V. SYSTEM WDRAŻANIA WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2004

System wdrażania Wojewódzkiego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na rok 2004 jest zgodny z zapisami Projektu Rozporządzenia Rady Ministrów z lutego 2004 roku w sprawie przyjęcia Programu Wsparcia na rok 2004.

Samorząd Województwa, zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o zasadach wspierania rozwoju regionalnego, odpowiada za programowanie rozwoju i realizację celów na poziomie regionalnym oraz za monitorowanie i nadzór nad całością działań prorozwojowych podejmowanych w województwie. Sejmik wojewódzki określa główne kierunki rozwoju poprzez uchwalenie dokumentu strategii rozwoju regionalnego i wynikających z niego programów regionalnych.

Zarząd Województwa zobowiązany jest do przygotowania zarówno projektu strategii rozwoju regionalnego województwa jak również opracowanie projektów programów regionalnych oraz czuwa nad prawidłową ich realizacją. Przedstawia Ministrowi ds. rozwoju regionalnego wniosek o wsparcie środkami z budżetu państwa realizacji powyższego Programu. Dokonuje wyboru projektów do realizacji w ramach Programu, jak również czuwa nad prawidłową realizacją projektów, zawartych w ramach programu wojewódzkiego poprzez weryfikację informacji otrzymanych od beneficjentów oraz przygotowuje informacje zbiorcze z wdrażania Programu.

Komitet Sterujący - Przewodniczy mu Marszałek Województwa Śląskiego, a jednym z jego członków jest Wojewoda Śląski lub jego przedstawiciel. Konsultuje on opracowaną przez Zarząd Województwa wstępną wersję Wojewódzkiego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na rok 2004 oraz opiniuje działania strategiczne, zgłoszone do realizacji w programie. Ponadto wydaje opinie na temat zgodności realizowanego programu wojewódzkiego ze strategią rozwoju województwa oraz stopnia realizacji poszczególnych projektów w nim zawartych.

Regionalny Komitet Monitorujący - przewodniczącym jest Wojewoda Śląski, natomiast zastępcą Marszałek Województwa Śląskiego. Jego zadaniem jest nadzorowanie przebiegu wdrażania oraz ocena skuteczności i efektywności kontraktu wojewódzkiego i podejmowanych w jego ramach zadań. Poprzez wydawanie rekomendacji i ocen zapewnia spójność działań realizowanych w ramach kontraktu wojewódzkiego z działaniami podejmowanymi na terenie województwa. Kolejnym zadaniem jest zatwierdzenie rocznego raportu na temat stanu realizacji kontraktu wojewódzkiego oraz rekomendowanie działań podmiotom uprawnionym, mających na celu usunięcie przeszkód we wdrażaniu kontraktu. Zadaniem Komitetu Monitorującego jest także wydanie ocen i rekomendacji dotyczących podejmowania działań w zakresie promocji i upowszechniania informacji o kontrakcie wojewódzkim. W składzie Komitetu znajdą się przedstawiciele: ministra odpowiedzialnego za rozwój regionalny, wojewody, zarządu województwa, samorządów powiatowych i gminnych oraz beneficjentów, realizujących projekty w ramach kontraktu wojewódzkiego. Jest on powołany w oparciu o procedury określone w kontrakcie wojewódzkim.

Wojewoda nadzoruje transfer środków budżetowych przeznaczonych na wsparcie rozwoju regionalnego do beneficjentów oraz proces monitorowania i przebieg wydatkowania środków budżetowych, na podstawie kontraktów wojewódzkich.

Beneficjenci: podmioty samorządowe (samorząd województwa, powiatu, gminy, związki), regionalne i lokalne agencje, a także działające non-profit instytucje oraz organizacje pozarządowe i społeczne, wspierające w ramach swej działalności statutowej rozwój społeczno-gospodarczy, realizujące projekty wynikające z kontraktów wojewódzkich.

 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice