Załącznik 2

Ogólny mechanizm i kryteria wyboru projektów do realizacji w ramach "Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego"

Niniejszy załącznik określa wstępne i ogólne kryteria wyboru projektów w ramach realizacji "Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego".
W toku konsultacji jednostki samorządu terytorialnego zgłosiły ponad 200 propozycji przedsięwzięć. Wśród nich znalazły się propozycje dotyczące m.in.: infrastruktury technicznej, zagospodarowania obiektów i terenów poprzemysłowych, rozwoju instytucji wspierających przedsiębiorczość (inkubatory, fundusze pożyczkowe), stref aktywności gospodarczej i parków przemysłowych, gospodarki wodno-ściekowej a także rozwoju turystyki.

Zgodnie z zapisami punktu VII Programu mechanizm wyboru projektów zależny będzie od systemu wdrażania poszczególnych źródeł pochodzenia środków finansowych, zatem niezbędne będzie określenie każdorazowo odrębnych kryteriów uwzględniających specyfikę beneficjentów oraz charakter stosowanego instrumentu.

W pierwszym etapie realizacji Programu w ramach środków określonych w tabeli finansowej w załączniku nr 1 w zakresie środków "Funduszu dla Śląska" określonych w Założeniach programu przyjętych przez Radę Ministrów, przeprowadzone zostaną konkursy (nabory) projektów potencjalnych beneficjentów według każdorazowo określonych zasad, które będą akceptowane przez Komitet Sterujący ds. programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego (KS). W zasadach tych, określone zostaną m.in.:

 • procedury naboru wniosków wraz z terminami ich składania,
 • szczegółowe kryteria dla zgłaszanych projektów wraz z wagami punktowymi przypisanymi poszczególnym kryteriom,
 • minimalna wartość współfinansowania własnego,
 • wartość możliwego dofinansowania,
 • wzór wniosku o udzielenie wsparcia finansowego.

KS rekomenduje Zarządowi Województwa Śląskiego listę projektów wraz z kwotami dofinansowania projektów..

Do czerwca 2004r., czyli momentu rozpoczęcia wdrażania Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej do wstępnych kryteriów wyboru projektów można zaliczyć:

1. dla samorządu lokalnego:

 • lokalizacja na obszarze województwa śląskiego,
 • zgodność z priorytetami i celami "Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015",
 • zgodność z priorytetami i celami zapisanymi w "Programie łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego"
 • gotowość projektu do realizacji,
 • tworzenie nowych miejsc pracy lub warunków do ich tworzenia i/lub utrzymania istniejących miejsc pracy,
 • ponadlokalność oddziaływania projektu,
 • wkład własny do realizacji projektu w minimalnej wysokości określonej w zasadach konkursów w zależności od źródła finansowania Programu,
 • wartość projektu mieszcząca się w przedziale określonym przez KS,
 • wpływ na rozwój gospodarczy,
 • komplementarność projektu z innymi realizowanymi przedsięwzięciami.

2. dla przedsiębiorstw:

 • prowadzenie działalności na obszarze województwa śląskiego (tzn. przedstawiony projekt inwestycyjny oraz nowe miejsca pracy tworzone będą na terenie województwa śląskiego),
 • wielkość przedsiębiorstwa,
 • utworzona liczba i trwałość miejsc pracy w zależności od zastosowanego instrumentu wsparcia,
 • terminowe regulowanie zobowiązań wobec Skarbu Państwa,
 • wkład własny według kryteriów szczegółowo określonych przez KS.

Należy jednak zaznaczyć, iż dla wdrożenia poszczególnych instrumentów realizacji niniejszego Programu - zgodnie z zapisami zawartymi w części VII - kryteria te określi Instytucja Zarządzająca, a zaakceptuje je KS.

Dla innych środków finansowych (ujętych jako kredyt zaciągnięty przez rząd RP - poza środkami Funduszu dla Śląska) - określonych w tabeli finansowej niniejszego Programu system wdrażania oraz kryteria doboru projektów zostaną określone szczegółowo w oparciu o zasady wydatkowania środków wg źródeł ich pochodzenia.

Mechanizm wdrażania Programu w okresie po czerwcu 2004 roku jak również kryteria wyboru projektów będą głównie determinowane przez systemy wdrażania programów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice