5.3 Priorytet 3: Wzrost konkurencyjności gospodarki województwa śląskiego

Zakłada się pilną potrzebę wzmocnienia innowacyjności gospodarki regionu poprzez rozwój nowych działalności, nowych produktów i nowych przedsiębiorstw. Jest to wymóg wynikający z nieuchronności zachodzących procesów schyłkowych, które dotykają tradycyjne sektory gospodarki Województwa Śląskiego.

Do głównych sektorów dominujących nadal w strukturze gospodarczej regionu, należą restrukturyzowany sektor węglowy, stalowy i koksowniczy. Z drugiej strony region dysponuje wieloma atutami pozwalającymi na rozwój działalności zaawansowanych technologicznie. Te atuty związane są z kulturą przemysłową, wykwalifikowanymi kadrami oraz zapleczem edukacyjnym i naukowo-badawczym wyższych uczelni i instytutów naukowych. Dodatkowym atutem są międzynarodowe kontakty środowisk akademickich i gospodarczych.

Ważne jest wspieranie procesów innowacyjnych szczególnie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Firmy te są nośnikami innowacyjnych rozwiązań oraz kreatorami nowych miejsc pracy. W regionie obserwuje się proces powstawania licznych małych przedsiębiorstw zaawansowanych technologicznie oraz rozwijania innowacyjnych projektów w takich dziedzinach jak: informatyka, nanotechnologie, kardiochirurgia, rewitalizacja środowiska.

Potencjał wzrostu innowacyjności gospodarki województwa tkwi również w: przetwórstwie węgla kamiennego, energetyce, budownictwie i przemyśle materiałów budowlanych, a także nowoczesnej, oferującej wysoko przetworzone produkty, metalurgii kolorowej. W województwie niezbędne jest utworzenie nowoczesnej infrastruktury przedsiębiorczości, w tym tworzenie centrów transferu technologii. Centra te mogą powstać przez wykorzystanie potencjału naukowo-badawczego regionu.

O wzroście innowacyjności gospodarki decyduje także atrakcyjność inwestycyjna regionu. Wpływa ona na sposób postrzegania województwa zarówno przez potencjalnych, jak i już funkcjonujących w regionie inwestorów zagranicznych.

Działania realizowane pod priorytetem 3 umożliwiają zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez wsparcie inwestycji poprawiających poziom technologiczny lub organizacyjny przedsiębiorstw (także w zakresie ochrony środowiska) oraz zapewnienie wysokiej jakości usług doradczych dla przedsiębiorstw.

Celami cząstkowymi tego priorytetu są:

 • zwiększenie nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach,
 • poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez inwestycje w wiedzę,
 • dostosowanie przedsiębiorstw do wymogów prawodawstwa unijnego.

Założenia priorytetu 3 są zgodne ze Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015:

"Wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarki, w tym małych i średnich przedsiębiorstw (E)".

Priorytet ten realizują następujące cele strategiczne:

 • Wzrost siły ekonomicznej małych i średnich przedsiębiorstw (C1)
 • Rozwijanie badań naukowych oraz aplikacji nowych technologii (C2)

Działanie 3.1 Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw
na jednolitym rynku europejskim

3.1.1 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw
poprzez doradztwo

Cel

Celem działania jest zwiększenie konkurencyjności polskich małych i średnich przedsiębiorstw poprzez ułatwienie dostępu do specjalistycznej pomocy doradczej.

Opis działania

W szybko zmieniającym się środowisku funkcjonowania przedsiębiorstw wiedza staje się kluczowym czynnikiem sukcesu w prowadzeniu działalności gospodarczej. Polskie przedsiębiorstwa, zwłaszcza małe, bardzo często nie mają możliwości dostępu do specjalistycznej wiedzy wewnątrz firmy. Stąd konieczność korzystania z usług instytucji zewnętrznych, co nie zawsze jest możliwe, np. z powodu wysokich kosztów takich usług lub ich ograniczonej dostępności. Dzięki wsparciu ze środków strukturalnych, w ramach niniejszego działania przedsiębiorcy będą mieli ułatwiony dostęp do najistotniejszych z punktu widzenia budowania konkurencyjności polskich przedsiębiorstw usług specjalistycznych.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach tego działania dotyczą między innymi:

 • zasad prowadzenia przedsiębiorstwa w warunkach jednolitego rynku,
 • wdrażania systemów zarządzania jakością, zarządzania środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy,
 • uzyskiwania certyfikatów zgodności dla wyrobów, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej i personelu,
 • wdrażania strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie i rozwiązania innowacyjne,
 • podejmowania i rozwijania działalności eksportowej,
 • powstawania firm opartych na zaawansowanych technologiach.

Spodziewane efekty

W wyniku realizacji działań oczekiwać można następujących efektów:

 • zwiększenia liczby małych i średnich przedsiębiorstw korzystających ze specjalistycznych usług doradczych,
 • wzrostu udziału przedsiębiorstw posiadających certyfikaty jakości w całkowitej liczbie przedsiębiorstw,
 • wzrostu udziału sektora małych i średnich przedsiębiorstw w eksporcie ogółem,
 • wzrostu liczby nowych firm, opartych na zaawansowanych technologiach,
 • wzrostu wskaźnika przedsiębiorstw innowacyjnych,
 • nowych miejsc pracy w firmach korzystających z doradztwa.

Beneficjenci ostateczni

Beneficjentami ostatecznymi będą istniejące małe i średnie przedsiębiorstwa, w tym nowopowstające firmy oparte na zaawansowanych technologiach.

Działanie 3.1 Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw
na jednolitym rynku europejskim

3.1.2 Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw

Cel

Celem działania jest poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez wsparcie nowych inwestycji, prowadzących do zasadniczych zmian produkcji, produktu lub procesu produkcyjnego oraz wzrost skali umiędzynarodowienia przedsiębiorstw poprzez promocję.

Opis działania

W ramach działania przewidywane są następujące typy projektów:

 • projekty polegające na dokonywaniu nowych inwestycji, na tworzeniu, rozbudowie lub nabyciu przedsiębiorstwa, zarówno ze sfery produkcyjnej, jak i usługowej, a także na rozpoczęciu w przedsiębiorstwie działalności obejmującej dokonywanie zasadniczych zmian produkcji, produktu lub procesu produkcyjnego,
 • projekty w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw poprzez pokrycie kosztów udziału przedsiębiorców w wyjazdowych misjach gospodarczych oraz przedsięwzięciach targowo-wystawienniczych, w tym także w zakresie promocji innowacji technologicznych lub organizacyjnych (w targach przedsięwzięć innowacyjnych i środowiskowych).

Spodziewane efekty

Spodziewane efekty obejmują między innymi:

 • stworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach,
 • wzrost skali umiędzynarodowienia przedsiębiorstw,
 • wzrost nakładów na inwestycje przedsiębiorstw,
 • wzrost wskaźnika innowacyjności przedsiębiorstw,
 • poszerzenie oferty towarowej,
 • unowocześnienie technologii, wzrost wydajności pracy i poprawa jakości,
 • dostosowanie technologii i produktów do wymagań dyrektyw unijnych, zwłaszcza norm zharmonizowanych.

Beneficjenci ostateczni

Beneficjentami ostatecznymi są przedsiębiorstwa.

Działanie 3.1 Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw
na jednolitym rynku europejskim

3.1.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw
poprzez inwestycje

Cel

Celem działania jest zwiększenie konkurencyjności polskich małych i średnich przedsiębiorstw poprzez unowocześnienie ich oferty produktowej i technologicznej.

Opis działania

Drugim, obok wiedzy oraz informacji, kluczowym z punktu widzenia konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku czynnikiem jest dysponowanie nowoczesnymi środkami trwałymi, wykorzystywanymi przez przedsiębiorcę do produkcji lub świadczenia usług. Problemem wielu polskich małych i średnich przedsiębiorstw jest niekonkurencyjny i zdekapitalizowany majątek oraz niska rentowność, która nie pozwala na jego modernizację. Występująca na skutek tego luka technologiczna jest znacznie większa wobec konkurentów zagranicznych niż krajowych.

W celu zwiększenia nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach usługowych i produkcyjnych, a co za tym idzie, poprawy ich oferty produktowej i technologicznej, planuje się realizację między innymi poniższych poddziałań:

 • realizację projektów modernizacyjnych w małych i średnich przedsiębiorstwach,
 • wdrażanie wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych podejmowanych przez przedsiębiorstwa,
 • zakup wyników prac badawczo-rozwojowych lub praw własności przemysłowej przez przedsiębiorstwa,
 • wdrażanie i komercjalizację technologii i produktów innowacyjnych,
 • zastosowanie i wykorzystanie technologii gospodarki elektronicznej,
 • zastosowanie i wykorzystanie technologii informacyjnych w procesach zarządzania przedsiębiorstwem
 • dostosowywanie technologii i produktów do wymagań dyrektyw unijnych, zwłaszcza norm zharmonizowanych.
 • realizację projektów przedsiębiorstw w zakresie promocji.

Spodziewane efekty

Spodziewane efekty obejmują między innymi:

 • wzrost nakładów inwestycyjnych w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw,
 • wzrost poziomu innowacyjności przedsiębiorstw,
 • stworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach.

Beneficjenci ostateczni

Beneficjentami ostatecznymi działania będą małe i średnie przedsiębiorstwa.

Działanie 3.1 Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw
na jednolitym rynku europejskim

3.1.4 Wsparcie dla inwestycji w zakresie dostosowania przedsiębiorstw
do wymogów ochrony środowiska


Cel

Unijne wymagania w zakresie ochrony środowiska wobec przedsiębiorstw przemysłowych, zawarte w dyrektywach UE, oznaczają konieczność poniesienia ogromnych wydatków inwestycyjnych. Dla tych podmiotów, które nie wdrożą ekologicznych procedur do momentu wygaśnięcia wynegocjowanych okresów przejściowych, oznaczać to będzie konieczność zakończenia działalności produkcyjnej. Ograniczone możliwości przedsiębiorstw w zakresie finansowania inwestycji proekologicznych stanowią barierę dla podejmowania tego typu przedsięwzięć.

Dlatego celem działania jest dostosowanie przedsiębiorstw do wymogów dyrektyw Unii Europejskiej w obszarach: ochrona powietrza, ochrona wód i gospodarka odpadami.

Opis działania

W myśl zasad zrównoważonego rozwoju wzrost gospodarczy powinien odbywać się z uwzględnieniem właściwego oddziaływania na stan środowiska naturalnego. Współczesne podejście do ochrony środowiska wymusza tworzenie i wdrażanie nowych technik i technologii, przede wszystkim takich, które przyczyniają się do eliminacji zanieczyszczeń u źródła. Zastosowanie takich technologii jest podwójnie korzystne. Z jednej strony zmniejsza presję na środowisko wywieraną przez przedsiębiorstwo, a z drugiej obniża koszty działalności przedsiębiorstwa, zarówno poprzez obniżenie poziomu nakładów na produkcję, jak i poprzez obniżenie wydatków na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska lub ewentualne kary za jego niszczenie.

W związku z powyższym przewiduje się:

 • inwestycje dostosowujące instalacje do wymagań ochrony środowiska, wynikające z konieczności uzyskania pozwolenia zintegrowanego,
 • realizację zadań przyczyniających się do ograniczania emisji przemysłowych do atmosfery, wprowadzanie najlepszych dostępnych technik w zakresie ochrony środowiska, ograniczenie emisji z grupy metali ciężkich i trwałych substancji organicznych (zgodnie z wymogami Dyrektywy 2001/80/WE w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych źródeł spalania paliw);
 • realizację inwestycji i programów przyczyniających się do rozwiązywania problemów odpadów przemysłowych i niebezpiecznych (zgodnie z wymogami Dyrektywy 75/442/EWG w sprawie odpadów - tzw. dyrektywy ramowej, Dyrektywy 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych oraz Dyrektywy 96/59/WE w sprawie usuwania PCB/PCT);
 • inwestycje związane z budową przemysłowych oczyszczalni ścieków (zgodnie z Dyrektywą 76/464/EWG w sprawie zanieczyszczenia spowodowanego przez niektóre substancje odprowadzane do środowiska wodnego oraz dyrektyw "córek").

Spodziewane efekty

Spodziewane efekty obejmują między innymi:

 • zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery,
 • zagospodarowanie odpadów przemysłowych, poprawę wód powierzchniowych i podziemnych wskutek zmniejszenia ilości nieoczyszczonych ścieków trafiających do środowiska,
 • zachowanie miejsc pracy w przedsiębiorstwach, które dzięki poczynionym inwestycjom nie musiały zakończyć działalności.

Beneficjenci ostateczni

Beneficjentami ostatecznymi są przedsiębiorstwa, które dokonywać będą inwestycji w zakresie ochrony środowiska.

Działanie 3.2 Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności

3.2.1 Wsparcie dla powstawania nowych firm


Cel

Ogólnym celem działania jest wzrost przedsiębiorczości poprzez wsparcie dla zwiększania liczby nowych przedsiębiorstw. Cele szczegółowe obejmują:

 • zwiększenie liczby przedsiębiorstw powstających poza sektorami tradycyjnymi,
 • zwiększenie skłonności do podejmowania ryzyka działalności gospodarczej przez pracowników sektorów poddawanych restrukturyzacji, w szczególności wychodzących z rolnictwa.

Opis działania

Szczególnym wyzwaniem jest zachęcanie do podjęcia działalności gospodarczej przez osoby, które w wyniku procesów restrukturyzacji są zmuszone do poszukiwania nowych źródeł utrzymania. Działanie ma na celu wspieranie tworzenia na tych obszarach nowych mikroprzedsiębiorstw (zatrudniających włącznie do 9 osób) i tworzenie możliwości ich rozwoju poprzez umożliwienie im korzystania z usług dla przedsiębiorczości.

Wspierane będą zintegrowane projekty (one-stop-shop approach) z zakresu uruchomienia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw poprzez udzielanie dotacji:

 • na współfinansowanie tworzenia i dalszego rozwoju mikroprzedsiębiorstw (budynki, wyposażenie, materiały) poza tradycyjnymi sektorami działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, poprzemysłowych oraz terenach zdegradowanych, w tym na obszarach rewitalizacji przestrzeni miejskiej,
 • na usługi doradcze dla rozpoczynających działalność gospodarczą (w tym przygotowanie biznes-planów).

Spodziewane efekty

Spodziewane efekty realizacji działania to:

 • wzrost liczby przedsiębiorstw w sektorach nietradycyjnych, zwłaszcza na obszarach restrukturyzacji,
 • spadek liczby bezrobotnych, zwłaszcza wśród osób, które w wyniku procesów restrukturyzacji są zmuszone do poszukiwania nowych źródeł utrzymania.

Beneficjenci ostateczni

Beneficjentami ostatecznymi są mikroprzedsiębiorstwa zarejestrowane na terenie województwa śląskiego i działające w sektorach zdefiniowanych z punktu widzenia potrzeb modernizacyjnych i restrukturyzacyjnych regionu.

Działanie 3.2 Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności

3.2.2 Regionalna Strategia Innowacji

Cel

Głównym celem działania jest wzmocnienie i wykorzystanie potencjału regionalnego sektora akademickiego i naukowo-badawczego dla rozwoju przedsiębiorczości i wzmocnienia konkurencyjności przedsiębiorstw działających na lokalnym rynku. Wybór projektów będzie oparty na Regionalnej Strategii Innowacji.

Opis działania

Projekty w ramach działania będą zgodne z postanowieniami Regionalnej Strategii Innowacji, mającej na celu tworzenie sprawnego i "naturalnego" systemu powiązań instytucjonalnych pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym, przedsiębiorstwami, władzami regionalnymi i lokalnymi oraz instytucjami pośredniczącymi. Dzięki realizacji tego działania nastąpi poprawa transferu technologii i know-how w regionie, wykształcenie i wzmocnienie postaw innowacyjnych wśród przedsiębiorców. Zostanie ponadto stworzony system przekazywania doświadczeń, wiedzy i informacji wśród instytucji i przedsiębiorstw w zakresie innowacyjności. Realizacja regionalnej strategii innowacji doprowadzi do stworzenia regionalnego systemu kreowania, wdrażania i rozpowszechniania innowacji.

Spodziewane efekty

Spodziewane efekty realizacji działania to między innymi:

 • wzrost nakładów na działalność naukowo-badawczą w przedsiębiorstwach,
 • wzrost zatrudnienia w gałęziach sektora produkcyjnego będącego przedmiotem oddziaływania w poszczególnych województwach,
 • wzrost liczby firm korzystających z usług i wykorzystujących pomysły opracowane w regionalnych instytucjach naukowo-badawczych i akademickich,
 • wzrost przeciętnej wielkości firm,
 • wzrost liczby kooperantów pośród firm miejscowych dla firm zewnętrznych, w tym międzynarodowych, działających na terenie województwa.

Beneficjenci ostateczni

Beneficjentami ostatecznymi będą głównie publiczne i prywatne szkoły wyższe prowadzące wspólne projekty, instytucje naukowo-badawcze, instytucje wspierające działalność przedsiębiorstw oraz same przedsiębiorstwa.

Działanie 3.2 Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności

3.2.3 Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką

Cel

Celem działania jest poprawa konkurencyjności gospodarki poprzez wzrost innowacyjności, w tym zwiększenie transferu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, produktowych i organizacyjnych do przedsiębiorstw i instytucji.

Opis działania

Ścisła współpraca między sferą naukowo-badawczą a gospodarką jest konieczna dla osiągnięcia szybkiego postępu technologicznego. Dający się odczuć brak silnych powiązań między przedsiębiorstwami i sferą naukowo-badawczą jest jedną z przyczyn niewykorzystania potencjału obu tych sfer do poszukiwania i wprowadzania nowych rozwiązań poprawiających pozycję konkurencyjną gospodarki. Zasoby sektora naukowego w postaci nowoczesnego kapitału ludzkiego (eksperci), wyników prac badawczo-rozwojowych oraz infrastruktury badawczo-rozwojowej nie są odpowiednio wykorzystane w gospodarce. Strukturyzacja sfery naukowo-badawczej polegająca na rozwoju konsorcjów instytucji tworzących naukowo-przemysłowe centra zaawansowanych technologii lub centra doskonałości i kompetencji oraz koncentracja badań na dziedzinach priorytetowych dla gospodarki będzie sprzyjała zwiększeniu zainteresowania przedsiębiorców inwestycjami w prace badawczo-rozwojowe.

Działanie będzie realizowane między innymi poprzez:

ˇ programy badawcze w priorytetowych, z punktu widzenia rozwoju polskiej gospodarki, dziedzinach badawczych,

ˇ projekty związane z wprowadzaniem w przedsiębiorstwach najlepszych z dostępnych technologii i praktyk,

ˇ projekty badawczo-wdrożeniowe związane z wprowadzaniem innowacji do przedsiębiorstw, w szczególności zaawansowanych technologii oraz BAT, prowadzonych wspólnie przez instytucje sfery badawczo-rozwojowej oraz przedsiębiorstwa lub konsorcja tych podmiotów,

ˇ projekty badawczo-rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw,

ˇ projekty badawcze związane z komercjalizacją wyników prac badawczo-rozwojowych, dotyczących zaawansowanych technologii,

ˇ projekty badawcze dla instytucji działających w sieci, odpowiedzialnych za prowadzenie foresight'u technologicznego,

ˇ projekty inwestycyjne w zakresie infrastruktury badawczej niezbędnej do realizacji programów badawczych, centrów doskonałości i centrów zaawansowanych technologii oraz laboratoriów świadczących specjalistyczne usługi na rzecz przedsiębiorstw.

Spodziewane efekty

Oczekiwane efekty realizacji działania obejmują:

 • poprawę warunków prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej,
 • zacieśnienie współpracy pomiędzy sferą badawczo-rozwojową a przedsiębiorstwami, wyrażające się efektywnością wspólnie zrealizowanych projektów,
 • zwiększenie nakładów na prace badawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwach globalnie i w porównaniu z nakładami na tę sferę z budżetu państwa,
 • wzrost liczby patentów,
 • wzrost liczby przedsiębiorstw innowacyjnych w całkowitej liczbie przedsiębiorstw.

Beneficjenci ostateczni

Beneficjentami ostatecznymi pomocy będą instytucje sfery naukowo-badawczej, instytucje wspierające przedsiębiorczość oraz przedsiębiorstwa.

Działanie 3.3 Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania
inwestycji przedsiębiorstw


Cel

Celem działania jest ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji.

Opis działania

W województwie śląskim nadal istnieje brak dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania, co stanowi znaczącą barierę rozwoju szeregu przedsiębiorstw, zwłaszcza nowopowstających oraz realizujących inwestycje o charakterze innowacyjnym. Głównymi ograniczeniami uzyskania finansowania zewnętrznego są wysokie koszty i skomplikowane warunki pozyskania kredytu, mało rozwinięta oferta bankowa dla małych przedsiębiorstw, słabość systemu poręczeń kredytowych i pożyczkowych, a także brak funduszy początkowych typu seed capital. Utrzymywanie się takiej sytuacji powoduje, że większość przedsiębiorstw finansuje działalność ze środków własnych. Zgodne z rządowym programem "Kapitał dla przedsiębiorcy", wzmocniony zostanie regionalny system kapitałowy, zawierający jeden regionalny fundusz oraz lokalne fundusze pożyczkowe i fundusze poręczeń kredytowych.

W ramach działania planuje się podjęcie następujących przedsięwzięć:

 • dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych,
 • dokapitalizowanie funduszy poręczeń kredytowych,
 • wspieranie powstawania funduszy kapitału początkowego typu seed capital,
 • powstanie instrumentu pozwalającego na dopłaty do inwestycji finansowanych przez banki dla przedsiębiorców tworzących długoterminowe miejsca pracy,
 • powstanie instrumentów finansowych obejmujących system dotacji dla firm tworzących nowe miejsca pracy.

Spodziewane efekty

Realizacja działania przyczyni się między innymi do:

 • zwiększenia liczby działających w województwie śląskim funduszy pożyczkowych i funduszy poręczeń kredytowych oraz ich bardziej równomiernego rozmieszczenia,
 • poprawy dostępności przedsiębiorców do zewnętrznych źródeł finansowania,
 • ułatwienia podejmowania działalności gospodarczej,
 • powstania nowych firm innowacyjnych,
 • zwiększenia poziomu inwestycji przedsiębiorstw oraz wzrostu, rozszerzenia i unowocześnienia produkcji poprzez zwiększanie liczby projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw,
 • stworzenia nowych miejsc pracy, w tym w innowacyjnych sektorach gospodarki.

Beneficjenci ostateczni

Beneficjentami ostatecznymi będą fundusze działające na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw w tym m.in.: fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeń kredytowych, fundusze początkowe typu seed capital.

Działanie 3.4 Rozwój sektora rolno-spożywczego

Cele

Sektor przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych musi podlegać szczególnemu wsparciu ze względu na to, że jego funkcjonowanie bezpośrednio wpływa na kondycję sektora rolnego. W związku z tym bardzo istotnym kierunkiem działań na rzecz przetwórstwa rolno-spożywczego jest realizacja procesów związanych z jego dostosowaniem do standardów UE.

Celem priorytetu jest poprawa struktur rolnych, wzmocnienie konkurencyjności gospodarstw i kształtowanie produkcji w zgodzie z wymogami rynku. Ważnym elementem jest również stymulowanie poprawy jakości produktów rolnych oraz kształtowania procesów produkcyjnych w zgodzie z wymogami ochrony środowiska.

Opis działania

W ramach niniejszego działania wspierane będą projekty inwestycyjne związane z modernizacją gospodarstw rolnych oraz z modernizacją zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego, prowadzące do ich dostosowania do warunków funkcjonowania na jednolitym rynku poprzez poprawę konkurencyjności uwarunkowaną wzrostem jakości produkcji, jej skalą i profilem, obniżeniem kosztów oraz spełnieniem wymogów w zakresie norm higienicznych oraz ochrony środowiska i utrzymania zwierząt.

Przejmowanie gospodarstw rolnych przez nowych właścicieli - młodych rolników dysponujących odpowiednimi kwalifikacjami i zdecydowanych na inwestowanie w modernizację i rozwój posiadanej bazy produkcyjnej, sprzyja przekształceniom strukturalnym sektora rolnego. Celem działania jest również ułatwienie założenia lub przejęcia gospodarstw przez młodych rolników oraz wsparcie modernizacji tych gospodarstw.

Udzielane będzie również doradztwo rolnicze, obejmujące doradztwo publiczne i prywatne w zakresie przygotowania projektów przedsięwzięć w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich oraz upowszechniania wiedzy na temat respektowania dobrych praktyk rolniczych.

Spodziewane efekty

Spodziewane efekty działania to:

 • wzrost dochodu rolniczego oraz poprawy konkurencyjności gospodarstw,
 • wzrost konkurencyjności przetwórstwa rolno-spożywczego,
 • redukcja kosztów produkcji,
 • poprawa organizacji produkcji,
 • rynkowe ukierunkowanie produkcji rolno-spożywczej i wykorzystanie niszy rynkowych,
 • stworzenie nowych i racjonalizacja istniejących kanałów zbytu,
 • zwiększenie wartości dodanej produktów rolno-spożywczych,
 • prowadzenie nowych i modernizacja istniejących technologii produkcji,
 • ulepszenie struktury logistycznej,
 • poprawa jakości produktów rolno-spożywczych,
 • poprawa warunków i bezpieczeństwa pracy,
 • poprawa stanu środowiska naturalnego, krajobrazu, promocja dziedzictwa kulturowego wsi i kultury regionalnej,
 • poprawa warunków sanitarno-higienicznych produkcji,
 • poprawa warunków utrzymania (dobrostanu) zwierząt.

Beneficjenci ostateczni

Beneficjentami ostatecznymi będą m.in. prowadzący gospodarstwo rolne właściciele (lub posiadacze zależni) tego gospodarstwa oraz osoby prawne, których statutowym celem jest działalność w rolnictwie i które prowadzą gospodarstwo rolne (np. spółdzielnie). Ponadto młodzi rolnicy, podejmujący po raz pierwszy samodzielną działalność rolniczą, a także przedsiębiorstwa rolno-przemysłowe oraz inne przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-spożywczego odpowiedzialne za inwestycje, instytucje i firmy doradcze.

Działanie 3.5. Rozwój sektora turystyki

Cel

Celem niniejszego działania jest zwiększenie udziału sektora turystyki w tworzeniu dochodu narodowego i w zatrudnieniu na poziomie regionalnym. Cele cząstkowe związane z realizacją niniejszego działania zakładają między innymi:

 • zwiększenie zagranicznej turystyki przyjazdowej do województwa śląskiego oraz turystyki krajowej poprzez podniesienie konkurencyjności markowych produktów turystycznych i usług kulturalnych zarówno na rynkach zagranicznych, jak i na rynku krajowym,
 • tworzenie warunków dla rozwoju i wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw sektora turystycznego, w tym MSP,
 • promocję województwa śląskiego jako obszaru atrakcyjnego turystycznie, w tym poprzez promowanie oferty kulturalnej regionu,
 • zwiększenie dostępności regionalnych produktów turystycznych poprzez zapewnienie funkcjonowania i rozwijanie kompleksowego systemu informacji turystycznej i kulturalnej, w tym nowoczesnej, interaktywnej sieci informacji internetowej.

Opis działania

W ramach tego działania będą realizowane przedsięwzięcie związane z:

 • korzystaniem z usług dla sektora turystycznego, w tym MSP (działalność promocyjna i informacyjna, powiązania, konferencje i targi handlowe), zwłaszcza stanowiące element programów przygotowywanych na poziomie regionalnym i ponadlokalnym, a w tym:
  • przygotowanie kompleksowych opracowań oraz kreacja nowych marek produktów (strategie, programy, systemy wizualizacji, znaki graficzne etc.), umożliwiających skuteczne wdrażanie produktów markowych oraz mające na celu rozwój krajowych markowych sieci,
  • opracowanie i realizacja kampanii reklamowych (zwłaszcza multimedialnych), uwzględniających preferencje turystów i priorytety rynkowe,
  • opracowanie promocyjno-informacyjnej strony internetowej wraz z możliwością rezerwacji lub zakupu usługi turystycznej,
  • opracowanie biznes-planu związanego z wprowadzeniem produktu lub pakietu produktów turystycznych na rynek, wraz z uzupełniającymi badaniami rynkowymi,
  • doradztwo przy ewentualnym tworzeniu struktury konsorcyjnej (lub innej formy partnerstwa) odpowiedzialnej za realizację i finansowanie projektu na poziomie regionalnym i lokalnym, potencjalnie będącej w przyszłości właścicielem produktu lub pakietu produktów turystycznych,
 • rozwojem potencjału turystycznego, w tym inwestycji materialnych w sektorze turystyki (budowa, rozbudowa, adaptacja i modernizacja obiektów turystycznych).

Spodziewane efekty

Spodziewane efekty realizacji działania to między innymi:

 • wzrost ruchu turystycznego, w tym krajowej i zagranicznej turystyki pobytowej, na obszarze województwa śląskiego,
 • zwiększenie liczby osób zatrudnionych w sektorze turystycznym w województwie śląskim,
 • wzrost udziału turystyki w tworzeniu części regionalnej PKB,
 • pełniejsze wykorzystanie potencjału turystycznego województwa poprzez udostępnienie nowych miejsc i form dla działalności turystycznej.

Beneficjenci ostateczni

Beneficjentami ostatecznymi są między innymi małe i średnie przedsiębiorstwa zarejestrowane na terenie województwa śląskiego.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice