Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Misją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego jest skuteczna i sprawna realizacja zadań publicznych o charakterze regionalnym oraz podejmowanie działań we współpracy z partnerami publicznymi i prywatnymi na rzecz rozwoju regionu i zaspokajania potrzeb jego mieszkańców.

Dla zrealizowania Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania opracowano i wdrożono zintegrowany system zarządzania, zgodny z mającymi zastosowanie wymaganiami norm ISO 9001:2015 i ISO 27001:2017 oraz przepisami dotyczącymi kontroli zarządczej. System jest nadzorowany przez Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania i doskonalony przez wszystkich pracowników Urzędu.

Cele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Zarząd Województwa ustalił następujące cele:

 • analizowanie potrzeb klientów i stałe doskonalenie świadczonych usług,
 • zapewnienie poufności, integralności i dostępności informacji przetwarzanych w Urzędzie, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru ochrony danych osobowych,
 • prowadzenie przejrzystej polityki informacyjnej,
 • doskonalenie metod zarządzania zasobami ludzkimi, polepszanie warunków organizacyjnych i technicznych oraz stanu infrastruktury i środowiska pracy,
 • utrzymanie i doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim.

Powyższe cele realizowane są przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia:

 • zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
 • skuteczności i efektywności działania,
 • wiarygodności sprawozdań,
 • ochrony zasobów,
 • przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
 • efektywności, skuteczności i bezpieczeństwa przepływu informacji,
 • zarządzania ryzykiem.

Cele zapisane w niniejszej Polityce stanowią ramy dla określania celów szczegółowych (zgodnie z dokumentacją ZSZ) na wszystkich poziomach planowania.

Deklaracja Zarządu Województwa Śląskiego

Zarząd Województwa deklaruje spełnienie mających zastosowanie wymagań norm ISO 9001:2015 i ISO 27001:2017 oraz przepisów prawnych dotyczących działalności Urzędu, w tym w zakresie kontroli zarządczej, na bieżąco podejmując działania mające na celu identyfikowanie, analizowanie i wykorzystywanie pojawiających się szans oraz reagowanie na możliwe zagrożenia, mogące wpływać na zdolność Urzędu do realizacji zadań. Zarząd zobowiązuje się do realizacji przyjętych w niniejszej Polityce celów w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy oraz podnoszenia jakości usług świadczonych dla Klientów Urzędu, dążąc do stałego doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania, poddawanego okresowym przeglądom, jednocześnie zobowiązując do powyższego pracowników Urzędu.

Za Zarząd Województwa

Jakub Chełstowski
Marszałek Województwa Śląskiego

Katowice, dnia 20 marca 2019 r.

Załączniki
Polityka ZSZ - podpisany dokument [PDF 1,5MB]

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała Zarządu nr 550/28/VI/2019 z dnia 2019-03-20