Załącznik 2a


Instrumenty realizacji Programu łagodzenia w regonie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego w ramach środków finansowych "Funduszu dla Śląska"

W ramach określonych w Założeniach środków na Fundusz dla Śląska łącznie przewidziane jest 200 mln zł. Na finansowanie zadań w pierwszym etapie realizacji "Programu łagodzenia" Rząd RP zaciągnął pożyczkę w wysokości 25 mln Euro, co stanowi równowartość 103 890 000 mln zł., w ramach której przewiduje się realizację 2 instrumentów finansowych, tj.:

 1. Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości (FRRI)
 2. Linię Pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw (LP)

1. Fundusz na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości (FRRI)

Beneficjentami tego instrumentu będą gminy i powiaty. Celem instrumentu jest tworzenie nowych miejsc pracy i/lub tworzenie warunków do utrzymania miejsc pracy na terenie gmin i powiatów województwa śląskiego. W ramach "Funduszu dla Śląska" na rozwój infrastruktury lokalnej przewidziano środki finansowe w wysokości 74 800 800 zł. Środki te przeznaczone zostaną na dotacje inwestycyjne związane z modernizacją lub budową infrastruktury w gminach i powiatach województwa, w tym również na przygotowanie dokumentacji pod daną inwestycję (do 10 % wartości kosztów kwalifikowanych inwestycji).

Dotacja na rozwój infrastruktury lokalnej ze środków Funduszu dla Śląska nie może pokrywać więcej niż 50% szacunkowych kosztów kwalifikowanych projektu. Minimalne współfinansowanie projektu ze środków beneficjenta wynosi 50% kosztów projektu.

Kwota dotacji nie może być niższa niż 200 tys. zł oraz wyższa niż 2 mln zł. Celem podejmowanych inwestycji infrastrukturalnych ma być podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i rozwój warunków do prowadzenia działalności gospodarczej a poprzez to tworzenie nowych miejsc pracy w gminach województwa śląskiego.

Dziedziny wsparcia rozwoju infrastruktury lokalnej to:

 • tworzenie nowych trwałych miejsc pracy,
 • tworzenie lub unowocześnianie infrastruktury wspierającej rozwój małych i średnich przedsiębiorstw mającej na celu tworzenie nowych trwałych miejsc pracy,
 • innowacje i transfer technologii,
 • transport i infrastruktura transportowa,
 • rewitalizacja terenów poprzemysłowych i zdegradowanych,
 • inwestycje o charakterze turystycznym.

Podstawowe kryteria zakwalifikowania projektu do współfinansowania w ramach instrumentu:

 1. lokalizacja na obszarze województwa śląskiego,
 2. zgodność z priorytetami i celami "Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015",
 3. zgodność z priorytetami i celami zapisanymi w "Programie łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego",
 4. gotowość projektu do realizacji dla projektów inwestycyjnych,
 5. tworzenie nowych miejsc pracy lub warunków do ich tworzenia i/lub utrzymania istniejących miejsc pracy,
 6. wkład własny do realizacji projektu w minimalnej wysokości określonej w zasadach konkursów w zależności od źródła finansowania Programu,
 7. wpływ na rozwój gospodarczy,
 8. komplementarność projektu z innymi realizowanymi przedsięwzięciami.
 9. zgodność projektu z prawodawstwem UE.

Obowiązkowymi załącznikami do wniosku aplikacyjnego są między innymi:

 1. uchwała Rady Gminy o przystąpieniu do realizacji projektu w ramach programu oraz o
  zabezpieczeniu środków na realizację projektu,
 2. dokumentacja techniczna projektu z obowiązującym pozwoleniem na budowę.

Ponadto dodatkowym atutem projektu będzie aktualne studium wykonalności projektu.

Zarządzanie środkami realizowane będzie przez Samorząd Województwa Śląskiego, natomiast ocena projektów dokonywana będzie przez Komitet Sterujący ds. programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego (KS).
Przygotowana przez KS lista rankingowa projektów musi zostać przedstawiona do akceptacji Zarządowi Województwa Śląskiego przed podpisaniem umów z beneficjentami

Przy wyborze projektów preferowane będą te, które zakładają utworzenie największej ilości nowych miejsc pracy.

Szczegółowe procedury naboru i rozpatrywania wniosków zostaną określone w terminie późniejszym i podane do publicznej wiadomości.

Skład Komitetu Sterującego dla tego instrumentu Programu jest następujący:

 • Przewodniczący Komitetu Sterującego - Marszałek Województwa Śląskiego,
 • przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej,
 • przedstawiciel Wojewody Śląskiego,
 • 4 przedstawicieli Sejmiku Województwa Śląskiego,
 • 2 przedstawicieli związków zawodowych,
 • przedstawiciel środowisk naukowych,
 • 3 przedstawicieli środowisk gospodarczych,
 • 4 przedstawicieli środkowego obszaru polityki rozwoju Województwa Śląskiego,
 • 2 przedstawicieli północnego obszaru polityki rozwoju Województwa Śląskiego,
 • 2 przedstawicieli zachodniego obszaru polityki rozwoju Województwa Śląskiego
 • 2 przedstawicieli południowego obszaru polityki rozwoju Województwa Śląskiego,
 • przedstawiciel Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce.

2. Linia pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw (LP)

Beneficjentami tego instrumentu będą małe i średnie przedsiębiorstwa działające na terenie województwa śląskiego. Wsparcie obejmować będzie udzielenie preferencyjnej pożyczki przedsiębiorcom inwestującym w produkcję lub usługi.

Celem instrumentu jest tworzenie nowych miejsc pracy i/lub tworzenie warunków do utrzymania miejsc pracy na terenie gmin i powiatów województwa śląskiego. W ramach Funduszu dla Śląska, na ten instrument przewidziano środki finansowe w wysokości 29 089 200 zł.

Zasady finansowania:

Pożyczka może stanowić maks. 25% kwalifikowanych nakładów inwestycyjnych, a jej wartość nie może być mniejsza niż 20.000 zł i nie wyższa niż 500.000 zł na pojedynczy projekt inwestycyjny. Pożyczka ta będzie udzielana na okres do 7 lat i będzie oprocentowana stopą równą 1 stopy redyskonta weksli, z 2-letnią karencją spłaty rat kapitałowych pożyczki. Istnieje możliwość umorzenia części kapitałowej całej pożyczki po 2 latach - w przypadku braku istotnych zakłóceń w spłacie odsetek oraz spełnienia warunku utrzymania zwiększonego stanu zatrudnienia.

Struktura finansowania przedsięwzięć realizowanych w ramach tego instrumentu przedstawiać się będzie następująco:

 • środki własne inwestorów min. 25%
 • pożyczka z Funduszu dla Śląska maks. 25%
 • kredyty bankowe do 50%

Jednostka wdrażająca ten instrument będzie dokonywała analizy projektów i ich formalnej i merytorycznej oceny, zarządzała środkami finansowymi i prowadziła monitoring przedsięwzięć. Realizacja instrumentu "Linia pożyczek" będzie odbywać się we współpracy z bankami komercyjnymi, które będą udzielać kredytów na przedsięwzięcie po dokonaniu własnej analizy projektu inwestycyjnego.

Wybór projektów:

W celu ostatecznego wyboru projektów zostanie powołana komisja oceniająca w składzie:

 • przewodniczący i sekretarz (przedstawiciele jednostki wdrażającej) - bez prawa głosu,
 • pięciu członków oceniających, tj.: 3 przedstawicieli jednostki wdrażającej i 2 przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego.

Opracowana przez komisję oceniającą lista rankingowa projektów musi zostać przedstawiona do akceptacji Zarządowi Województwa Śląskiego przed podpisaniem umów z beneficjentami.

Szczegółowe procedury naboru i rozpatrywania wniosków zostaną określone w terminie późniejszym i podane do publicznej wiadomości.

Warunki ubiegania się o środki pomocowe to:

 • lokalizacja na obszarze województwa śląskiego
 • przynależność do sektora małych i średnich przedsiębiorstw,
 • prowadzenie działalności produkcyjnej lub usługowej co najmniej od 12 miesięcy,
 • udokumentowanie posiadania środków własnych na poziomie co najmniej 25% wartości inwestycji,
 • utworzenie i utrzymanie przez minimum 2 lata docelowej liczby etatów - co najmniej 1 miejsca pracy na każde 20.000 zł kwoty dofinansowania (podstawowy warunek umorzenia części kapitałowej pożyczki),
 • złożenie pisemnego oświadczenia o ilości nowych miejsc pracy, jakie zostaną utworzone po zakończeniu inwestycji lub o ilości utrzymanych miejsc pracy,
 • udokumentowanie, że w okresie ostatnich 6 miesięcy (przed złożeniem wniosku) nie było redukcji zatrudnienia,
 • posiadanie aktualnego zaświadczenia o terminowym regulowaniu zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego.

Warunki umorzenia części kapitałowej pożyczki:

 • umorzenie części kapitałowej całej pożyczki może nastąpić na wniosek beneficjenta pod warunkiem utworzenia i utrzymania przez minimum 2 lata zadeklarowanej przez beneficjenta ilości miejsc pracy oraz braku istotnych zakłóceń w spłacie odsetek.
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice