Powstała regionalna strategia rozwoju turystyki

Podczas XXIX Sesji Sejmiku Województwa Śląskiego radni przyjęli „Strategię rozwoju turystyki w województwie śląskim na lata 2004- 2013"
Strategia określa priorytety rozwoju, cele i kierunki działań na rzecz turystyki do roku 2013. Jej głównym celem jest rozwój turystyki biznesowej, miejskiej, tranzytowej, aktywnej oraz agroturystyki. Wśród głównych zadań znalazły się także podnoszenie jakości usług turystycznych oraz budowa systemu wsparcia markowych produktów turystycznych. Kluczem do rozwoju turystyki w województwie śląskim będzie stworzenie zintegrowanego systemu promocji regionu, rozbudowa infrastruktury poprawiającej dostępność turystycznych atrakcji, szkolenia dla pracowników branży, wspieranie rozwoju bazy noclegowej oraz zwiększenie dostępności do zabytków historii, techniki, architektury drewnianej i obiektów archeologicznych. Popierane będą także przedsięwzięcia zmierzające do poprawy warunków uprawiania turystyki aktywnej - pieszej, narciarskiej, rowerowej, wodnej i ekstremalnej. Strategia kładzie także nacisk na rozwój mniej rozpowszechnionych rodzajów turystyki jak m.in. turystyka przemysłowa, sentymentalna oraz kongresowa i konferencyjna. Strategia wyznacza także rejony rozwoju turystycznego. Generalnie rejony te wchodzą lub pokrywają się z obszarami rozwoju województwa śląskiego, wyznaczonymi w dokumencie Strategii Rozwoju Województwa. W opinii autorów Strategii, turystyka może skutecznie przyczynić się do rozwoju województwa. Dochody z turystyki zasilają budżety gmin w formie podatków i opłat. Rozwój tej branży przyczynia się także do tworzenia nowych miejsc pracy. W warunkach polskich przyjmuje się, że 1 miejsce turystyczne w miejscowości uzdrowiskowej stymuluje zatrudnienie 7 osób a w innych obszarach ok. 4 osób, co również skłania do podejmowania lokalnych działań na rzecz rozwoju turystyki. Obecnie, jak wynika z badań Instytutu Turystyki, niemal co dziesiąty mieszkaniec Polski odwiedza województwo śląskie, co pozwala je uplasować na 3 miejscu w kraju. Podkreśla się, że krajowy rynek turystyczny posiada duży potencjał rozwojowy, co daje dobrą prognozę dla rozwoju turystyki w regionie. Mniej korzystnie przedstawia się zainteresowanie wśród turystów zagranicznych. Ich liczba w regionie maleje od trzech lat. Obecnie wg. ostatnich danych z 2002 roku znajdujemy się na 9 miejscu z udziałem na poziomie 4,3%. Realizacja Strategii powinna zmienić ten niekorzystny trend. Pracom nad dokumentem Strategii towarzyszyły konsultacje społeczne z udziałem samorządów lokalnych, organizacji turystycznych, ośrodków doradztwa rolniczego, Euroregionów a także instytucji zajmujących się turystyką oraz ochroną dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.
Linki do stron zewnętrznych
Strategia rozwoju turystyki w województwie śląskim na lata 2004- 2013