Sposób wykorzystania ustaleń zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko, opinii i uzgodnień oraz wyników konsultacji społecznych.

Metody i częstotliwość przeprowadzania analizy postanowień programu.

Zgodnie z art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz.U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 z późniejszymi zmianami), do przyjętego projektu m.in. programu w dziedzinie gospodarki wodnej, opracowanego przez organy administracji i ustalającego ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, które wymagają sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko bądź dla których sporządzenie raportu może być wymagane, dołącza się pisemne informacje o sposobie wykorzystania ustaleń zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko, opinii i uzgodnień organu ochrony środowiska oraz organu, o którym mowa w art. 45 POŚ, wyników udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, jak również informacji o metodach i częstotliwości przeprowadzania analizy postanowień programu.

W związku z powyższym w sporządzonej informacji zawarto szczegółowe zestawienie opinii, uzgodnień, uwag i wniosków, przedstawionych przez zainteresowane strony w procesie konsultacji społecznych, wraz ze sposobem ich wykorzystania z uzasadnieniem. Opisano również sposób wykorzystania ustaleń zawartych w Prognozie oddziaływania na środowisko podczas kwalifikowania poszczególnych obiektów do Programu.

Planowane metody i częstotliwość prowadznia analizy postanowień Programu zawarto zarówno w tekście Programu, jak i w poniższej informacji.

Informacja (pdf - 412KB)