizacji pracy;
 • upowszechnienie informacji w zakresie tworzenia nowych przedsiębiorstw.

Beneficjenci ostateczni

Beneficjentami ostatecznymi będą głównie:

 • studenci kierunków nauczycielskich szkół wyższych,
 • nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
 • nauczyciele akademiccy,
 • szkoły ponadgimnazjalne,
 • szkoły wyższe,
 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
 • biblioteki pedagogiczne,
 • centra kształcenia ustawicznego,
 • centra kształcenia praktycznego,
 • Centralna i okręgowe komisje egzaminacyjne,
 • kuratoria oświaty,
 • organy prowadzące szkoły i placówki,
 • szkoły i placówki prowadzące kształcenie dla dorosłych,
 • pracownicy kuratoriów oświaty,
 • placówki niepubliczne prowadzące kształcenie ustawiczne.
Działanie 2.2 Reorientacja zawodowa

Cel

Ogólnym celem działania jest wsparcie procesu przemian gospodarczych i ograniczenie społecznie negatywnych skutków tego procesu w poszczególnych regionach. Cele szczegółowe obejmują między innymi:

 • zmianę kwalifikacji zawodowych mieszkańców na obszarach objętych restrukturyzacją branż i sektorów, w tym na obszarach wiejskich,
 • wyposażenie w umiejętności umożliwiające ponowne zatrudnienie i wykonywanie nowych zawodów osób zagrożonych i zmuszonych do zmiany profilu zatrudnienia w wyniku procesów restrukturyzacyjnych i adaptacyjnych,
 • zapewnienie powszechnej dostępności do usług doradztwa zawodowego dla zmuszonych do reorientacji zawodowej we wszystkich regionach.

Podstawowym warunkiem zwiększania konkurencyjności gospodarki w fazie restrukturyzacji jest identyfikacja oraz wspomaganie grup osób zagrożonych i tracących zatrudnienie w wyniku procesów rozwojowych i restrukturyzacyjnych. W związku z zakładanymi zmianami struktury gospodarki w województwie śląskim oraz struktury zatrudnienia, do takich grup zalicza się w szczególności:

 • pracowników przemysłów tradycyjnych, takich jak górnictwo (zwłaszcza węgla kamiennego), hutnictwo żelaza, metali kolorowych, lekki, a także innych branż nie mogących sprostać warunkom konkurencji na jednolitym rynku europejskim.
 • pracowników gospodarstw rolnych oraz członków ich rodzin.

Opis działania

Realizowane projekty skupiać się będą głównie na osobach zagrożonych utratą zatrudnienia. Projekty powinny sprzyjać przemieszczaniu się zasobów pracy w szczególności do sektora usług. Jednocześnie skoncentrowanie działań w obszarach problemowych pozwoli na przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia grup, które w wyniku trudnej sytuacji życiowej spowodowanej brakiem zatrudnienia znalazły się na marginesie życia społecznego.

Projekty będą wdrażane m.in. przez wyspecjalizowane instytucje i zostaną skierowane na:

 • szkolenia i kursy w zakresie zmian kwalifikacji zawodowych,
 • staże związane z programem przekwalifikowania,
 • subsydiowanie miejsc pracy,
 • usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i osiągnięcia nowych kwalifikacji i umiejętności.

Jednocześnie wspomagana będzie budowa systemu identyfikacji i informacji o osobach, które należy poddać reorientacji zawodowej.

Spodziewane efekty

Spodziewane efekty realizacji działania to między innymi:

 • zwiększenie zatrudnienia poza tradycyjnymi sektorami (rolnictwo, przemysł wydobywczy),
 • zwiększenie mobilności zawodowej mieszkańców regionu,
 • zwiększenie dostępności usług w zakresie doradztwa zawodowego, w szczególności dla mieszkańców obszarów wiejskich,
 • rozwój regionalnych systemów identyfikacji osób i pomocy w przekwalifikowaniu.

Beneficjenci ostateczni

Beneficjentami ostatecznymi, będą głównie:

 • pracownicy przemysłów tradycyjnych, takich jak górnictwo węgla kamiennego, hutnictwo żelaza, metali kolorowych, przemysł lekki, a także innych branż nie mogących sprostać warunkom konkurencji na jednolitym rynku europejskim,
 • rolnicy i ich rodziny, których gospodarstwa nie będą mogły sprostać warunkom panującym na jednolitym rynku europejskim, i nie mogą liczyć na pomoc w ramach Wspólnej Polityki Rolnej,
 • zatrudnieni w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego zagrożonych likwidacją zakładu pracy w wyniku wejścia Polski do UE,
 • najemni pracownicy gospodarstw rolnych oraz ich rodziny.
Działanie 2.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia

Cel

Celem działania jest ograniczenie zjawiska długotrwałego bezrobocia i jego przyczyn.

Opis działania

Działanie dotyczy różnorodnych form wsparcia dla bezrobotnych i osób bezpośrednio zagrożonych utratą pracy i realizowane będzie poprzez:

 • wspieranie osób bezrobotnych poprzez zindywidualizowane programy wsparcia, obejmujące kreowanie motywacji do poszukiwania pracy i wyposażające uczestników w kwalifikacje ułatwiające uzyskanie zatrudnienia, w tym korzystanie z najnowszych osiągnięć technologicznych;
 • promocję i wsparcie samozatrudnienia oraz prowadzenia działalności gospodarczej;
 • wdrażanie programów specjalnych i innowacyjnych;
 • organizowanie działań doradczych i aktywizujących bezrobotnych;
 • promowanie inicjatyw samoorganizacji i samopomocy bezrobotnych oraz wsparcie techniczne tych inicjatyw;
 • wspieranie otoczenia społecznego osób bezrobotnych (wspieranie członków rodzin i innych osób zależnych);
 • wsparcie osób bezpośrednio zagrożonych utratą pracy.

Spodziewane efekty

Spodziewane efekty realizacji działania obejmują m.in.:

 • objęcie w 2006 r. różnymi formami działań aktywizacyjnych większej liczby osób długotrwale bezrobotnych;
 • poprawę sytuacji młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym i grup szczególnego ryzyka;
 • zmniejszenie liczby osób korzystających długotrwale ze świadczeń pomocy społecznej;
 • uzyskanie większej skuteczności działań poprzez aktywizację podmiotów pracujących na rzecz integracji społecznej i zawodowej grup szczególnego ryzyka.

Beneficjenci ostateczni

Beneficjentami ostatecznymi będą głównie:

 • osoby bezrobotne pozostające bez pracy do 24 miesięcy,
 • osoby bezpośrednio zagrożone utratą pracy,
 • członkowie rodzin osób bezrobotnych i inne osoby zależne.
Działanie 2.4 Integracja zawodowa i społeczna grup szczególnego ryzyka

Cel

Celem działania jest ograniczenie zjawiska marginalizacji społecznej i przygotowanie osób narażonych na wykluczenie społeczne, w tym osób niepełnosprawnych, do wejścia na rynek pracy, utrzymania zatrudnienia lub powrotu do czynnego życia zawodowego, a także udzielenie wielostronnego wsparcia kobietom w zakresie rynku pracy, prowadzące do wzrostu poziomu zatrudnienia kobiet oraz podwyższenia ich statusu ekonomicznego i społecznego.

Opis działania

Działanie dotyczy:

 • wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w zakresie integracji zawodowej i społecznej,
 • rozwoju systemu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, uwrażliwienia środowisk lokalnych i pracodawców na konieczność podjęcia wspólnych działań na rzecz przeciwdziałania marginalizacji i jej skutkom,
 • wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy; poprawy skuteczności systemu wspierania osób niepełnosprawnych, oddziaływania na pracodawców w zakresie zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
 • wsparcia kobiet na rynku pracy i dążenia do wzrostu stopy ich zatrudnienia, rozwoju systemu wspierania kobiet w sferze gospodarczej i edukacyjnej, zwiększającego ich szanse na rynku pracy, tworzenia warunków sprzyjających godzeniu ról zawodowych i społecznych.

Działaniem zostaną objęte osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, które nie są w stanie samodzielnie przezwyciężyć trudnych sytuacji życiowych, znaleźć zatrudnienie i usamodzielnić się. Będzie się ono koncentrować na dwóch szczególnych grupach odbiorców: młodzieży trudnej oraz osobach kwalifikujących się do korzystania z pomocy społecznej.

Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w zakresie integracji zawodowej i społecznej realizowane będzie poprzez:

 • wspieranie dążenia do samodzielności, czyli wykształcenie takich postaw i umiejętności, które pozwolą na podejmowanie decyzji i działań umożliwiających rozwiązanie własnych problemów życiowych;
 • wspieranie osób z trudnościami w nauce w celu zapobiegania porzucaniu szkoły oraz ułatwianie powrotu do systemu kształcenia w formach szkolnych i pozaszkolnych;
 • zwiększanie szans na uzyskanie i utrzymanie zatrudnienia, obejmujące diagnozowanie potencjału i możliwości rozwoju zawodowego oraz wspieranie zdobywania i doskonalenia kwalifikacji zawodowych;
 • wsparcie zatrudnienia socjalnego,
 • umożliwienie szerszego dostępu do szkoleń, różnych form terapii i zatrudnienia poprzez działania towarzyszące;
 • zapobieganie patologiom społecznym, takich jak alkoholizm, narkomania i przestępczość wśród ludzi młodych;
 • promocję wolontariatu, organizowanie grup wsparcia i samopomocy.

Rozwój systemu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu:

 • wsparcie przy tworzeniu i organizacji centrów integracji społecznej;
 • zwiększenie skuteczności działania instytucji poprzez wsparcie kadry pracującej z grupami szczególnego ryzyka,
 • wypracowanie i wdrożenie metod badań nad efektywnością podejmowanych działań na rzecz grup szczególnego ryzyka;
 • rozwój systemu informacji umożliwiającego kadrze i osobom z grup docelowych uzyskanie informacji na temat realizowanych programów i działań oraz możliwości uczestnictwa w nich.

Uwrażliwienie środowisk lokalnych i pracodawców na konieczność podjęcia wspólnych działań na rzecz przeciwdziałania marginalizacji i jej skutkom:

 • aktywizacja społeczności lokalnych w kierunku zapobiegania i zwalczania procesów marginalizacji, na które narażone są grupy szczególnego ryzyka,
 • promocja, przygotowanie i wsparcie pracodawców do zatrudnienia osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy:

 • promowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w szczególności: absolwentów, osób długotrwale pozostających bez pracy oraz wkraczających na rynek pracy po raz pierwszy, włączając wsparcie dla zakładania własnej działalności gospodarczej i samozatrudnienia;
 • wspieranie elastycznych i alternatywnych form zatrudnienia osób niepełnosprawnych (telepraca, praca na żądanie, praca na telefon).

Poprawa skuteczności systemu wspierania osób niepełnosprawnych:

 • kształtowanie umiejętności instytucji rynku pracy w zakresie udzielania aktywnej pomocy osobom niepełnosprawnym, aktywnego tym umiejętności aktywnego nawiązywania kontaktów z pracodawcami i poszukiwania miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych;
 • wspieranie procesu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, w tym osób o znaczących ograniczeniach funkcjonalnych, poprzez doskonalenie doradztwa i poradnictwa zawodowego oraz rozszerzenie zakresu usług (w tym prowadzenia opieki w pierwszych tygodniach zatrudnienia osoby niepełnosprawnej);
 • tworzenie i aktualizacja centralnej i regionalnych baz danych dotyczących niepełnosprawności (m.in. osób niepełnosprawnych, służb, instytucji i organizacji działających na rzecz tych osób, infrastruktury i jej przystosowania), w tym badania służące ocenie stopnia zaspokojenia potrzeb związanych z niepełnosprawnością, a także podnoszenie kwalifikacji podmiotów realizujących powyższe zadania.

Oddziaływanie na pracodawców w zakresie zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

 • upowszechnianie zatrudniania osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy m.in. poprzez wspieranie pracodawców podejmujących szkolenia personelu w zakresie pracy i współpracy z osobami niepełnosprawnymi.

Wsparcie kobiet na rynku pracy:

 • wspieranie dostępu kobiet do zdobywania wiedzy, efektywnych szkoleń zawodowych, usług doradczych i pośrednictwa pracy, także poza tradycyjnymi dla kobiet obszarami zatrudnienia;
 • promowanie ustawicznego inwestowania w siebie i elastycznego podejścia do zawodu;
 • wspieranie kobiet pracujących na własny rachunek oraz prowadzących małe i średnie przedsiębiorstwa;
 • wspieranie szans kobiet w zakresie uzyskiwania dochodu, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet z obszarów wiejskich;
 • promowanie nowoczesnych standardów i form zatrudnienia ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania nowoczesnych technologii;
 • promowanie wdrażania programów innowacyjnych;
 • promowanie inicjatyw samoorganizacji i inicjatyw lokalnych na rzecz kobiet;
 • umożliwienie szerszego dostępu do programów wsparcia i zatrudnienia poprzez działania towarzyszące np. organizowanie opieki nad osobami zależnymi.

Rozwój sytemu wspierania kobiet:

 • badania i analizy sytuacji kobiet na rynku pracy;
 • przełamywanie stereotypów w sferze podziału zawodów na tradycyjnie męskie i kobiece;
 • wsparcie podmiotów działających na rzecz kobiet;
 • wspieranie rozwoju systemu informacji na temat programów i działań na rzecz kobiet oraz zasad uczestnictwa.

Godzenie ról zawodowych i społecznych:

 • promowanie elastycznych form zatrudnienia, pozwalających kobietom i mężczyznom na godzenie ról zawodowych i rodzicielskich;
 • promowanie współodpowiedzialności kobiet i mężczyzn oraz partnerskiego modelu w realizacji obowiązków rodzicielskich i domowych;
 • tworzenie warunków większej dostępności do usług opiekuńczo-wychowawczych nad małymi dziećmi, warunkujące godzenie ról zawodowych i społecznych.

Spodziewane efekty

Spodziewane efekty realizacji działania obejmują m.in.:

 • objęcie w latach 2004-2006 absolwentów rejestrujących się w urzędach pracy formami indywidualnego wsparcia;
 • objęcie działaniami aktywizacyjnymi, podejmowanymi przez publiczne służby, większej populacji osób bezrobotnych;
 • objęcie w 2006 r. różnymi formami działań aktywizacyjnych większej liczby osób długotrwale bezrobotnych;
 • poprawę sytuacji młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym i grup szczególnego ryzyka;
 • zmniejszenie liczby osób korzystających długotrwale ze świadczeń pomocy społecznej;
 • uzyskanie większej skuteczności działań poprzez aktywizację podmiotów pracujących na rzecz integracji społecznej i zawodowej grup szczególnego ryzyka

Beneficjenci ostateczni

Beneficjentami ostatecznymi będą głównie:

 • instytucje rynku pracy,
 • partnerzy społeczni,
 • organizacje pozarządowe,
 • instytucje zajmujące się osobami niepełnosprawnymi,
 • pracownicy instytucji pomocy społecznej i innych działających na rzecz pomocy społecznej,
 • instytucje, w tym organizacje pozarządowe, i kadra nauczycieli, wychowawców oraz instruktorów pracujących z młodzieżą trudną,
 • administracja samorządowa,
 • wolontariusze,
 • pracodawcy,
 • osoby niepełnosprawne, w szczególności:
  • wkraczające po raz pierwszy na rynek pracy,
  • długotrwale bezrobotne,
  • podejmujące samodzielną działalność gospodarczą,
  • mające największe trudności z wejściem na rynek pracy,
 • kobiety mające problemy ze znalezieniem pracy, o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach,
 • kobiety powracające na rynek pracy po długiej nieobecności,
 • kobiety z obszarów wiejskich,
 • kobiety posiadające kwalifikacje w zawodach nietradycyjnych,
 • kobiety prowadzące własną działalność gospodarczą lub chcące ją rozpocząć,
 • osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem osób korzystających długotrwale ze świadczeń pomocy społecznej:
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • alkoholicy i narkomani poddający się procesowi leczenia,
 • bezdomni,
 • byli więźniowie,
 • uchodźcy z problemami z integracją,
 • młodzież wychowująca się w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych.
 • osoby w wieku 15-24 lat, które:
  • nie uczą się, nie pracują i nie są zarejestrowane jako bezrobotne;
  • uczą się w szkołach ponadpodstawowych albo w formach pozaszkolnych, ale sprawiają trudności wychowawcze i mają poważne kłopoty w nauce;
  • pochodzą ze środowisk ubogich i zagrożonych patologią społeczną (w tym z rodzin niezaradnych, wchodzących w kolizję z prawem).
Działanie 2.5 Perspektywy dla młodzieży

Cel

Celem działania jest udzielenie takiego wsparcia młodzieży, w tym absolwentów wszystkich typów szkół, aby nie stawali się i nie pozostawali bezrobotnymi.

Opis działania

Działanie dotyczy różnorodnych form wsparcia dla młodzieży, w tym absolwentów wszystkich szkół i będzie realizowane poprzez:

 • promowanie i wspieranie zatrudnienia w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw;
 • promowanie i wspieranie zatrudnienia w trzecim sektorze między innymi poprzez kierowanie młodzieży do prac społecznie użytecznych;
 • realizację programów specjalnych i innowacyjnych dla młodzieży;
 • promowanie i wspieranie samozatrudnienia młodzieży (w tym wsparcie finansowe na podejmowanie własnej działalności gospodarczej);
 • wspieranie kształcenia dostosowanego do potrzeb rynku pracy;
 • promocję i wspieranie wolontariatu;
 • upowszechnianie informacji o rynku pracy.

Spodziewane efekty

Spodziewane efekty realizacji działania obejmują m.in.:

 • podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa;
 • objęcie w latach 2004-2006 absolwentów rejestrujących się w urzędach pracy formami indywidualnego wsparcia.
 • inicjowanie i wzmocnienie współpracy między światem nauki i edukacji a gospodarką (staże pracowników w instytucjach naukowo-badawczych, studia podyplomowe, staże w przedsiębiorstwach, subsydiowane zatrudnienie dla studentów i absolwentów).

Beneficjenci ostateczni

Beneficjentami ostatecznymi będą głównie:

 • bezrobotna młodzież do 24 roku życia,
 • absolwenci wszystkich typów szkół,
 • osoby młode do 24 roku życia chcące rozpocząć działalność gospodarczą.
Działanie 2.6 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości.

Cel

Celem działania jest podniesienie konkurencyjności i rozwój potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz promocja przedsiębiorczości.

Opis działania

Działanie dotyczy wsparcia kadr zarządzających i pracowników istniejących przedsiębiorstw, wzmocnienia współpracy pomiędzy światem nauki a gospodarką, promocji nowych form organizacji pracy oraz promocji przedsiębiorczości poprzez:

 • doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr zarządzających oraz pracowników przedsiębiorstw, zwłaszcza innowacyjnych;
 • inicjowanie i wzmocnienie współpracy między światem nauki i edukacji a gospodarką (staże pracowników w instytucjach naukowo-badawczych, studia podyplomowe, staże w przedsiębiorstwach, subsydiowane zatrudnienie dla studentów i absolwentów);
 • ułatwienie wprowadzania nowych form zatrudnienia i nowych form organizacyjnych (w tym pracy czasowej, rotacji pracy, telepracy), dostosowanie organizacji i form zatrudnienia w kontekście zmian technologicznych z uwzględnieniem poprawy warunków pracy oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczych;
 • promocję przedsiębiorczości i zatrudnienia - wspieranie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą poprzez zapewnienie dostępu do informacji oraz podstawowych usług doradczych.

Spodziewane efekty

Spodziewane efekty realizacji działania obejmują m.in.:

 • podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa;
 • zróżnicowanie ofert edukacyjnych ukierunkowanych na podnoszenie wiedzy i kwalifikacji młodzieży i dorosłych;
 • zindywidualizowanie ścieżek edukacyjnych ze względu na różny poziom wykształcenia i doświadczenia zawodowego uczestników, ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzenia kształcenia na odległość i kształcenia modułowego;
 • zwiększenie udziału osób dorosłych w kształceniu ustawicznym;
 • podniesienie jakości pracy placówek prowadzących kształcenie i dokształcanie oraz ich doskonalenie;
 • poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw;
 • wzmocnienie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a sektorem naukowo-badawczym;
 • upowszechnienie nowych form organizacji pracy,
 • upowszechnienie informacji w zakresie tworzenia nowych przedsiębiorstw.

Beneficjenci ostateczni

Beneficjentami ostatecznymi będą głównie:

 • przedsiębiorcy, pracodawcy, pracownicy,
 • organizacje pracodawców i pracowników,
 • ośrodki wspierania przedsiębiorczości,
 • osoby chcące rozpocząć działalność gospodarczą.
Działanie 2.7 Aktywizacja i reorientacja zawodowa oraz działania osłonowe
dla osób tracących pracę w wyniku restrukturyzacji sektora górniczego.

Cel

Celem działania jest ożywienie aktywności zawodowej pracowników odchodzących z sektora górnictwa węgla kamiennego pozwalającej na ich przystosowanie się do nowych warunków gospodarczych oraz wsparcie przedsiębiorców w tworzeniu nowych miejsc pracy.

Opis działania

Działanie ma ułatwić podjęcie zatrudnienia w sektorach niezwiązanych z górnictwem oraz zwiększyć mobilność osób na rynku pracy.

Zakres działania obejmować będzie:

 • aktywizację zawodową poprzez usługi w zakresie:
  • pośrednictwa pracy,
  • doradztwa zawodowego,
  • szkoleń,
 • stypendium na przekwalifikowanie:
  • szkolenie przekwalifikowujące,
  • świadczenie na przekwalifikowanie,
 • pożyczki na tworzenie nowych miejsc pracy,
 • refundacja części kosztów poniesionych przez pracodawcę w okresie szkolenia pracownika - praktycznej nauki zawodu - przez okres 12 miesięcy.

Spodziewane efekty

W wyniku realizacji działania przewidywane są następujące efekty:

 • ograniczenie negatywnych skutków zwolnień,
 • zapobieżenie bezrobociu osób tracących pracę w górnictwie i w jednostkach współpracujących z górnictwem w związku z restrukturyzacją tej branży,
 • podniesienie poziomu usług,
 • aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych,
 • poprawa jakości zasobów ludzkich w regionie,
 • pobudzenie przedsiębiorczości.

Beneficjenci ostateczni

Beneficjentami ostatecznymi działania będą głównie:

 • pracownicy tracący pracę w górnictwie węgla kamiennego,
 • przedsiębiorcy oferujący i tworzący nowe miejsca pracy.
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice