Program małej retencji dla Województwa Śląskiego

16 stycznia 2006 r. Sejmik Województwa Śląskiego podjął uchwałę nr II/43/1/2006 w sprawie przyjęcia Programu małej retencji dla województwa śląskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Program małej retencji dla województwa śląskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko został opracowany przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach na podstawie porozumienia z dnia 11 kwietnia 2002 roku, zawartego pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministrem Środowiska, Prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Prezesem Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie współpracy na rzecz zwiększenia rozwoju małej retencji wodnej oraz upowszechniania i wdrażania proekologicznych metod retencjonowania wody. Prognoza oddziaływania na środowisko dla Programu została opracowana przez Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska.

Dokumenty te przygotowano w układzie zlewniowym, z uwzględnieniem proekologicznych form retencjonowania wody. Zostały pozytywnie uzgodnione z właściwymi Regionalnymi Zarządami Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i we Wrocławiu. Uzyskały również pozytywną opinię Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Śląskiego, Wojewody Śląskiego oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach.

Zgodnie z art. 40 ust. 1 i 43 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902), projekt Programu małej retencji dla województwa śląskiego został poddany szeroko rozumianym konsultacjom w ramach udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji planów i programów.

Program małej retencji dla Województwa Śląskiego

Program małej retencji dla województwa śląskiego - projekt (pdf - 7,25 MB)

Ilustracje:
Rys. nr 5 Zlewnia rzeki Małej Wisły - hydrografia (pdf - 1,15MB)
Rys. nr 6 Zlewnia rzeki Górnej Odry - hydrografia (pdf - 920 KB)
Rys. nr 7 Zlewnia rzeki Soły - hydrografia (pdf - 440 KB)
Rys. nr 8 Zlewnia rzeki Warty - hydrografia (pdf - 702 KB)
Rys. nr 9 Zlewnia rzeki Pilicy - hydrografia (pdf - 211 KB)
Rys. nr 10 Zlewnia rzeki Małej Panwi - hydrografia (pdf - 349 KB)

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Mapa hipsometryczna województwa śląskiego z lokalizacją obiektów małej retencji wodnej - Skala 1:200 000 (pdf - 6,7 MB)

Załącznik nr 2.1 - Mapa obszarów chronionych występujących na terenie województwa śląskiego z lokalizacją obiektów małej retencji wodnej - Skala 1:200 000 (pdf - 4,8 MB)

Załącznik nr 2.2 - Mapa administracyjna województwa śląskiego z lokalizacją obiektów małej retencji wodnej - Skala 1:200 000 (pdf - 1,6 MB)

Załącznik nr 3 - Mapy poglądowe lokalizacji obiektów małej retencji wodnej:
nr 1 do 9 (pdf -2,9MB)
nr 10 do 19 (pdf - 3,6MB)
nr 20 do 29 (pdf - 3,9MB)
nr 30 do 39 (pdf - 3,6MB)
nr 40 do 49 (pdf - 4,7MB)
nr 50 do 59 (pdf - 3,7MB)
nr 60 do 69 (pdf - 3,2MB)
nr 70 do 79 (pdf - 5,9MB)
nr 80 do 89 (pdf - 5,1MB)
nr 90 do 92 (pdf - 1,2MB)

Załącznik nr 4 - Uzgodnienia z właściwymi regionalnymi zarządami gospodarki wodnej, dokumentów wyjściowych do opracowania niniejszego programu, tj. aktualizacji programów małej retencji dla byłych woj. bielskiego, częstochowskiego i katowickiego (pdf - 1,42 MB)