Załącznik 3

Propozycje zmian legislacyjnych dotyczących "Programu łagodzenia ..."

Regulacje prawne dotyczące restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego obejmują szereg problemów związanych z różnymi dziedzinami życia. Dotyczą one między innymi zagadnień społecznych, ekonomicznych, środowiska naturalnego, infrastruktury technicznej.

Prezentowane zestawienie zawiera propozycje zmian w aktach prawnych, które należałoby wprowadzić, aby "Program łagodzenia …" mógł zostać realizowany.

 1. Wprowadzenie zmian warunkujących poprawę sytuacji finansowej gmin górniczych:
  1. zapewnienie bieżącego regulowania należności, głównie podatku od nieruchomości oraz opłaty eksploatacyjnej,
  2. zapewnienie spłaty zaległych zobowiązań wobec gmin (sięgających wg szacunków Stowarzyszenia Gmin Górniczych blisko 1 mld zł),
  3. konieczność zwolnienia z wpłat do budżetu państwa zwiększających subwencję ogólną od przypadającej gminie części opłaty eksploatacyjnej uiszczanej przez przedsiębiorstwa górnicze,
  4. przywrócenie gminom górniczym kredytów preferencyjnych na finansowanie inwestycji wspierających tworzenie nowych miejsc pracy.
 2. Zniesienie formalno-prawnych przeszkód związanych z zagospodarowaniem przez gminy (w tym górnicze) majątku nieprodukcyjnego, poprzez m.in.:
  1. uregulowanie spraw związanych z obciążeniami ustanowionymi na majątku lub prawach przedsiębiorstw górniczych,
  2. usprawnienie procedury przekazywania gruntów i mienia gminom (również gruntów będących własnością Agencji Nieruchomości Rolnych).
 3. Zapewnienie stworzenia warunków do uregulowania zobowiązań cywilno-prawnych przez Kompanię Węglową S.A. za wykonane dostawy i usługi wobec firm kooperujących z górnictwem.
 4. Ustawowe uregulowanie świadczeń emerytalnych i przedemerytalnych w górnictwie.
 5. Usprawnienie procedur związanych z funkcjonowaniem małych i średnich przedsiębiorców oraz obniżenie kosztów ponoszonych przez przedsiębiorców związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem nowych podmiotów gospodarczych.
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice