Obradowała Wojewódzka Rada Zatrudnienia

W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego odbyło się posiedzenie nowo powołanej Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia
Spotkaniu zorganizowanemu przez Wojewódzki Urząd Pracy przewodniczył marszałek Michał Czarski. WRZ w województwie śląskim działa od roku 1991. Dzisiaj jednogłośnie (przy jednym głosie wstrzymującym się) 21-osobowa rada wybrała spośród swoich członków nowego przewodniczącego. Został nim Jacek Kwiatkowski, prezes Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. Wiceprzewodniczącą została prof. dr hab. Lucyna Frąckiewicz reprezentująca Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk. Zasady funkcjonowania oraz główne zadania WRZ omówił dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy - Przemysław Koperski. WRZ pełni swoje zadania na podstawie przepisów "Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy". Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Marszałka Województwa w sprawach polityki rynku pracy. Do zakresu jej działania należą w szczególności:
  1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w województwie;
  2. ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;
  3. opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych województwa na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez wojewódzkie urzędy pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu województwa i sprawozdań z ich wykorzystania;
  4. składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w województwie;
  5. ocenianie okresowych sprawozdań z działalności wojewódzkich urzędów pracy oraz przedstawianie Naczelnej Radzie Zatrudnienia okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia;
Minister Gospodarki i Pracy wydał Rozporządzenie w sprawie rad zatrudnienia. Rozporządzenie to określa organizację oraz tryb działania rad zatrudnienia, warunki na jakich mogą uczestniczyć w posiedzeniach rad zatrudnienia przedstawiciele organów, organizacji i instytucji nie reprezentowanych w radach, oraz tryb finansowania kosztów szkoleń członków rad. W dalszej części spotkania dyrektor Przemysław Koperski przedstawił najnowsze dane dotyczące sytuacji na śląskim rynku pracy. Informacja na ten temat jest dostępna na stronie: www.wup-katowice.pl Ponadto, członkowie Rady wysłuchali informacji na temat wykorzystania w naszym regionie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. Omówiono także funkcjonowanie w województwie Europejskich Służb Zatrudnienia EURES specjalizujących się w międzynarodowym pośrednictwie pracy.
Załączniki
Skład Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia