Zarządzenie nr 92/2005
Marszałka Województwa Śląskiego
z dnia 27.12.2005 roku

w sprawie
powołania Zespołów ds. opracowania
Programu modernizacji Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku (WPKiW)
w Chorzowie

Na podstawie art. 43 ust.1 ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz.U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1590 z póź. zmian.), § 18 ust. 3 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 2762/320/II/2005
z dnia 6 grudnia 2005 r.

zarządzam co następuje

§ 1

W celu realizacji zadania, opracowanie dokumentu pn. Program modernizacji WPKiW S.A. w Chorzowie, zwanego dalej Programem, powołuję Komitet Sterujący, Zespół Zadaniowy oraz Zespół Redakcji i Syntezy.

§ 2

 1. Powołuję Komitet Sterujący w składzie:
  1. Sergiusz Karpiński -Wicemarszałek Województwa - Przewodniczący Komitetu
  2. Marian Jarosz - Członek Zarządu Województwa - Wiceprzewodniczący Komitetu
  3. Wiesław Maras - Członek Zarządu Województwa
  4. Marek Migas - Radny Sejmiku Województwa Śląskiego
  5. Michał Urban - Radny Sejmiku Województwa Śląskiego
  6. Stanisław Zapała - Radny Sejmiku Województwa Śląskiego
  7. Andrzej Włoszek - Prezes Zarządu WPKiW S.A.
 2. Zadaniem Komitetu Sterującego jest:
  • określenie kierunków rozwoju i modernizacji Parku,
  • rekomendowanie Zarządowi Województwa projektu Programu.
 3. Komitet Sterujący będzie działał w oparciu o Regulamin, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

 1. Powołuję Zespół Zadaniowy w składzie:
  1. Zbigniew Kamiński -Wydział Strategii i Planowania Przestrzennego
  2. Andrzej Baksik - Wydział Strategii i Planowania Przestrzennego
  3. Tadeusz Adamski - Wydział Polityki Gospodarczej
  4. Danuta Dzida - Wydział Polityki Gospodarczej
  5. Anna Kwiecień - Wydział Geodezji i Kartografii
  6. Adam Hajduga - Wydział Promocji Regionu, Turystyki i Sportu
  7. Mariusz Kubicki - Wydział Edukacji i Nauki
  8. Tomasz Kupiec - Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich
  9. Ilona Kuboszek -Wydział Ochrony Środowiska
  10. Joanna Klima - Wydział Kultury
  11. Jan Kohut - Biuro Planowania Przestrzennego w Bielsku-Białej
  12. Marta Litwin -WPKiW S.A. Dyrektor ds. Techniczno-Administracyjnych
  13. Aleksander Stodółka - WPKiW S.A. Dyrektor ds. Terenów Zielonych
 2. 2. Zadaniem Zespołu Zadaniowego jest:
  • dokonanie analizy obecnych zasobów Parku,
  • analiza możliwości rozwoju Parku,
  • opracowanie analizy otoczenia,
  • określenie priorytetów rozwoju Parku,
  • określenie projektów rozwojowych i modernizacyjnych.
 3. Zespół Zadaniowy będzie działał w oparciu o Regulamin, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

 1. Powołuję Zespół Redakcji i Syntezy w składzie:
  1. Zbigniew Kamiński - Wydział Strategii i Planowania Przestrzennego
  2. Joanna Miśka - Wydział Strategii i Planowania Przestrzennego
  3. Mirosława Siejda - Wydział Strategii i Planowania Przestrzennego
  4. Mariusz Raczek - Wydział Strategii i Planowania Przestrzennego
  5. Agnieszka Kawecka-Kędzierska - Wydział Strategii i Planowania Przestrzennego
  6. Elżbieta Filus - Wydział Polityki Gospodarczej
  7. Robert Orpych - Wydział Polityki Gospodarczej
  8. Kazimierz Południak- WPKiW S.A. Dyrektor Biura Zarządu
 2. Zadaniem Zespołu Redakcji i Syntezy jest:
  • analiza i redakcja materiałów, informacji oraz danych dotyczących WPKiW,
  • analiza i redakcja materiałów wypracowanych przez Zespół Zadaniowy,
  • przygotowanie projektu Programu,
  • obsługa posiedzeń innych Zespołów.
 3. Zespół Redakcji i Syntezy będzie działał w oparciu o Regulamin, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

 1. Powołuję Pana Zbigniewa Kamińskiego na Kierownika projektu opracowania Programu modernizacji WPKiW w Chorzowie
 2. Zadaniem Kierownika jest:
  • koordynacja realizacji prac nad Programem,
  • organizacja, kierowanie i koordynacja prac Zespołu Zadaniowego,
  • organizacja, kierowanie i koordynacja prac Zespołu Redakcji i Syntezy,
  • koordynacja wymiany informacji pomiędzy członkami Zespołu Zadaniowego a Zespołem Redakcji i Syntezy,
  • przygotowanie informacji dla Zarządu Województwa i Sejmiku Województwa Śląskiego na temat stopnia zaawansowania prac nad Programem,
  • przygotowanie ostatecznej wersji Programu.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 
Marszałek Województwa Śląskiego
 
Michał Czarski

 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice