Sesja plenarna Komitetu Regionów w Brukseli

Wczoraj zakończyła się w Brukseli dwudniowa sesja plenarna Komitetu Regionów
Gościem sesji był Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso zaprezentował program prac Komisji Europejskiej na rok 2005 oraz główne założenia programowe jej działań w latach 2004-2009. Prace Komisji będą się koncentrowały na realizacji trzech naczelnych celów: dobrobytu, solidarności i bezpieczeństwa. W swoim wystąpieniu Przewodniczący Barroso podkreślił wagę wprowadzenia Europy na drogę długoterminowego rozwoju. Fundamentem tych zmian będzie innowacyjna gospodarka społeczno- rynkowa.José Barroso zapowiedział zmodyfikowanie i zredynamizowanie "Strategii Lizbońskiej", która ma przywrócić w Europie dobrobyt gospodarczy i społeczny. Najszybsza droga do tego celu wiedzie poprzez realizację zasady zrównoważonego rozwoju, tworzenie nowych i lepszych miejsc pracy oraz zwiększenie wzrostu gospodarczego. "Strategia Lizbońska UE jest najlepszym sposobem na podniesienie konkurencyjności gospodarki europejskiej. Istotną rolę w realizacji tych celów mają do odegrania samorządy terytorialne, zwłaszcza regionów, które poprzez stymulację regionalnego rozwoju i wspieranie wzrostu gospodarczego mogą odegrać istotniejszą niż dotychczas rolę. Nowa Polityka Regionalna i Polityka Spójności, będą instrumentami umożliwiającymi regionom te działania" – powiedział przewodniczący Barroso. Po wystąpieniu przewodniczącego Komisji Europejskiej, z Jose Barroso rozmawiał marszałek Województwa Śląskiego Michał Czarski. Marszałek przedstawił działania modyfikujące strategię rozwoju województwa śląskiego w oparciu o projekt "Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007 – 2013". Jego istotą jest decentralizacja Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na rzecz 16 programów regionalnych, których wdrażaniem zajmować się będą samorządy województw. Marszałek poinformował przewodniczącego Barroso, iż przy opracowaniu strategii regionalnej, posiłkowano się materiałami Komisji Europejskiej, zwłaszcza "III raportem o Spójności ekonomiczno – społecznej", a także najnowszymi danymi "Eurostatu" omawiającymi podstawowe wskaźniki gospodarcze i demograficzne dotyczące regionów. Według przewodniczącego Barroso, dla Komisji Europejskiej istotne jest, aby jak najwięcej decyzji dotyczących regionów podejmowano jak najbliżej obywatela, zgodnie z zasadą subsydiarności. Jose Barroso zachęcał także do jak najszerszej popularyzacji Traktatu Konstytucyjnego wśród mieszkańców polskich regionów. Podczas rozmowy Jose Borroso żywo interesował się problemami rozwoju województwa śląskiego oraz zasadami kształtowania polityki regionalnej. O problemach dotyczących rozwoju regionalnego marszałek Michał Czarski rozmawiał także z panią komisarz Danutą Hübner. W czasie sesji dyskutowano i przegłosowano stanowiska Komitetu Regionów w następujących sprawach:
 • zagrożenia związane z powodziami – konkretne przykłady ze szczebla regionalnego / lokalnego
 • kwestia systemowego zarządzania ryzykiem powodziowym – zapobieganie, ochrona i minimalizowanie skutków powodzi
 • budowa wspólnej przyszłości - Wyzwania polityczne i środki budżetowe w rozszerzonej Unii w latach 2007-2013
 • wsparcie rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)
 • Europejski Fundusz Rybołówstwa
 • program wspólnotowy na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej – PROGRESS
 • program Kultura 2007 (2007-2013)
 • wprowadzenie w życie programu wspierającego europejski sektor audiowizualny (MEDIA 2007)
 • następstwa polityki w dziedzinie chemikaliów dla miast i regionów Europy (REACH).
 • Galeria zdjęć
  Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
  Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
  After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
  Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
   Marszałek Michał Czarski oraz Przewodniczący Komisji Europejskiej Jose Manuel Barroso O problemach dotyczących rozwoju regionalnego marszałek Michał Czarski rozmawiał także z panią komisarz Danutą Hübner