Aneks do Programu małej retencji dla województwa śląskiego

28 sierpnia 2006 r. Sejmik Województwa Śląskiego podjął uchwałę nr II/51/2/2006 w sprawie przyjęcia Aneksu do Programu małej retencji dla województwa śląskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z § 2 uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego z 16 stycznia 2006 r. nr II/43/1/2006 w sprawie przyjęcia Programu małej retencji dla województwa śląskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach wraz z Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska opracowały Aneks do Programu małej retencji dla województwa śląskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Dokumenty te uwzględniają ustalenia dokonane w wyniku rozpatrzenia wniosków, uwag i opinii, przekazanych podczas konsultacji społecznych przed przyjęciem Programu małej retencji. W Aneksie zawarto również wyczerpujące informacje dotyczące kryteriów kwalifikowania, jak i trybu wnioskowania o umieszczenie nowych obiektów małej retencji w kolejnych aktualizacjach Programu.

Projekt Aneksu... został pozytywnie uzgodniony z właściwymi terenowo regionalnymi zarządami gospodarki wodnej oraz przyjęty przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1158/327/II/2006, podjętą 22 czerwca 2006 r. Został również pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Śląskiego, Wojewodę Śląskiego oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach.

Zgodnie z art. 40 ust. 1 i 43 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902), projekt Aneksu do Programu małej retencji dla województwa śląskiego został poddany szeroko rozumianym konsultacjom w ramach udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji planów i programów.

Aneks do Programu małej retencji dla województwa śląskiego

Prognoza Oddziaływania na Środowisko Aneksu do programu małej retencji dla województwa śląskiego