Indykatywna tabela finansowa, obejmująca I etap realizacji Programu, tj. od 2003r. do czerwca 2004r.

Priorytet (działanie)
Źródło finansowania (w PLN)
Nr
Nazwa
Kredyt zaciągnięty przez Rząd RP
JST
Środki prywatne
Razem
PRIORYTET 1
Działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu drogowego
50 000 000
50 000 000
100 000 000
Działanie 1.2 Tworzenie korzystnych warunków infrastrukturalnych dla rozwoju przedsiębiorstw
35 000 000
35 000 000
70 000 000
Działanie 1.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
35 000 000
25 000 000
60 000 000
Działanie 1.4 Rozwój instytucjonalny
Działanie 1.4.1 Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy
Działanie 1.4.2 Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw
Działanie 1.5 Rozwój systemów intermodalnych
PRIORYTET 2
Działanie 2.1 Dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy oraz wzmocnienie systemu edukacji ustawicznej osób dorosłych.
Działanie 2.2 Reorientacja zawodowa
Działanie 2.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia
Działanie 2.4 Integracja zawodowa i społeczna grup szczególnego ryzyka
Działanie 2.5 Perspektywy dla młodzieży
Działanie 2.6 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości
Działanie 2.7 Aktywizacja i reorientacja zawodowa oraz działania osłonowe dla osób tracących pracę w wyniku restrukturyzacji sektora górniczego
300 000 000*
300 000 000
PRIORYTET 3
Działanie 3.1 Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw na jednolitym rynku europejskim
Działanie 3.1.1 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo związane z prowadzeniem działalności na jednolitym rynku europejskim
Działanie3.1.2 Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw działających na jednolitym rynku europejskim
Działanie 3.1.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje
Działanie 3.2 Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności
Działanie 3.2.1 Wsparcie dla powstaniu nowych firm oraz wsparcie dla mikroprzedsiębiorstwa
Działanie 3.2.2 Regionalne Strategie Innowacyjne
Działanie 3.2.3 Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką
Działanie 3.3 Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw
80 000 000
210 000 000
290 000 000
Działanie 3.4 Rozwój sektora rolno-spożywczego
Działanie 3.5 Rozwój sektora turystyki
Razem
500 000 000
110 000 000
210 000 000
820 000 000

* Środki pozostające w gestii przedsiębiorstw górniczych


Działania: 1.1, 1.2, 1.3, 3.3 dofinansowane są w ramach Funduszu dla Śląska zapisanego w Założeniach dla Programu Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego, przyjętych przez Radę Ministrów dnia 28 stycznia 2003r, którego wartość łącznie wynosi 200 mln zł.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice