Załącznik 5

Programy dla miasta Częstochowy:

Dla miasta Częstochowy opracowane zostały 2 programy, tj.:

 1. Program "NOWA PRACA"
 2. Program aktywizacji zawodowej i gospodarczej

I. PROGRAM "NOWA PRACA"

Program aktywizacji gospodarczej, rozwoju przedsiębiorczości i zasobów ludzkich miasta Częstochowy i subregionu częstochowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem łagodzenia skutków restrukturyzacji Huty Częstochowa SA.

PROBLEM:

Rynek pracy miasta Częstochowy jest silnie uzależniony od dużego pracodawcy, jakim jest Huta Częstochowa SA, będąca w trakcie restrukturyzacji. W całym kompleksie hutniczym (Huta Częstochowa SA, Huta Stali Częstochowa Sp. z o.o., spółki wydzielone z Huty) zatrudnionych jest obecnie (marzec 2003) ok. 5,5 tys. osób. W sytuacji kłopotów finansowo - ekonomicznych tego pracodawcy (widmo upadłości) miastu grozi radykalny wzrost bezrobocia oraz wzrost napięcia społecznego, który już destabilizuje lokalny układ społeczno - gospodarczy. Konieczna jest dywersyfikacja zatrudnienia na lokalnym rynku pracy w kierunkach niezależnych od hutnictwa i jego kooperantów. Aktualnie (31.01.2003 r.) stopa bezrobocia w Częstochowie wynosi 16,4% (blisko 20. tysięcy zarejestrowanych bezrobotnych) i wykazuje wyraźną tendencję wzrostową.

CELE GŁÓWNE:

 1. Przygotowanie terenów pod nowe inwestycje produkcyjne poprzez powiększenie obszaru istniejącej podstrefy częstochowskiej Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz utworzenie Częstochowskiego Parku Przemysłowego SA na terenach Huty Częstochowa oraz innych terenach poprzemysłowych.
 2. Pobudzanie przedsiębiorczości i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw.
 3. Łagodzenie skutków restrukturyzacji zatrudnienia jednostek kompleksu hutniczego.

CEL 1

PRZYGOTOWANIE TERENÓW POD NOWE INWESTYCJE PRODUKCYJNE POPRZEZ POWIĘKSZENIE OBSZARU ISTNIEJĄCEJ PODSTREFY CZĘSTOCHOWSKIEJ KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ ORAZ UTWORZENIE CZĘSTOCHOWSKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO SA NA TERENACH HUTY CZĘSTOCHOWA SA. ORAZ INNYCH TERENACH POPRZEMYSŁOWYCH

Działanie 1

Powiększenie obszaru istniejącej częstochowskiej podstrefy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA o część terenów pozostających w użytkowaniu wieczystym Huty Częstochowa SA

Podmioty zaangażowane:
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA, Huta Częstochowa SA, Prezydent Miasta Częstochowy.

UWAGA: Niezbędne są decyzje na szczeblu rządowym (rozporządzenie Rady Ministrów) umożliwiające przeprowadzenie operacji powiększenia obszaru częstochowskiej podstrefy KSSE SA.

Działanie 2

Utworzenie Częstochowskiego Parku Przemysłowego SA na terenach restrukturyzowanej Huty Częstochowa SA oraz innych terenach poprzemysłowych

Podmioty zaangażowane:
Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. (w stadium organizacji), Agencja Rozwoju Przemysłu SA.

Działanie 3

Zwiększenie dostępności komunikacyjnej powiększonych terenów Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Częstochowskiego Parku Przemysłowego SA poprzez realizację następujących projektów/ inwestycji:(1)

(1) Modernizacja drogi przez Koksownię. Projekt połączenia ul. Legionów z al. Pokoju umożliwiającego dostęp do wewnętrznych terenów Huty - długość 1,9 km; szacunkowy koszt inwestycji - 4 mln zł.

(2) Budowa przedłużenia ul. Złotej. Projekt połączenia odcinka istniejącej ulicy z drogą przez Koksownię - długość 1,0 km; szacunkowy koszt inwestycji - 3 mln zł.

(3) Budowa drogi przez Kucelin. Projekt połączenia terenów Huty w rejonie Kucelina z al. Pokoju - długość 1,4 km; szacunkowy koszt inwestycji - 3 mln zł.

(4) Budowa drogi przy Walcowni Blach Grubych. Projekt połączenia drogi przy Walcowni z ul. Legionów i z al. Pokoju - długość 2,1 km; szacunkowy koszt inwestycji - 5 mln zł.

(5) Budowa połączenia drogowego Huty z drogą krajową nr 43 Opole-Kielce. Projekt połączenia drogi przy stacji kolejowej Huty z DK-43, obejmujący przebudowę i poszerzenie nawierzchni istniejącego odcinka długości 0,9 km wraz z budową oświetlenia oraz budowę połączenia istniejącej drogi z DK-43 wraz z odwodnieniem i oświetleniem - długość 0,5 km. Łączna długość 1,4 km; szacunkowy koszt inwestycji - 5 mln zł.

Przewidywane łączne nakłady na realizację zadań od (1) - (5): 20 mln zł.

Podmioty zaangażowane:
Prezydent Miasta Częstochowy, Marszałek Województwa Śląskiego.

Działanie 4

Powiązanie obszaru Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Częstochowskiego Parku Przemysłowego SA z układem dróg krajowych poprzez realizację następujących projektów/inwestycji:

(6) Budowa wiaduktu nad linią kolejową w ciągu ul. Jagiellońskiej. Realizacja projektu usprawni dojazd do SSE i Częstochowskiego Parku Przemysłowego SA z kierunków: Opole i Tarnowskie Góry; szacunkowy koszt inwestycji - 30 mln zł.

(7) Budowa połączenia drogowego ul. Krakowskiej z DK-1; szacunkowy koszt inwestycji - 30 mln zł.

(8) Budowa połączenia drogowego ul. Mirowskiej z ul. Legionów; szacunkowy koszt inwestycji - 2,8 mln zł.

(9) Budowa połączenia drogowego ul. Drogowców z ul. Srebrną wraz z budową mostu na rzece Warcie; szacunkowy koszt inwestycji - 6 mln zł.

(10) Modernizacja ul. Legionów na odcinku od ul. Faradaya do ul. Złotej wraz z budową mostu na rzece Kucelince; szacunkowy koszt inwestycji - 5 mln zł.

(11) Modernizacja ul. Złotej na odcinku od ul. Legionów do nr 233; szacunkowy koszt inwestycji - 1 mln zł.

(12) Modernizacja ul. Legionów na odcinku od ul. Złotej do ul. Hallera; szacunkowy koszt inwestycji - 1 mln zł.

(13) Rozbudowa ul. Rejtana od węzła DK-1 - ul. Krakowska do al. Pokoju; szacunkowy koszt inwestycji - 5 mln zł.

(14) Modernizacja ul. Drogowców na odcinku od ronda do DK-1; szacunkowy koszt inwestycji - 1,5 mln zł.

(15) Modernizacja ul. Legionów na odcinku od ul. Hallera do drogi przez Koksownię; szacunkowy koszt inwestycji - 1 mln zł.

Przewidywane łączne nakłady na realizację zadań od (6) - (15): 83,3 mln zł.

Podmioty zaangażowane:
Prezydent Miasta Częstochowy, Marszałek Województwa Śląskiego.

REZULTAT 1:

Wzbogacenie oferty atrakcyjnych - uzbrojonych i dobrze skomunikowanych - terenów pod nowe inwestycje produkcyjne i działalność usługową oraz stworzenie zachęt dla krajowych i zagranicznych inwestorów lokujących swoje projekty na terenie Miasta i tworzących nowe miejsca pracy.

CEL 2

POBUDZANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Działanie 1

Utworzenie Wydziału Gospodarczego - Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Częstochowie (udostępnienie obiektu przy ul. Rejtana 6 dla potrzeb Sądu).

UWAGA: Ze względu na obciążenia ustanowione na nieruchomości na rzecz banków i FGŚP, brak możliwości przejęcia budynku przez Gminę.

Podmioty zaangażowane:
Ministerstwo Sprawiedliwości, Sąd Okręgowy w Częstochowie, Prezydent Miasta Częstochowy.

Działanie 2

Utworzenie Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.

Podmioty zaangażowane:
Prezydent Miasta Częstochowy, Miejski Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Częstochowie.

Działanie 3

Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości i Innowacyjności.

Podmioty zaangażowane:
Prezydent Miasta Częstochowy, Miejski Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Częstochowie.

Działanie 4

Powołanie Funduszu Poręczeniowego i Pożyczkowego.

Podmioty zaangażowane:
Miejski Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Częstochowie, Prezydent Miasta Częstochowy.

REZULTAT 2:

Stworzenie lokalnej sieci instytucji wspierających przedsiębiorców, a zwłaszcza osoby zamierzające podjąć działalność gospodarczą.

CEL 3

ŁAGODZENIE SKUTKÓW RESTRUKTURYZACJI ZATRUDNIENIA JEDNOSTEK KOMPLEKSU HUTNICZEGO

Działanie 1

Wzbogacenie oferty doskonalenia zawodowego, adresowanej do osób zwalnianych z Huty i uwzględniającej specyfikę lokalnego rynku pracy, poprzez realizację następujących projektów/inwestycji:

(1) Modernizacja kompleksu obiektów edukacyjnych i wychowawczych przy ul. Legionów 58 - kontynuacja Programu Phare PL9903.01 - Edukacja i rynek pracy; szacunkowy koszt inwestycji - 10 mln zł.

(2) Modernizacja i wyposażenie obiektów Zespołu Szkół Zawodowych przy ul. Łukasińskiego 24; szacunkowy koszt inwestycji - 0,7 mln zł.

UWAGA: Ze względu na obciążenia ustanowione na rzecz banków na nieruchomości przy ul. Łukasińskiego 24, brak możliwości jej przejęcia przez Gminę.

Przewidywane łączne nakłady na realizację zadań (1) i (2): 10,7 mln zł.

Podmioty zaangażowane:
Prezydent Miasta Częstochowy, Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. (w stadium organizacji).

Działanie 2

Aktywizacja zawodowa pracowników częstochowskiego kompleksu hutniczego zagrożonych utratą pracy.

Podmioty zaangażowane:
Prezydent Miasta Częstochowy - Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, Marszałek Województwa Śląskiego - Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

Działanie 3

Modernizacja i adaptacja byłych obiektów Huty dla potrzeb mieszkaniowych, kulturalnych i rekreacyjno-sportowych mieszkańców, poprzez realizację następujących projektów/inwestycji:

(3) Modernizacja oraz prace konserwatorsko - adaptacyjne obiektów Domu Kultury Huty Częstochowa SA; szacunkowy koszt inwestycji - 6 mln zł.

(4) Modernizacja obiektów stadionu RKS "Raków"; szacunkowy koszt inwestycji - 5 mln zł.

UWAGA: Ze względu na obciążenia ustanowione na rzecz banków na nieruchomości przy ul. Łukasińskiego 24, brak możliwości jej przejęcia przez Gminę.

(5) Adaptacja byłych hoteli robotniczych na mieszkania komunalne; szacunkowy koszt inwestycji - 2 mln zł

UWAGA: Ze względu na obciążenia na rzecz banków ustanowione na nieruchomości, brak możliwości jej przejęcia przez Gminę.

Przewidywane łączne nakłady na realizację zadań od (3) - (5): 13 mln zł.

Podmioty zaangażowane:
Prezydent Miasta Częstochowy, Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. (w stadium organizacji), Marszałek Województwa Śląskiego.

REZULTAT 3:

Złagodzenie skutków utraty pracy (bezrobocia) i minimalizowanie zagrożeń trwałej marginalizacji społeczności pracowników i ich rodzin "tradycyjnie związanych z Hutą" oraz stworzenie szans skutecznego powrotu na rynek pracy.

II. PROGRAM

"Aktywizacji zawodowej i gospodarczej dla osób zagrożonych utratą pracy zatrudnionych w Hucie Częstochowa SA, Hucie Stali Częstochowa sp. z o.o. oraz w spółkach zależnych od Huty Częstochowa SA."

Program opracowany został pod auspicjami Pana Jerzego Hausnera - Wicepremiera, Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej przez częstochowską filię Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.
Jest on oparty o następującą podstawę prawną:
- Ustawę z dnia 14 grudnia 1994 roku o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu - art. 5, ust. 1, pkt 8, 10, 10a i 10b oraz art. 37i (Dz. U. z 2001r nr 6, poz.56 z późniejszymi zmianami).

W opracowanym Programie wykorzystano instrumenty finansowe zawarte w następujących aktach prawnych:

CZĘŚĆ I

1. Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 maja 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków, zakresu i trybu wspierania środkami Funduszu Pracy programów inicjowanych przez organy samorządu województwa ( Dz. U. nr 100, poz. 924),

Są to następujące instrumenty finansowe, wspierające działania aktywizujące uruchamiane na rzecz 1100 osób zagrożonych utratą pracy :

A Dla 300 osób podejmujących działalność gospodarczą

1.A.1 środki na pokrycie części kosztów najmu za lokal, w którym jest prowadzona działalność gospodarcza - dla 50 osób objętych programem (przez okres do 12 miesięcy , w wysokości do 80% kosztów, nie więcej jednak niż 50% minimalnego wynagrodzenia miesięcznie - 400zł) ,

1.A.2 pokrycie części kosztów doradczych, w tym księgowych - dla 50 osób objętych Programem,
(przez okres do 12 miesięcy, w wysokości do 80% kosztów, nie więcej jednak niż 50% minimalnego wynagrodzenia miesięcznie - 400zł),

1.A.3 przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej - dla 100 osób objętych Programem, (wysokość środków, które mogą być przeznaczone wyłącznie na zakup środków trwałych wynosi 6000 zł),

1.A.4 dofinansowanie oprocentowania zaciągniętych kredytów lub pożyczek udzielonych z innych źródeł niż FP lub PFRON przez okres 12 miesięcy (w okresie spłaty pożyczki lub kredytu). - kredyt przeznaczony jest na tworzenie dodatkowych miejsc pracy dla 100 osób objętych Programem. (wysokość dofinansowania oprocentowania pożyczek lub kredytów może wynieść do 50% tego oprocentowania, nie więcej jednak niż dwukrotność przeciętnego wynagrodzenia)

B Dla małych przedsiębiorców ( wyłącznie) - w związku z zatrudnieniem 200 osób objętych Programem

1.B.1 refundowanie małym przedsiębiorcom kosztów poniesionych na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla beneficjenta skierowanego przez PUP lub podmiot zwalniający - z tytułu zatrudnienia 100 osób objętych Programem, (wysokość tej refundacji nie może być wyższa niż trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia pod warunkiem zatrudnienia beneficjenta przez okres co najmniej 12 miesięcy),

1.B.2 refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenie i składki na ubezpieczenia społeczne zatrudnionego beneficjenta Programu - za zatrudnienie 100 osób objętych Programem (wysokość refundacji nie może przekroczyć 60% przeciętnego wynagrodzenia i jest dokonywana przez okres 12 miesięcy lub 24 miesięcy w przypadku zatrudnienia kobiety mającej ukończone 50 lat, lub mężczyzny mającego ukończone 55 lat).

C Działania przewidziane dla wszystkich osób zagrożonych utratą pracy opisanych w części I Programu

1.C.1 Świadczenie usług poradnictwa zawodowego - dla 1100 osób objętych Programem,

1.C.2 Świadczenie usług pośrednictwa pracy - dla 800 osób objętych Programem, w tym dla około 300 osób przez Agencję Pracy Tymczasowej działającej w ramach Regionalnego Funduszu Inwestycyjnego,

1.C.3 Podwyższanie kwalifikacji lub przekwalifikowania dla 700 osób objętych Programem.

CZĘŚĆ II

2. Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 grudnia 1998 roku w sprawie programów specjalnych przeciwdziałania bezrobociu ( Dz. U. nr 156, poz. 1023 z późniejszymi zmianami ).

Są to następujące instrumenty finansowego wsparcia przedsiębiorczości uruchamiane na rzecz podmiotów gospodarczych inspirujących zatrudnienie oraz tworzących dodatkowe miejsca pracy dla 1895 osób objętych Programem:

A Inspirowanie zatrudnienia dla 895 osób objętych Programem

2.A.1 refundowanie pracodawcy kosztów szkolenia pod warunkiem zatrudnienia skierowanej osoby przez co najmniej 12 miesięcy - szkolenie 250 osób objętych Programem u pracodawcy, (wysokość refundacji wynosi 6 - krotność przeciętnego wynagrodzenia w przypadku zatrudnienia beneficjenta Programu przez co najmniej 12 miesięcy),

2.A.2 refundowanie pracodawcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych beneficjantów Programu - z tytułu zatrudnienie 645 osób objętych Programem, (wysokość refundacji wynosi 6 - krotność przeciętnego wynagrodzenia w przypadku zatrudnienia beneficjenta Programu przez co najmniej 12 miesięcy),

B Wspieranie tworzenia dodatkowych miejsc pracy dla 1000 osób objętych Programem

2.B.1 udzielenie pracodawcy nie oprocentowanej pożyczki na utworzenie dodatkowych miejsc pracy, pod warunkiem zatrudniania beneficjantów Programu przez co najmniej 36 miesięcy - na utworzenie miejsc pracy dla 500 osób objętych Programem, (wysokość pożyczki nie może przekraczać 20 - krotnego przeciętnego wynagrodzenia),

2.B.2 refundowanie pracodawcy części kosztów z tytułu spłaty odsetek od kredytów komercyjnych na utworzenie dodatkowego miejsca pracy, pod warunkiem zatrudniania beneficjanta Programu przez okres co najmniej 24 miesięcy - dla 500 osób objętych Programem (wysokość refundacji wynosi 6 - krotność przeciętnego wynagrodzenia w okresie 12 miesięcy).

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DOTYCZĄCE:

 1. Warunków zastosowania Programu i jego realizacji,
 2. Zasięgu podmiotowego,
 3. Wielkości kwotowej instrumentów.

1. W zakresie punktu 1 Program przyjmuje, że:

1.1 W związku z realizacją Programu Restrukturyzacyjnego Huty Częstochowa SA w części dotyczącej restrukturyzacji zatrudnienia w spółkach zależnych od Huty:

1.1.1 - wystąpi konieczność zwolnień pracowników ze spółek niedocelowych oraz przekwalifikowania ich aby mogli podejmować pracę na nowotworzonych stanowiskach pracy w spółkach docelowych ( Centrum Przetwórstwa Blach, Centrum Serwisowo - Produkcyjne, Centrum Usługowo - Bytowe ),

1.1.2 - wystąpi konieczność przekwalifikowań pracowników zatrudnionych dotychczas tak w spółkach docelowych jak i niedocelowych aby mogli być zatrudniani na efektywnych stanowiskach pracy w spółkach docelowych,

1.1.3 - wystąpi konieczność zwolnień pracowników , dla których zaistnieje potrzeba wskazania nowego zatrudnienia poza dotychczasowymi strukturami Huty ( czyli poza Regionalnym Funduszem Inwestycyjnym), tj. w podmiotach podejmujących działalność na obszarze Częstochowskiego Parku Przemysłowego , w tym u inwestorów, których przewiduje Program "Nowa Praca" przedstawiony przez Prezydenta Miasta Częstochowy.

1.2 W związku z koniecznością osiągnięcia efektywności procesu wytwarzania i konkurencyjności produktu w spółce producenta stali ( Hucie Stali Częstochowa sp. z o. o. lub innym podmiocie ) nastąpią zwolnienia pracowników dziś zatrudnionych w Hucie Stali Częstochowa sp. z o. o., którzy zostaną skierowani na przekwalifikowanie celem zatrudnienia w strukturach skupionych w ramach Regionalnego Funduszu Inwestycyjnego lub w nowotworzonych podmiotach podejmujących działalność na obszarze Częstochowskiego Parku Przemysłowego, w tym u inwestorów, których przewiduje Program "Nowa Praca" przedstawiony przez Prezydenta Miasta Częstochowy.

1.3 Procesy i zdarzenia, o których mowa w punkcie 1.1 i 1.2 co do czasu swojego zaistnienia określają czas początkowy Programu ( czas rozpoczęcia stosowania działań opisanych w programie ). Czas kalendarzowy przyjęty w harmonogramie Programu uwzględnia założenie, że zdarzenia uruchamiające zastosowanie Programu wystąpią jeszcze w br.
Inny niż założony stan faktyczny spowoduje stosowne zmiany w uruchomieniu Programu.

1.4 W przypadku uruchomienia Programu jego bieżąca realizacja wymagać będzie współpracy ze wszystkimi związkami zawodowymi działającymi w obecnych strukturach Huty Częstochowa SA. Do chwili obecnej strona związkowa była na bieżąco informowana o przygotowaniu Programu, jego celach i aktywizująco - zapobiegawczym charakterze.
W trakcie opracowywania Programu odbywały się spotkania z przedstawicielami związków zawodowych, w tym ostatnie w dniu 10.06.br , podczas którego związki zawodowe zostały zapoznane z przyjętymi w Programie Restrukturyzacyjnym działaniami restrukturyzacyjnymi, a w konsekwencji ze zmianami w zatrudnieniu.
Projekt Programu został oficjalnie przedłożony tym organizacjom w dniu 25.06.2003r.

2. W zakresie punktu 2 Program bazuje na:

2.1 Wielkościach dotyczących zatrudnienia i jego struktury a także zagrożeń utraty dotychczasowych miejsc pracy przez pracowników zatrudnionych dotychczas w strukturach Huty Częstochowa SA przyjętych w opracowywanym Programie Restrukturyzacyjnym Huty Częstochowa SA.

2.2 Wielkościach dotyczących zatrudnienia i możliwych zwolnień w Hucie Stali Częstochowa sp. z o.o. przekazanych przez Zarząd Huty Stali Częstochowa sp. z o. o. w formie pisemnej.

3. Ujęte w projekcie Programu wielkości środków finansowych są uznane za niezbędne, aby przewidziane w Programie instrumenty osiągnęły zamierzoną efektywność, a zatem aby został osiągnięty cel Programu.

A. INFORMACJE OGÓLNE O INSTYTUCJACH UCZESTNICZĄCYCH W PROGRAMIE

KOORDYNATOR PROGRAMU

Pełna nazwa instytucji Marszałek Województwa Śląskiego - Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
Adres instytucji Powstańców 41a , 40 - 037 Katowice
Kierownik Instytucji Przemysław Koperski - Dyrektor WUP Katowice
Osoba do kontaktu Andrzej Rybak
Telefon + 48 32 255 43 25, + 48 34 363 89 89,
Fax + 48 34 363 89 89, + 48 34 363 89 89.
E-mail kawu@praca.gov.pl, kawucz@praca.gov.pl

PARTNERZY PROGRAMU:

Pełna nazwa instytucji Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
Adres instytucji Powstańców 41a , 40 - 037 Katowice
Kierownik Instytucji Przemysław Koperski - Dyrektor WUP Katowice
Osoba do kontaktu Andrzej Rybak
Telefon + 48 32 255 43 25, + 48 34 363 89 89,
Fax + 48 34 363 89 89, + 48 34 363 89 89.
E-mail kawu@praca.gov.pl, kawucz@praca.gov.pl

Pełna nazwa instytucji Prezydent Miasta Częstochowa
Adres instytucji
ul. Śląska 11/13, 42-200 Częstochowa
Kierownik Instytucji Tadeusz Wrona - Prezydent Miasta
Osoba do kontaktu Grażyna Klamek
Telefon +48 34 361 02 02, +48 34 324 40 61
Fax +48 34 365 19 30,+48 34 324 31 30
E-mail prezydent@czestochowa.um.gov.pl , kacz@praca.gov.pl

Pełna nazwa instytucji Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
Adres instytucji Powstańców 41a , 40 - 037 Katowice
Kierownik Instytucji Przemysław Koperski - Dyrektor WUP Katowice
Osoba do kontaktu Andrzej Rybak
Telefon + 48 32 255 43 25, + 48 34 363 89 89,
Fax + 48 34 363 89 89, + 48 34 363 89 89.
E-mail kawu@praca.gov.pl, kawucz@praca.gov.pl

Pełna nazwa instytucji Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie
Adres instytucji ul. Szymanowskiego 15 , 42-200 Częstochowa
Kierownik instytucji Andrzej Perliński - Dyrektor PUP
Osoba do kontaktu Grażyna Klamek
Telefon +48 34 324 31 33
Fax +48 34 324 31 30
E-mail kacz@praca.gov.pl

Pełna nazwa instytucji

Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku
Adres instytucji ul. Długosza 114 , 42-100 Kłobuck,
Kierownik instytucji Małgorzata Szymanek- Kierownik PUP
Osoba do kontaktu Małgorzata Szymanek
Telefon +48 34 317 26 92
Fax +48 34 317 13 45
E-mail kakl@praca.gov.pl

Pełna nazwa instytucji Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie
Adres instytucji ul Pułaskiego 42, 42-300 Myszków.
Kierownik instytucji Czesław Miklas - Kierownik PUP
Osoba do kontaktu Czesław Miklas
Telefon +48 34 313 50 20
Fax +48 34 314 46 99
E-mail kams@praca.gov.pl

Pełna nazwa instytucji Huta Częstochowa SA
Pełna nazwa instytucji Huta Stali Częstochowa Sp. z o.o.
Pełna nazwa instytucji Spółki zależne od Huty Częstochowa SA
Pełna nazwa instytucji Jednostki szkolące
Pełna nazwa instytucji Miejski Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Częstochowie
Pełna nazwa instytucji Związkowe Biuro Pracy Zarządu Regionu Częstochowskiego NSZZ "Solidarność"
* Pełna nazwa instytucji  

- Lista partnerów programu jest otwarta i aktualizowana na bieżąco przez WUP, o nowych partnerów projektu, którzy zdeklarują gotowość uczestnictwa w tym Programie

B. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE PROGRAMU

Tytuł programu
Program Aktywizacji Zawodowej i Gospodarczej dla osób zagrożonych utratą pracy zatrudnionych w Hucie Częstochowa SA A., Hucie Stali Częstochowa sp. z o. o. oraz w spółkach zaleznych od Huty Częstochowa S. A.
Cel programu Wsparcie działań łagodzących negatywne skutki restrukturyzacji Huty Częstochowa SA – cel nadrzędny.

Cel nadrzędny uzyskany będzie przez cele operacyjne:

1.      Wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy.
2.      Wspieranie rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości.
3.      Działania aktywizujące wobec osób pozostałych bez pracy i bez możliwości adaptowania w ramach celów operacyjnych 1 i 2.

Beneficjenci
 • Pracownicy Grupy Kapitałowej Huty Częstochowa SA , Huty Stali Sp. z o.o. i zakładów bezpośredniego ich otoczenia kooperacyjnego:
  • zagrożeni utratą dotychczasowych miejsc pracy,
  • przewidziani do zwolnienia oraz osoby, które utracą pracę w podmiotach lub zakładach bezpośrednio z nimi kooperującymi z przyczyn dotyczących zakładu pracy - z obszaru subregionu częstochowskiego.
 • Utworzona w wyniku restrukturyzacji samodzielna spółka Koksownia tworząca nowe miejsca pracy,
 • Centrum Przetwórstwa Blach tworzące nowe miejsca pracy,
 • Centrum Serwisowo – Produkcyjne tworzące nowe miejsca pracy,
 • Centrum Usługowo – Bytowe tworzące miejsca pracy,
 • Przedsiębiorcy podejmujący działalność gospodarczą na obszarze dotychczasowej działalności Huty Częstochowa SA, tj. w Częstochowskim Parku Przemysłowym oraz w Regionalnym Funduszu Inwestycyjnym,
 • Mali przedsiębiorcy tworzący miejsca pracy w okresie realizacji Programu.

Przewiduje się objęcie tym programem łącznie około 3 000 osób z terenu subregionu częstochowskiego województwa śląskiego. Szczegółowa charakterystyka beneficjentów Programu zawarta i opisana jest w Programie Restrukturyzacyjnym Huty Częstochowa SA

Przewidywane efekty programu
 • Aktywizacja i reorientacja zawodowa zwalnianych pracowników dla potrzeb nowopowstałych miejsc pracy,
 • Stworzenie około 300 nowych miejsc pracy w okresie realizacji Programu poprzez samozatrudnienie,
 • Wypracowanie programu działań przygotowujących zwalnianych pracowników do przyszłych potrzeb kadrowych różnych sektorów gospodarki w mieście Częstochowa i subregionie.
Okres realizacji programu Cykl 18 miesięcy dla części I oraz 36 miesięcy dla części II.
Uzasadnienie

W województwie śląskim procesy restrukturyzacyjne objęły szereg gałęzi specyficznych dla tego regionu, które od lat stanowiły źródło miejsc pracy. Dla potrzeb tych gałęzi pracowało wiele jednostek tworząc system zależnych od siebie podmiotów gospodarczych. Naruszenie jednego z elementów powoduje katastrofalne skutki dla całego systemu.

Tak więc restrukturyzacja hutnictwa, w tym także Huty Częstochowa SA pociąga za sobą zmiany w całym otoczeniu branży lub wymienionego podmiotu, którego zasięg w obu przypadkach trudno zdefiniować.

Założeniem Programu jest objęcie jego działaniami takiej liczby osób aby w sposób maksymalny ograniczyć i łagodzić negatywne skutki restrukturyzacji dla pracowników Huty Częstochowa SA. Program zakłada zatem wykorzystanie prawem dopuszczalnych form działań, które powinny służyć pomocą osobom zagrożonym utratą miejsc pracy w następstwie procesów restrukturyzacyjnych w Hucie Częstochowa SA. Zakres stosowanej pomocy będzie zależny od kategorii osób objętych Programem.

Aktem prawnym umożliwiającym przeprowadzenie restrukturyzacji Huty Częstochowa SA jest ustawa z dnia 30 października 2002 roku o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy ( Dz. U. nr 213, poz. 1800 ).

 
Natomiast dokumentem wykonawczym jest wspomniany wcześniej Program Restrukturyzacyjny Huty Częstochowa SA podlegający ostatecznemu zatwierdzeniu przez Prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu SA.
 

W ramach działania wszystkich podmiotów powiązanych gospodarczo, kapitałowo i organizacyjnie z Hutą Częstochowa SA będzie przeprowadzona restrukturyzacja organizacyjna, w wyniku której funkcjonować będą następujące podmioty:

 • Spółka majątkowa (SPV) – utworzona na bazie majątku produkcyjno – hutniczego, której właścicielem początkowo będą wierzyciele cywilno – prawni a w następnej kolejności inwestor strategiczny,
 • Spółka operatorska, której właścicielem będzie Skarb Państwa lub Agencja Rozwoju Przemysłu SA,
 • Regionalny Fundusz Inwestycyjny powstały z przekształcenia Huty Częstochowa SA.

W subregionie częstochowskim liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy w końcu maja 2003 r wynosiła 57.012 osób. Wśród ogółu bezrobotnych zarejestrowanych w końcu maja 2003r zdecydowaną większość – 43.493 osób ( 76,3% ogółu bezrobotnych) stanowiły osoby poprzednio pracujące.

Z obszaru działania Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie zarejestrowanych pozostawało w końcu maja 2003 r 28 738 osób bezrobotnych (stopa bezrobocia 16,8 %). W końcu maja 2003 r liczba bezrobotnych z prawem do zasiłku wynosiła 7 838 osoby tj. tylko 13,7% ogółu bezrobotnych.

W wyniku restrukturyzacji Huty Częstochowa SA na lokalny rynek pracy może trafić dodatkowo około 3000 osób.

Znalezienie innych miejsc pracy dla zwalnianych pracowników z restrukturyzowanych podmiotów gospodarczych z terenu miasta Częstochowy jest sprawą niezwykle trudną wobec sytuacji jaka panuje obecnie w zakresie bezrobocia na lokalnym rynku pracy subregionu częstochowskiego, którą dobitnie charakteryzują dane przedstawione powyżej.

Osoby zagrożone zwolnieniami w restrukturyzowanych podmiotach gospodarczych w większości są pracownikami wąsko wyspecjalizowanymi, z kwalifikacjami dostosowanymi do potrzeb branży hutniczej. Znalezienie miejsca pracy na wolnym, lokalnym rynku pracy w subregionie częstochowskim dla osób z tymi kwalifikacjami jest prawie niemożliwe.

Zatem niezbędne są działania aktywizujące, wspomagające: w pierwszej kolejności – podmioty gospodarcze, które utrzymują lub tworzą nowe miejsca pracy dla zagrożonych zwolnieniami pracowników restrukturyzowanej Huty Częstochowa SA a także Huty Stali Częstochowa sp. z o. o., w drugiej kolejności – zwalnianych pracowników.

Szansą dla zwalnianych pracowników będą podmioty tworzone w ramach Programu Restrukturyzacyjnego opracowywanego dla Huty Częstochowa SA..

Opracowywany Program Aktywizacji Zawodowej i Gospodarczej dla osób zagrożonych utratą pracy ma przede wszystkim na celu zapobieganie bezrobociu poprzez m.in.: dofinansowanie tworzenia nowych miejsc pracy, wspomaganie samozatrudnienia, podejmowanie działań z zakresu pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i szkoleń.

Program będzie realizowany we współpracy nie tylko samorządów i ich jednostek organizacyjnych jakimi są powiatowe urzędy pracy i Wojewódzki Urząd Pracy, ale również we współpracy ze związkami zawodowymi działającymi w obu hutach i spółkach zależnych, a także we współpracy z pracodawcami działającymi w subregionie bądź też nowymi inwestorami, którzy swoją działalność pragną uruchomić na terenie przyszłego Częstochowskiego Parku Przemysłowego.

Głównymi realizatorami programu będą: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Filia w Częstochowie oraz powiatowe urzędy pracy, z których terenu działania pochodzą zagrożeni utratą pracy pracownicy.

 
Program Aktywizacji Zawodowej i Gospodarczej wpisuje się w Strategię Rozwoju Województwa Śląskiego poprzez przyczynianie się do rozwoju cywilizacyjnego regionu, tworzenie nowych miejsc pracy, oraz działania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców proponując beneficjentom wzrost wykształcenia oraz rozwój ich zdolności adaptacyjnych do zmian społecznych i gospodarczych.
C. OPIS PROGRAMU
Skrócony opis programu Działania programowe sprowadzać się będą do :

Część I

 • poradnictwa zawodowego,
 • pośrednictwa pracy,
 • szkoleń w celu przekwalifikowania beneficjentów programu ,
 • wspierania samozatrudnienia wśród osób zagrożonych utratą miejsc pracy,
 • wspieranie tworzenia dodatkowych miejsc pracy w małych przedsiębiorstwach,ˇ        inspirowania zatrudnienia osób objętych programem poprzez refundację części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej małym przedsiębiorcom.

Część II

 • Inspirowanie zatrudnienia osób objętych Programem,
 • wspierania tworzenia dodatkowych miejsc pracy dla osób objetych programem.

Działania programowe będą realizowane poprzez:

 • przygotowanie merytoryczne, organizacyjne i techniczne programu,-         przeprowadzenie kampanii informacyjnej o programie,
 • świadczenie usług poradnictwa zawodowego,
 • świadczenie usług pośrednictwa pracy,
 • organizację szkoleń i przekwalifikowań,
 • wspieranie samozatrudnienia,
 • wsparcie dla pracodawców zatrudniających beneficjentów programu lub tworzących nowe miejsca pracy dla osób objętych programem,
 • monitoring
 • przygotowanie bilansu końcowego

Partnerzy programu :

 1. Samorząd Województwa-Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach – koordynator programu,
 2. Miasto Częstochowa – Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie,
 3. Powiatowe urzędy pracy, z których terenu działania będą pochodzili zwalniani pracownicy,
 4. Jednostki szkolące,
 5. Huta Stali Częstochowa Sp. z o.o.,
 6. Huta Częstochowa SA,
 7. Spółki zależne od Huty Częstochowa SA.
 

Przewiduje się, że programem tym zostanie objętych łącznie około 3000 osób z terenu subregionu częstochowskiego województwa śląskiego.

Okres realizacji programu – cykl 18 miesięcy dla części I: wstępnie zaplanowany: lipiec 2003 – grudzień 2004, oraz 36 miesięcy dla części II Programu.

Przewidywany budżet programu – około 25,457 mln. zł.

Program w tym zakresie będzie finansowany, na wniosek marszałka województwa, ze środków Funduszu Pracy - rezerwy Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2003r w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. nr 49 poz. 409, § 7, ust. 2, pkt 3 a, b i pkt 4, oraz ust. 6).

Opis działań realizowanych w ramach programu

Działanie 1. Przygotowanie merytoryczne, organizacyjne i techniczne programu.

Realizacja działań w tym zakresie nastąpi poprzez:

 • Opracowanie założeń Programu Aktywizacji Zawodowej i Gospodarczej dla osób zagrożonych utratą pracy,
 • Powołanie Zespołu Wdrażającego Program, który będzie koordynował działania związane z realizacją programu oraz zapewniał stały przepływ informacji pomiędzy realizatorami programu,
 • Nawiązanie współpracy z partnerami przewidzianymi do realizacji programu, 
 • Utworzenie bazy danych zawierającej podstawowe informacje dotyczące struktury zawodowej zagrożonych utratą pracy pracowników. (Informacje te będą potrzebne do opracowania szczegółowych kierunków aktywizacji zawodowej),
 • Utworzenie na terenie Huty Częstochowa SA punktu konsultacyjnego obsługiwanego przez pracowników restrukturyzowanych podmiotów, powiatowych urzędów pracy i Filię Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Częstochowie.

Działanie 2. Promocja programu

Promocja programu prowadzona będzie na każdym etapie realizacji programu. Do odbiorców kierowane będą zróżnicowane informacje dostosowane do ich potrzeb.

Celem promocji będzie:

 • dotarcie z informacjami o programie do odbiorców, głównie pracowników restrukturyzowanych podmiotów gospodarczych,
 • stworzenie w otoczeniu pozytywnego obrazu przedsięwzięcia,
 • zwrócenie uwagi na możliwości reorientacji zawodowej i promocji przedsiębiorczości,
 • wywołanie zainteresowania proponowanymi działaniami,
 • zmotywowanie do działania i wzięcia udziału w przedsięwzięciu osób objętych programem,

Odbiorcami informacji będą:

 • pracownicy zagrożeni utratą pracy w wyniku restrukturyzacji zatrudnienia,
 • kadra menedżerska,
 • pracodawcy w innych branżach gospodarki,
 • organizacje pozarządowe,
 • masmedia.
CZĘŚĆ I

Działanie 1. Poradnictwo zawodowe

Podstawa prawna: Art. 5, ust. 1, pkt 8, 10, 10a i 10b, oraz art. 37i ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu z dnia 14 grudnia 1994 roku .( Dz. U. z 2001 r. Nr 6, poz. 56 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 maja 2003r w sprawie szczegółowych warunków, zakresu i trybu wspierania środkami Funduszu Pracy programów inicjowanych przez organy samorządu województwa ( Dz. U. 100, poz. 924).

Usługi doradcze będą adresowane do osób zagrożonych utratą pracy w wyniku restrukturyzacji. Celem tego działania będzie: promowanie postaw aktywności zawodowej, pomoc w przystosowaniu do nowej sytuacji psychospołecznej, identyfikacja predyspozycji i umiejętności zawodowych osób zagrożonych, określenie możliwości ich przekwalifikowania oraz pomoc w wytyczeniu ścieżki rozwoju zawodowego.

Etapy przebiegu procesu doradczego:

 • Informacja pisemna dla osób zagrożonych utratą pracy o możliwościach uzyskania pomocy doradczej (ulotki, broszury, plakaty), mająca na celu zainteresowanie i motywację do skorzystania z takiej pomocy,
 • Badania ankietowe, informujące o postawach i oczekiwaniach osób zagrożonych utrata pracy wobec przyszłej pracy,
 • Ustalenie terminów spotkań indywidualnych z doradcami zawodowymi – wg wcześniej ustalonego harmonogramu,
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe obejmujące pomoc w planowaniu i kreowaniu drogi rozwoju zawodowego, rozmowy indywidualne z doradcami zawodowymi: ankiety, wywiady, analiza sytuacji społeczno – zawodowej i edukacyjnej,
 • określenie predyspozycji zawodowych - z wykorzystaniem testów i kwestionariuszy,
 • Grupowe spotkania informacyjne,
 • Grupowe poradnictwo zawodowe - zajęcia warsztatowe z zakresu :
  • autoprezentacji, rozmowy kwalifikacyjnej,
  • technik aktywnego poszukiwania pracy,
  • warsztaty dla osób rozważających możliwość prowadzenie własnej działalności gospodarczej,
 • Umożliwienie korzystania ze zbiorów informacji zawodowych, edukacyjnych, programów komputerowych wspierających poradnictwo oraz z internetowej bazy danych dotyczących informacji o rynku pracy.
Liczba osób objętych działaniem : 1 100

Działanie 2. Pośrednictwo Pracy

Podstawa prawna: Art. 5, ust. 1, pkt 8, 10, 10a i 10b, oraz art. 37 i ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu z dnia 14 grudnia 1994 roku .( Dz. U. z 2001 r. Nr 6, poz. 56 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 maja 2003r w sprawie szczegółowych warunków, zakresu i trybu wspierania środkami Funduszu Pracy programów inicjowanych przez organy samorządu województwa ( Dz. U. 100, poz. 924).

Celem tego działania będzie udzielenie pomocy zwalnianym pracownikom w znalezieniu zatrudnienia oraz ich promocja u pracodawców.

Realizacja działań w tym zakresie nastąpi poprzez:

 • określanie potrzeb kadrowych i kwalifikacji poszukiwanych przez pracodawców,
 • poszukiwanie ofert pracy,
 • kojarzenie zwalnianych osób z dostępnymi ofertami pracy,
 • organizację targów i giełd pracy we współpracy z partnerami rynku pracy,
 • promocję zwalnianych osób u pracodawców.

Świadczenie usług pośrednictwa zostanie poszerzone poprzez objęcie grupy zagrożonych utratą pracy osób serwisem usług w zakresie zatrudniania pracowników w celu ich udostępniania osobie trzeciej, którą może być osoba fizyczna lub prawna zwana „przedsiębiorcą użytkownikiem”. Usługi te realizowane będą przez Agencję Pracy Tymczasowej działającej w ramach Regionalnego Funduszu Inwestycyjnego po uprzednim uzyskaniu wpisu przez ten podmiot do rejestru agencji zatrudnienia.

Funkcje „przedsiębiorców użytkowników” pełnić będą podmioty gospodarcze działające zarówno w ramach Częstochowskiego Parku Przemysłowego, jak również w Regionalnym Funduszu Inwestycyjnym, a także Huta Stali Częstochowa sp. z o. o.

Usługi pośrednictwa pracy będą realizowane przede wszystkim przez powiatowe urzędy pracy przy wsparciu lokalnych partnerów, takich jak:

 • organizacje pracodawców, które będą przekazywały informacje o wolnych miejscach pracy a także określały potrzeby kadrowe i kwalifikacje osób poszukiwanych przez pracodawców w celu zatrudnienia,
 • Związkowe Biuro Pracy Zarządu Regionu Częstochowskiego NSZZ Solidarność,
 • Agencję Pracy Tymczasowej działającej w ramach Regionalnego Funduszu Inwestycyjnego.
Liczba osób objętych działaniem : 800

Działanie 3. Szkolenia

Podstawa prawna: Art. 5, ust. 1, pkt 8, 10, 10a i 10b, oraz art. 37i ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu z dnia 14 grudnia 1994 roku .( Dz. U. z 2001 r. Nr 6, poz. 56 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 maja 2003r w sprawie szczegółowych warunków, zakresu i trybu wspierania środkami Funduszu Pracy programów inicjowanych przez organy samorządu województwa ( Dz. U. 100, poz. 924).

Działanie ma na celu zwiększenie mobilności w obszarach zawodowych poprzez dostarczenie zagrozonym utratą pracy osobom brakującej wiedzy i umiejętności praktycznych, a także umożliwienie przekwalifikowania, czego efektem będzie zdobycie nowego zawodu.

Przewiduje się szkolenia:

 • Kadry menedżerskiej z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w sytuacji restrukturyzacji zatrudnienia,
 • Osób zagrożonych utratą pracy - w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
 • Osób zagrożonych utratą pracy w kierunkach dających możliwości podwyższanie kwalifikacji lub przekwalifikowanie,
 • Pracowników jeżeli po ukończeniu szkolenia zostaną zatrudnieni zgodnie z kierunkiem szkolenia na innych stanowiskach pracy w tworzonych podmiotach.

W zakresie podwyższania kwalifikacji zawodowych lub przekwalifikowania proponowanymi kierunkami szkolenia są szkolenia w dziedzinie: usług, marketingu, obsługi finansowej, zastosowania nowoczesnych technologii informatycznych w działalności różnych podmiotów gospodarczych, ochrony mienia, na stanowisku operatora urządzeń w zakresie urządzeń sterowanych numerycznie, uprawnień dla kierowców. Dokładne określenie kierunków szkoleń będzie możliwe po zdiagnozowaniu tych osób pod kątem posiadanych kwalifikacji i predyspozycji zawodowych oraz potrzeb lokalnego rynku pracy.

Liczba osób objętych działaniem - 700

Działanie 4. Wspieranie samozatrudnienia

Podstawa prawna: Art. 5, ust. 1, pkt 8, 10, 10a i 10b, oraz art. 37i ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu z dnia 14 grudnia 1994 roku .( Dz. U. z 2001 r. Nr 6, poz. 56 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 maja 2003r w sprawie szczegółowych warunków, zakresu i trybu wspierania środkami Funduszu Pracy programów inicjowanych przez organy samorządu województwa ( Dz. U. 100, poz. 924).

Celem tego działania będzie wspieranie osób rozpoczynających działalność gospodarczą w okresie pierwszego roku. Działanie to będzie skierowane do osób mających bardzo wysoką motywację do stworzenia dla siebie miejsca pracy.

A.     Niefinansowe instrumenty wsparcia:

Przygotowanie do samozatrudnienia.

Każda osoba występująca o przyznanie jednorazowych zwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej zostanie przygotowana do prowadzenia działalności gospodarczej poprzez:

Spotkanie z doradcą zawodowym.
Spotkanie to ma na celu określenie osobom zainteresowanym ich predyspozycji zawodowych oraz uświadomienie ich własnych braków w przygotowaniu do prowadzenia działalności gospodarczej, a w dalszej kolejności wskazanie sposobów i możliwości ich uzupełnienia.

Wyposażenie w odpowiednią wiedzę i umiejętności
Każda osoba odbędzie szkolenie z zakresu przedsiębiorczości. Rezultatem będzie przygotowanie absolwentów szkoleń do prowadzenia własnej firmy poprzez dostarczenie jak najszerszej wiedzy i umiejętności w zakresie poruszania się w biznesie.

Opracowanie planu działania firmy
Opracowanie w trakcie szkolenia indywidualnego biznes-planu w kontekście sytuacji na rynku, własnych możliwości i posiadanych zasobów, tak aby zapewnić powodzenie planowanych przedsięwzięć

Korzystanie z doradztwa biznesowego.
Korzystanie z doradztwa biznesowego w celu odpowiedniego zaplanowania działań firmy oraz prawidłowego sporządzenia wniosku o udzielenie pożyczki lub kredytu.

Liczba osób objętych działaniem : 100
B. Instrumenty finansowe :

Środki na pokrycie części kosztów najmu za lokal, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza.

Przyznane środki mogą być wykorzystane przez okres do 12 miesięcy , w wysokości do 80% kosztów, nie więcej jednak niż 50% minimalnego wynagrodzenia miesięcznie – 400zł ) ,

Liczba osób objętych działaniem : 50

Pokrycie części kosztów doradczych , w tym księgowych na podjęcie działalności gospodarczej.

Przyznane środki mogą być wykorzystane przez okres do 12 miesięcy, w wysokości do 80% kosztów, nie więcej jednak niż 50% minimalnego wynagrodzenia miesięcznie – 400zł ),

Liczba osób objętych działaniem : 50

Przyznanie jednorazowych środków finansowych na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Wysokość środków, które mogą być przeznaczone wyłącznie na zakup środków trwałych wynosi 6000 zł dla osoby podejmującej działalność gospodarczą.

Liczba osób objętych działaniem : 100

Dofinansowanie oprocentowania zaciągniętych kredytów komercyjnych lub pożyczek przez okres 12 miesięcy ( w okresie spłaty pożyczki lub kredytu ).

Wysokość dofinansowania oprocentowania pożyczek lub kredytów może wynieść do 50% tego oprocentowania, nie więcej jednak niż dwukrotność przeciętnego wynagrodzenia )

Działanie 5. Refundowanie małym przedsiębiorcom kosztów poniesionych na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy.

Podstawa prawna: Art. 5, ust. 1, pkt 8, 10, 10a i 10b, oraz art. 37i ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu z dnia 14 grudnia 1994 roku .( Dz. U. z 2001 r. Nr 6, poz. 56 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 maja 2003r w sprawie szczegółowych warunków, zakresu i trybu wspierania środkami Funduszu Pracy programów inicjowanych przez organy samorządu województwa ( Dz. U. 100, poz. 924).

Refundacja będzie udzielana małym przedsiębiorcom którzy zatrudnią osoby skierowane przez pup albo skierowane przez podmiot zwalniający.

Wysokość tej refundacji nie może być wyższa niż trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia pod warunkiem zatrudnienia beneficjenta programu przez okres co najmniej 12 miesięcy

Liczba osób objętych działaniem : 100

Działanie 6. Refundowanie części kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne.

Podstawa prawna: Art. 5, ust. 1, pkt 8, 10, 10a i 10b, oraz art. 37i ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu z dnia 14 grudnia 1994 roku .( Dz. U. z 2001 r. Nr 6, poz. 56 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 maja 2003r w sprawie szczegółowych warunków, zakresu i trybu wspierania środkami Funduszu Pracy programów inicjowanych przez organy samorządu województwa ( Dz. U. 100, poz. 924).

Wysokość tej refundacji nie może być wyższa niż trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia pod warunkiem zatrudnienia beneficjenta Programu przez okres co najmniej 12 miesięcy lub 24 miesięcy w przypadku zatrudnienia kobiety mającej ukończone 50 lat lub mężczyzny mającego ukończone 55 lat.

Liczba osób objętych działaniem : 100
CZĘŚĆ II

Działanie 1. Wspieranie tworzenia dodatkowych miejsc pracy dla osób objętych Programem.

Podstawa prawna: Art. 5 ust. 1, pkt 10, 10a, 10b oraz art. 57 ust.1, pkt 13 ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu z dnia 14 grudnia 1994 roku .( Dz. U. z 2001 r. Nr 6, poz. 56 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 grudnia 1998 roku w sprawie programów specjalnych przeciwdziałania bezrobociu. (Dz.U. nr 156, poz. 1023 z późniejszymi zmianami).

Udzielenie pracodawcy nie oprocentowanej pożyczki na utworzenie dodatkowych miejsc pracy, pod warunkiem zatrudniania beneficjentów Programu przez co najmniej 36 miesięcy.

Wysokość pożyczki nie może przekraczać kwoty 20 – krotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Liczba osób objętych działaniem – utworzenie 500 miejsc pracy.

Refundowanie pracodawcy części kosztów z tytułu spłaty odsetek od kredytów komercyjnych na utworzenie dodatkowego miejsca pracy, pod warunkiem zatrudniania beneficjenta Programu przez okres co najmniej 24 miesięcy.

Wysokość refundacji wynosi 6 – krotność przeciętnego wynagrodzenia w okresie 12 miesięcy.

Liczba osób objętych działaniem – utworzenie nowych miejsc pracy dla 500 osób

Działanie 2. Inspirowanie zatrudnienia osób objętych Programem.

Podstawa prawna: Art. 5 ust. 1, pkt 10, 10a, 10b oraz art. 57 ust.1, pkt 13 ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu z dnia 14 grudnia 1994 roku .( Dz. U. z 2001 r. Nr 6, poz. 56 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 grudnia 1998 roku w sprawie programów specjalnych przeciwdziałania bezrobociu. (Dz.U. nr 156, poz. 1023 z późniejszymi zmianami)

Refundowanie pracodawcy kosztów szkolenia pod warunkiem zatrudnienia skierowanej osoby przez co najmniej 12 miesięcy.Wysokość refundacji wynosi 6 - krotność przeciętnego wynagrodzenia w przypadku zatrudnienia beneficjenta Programu przez co najmniej 12 miesięcy.

Liczba osób objętych działaniem – 250

Refundowanie pracodawcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych beneficjentów Programu.

Wysokość refundacji wynosi 6 - krotność przeciętnego wynagrodzenia w przypadku zatrudnienia beneficjenta Programu przez co najmniej 12 miesięcy.

Liczba osób objętych działaniem - 645 , w tym 50 osób zostanie zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie w związku z realizacja Programu.
Działania dodatkowe (formalno-organizacyjne )
Działanie 1. Monitorowanie programu.

Zadaniem monitoringu jest bieżąca ocena skuteczności działań podejmowanych w programie i umożliwienie dokonywania niezbędnych zmian. Ocena ta będzie prowadzona na każdym etapie realizacji programu.

Monitorowanie będzie się odbywało na podstawie:

 • Cyklicznych sprawozdań z realizacji poszczególnych działań sporządzanych przez partnerów programu,
 • Spotkań informacyjno – koordynujących.
W końcowym etapie programu zostanie przeprowadzona przez wszystkich partnerów kompleksowa ocena programu.Za monitoring całości programu odpowiedzialny będzie Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.
Działanie 2. Przygotowanie bilansu końcowego.

Zadaniem tego działania będzie podsumowanie programu na podstawie :

 • kompleksowej oceny programu,
 • raportu końcowego,
 • rozliczenia programu.

Bilans końcowy i ocena programu umożliwi przyjęcie i zaadaptowanie wypracowanych w trakcie realizacji programu działań podejmowanych w przypadku zwolnień grupowych na potrzeby innych sektorów gospodarki województwa śląskiego.

D UZYSKANE EFEKTY

DZIAŁANIE
CEL ODDZIAŁYWANIA
SPOSÓB REALIZACJI
WSKAŹNIK REZULTATU
Poradnictwo zawodowe

Zwiększenie poziomu motywacji u uczestników;
Wybór najbardziej efektywnych, form działań na rzecz beneficjentów

Usługa poradnictwa i konsultacji Liczba udzielonych porad indywidualnych /1100 osób/
Pośrednictwo pracy Ułatwienie w znalezieniu odpowiedniej pracy przez uczestników programu Pozyskiwanie ofert pracy ; utworzenie Agencji Pracy Tymczasowej; Kierowanie ofert do zainteresowanych Liczba osób skierowanych /700 ofert, w tym 450 osób w małych przedsiębiorstwach oraz 250 osób w Agencji Pracy Tymczasowej /
Szkolenia i przekwalifikowania Zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia poprzez przekwalifikowanie i podwyższanie kwalifikacji zawodowych Organizacja szkoleń, w tym przez pracodawców Liczba osób przeszkolonych /700 osób/
Wspieranie samozatrudnienia Samozatrudnienie i prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej Usługi doradcze i świadczenie pomocy finansowej Liczba podejmujących samozatrudnienie / 300 osób/
Refundowanie małym przedsiębiorcom kosztów poniesionych na wyposażenie (doposażenie) stanowiska pracy Zatrudnienie zwolnionych osób Świadczenie pomocy finansowej Liczba miejsc pracy na które została udzielona refundacja /100/
Refundowanie części kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społ. Utworzenie nowych efektywnych miejsc pracy i zatrudnienie zwolnionych osób Świadczenie pomocy finansowej Liczba udzielonych refundacji (100)
CZĘŚĆ II
Udzielenie pracodawcy nie oprocentowanej pożyczki na utworzenie dodatkowych miejsc pracy, pod warunkiem zatrudniania beneficjentów Programu przez co najmniej 36 miesięcy Utworzenie nowych, efektywnych miejsc pracy i zatrudnienie zwolnionych osób Świadczenie pomocy finansowej Liczba utworzonych miejsc pracy na które udzielono pożyczki /500/
Refundowanie pracodawcy części kosztów z tytułu spłaty odsetek od kredytów komercyjnych na utworzenie dodatkowego miejsca pracy, pod warunkiem zatrudniania beneficjanta Programu przez okres co najmniej 24 miesięcy Utworzenie nowych, efektywnych miejsc pracy i zatrudnienie zwolnionych osób Świadczenie pomocy finansowej Liczba zatrudnionych na nowych miejscach pracy dla których refundowano część kosztów na ich utworzenie /500 osób/
Refundowanie pracodawcy kosztów szkolenia pod warunkiem zatrudnienia skierowanej osoby przez co najmniej 12 miesięcy. Utworzenie nowych, efektywnych miejsc pracy i zatrudnienie zwolnionych osób Świadczenie pomocy finansowej Liczba osób przeszkolonych i następnie zatrudnionych przez pracodawców /250/
Refundowanie pracodawcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych beneficjentów Programu Utworzenie nowych, efektywnych miejsc pracy i zatrudnienie zwolnionych osób Świadczenie pomocy finansowej Liczba nowozatrudnionych osób, za które zrefundowano pracodawcy część kosztów /645/

E. ROLE PARTNERÓW

partner 1
Samorząd Województwa
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

 • Opracowanie założeń programu aktywizacji zawodowej i gospodarczej dla zagrożonych utratą pracy osób,
 • Bieżąca koordynacja programu,
 • Zbudowanie systemu komunikacji pomiędzy partnerami programu,
 • Krótkie przeszkolenie osób, które będą realizatorami poszczególnych działań,
 • Utworzenie bazy danych zawierającej podstawowe informacje dotyczące struktury zawodowej przewidzianych do zwolnienia pracowników,
 • Prowadzenie kampanii informacyjnej,
 • Organizacja konkursów na wyłonienie wykonawców do realizacji niektórych działań na rzecz tego Programu,
 • Świadczenie usług w zakresie poradnictwa zawodowego,
 • Monitoring programu,
 • Przygotowanie bilansu końcowego – zakończenie i rozliczenie programu.

partner 2
Miasto Częstochowa
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie

 • Świadczenie usług poradnictwa zawodowego,
 • Świadczenie usług pośrednictwa pracy,
 • Organizacja szkoleń,
 • Wspieranie samozatrudnienia,
 • Refundowanie małym przedsiębiorcom kosztów poniesionych na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy,
 • Refundowanie małym przedsiębiorcom części kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne,
 • Wspieranie tworzenia dodatkowych miejsc pracy dla osób objętych programem,
 • Inspirowanie zatrudnienia osób objętych programem,
 • Sporządzanie sprawozdawczości do monitoringu.
partner 3
Powiatowe Urzędy Pracy,
z których terenu działania pochodzą zwalniani hutnicy
 • Świadczenie usług poradnictwa zawodowego,
 • Świadczenie usług pośrednictwa pracy,
 • Organizacja szkoleń,ˇ
 • Wspieranie samozatrudnienia,
 • Refundowanie małym przedsiębiorcom kosztów poniesionych na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy,
 • Refundowanie małym przedsiębiorcom części kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne,
 • Wspieranie tworzenia dodatkowych miejsc pracy dla osób objętych programem,
 • Inspirowanie zatrudnienia osób objętych programem,
 • Sporządzanie sprawozdawczości do monitoringu.
partner 4
Huta Częstochowa SA
 • Współpraca z urzędami pracy,
 • Przekazywanie informacji i danych niezbędnych dla realizacji programu do bazy danych WUP i PUP,
 • Utworzenie i udział w obsłudze punktów konsultacyjnych,
 • Promocja programu.
partner 5
Huta Stali Częstochowa Sp. z o.o.
 • Współpraca z urzędami pracy,
 • Przekazywanie informacji i danych niezbędnych dla realizacji programu do bazy danych WUP i PUP,ˇ
 • Określanie potrzeb kadrowych i poszukiwanych kwalifikacji,
 • Udział w prognozowaniu kierunków szkoleń zgodnie z potrzebami Huty,
 • Promocja programu.

partner 6
Spółki zależne od Huty Częstochowa SA

 • Współpraca z urzędami pracy,
 • Przekazywanie informacji i danych niezbędnych dla realizacji programu do bazy danych WUP i PUP,ˇ
 • Określanie potrzeb kadrowych i poszukiwanych kwalifikacji,
 • Udział w prognozowaniu kierunków szkoleń zgodnie z potrzebami Huty,
 • Promocja programu,
 • Sporządzanie sprawozdawczości do monitoringu.
partner 7
Jednostki szkolące
 • Współpraca z urzędami pracy,
 • Świadczenie usług szkoleniowych na rzecz beneficjentów programu,
 • Sporządzanie sprawozdawczości do monitoringu.
partner 8
Miejski Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Częstochowie
 • Współpraca z urzędami pracy,
 • Świadczenie usług doradztwa zawodowego,ˇ
 • Świadczenie usług w zakresie doradztwa biznesowego,ˇ
 • Organizacja szkoleń w zakresie aktywizacji zawodowej,ˇ
 • Organizacja szkoleń w zakresie przedsiębiorczości,ˇ
 • Sporządzanie sprawozdawczości do monitoringu.
partner 9
Związkowe Biuro Pracy Zarządu Regionu Częstochowskiego NSZZ „Solidarność”
 • Współpraca z urzędami pracy,
 • Świadczenie usług pośrednictwa pracy,
 • Przekazywanie informacji o wolnych miejscach pracy dla osób objetych programem,
 • Sporządzanie sprawozdawczości do monitoringu.

F. ETAPY REALIZACJ PROGRAMU

Etap I
Przygotowawczy
 • Przygotowanie merytoryczne, organizacyjne i techniczne programu.
Etap II
Diagnozowanie potrzeb
 • Przeprowadzenie kampanii informacyjnej,
 • Świadczenie usług z zakresu poradnictwa zawodowego.
Etap III
Wdrażający
 • Świadczenie usług poradnictwa zawodowego,
 • Świadczenie usług pośrednictwa pracy,
 • Organizacja szkoleń,
 • Wspieranie samozatrudnienia,
 • Refundacje części kosztów działalności dla małych przedsiębiorców,
 • Inspirowanie zatrudnienia oraz wspieranie tworzenia dodatkowych miejsc pracy.

Etap IV
Monitorujący

Realizacja działań związanych z monitorowaniem:

 • cykliczne sprawozdania z realizacji poszczególnych działań sporządzanych przez partnerów programu,
 • spotkania informacyjno – koordynujące,
 • kompleksowa ocena programu.
Etap V
Zakończenie programu
 • Przygotowanie bilansu końcowego,
 • Wypracowanie działań podejmowanych w przypadku zwolnień grupowych na potrzeby innych sektorów gospodarki województwa śląskiego, traktując ten Program jako pilotażowy.

G. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Fundusz Pracy
Środki finansowe przekazane będą bezpośrednio przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej do samorządów powiatowych (powiatowych urzędów pracy, które będą uczestniczyć w tym Programie) wg podziału określonego przez Zarząd Województwa Śląskiego. Powiatowe Urzędy Pracy przeznaczą te środki na realizację zadań określonych w tym Programie.
Dodatkowe środki
Instrumenty dodatkowego wsparcia przedsiębiorczości inicjowanej bądź już realizowanej na obszarze, którego dotyczy Program będą miały charakter kontraktowy. Z instytucjami i podmiotami wskazanymi w Programie ( tabela Załącznik nr 3) przewidzianymi jako potencjalni jego partnerzy powinny zostać zawarte stosowne porozumienia ( umowy ).Wówczas określony zostanie budżet tej części Programu lub świadczenie. Środki w tym zakresie mogą mieć charakter pomocy publicznej.

H. HARMONOGRAM PRAC


Realizacja
2003 r.
2004 r.
2005 r.
VII
VIII
IX
X
XI
XII
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
I
Etap I                                      
Etap II                                      
Etap III                                      
Etap IV                                      
Etap V                                      


PLANOWANE FINANSOWANIE DZIAŁAŃ PRZEWIDZIANYCH
W PROGRAMIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I GOSPODARCZEJ

dla osób zagrożonych utratą pracy zatrudnionych w Hucie Częstochowa SA,
Hucie Stali Częstochowa sp. z o. o. oraz w spółkach zależnych od Huty Częstochowa SA
( dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy MGPiPS )

CZĘŚĆ I
(odpowiednia tabela - Załącznik nr 1)

A. Dla osób podejmujących działalność gospodarczą - 300 osób.

A.1 Środki na pokrycie części kosztów najmu za lokal, w którym jest prowadzona działalność gospodarcza - 50 osób.
(przez okres 12 miesięcy, w wysokości do 80% kosztów, nie więcej jednak niż 50% minimalnego wynagrodzenia miesięcznie )

50 osób x 12 miesięcy x 400zł. = 240 000zł.

A.2 Środki na pokrycie części kosztów doradczych, w tym księgowych - 50 osób.
(przez okres do 12 miesięcy, w wysokości do 80% kosztów, nie więcej jednak niż 50% minimalnego wynagrodzenia miesięcznie )

50 osób x 12 miesięcy x 400zł. = 240 000zł.

A.3 Środki przyznane jednorazowo na podjęcie działalności gospodarczej - 100 osób.
(wysokość środków, które mogą być przyznane na zakup wyłącznie środków trwałych wynosi 6000 zł. )

100 osób x 6 000zł. = 600 000zł.

A.4 Środki na dofinansowanie oprocentowania zaciagnietych kredytow lub pozyczek udzielonych z innych zrodel niz fp lub pfron przez okres 12 miesiecy (w okresie splaty pozyczki lub kredytu ) na utworzenie dodatkowych miejsc pracy - dla 100 osob.
(wysokość dofinansowania oprocentowania pożyczek lub kredytów może wynieść do 50% tego oprocentowania, nie więcej jednak niż dwukrotność przeciętnego wynagrodzenia )

100 osób x 4000 zł. = 400 000zł.


ŁĄCZNIE KWOTA ŚRODKÓW DLA OSÓB PODEJMUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ - 1 480 000zł.

B. Dla małych przedsiębiorstw ( wyłącznie ) - w związku z zatrudnieniem 200 osób.

B.1 Refundowanie małym przedsiębiorcom kosztów poniesionych na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla beneficjanta skierowanego przez PUP lub podmiot zwalniający - z tytułu zatrudnienia 100 osób.
(wysokość tej refundacji nie może być wyższa niż trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia pod warunkiem zatrudnienia beneficjanta przez okres co najmniej 12 miesięcy )

100 osób x 6 000zł. = 600 000zł.

B.2 Refundowanie części kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne zatrudnionego beneficjanta Programu - 100 osób.
(wysokość refundacji nie może przekroczyć 60% przeciętnego wynagrodzenia i jest dokonywana przez okres 12 miesięcy lub 24 miesięcy w przypadku zatrudnienia kobiety mającej ukończone 50 lat lub mężczyzny mającego ukończone 55 lat )

50 osób x 1 300zł. x 12 miesięcy = 780 000zł.
50 osób x 1 300zł. x 24 miesiące = 1 560 000zł.
Łącznie - 2 340 000zł.


ŁĄCZNA KWOTA ŚRODKÓW DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW - 2 940 000zł.


C. Działania przewidziane dla wszystkich osób zagrożonych utratą pracy.

C.1 Usługi poradnictwa zawodowego - 1 100 osób

1 100 osób x 70zł. = 77 000zł.

C.2 Usługi pośrednictwa pracy - dla 800 osób

800 osób x 37,5zł = 30 000zł.

C.3 Podwyższanie kwalifikacji lub przekwalifikowania - dla 700 osób

700 osób x 2 000zł = 1 400 000zł.

ŁĄCZNIE ŚRODKI FINANSOWE PRZEWIDZIANA NA DZIAŁANIA W PUNKCIE "C" - 1 507 000zł.


ŁĄCZNIE ŚRODKI FINANSOWE NA REALIZACJĘ DZIAŁAŃ ZAWARTYCH W CZĘŚCI I - 5 927 000zł.


CZĘŚĆ II
(odpowiednia tabela - Załącznik nr 2)

A Inspirowanie zatrudnienia dla 895 osób

A.1 Refundowanie pracodawcy kosztów szkolenia pod warunkiem zatrudnienia skierowanej osoby przez co najmniej 12 miesięcy - dla 250 osób.
(wysokość refundacji wynosi do 6 -krotności przeciętnego wynagrodzenia w przypadku zatrudnienia beneficjanta Programu przez co najmniej 12 miesięcy; w Programie przyjęto kwotę szkolenia wynoszącą 3 000zł.)

250 osób x 3 000zł. = 750 000zł.

A.2 Refundowanie pracodawcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zatrudnionych 645 osób.
(wysokość refundacji wynosi 6 - krotność przeciętnego wynagrodzenia w przypadku zatrudnienia beneficjanta Programu przez co najmniej 12 miesięcy ).

645 osób x 6 x 2 000zł. = 7 740 000zł.

ŁĄCZNIE ŚRODKI FINANSOWE NA ZREALIZOWANIE DZIAŁAŃ "A" - 8 490 000zł.

B Wspieranie tworzenia dodatkowych miejsc pracy dla 1 000 osób.

B.1 Udzielenie pracodawcy nie oprocentowanej pożyczki na utworzenie dodatkowych miejsc pracy, pod warunkiem zatrudnienia beneficjanta Programu przez co najmniej 36 miesięcy - dla 500 osób.
( wysokość pożyczki nie może przekraczać 20 - krotnego przeciętnego wynagrodzenia; w Programie przyjęto kwotę 10 000zł. na utworzenie dodatkowego miejsca pracy )

500 osób x 10 000zł. = 5 000 000zł.

B.2 Refundowanie pracodawcy części kosztów z tytułu spłaty odsetek od kredytów komercyjnych na utworzenie dodatkowych miejsc pracy, pod warunkiem zatrudnienia beneficjanta Programu przez co najmniej 24 miesiące - dla 500 osób
( wysokość refundacji wynosi 6 - krotność przeciętnego wynagrodzenia w okresie 12 miesięcy )

500 osób x 6 x 2 000zł. = 6 000 000zł.

ŁĄCZNIE ŚRODKI FINANSOWE NA ZREALIZOWANIE DZIAŁAŃ "B" - 11 000 000zł.

ŁĄCZNIE ŚRODKI FINANSOWE NA REALIZACJĘ DZIAŁAŃ W CZĘŚCI II - 19 490 000zł.

RAZEM CZĘŚĆ I i II - 25 417 000zł.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice