Załącznik 4

Synteza "Programu aktywizacji i adaptacji zawodowej pracowników odchodzących z górnictwa węgla kamiennego oraz wsparcia przedsiębiorczości i rozwoju MŚP w regionie śląskim" opracowanego przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń SA.

"Program aktywizacji i adaptacji zawodowej pracowników górnictwa węgla kamiennego oraz wsparcia przedsiębiorczości i rozwoju MŚP w województwie śląskim" realizowany będzie:

 • w gminach, na terenie których funkcjonują kopalnie, w których prowadzony będzie proces restrukturyzacji zatrudnienia,
 • w podmiotach gospodarczych, które zatrudnią byłych pracowników powierzchni z likwidowanych kopalń.

Celem programu jest ożywienie aktywności zawodowej pracowników odchodzących z sektora górnictwa węgla kamiennego pozwalającej na ich przystosowanie się do nowych warunków gospodarczych oraz wsparcie przedsiębiorców w tworzeniu nowych miejsc pracy.

Efekty realizowanego projektu:

Realizacja programu pozwoli na złagodzenie społecznych skutków prowadzonej restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego, mającej między innymi na celu oddzielenie efektywnych ekonomicznie kopalń od tych, które charakteryzują się kończącymi zasobami węgla, jego niską jakością oraz wysokim stopniem zagrożenia bezpieczeństwa pracy.

Ponadto realizacja programu pozwoli na zwiększenie szans odchodzących pracowników na ponowne zatrudnienie zgodne z ich indywidualnymi możliwościami oraz posiadanymi przez nich kwalifikacjami, a także będzie elementem wspierającym przedsiębiorczość poprzez system zachęt ukierunkowany na tworzenie nowych miejsc pracy.

Realizacja programu aktywizacji i adaptacji zawodowej pozwoli zwalnianym pracownikom na zdobycie nowych lub podniesienie poziomu posiadanych kwalifikacji. Tym samym stworzy warunki do przygotowania pracowników kopalń do objęcia konkretnych miejsc pracy w istniejących podmiotach gospodarczych lub uruchomienia własnej działalności gospodarczej. Ponadto, jako element inicjujący rozwój przedsiębiorczości w regionie śląskim będzie miała pozytywny wpływ na jego sytuację społeczno - ekonomiczną.

Zakłada się, że efektem realizacji programu będzie utworzenie 8 100 dodatkowych miejsc pracy poza sektorem górnictwa węgla kamiennego, zarówno przez istniejące podmioty jak i przez zwalnianych pracowników rozpoczynających własną działalność gospodarczą.

Beneficjenci:

 • Pracownicy odchodzący z górnictwa węgla kamiennego w związku z restrukturyzacją sektora,
 • Przedsiębiorcy tworzący nowe miejsca pracy, którzy zobowiążą się zatrudnić byłych pracowników sektora górnictwa węgla kamiennego.

Finansowe instrumenty wsparcia:

Stypendium na przekwalifikowanie obejmuje:

 • jednorazowe bezpłatne szkolenie finansowane ze środków przedsiębiorstwa górniczego albo z innych źródeł finansowania,
 • świadczenie na przekwalifikowanie.

Beneficjentami są pracownicy odchodzący z górnictwa węgla kamiennego w związku z prowadzoną restrukturyzacją sektora.

Podstawowe zasady obowiązujące przy udzielaniu stypendium na przekwalifikowanie:

 • świadczenie na przekwalifikowanie przyznawane przez przedsiębiorstwo górnicze na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, na wniosek pracownika, który złoży oświadczenie, że wyraża zgodę na rozwiązanie stosunku pracy po zakończeniu okresu, na który stypendium to przyznano i rozpocznie szkolenie,
 • w przypadku pracownika zatrudnionego na powierzchni przewidzianego do zwolnienia ze spółki, której przedmiotem działalności jest wyłącznie prowadzenie likwidacji kopalń, zagospodarowywanie majątku likwidowanych kopalń, zbędnego majątku przedsiębiorstw górniczych oraz tworzenie nowych miejsc, stypendium na przekwalifikowanie przyznawane jest z inicjatyw tej spółki,
 • w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie pracownik jest zwolniony z obowiązku świadczenia pracy oraz przysługuje mu pomoc w zakresie doradztwa zawodowego i jednorazowe bezpłatne szkolenie,
 • w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie pracownik otrzymuje świadczenie na przekwalifikowanie w wysokości miesięcznego wynagrodzenia obliczonego jak za urlop wypoczynkowy, otrzymywanego przed dniem przyznania stypendium.

Pożyczka dla byłych pracowników przedsiębiorstw górniczych na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Beneficjentami są pracownicy odchodzący z górnictwa rozpoczynający działalność gospodarczą.

Zasady obowiązujące przy udzielaniu pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla byłych pracowników przedsiębiorstwa górniczego:

 • pracownik przedsiębiorstwa górniczego, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracownika, ma prawo do ubiegania się o pożyczkę, na preferencyjnych warunkach w celu podjęcia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 • wysokość pożyczki nie może przekroczyć 20.000 zł.,
 • pożyczka może być umorzona w całości lub części na wniosek byłego pracownika przedsiębiorstwa górniczego, pod warunkiem wykonywania przez niego działalności gospodarczej przez okres co najmniej 24 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy oraz po spełnieniu warunków określonych w umowie pożyczki zawartej pomiędzy pracodawcą albo instytucją finansową udzielającą pożyczki.
 • pożyczka jest udzielana przez przedsiębiorstwo górnicze, które rozwiązało z pracownikiem stosunek pracy z przyczyn nie dotyczących pracownika albo przez lokalne lub regionalne instytucje finansowe.

Zwrot kosztów utworzenia nowego miejsca pracy dla pracodawców spoza górnictwa, którzy zatrudnili byłego pracownika przedsiębiorstwa górniczego.

Beneficjentami są pracodawcy spoza górnictwa.

Zasady obowiązujące przy refundacji kosztów utworzenia nowego miejsca pracy:

 • pracodawca spoza górnictwa, może ubiegać się o zwrot kosztów utworzenia nowego miejsca pracy w wysokości do 20.000 zł.,
 • zwrotu kosztów dokonuje przedsiębiorstwo górnicze z dotacji z budżetu państwa lub z innych źródeł finansowania na wniosek pracodawcy spoza górnictwa, który zatrudnił byłego pracownika tego przedsiębiorstwa na okres co najmniej 24 miesięcy. Wniosek, ten powinien zawierać:
  • oznaczenie pracodawcy spoza górnictwa;
  • opis utworzonego nowego miejsca pracy;
  • imię i nazwisko zatrudnionego byłego pracownika przedsiębiorstwa górniczego
  • datę zawarcia z pracownikiem, o którym mowa w pkt 3 umowy o pracę.
 • w przypadku niespełnienia przez pracodawcę spoza górnictwa warunków dotyczących okresu zatrudnienia pracownika na utworzonym nowym miejscu pracy, pracodawca ten jest obowiązany do zwrotu przedsiębiorstwu górniczemu otrzymanej kwoty,

Refundacja części kosztów poniesionych przez pracodawcę w okresie szkolenia pracownika - praktycznej nauki zawodu - przez okres 12 miesięcy

Beneficjentami są pracodawcy spoza górnictwa.

Zasady obowiązujące przy refundacji kosztów zatrudnienia pracownika na nowo utworzonym miejscu pracy:

 • pracodawca spoza górnictwa, który na utworzonym nowym miejscu pracy zatrudni na czas nie określony pracownika z którym przedsiębiorstwo górnicze rozwiązało stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracownika i będzie zatrudniał go przez okres co najmniej 24 miesięcy, może ubiegać się o refundowanie kosztów wynagrodzenia tego pracownika,
 • refinansowanie kosztów wynagrodzenia pracownika przysługuje pracodawcy spoza górnictwa, za każdy miesiąc zatrudnienia tego pracownika, poczynając od pierwszego miesiąca jego zatrudnienia, w kwocie stanowiącej 100% miesięcznego wynagrodzenia i należnych od wynagrodzenia składek, jednak nie wyższej niż 75% wynagrodzenia, obliczonego jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, otrzymywanego przez byłego pracownika przedsiębiorstwa górniczego przed dniem rozwiązania z nim stosunku pracy, przez okres 12 miesięcy od dnia jego zatrudnienia pod warunkiem, że zatrudnienie nastąpi przed dniem 1 stycznia 2006 r.,
 • w przypadku zatrudnienia pracownika po dniu 1 stycznia 2006 r. refinansowanie będzie dokonywane przez okres krótszy niż 12 miesięcy jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2006 r.,
 • warunkiem koniecznym ubiegania się przez pracodawcę spoza górnictwa o refinansowanie, o którym mowa wyżej, jest dokonywanie wpłat składek na ubezpieczenia społeczne oraz fundusze celowe w wysokości i trybie określonym w odrębnych przepisach.,
 • w przypadku niespełnienia warunków, o których mowa wyżej:
  1. w okresie pierwszych 12 miesięcy, wstrzymuje się refinansowanie a pracodawca spoza górnictwa, który je otrzymał jest obowiązany do jego zwrotu na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych dotyczących dotacji;
  2. po okresie 12 miesięcy, o którym mowa wyżej pracodawca spoza górnictwa, który otrzymał refinansowanie jest obowiązany do jego zwrotu na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych dotyczących dotacji.

Koszty realizacji projektu i źródła ich finansowania

Realizacja projektu wymaga zewnętrznego wsparcia finansowego, którego źródłem, jak wynika z " programu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2003 - 2006 z wykorzystaniem ustaw antykryzysowych i zainicjowaniem prywatyzacji niektórych kopalń" będą środki pochodzące między innymi z kredytów udzielonych przez zagraniczne instytucje finansowe.

Przedstawione powyżej propozycje zostały zmodyfikowane w oparciu o rozwiązania zawarte w projekcie ustawy o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003 - 2006 oraz o zmianie niektórych ustaw.

Z uwagi na fakt. Iż zgodnie z aktualnie proponowanymi rozwiązaniami ustawowymi pakiet o którym mowa wyżej obejmuje swoim zakresem nie tylko pracowników powierzchni kopalń w stosunku do których podjęte zostaną decyzje o ich likwidacji, ale również pracowników kopalń czynnych oszacowanie kosztów realizacji projektu będzie możliwe po określeniu grupy pracowników których ten projekt będzie dotyczył.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice