VI FINANSOWANIE PROGRAMU

Program finansowany będzie w oparciu o montaż środków pochodzących z następujących źródeł: budżet państwa, budżety jednostek samorządu terytorialnego, środki pochodzące z Unii Europejskiej (w ramach Sektorowych Programów Operacyjnych), środki prywatne i inne.

Priorytet (działanie)
Źródło finansowania poza środkami jednostek samorządu terytorialnego
Nr
Nazwa
PRIORYTET 1
Działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu drogowego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, budżet państwa
Działanie 1.2 Tworzenie korzystnych warunków infrastrukturalnych dla rozwoju przedsiębiorstw Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, budżet państwa
Działanie 1.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, budżet państwa
Działanie 1.4 Rozwój instytucjonalny  
Działanie 1.4.1 Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy Europejski Fundusz Społeczny, budżet państwa, środki prywatne
Działanie 1.4.2 Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, budżet państwa, środki prywatne
Działanie 1.5 Rozwój systemów intermodalnych Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Budżet państwa,
PRIORYTET 2
Działanie 2.1 Dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy oraz wzmocnienie systemu edukacji ustawicznej osób dorosłych. Europejski Fundusz Społeczny, budżet państwa, środki prywatne
Działanie 2.2 Reorientacja zawodowa Europejski Fundusz Społeczny, budżet państwa
Działanie 2.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia Europejski Fundusz Społeczny, budżet państwa
Działanie 2.4 Integracja zawodowa i społeczna grup szczególnego ryzyka Europejski Fundusz Społeczny, budżet państwa
Działanie 2.5 Perspektywy dla młodzieży Europejski Fundusz Społeczny, budżet państwa
Działanie 2.6 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości. Europejski Fundusz Społeczny, budżet państwa, środki prywatne
Działanie 2.7 Aktywizacja i reorientacja zawodowa oraz działania osłonowe dla osób tracących pracę w wyniku restrukturyzacji sektora górniczego Budżet państwa
PRIORYTET 3
Działanie 3.1 Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw na jednolitym rynku europejskim  
Działanie 3.1.1 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo związane z prowadzeniem działalności na jednolitym rynku europejskim Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, budżet państwa, środki prywatne
Działanie3.1.2 Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw działających na jednolitym rynku europejskim Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, budżet państwa, środki prywatne
Działanie 3.1.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, budżet państwa, środki prywatne
Działanie 3.2 Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności  
Działanie 3.2.1 Wsparcie dla powstaniu nowych firm oraz wsparcie dla mikroprzedsiębiorstwa Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, budżet państwa, środki prywatne
Działanie 3.2.2 Regionalne Strategie Innowacyjne Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, budżet państwa, środki prywatne
Działanie 3.2.3 Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, budżet państwa, środki prywatne
Działanie 3.3 Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, budżet państwa, środki prywatne
Działanie 3.4 Rozwój sektora rolno-spożywczego Europejski Fundusz Gwarancji i Orientacji Rolnej, budżet państwa, środki prywatne
Działanie 3.5 Rozwój sektora turystyki Budżet państwa, środki prywatne

 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice