Założenia polityki spójności na nowy okres programowania

(na podstawie trzeciego raportu kohezyjnego)

 1. utrzymanie 7 - letniego okresu programowania budżetu i polityk wspólnoty (w okresie 2007-2013), ustalenie kolejnych okresów programowania po 2013 roku na 5 lat,
 2. nowe zdefiniowanie dotychczasowej polityki spójności, w którym problemy spójności terytorialnej zostały podjęte na takim samym poziomie jak problemy spójności ekonomicznej i społecznej,
 3. przesunięcie aktywności Celu 2 z restrukturyzacji regionalnej na konkurencyjność regionalną,
 4. nadanie wyższej rangi współpracy transgranicznej, zlikwidowanie większości Inicjatyw Wspólnoty i przesunięcie najważniejszej z nich (INTERREG) w ramy Celu 3,
 5. wpisanie Strategii Lizbońskiej w nową politykę spójności, co powoduje, że polityka regionalna Unii Europejskiej w znacznie mniejszym stopniu niż dotąd, jest sposobem redystrybucji dochodów z obszarów bogatych na rzecz regionów biednych, a w znacznie większym stopniu staje się działalnością zorientowaną na konkurencyjność regionów,
 6. zlokalizowanie 78% środków polityki spójności na obszarze Celu 1, 18% na działaniach dotyczących Celu 2, a pozostałe 4% na działaniach w zakresie Celu 3,
 7. utworzenie nowego Funduszu Dostosowań na Rzecz Wzrostu (Growth Adjustment Fund), mającego na celu uzupełnienie celów wzrostu i spójności oraz pozwalającego na reagowanie w sytuacjach kryzysowych wynikających z międzynarodowego rozwoju gospodarki i handlu,
 8. wyeksponowanie nowej zasady proporcjonalności, według której kontrola finansowa, monitoring i ocena (ewaluacja),będą stosowane proporcjonalnie do uruchamianych środków,
 9. utworzenie dwóch funduszy strukturalnych - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, w miejsce istniejących obecnie czterech funduszy,
 10. utworzenie nowego instrumentu dla finansowania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich - Fundusz Rozwoju Rolnictwa,
 11. wyprowadzenie finansowania rybołówstwa poza politykę spójności,
 12. utrzymanie Funduszu Spójności jako podstawowego instrumentu polityki spójności o zasadniczo podobnej jak dotąd misji i utrzymanie pułapu współfinansowania tego funduszu ze strony krajów beneficjentów na dotychczasowym poziomie 15%,
 13. orientacja funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na priorytety i przesunięcie płatności z poziomu działań na poziom priorytetów,
 14. zmodyfikowanie systemu programowania,
 15. wprowadzenie specjalnej rezerwy (performance reserve) na poziomie Komisji Europejskiej, uruchamianej dla państw i regionów osiągających największy postęp w realizacji uzgodnionych celów,
 16. podjecie nowych kwestii dotyczących rozwoju społeczno-ekonomicznego ( np.starzenie się ludności Europy, procesy migracyjne),
 17. podkreślenie szczególnego znaczenia edukacji oraz szerokiego dostępu do wiedzy,
 18. podkreślenie potrzeby osiągnięcia zbliżonych standardów środowiskowych w nowych i starych krajach członkowskich.

W roku 2004 i 2005 przewiduje się przeprowadzenie dyskusji i konsultacji na temat przedstawionych w trzecim raporcie kohezyjnym propozycji, których wynikiem może być zmiana założeń wyjściowych Komisji Europejskiej.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice