IV. FINASOWANIE WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Głównym źródłem finansowania Programu w 2004 roku były środki z budżetu państwa wynikające z zapisów Programu Wsparcia na rok 2004. Kwota wsparcia zgodnie z §13 pkt. 2 Projektu Rozporządzenia Rady Ministrów z lutego 2004 roku w sprawie przyjęcia Programu wsparcia na rok 2004, była ustalana dla poszczególnych priorytetów wojewódzkiego programu w wyniku negocjacji pomiędzy Ministrem właściwym ds. rozwoju regionalnego a Zarządem Województwa Śląskiego.

W ramach Programu Wsparcia na rok 2004, limit środków dla województwa śląskiego został ustalony w wysokości 109 068 000 zł. W ramach powyższego limitu 78 788 000 zł przewidziano na realizację zadań własnych i inwestycji wieloletnich jednostek samorządu terytorialnego, a 20 280 000 zł na współfinansowanie projektów realizowanych w województwie śląskim w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i INTERREG III. Ponad to 10 000 000 zł przydzielono na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom restrukturyzacji górnictwa w ramach "Programu łagodzenia w regionie śląskim restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego". Rozkład tych środków w układzie na poszczególne priorytety i działania przedstawia tabela 1. Podział powyższej kwoty na inwestycje wieloletnie i zadania jednostek samorządu terytorialnego przedstawia tabela 2.

Tabela 1 Struktura finansowa zadań własnych i inwestycji wieloletnich w ramach Programu w PLN. w 2004 roku

Priorytet/ Działanie
Łącznie
Budżet centralny
Jednostki Samorządu Terytorialnego
Inne publicz -ne
Priorytet I - Rrozbudowa i modernizacja elementów infrastruktury technicznej oraz systemu oświaty i świadczeń społecznych w regionie.
86 080 778
76 788 000
9 292 778
-
Działanie 1.1 Podnoszenie standardu technicznego sieci dróg i lokalnego transportu publicznego.
10 517 280
10 457 280
60 000
-
Działanie 1.2 Wzmacnianie systemu ochrony środowiska.
-
-
-
-
Działanie 1.3 Unowocześnienie i rozbudowa sytemu ochrony zdrowia.
34 650 495
33 192 220
1 458 275
-
Działanie 1.4 Restrukturyzacja i unowocześnienie bazy oświatowo-wychowawczej, turystyczno-sportowej, kulturalnej.
35 248 003
29 138 500
6 109 503
-
Działanie 1.5 Modernizacja bazy i podnoszenie standardu instrumentów pomocy społecznej.
5 665 000
4 000 000
1 665 000
-
Priorytet II - Pobudzenie lokalnych inicjatyw gospodarczych i społecznych, służących podnoszeniu jakości życia mieszkańców regionu.
2 100 000
2 000 000
100 000-
-
Działanie 2.1 Tworzenie i/lub dokapitalizowanie regionalnych funduszy kredytowych, pożyczkowych i gwarancyjnych.
2 100 000
2 000 000
100 000-
-
Działanie 2.2 Promowanie regionu oraz środowisk lokalnych z wykorzystaniem miejscowych zasobów dziedzictwa kulturowego.
-
-
-
-
Działanie 2.3 Wspieranie projektów z zakresu promocji edukacji i ekologii, realizowanych przez organizacje poza rządowe i społeczne.
-
-
-
-
RAZEM PRIORYTET I i II
88 180 778
78 788 000
9 392 778
0

Tabela 2. Podział środków finansowych na inwestycje wieloletnie ( inwestycje wymienione w załączniku nr 7 do ustawy budżetowej na rok 2000 Dz. U. Nr 7, poz. 85 ) i zadania własne jednostek samorządu terytorialnego w ramach Programu w PLN na 2004 rok.

Inwestycje wieloletnie
55 192 220
Zadania własne jst
23 595 780
RAZEM
78 788 000

Głównym źródłem finansowania Programu na 2005 rok, są środki z budżetu państwa.. Kwota wsparcia, jest ustalana dla poszczególnych priorytetów wojewódzkiego programu w wyniku negocjacji pomiędzy Ministrem właściwym ds. rozwoju regionalnego a Zarządem Województwa Śląskiego.

Na realizację powyższego Programu w roku 2005 proponuje się przeznaczenie kwoty pochodzącej z budżetu państwa w wysokości 33 768 000 zł. Rozkład tych środków w układzie na poszczególne priorytety i działania przedstawia tabela 3. Podział powyższej kwoty na inwestycje wieloletnie i zadania jednostek samorządu terytorialnego przedstawia tabela 4.

Tabela 3. Struktura finansowa zadań własnych i inwestycji wieloletnich w ramach Programu na 2005 rok w PLN.
Priorytet/ Działanie
Łącznie
Budżet centralny
Środki Województwa
Środki powiatu /gminy
Priorytet I - Rozbudowa i modernizacja elementów infrastruktury technicznej oraz systemu oświaty i świadczeń społecznych w regionie.
 
 
  
 
Działanie 1.1 Podnoszenie standardu technicznego sieci dróg i lokalnego transportu publicznego.
9  082 000
7 000 000
1 082 000
1 000 000
Działanie 1.2 Wzmacnianie systemu ochrony środowiska.
 
 
 
 
Działanie 1.3 Unowocześnienie i rozbudowa sytemu ochrony zdrowia.
33 300 000
16 000 000
10 900 000
6 400 000
Działanie 1.4 Restrukturyzacja i unowocześnienie bazy oświatowo-wychowawczej, turystyczno-sportowej, kulturalnej.
26 864 000
10 768 000
13 746 000
2 350 000
Działanie 1.5 Modernizacja bazy i podnoszenie standardu instrumentów pomocy społecznej.
 
 
 
 
Priorytet II - Pobudzenie lokalnych inicjatyw gospodarczych i społecznych, służących podnoszeniu jakości życia mieszkańców regionu.
 
 
 
 
Działanie 2.1 Tworzenie i/lub dokapitalizowywanie regionalnych funduszy kredytowych, pożyczkowych i gwarancyjnych.
 
 
 
 
Działanie 2.2 Promowanie regionu oraz środowisk lokalnych z wykorzystaniem miejscowych zasobów dziedzictwa kulturowego.
 
 
 
 
Działanie 2.3 Wspieranie projektów z zakresu promocji edukacji i ekologii, realizowanych przez organizacje poza rządowe i społeczne.
 
 
 
 
RAZEM PRIORYTET I i II
69 246 000
33 768 000
25 728 000
9 750 000

Tabela 4. Podział środków finansowych na inwestycje wieloletnie ( inwestycje wymienione w załączniku nr 7 do ustawy budżetowej na rok 2000 Dz. U. Nr 7, poz. 85 ) i zadania własne jednostek samorządu terytorialnego w ramach Programu w PLN.

Inwestycje wieloletnie
24 000 000 zł
Zadania własne jst
9 768 000
RAZEM
33.768 000zł

Tabela finansowa na rok 2006 zostanie dołączona do Programu po uchwaleniu Ustawy Budżetowej na rok 2006.

Głównym źródłem finansowania Programu w 2006 roku, są środki z budżetu państwa. Kwota wsparcia, ustalana jest dla poszczególnych priorytetów wojewódzkiego programu w wyniku negocjacji pomiędzy Ministrem właściwym ds. rozwoju regionalnego a Zarządem Województwa Śląskiego.

Na realizację powyższego Programu w roku 2006 proponuje się przeznaczenie kwoty pochodzącej z budżetu państwa w wysokości 41 886 312 zł (alokacja dla województwa śląskiego w ramach środków zapisanych w rezerwie celowej cz. 83, poz.11 ustawy budżetowej na rok 2006 na kontrakty wojewódzkie). Ponadto 10 000 000 zł przyznano na rozbudowę infrastruktury liniowej w związku z budową "Euroterminalu" w Sławkowie (cz. 83, poz. 82) i 10 000 000 zł na modernizację Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju (cz. 83, poz. 83). Rozkład tych środków w układzie na poszczególne priorytety i działania przedstawia tabela 5. Podział powyższej kwoty na inwestycje wieloletnie i zadania jednostek samorządu terytorialnego przedstawia tabela 6.

Tabela 5. Struktura finansowa zadań własnych i inwestycji wieloletnich w ramach Programu na 2006 rok w PLN.
Priorytet/ Działanie
Łącznie
Budżet centralny
Środki Województwa
Środki powiatu/ gminy
Priorytet I - Rozbudowa i modernizacja elementów infrastruktury technicznej oraz systemu oświaty i świadczeń społecznych w regionie.
65 186 312
41 886 312
17 000 000
6 300 000
Działanie 1.1 Podnoszenie standardu technicznego sieci dróg i lokalnego transportu publicznego.
17 000 000
12 000 000
5 000 000
-
Działanie 1.2 Wzmacnianie systemu ochrony środowiska.
-
-
-
-
Działanie 1.3 Unowocześnienie i rozbudowa sytemu ochrony zdrowia.
22 032 312
15 732 312
-
6 300 000
Działanie 1.4 Restrukturyzacja i unowocześnienie bazy oświatowo – wychowawczej, turystyczno - sportowej, kulturalnej.
26 154 000
14 154 000
12 000 000
-
Działanie 1.5 Modernizacja bazy i podnoszenie standardu instrumentów pomocy społecznej.
-
-
-
-
Priorytet II - Pobudzenie lokalnych inicjatyw gospodarczych i społecznych, służących podnoszeniu jakości życia mieszkańców regionu.
-
-
-
-
Działanie 2.1 Tworzenie i/lub dokapitalizowywanie regionalnych funduszy kredytowych, pożyczkowych i gwarancyjnych.
-
-
-
-
Działanie 2.2 Promowanie regionu oraz środowisk lokalnych z wykorzystaniem miejscowych zasobów dziedzictwa kulturowego.
-
-
-
-
Działanie 2.3 Wspieranie projektów z zakresu promocji edukacji i ekologii, realizowanych przez organizacje poza rządowe i społeczne.
-
-
-
-
RAZEM PRIORYTET I i II
65 186 312
41 886 312
17 000 000
6 300 000

Tabela 6. Podział środków finansowych na inwestycje wieloletnie (inwestycje wymienione w załączniku nr 7 do ustawy budżetowej na rok 2000 Dz. U. Nr 7, poz. 85) i zadania własne jednostek samorządu terytorialnego w ramach Programu w PLN.

Inwestycje wieloletnie
28 000 000
Zadania własne jst
13 886 312
RAZEM
41 886 312

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice