Konsultacje i udział społeczeństwa w opracowywaniu dokumentu

W okresie od kwietnia do końca czerwca 2009 roku przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020" wraz z przygotowaną do projektu Prognozą oddziaływania na środowisko.

Prowadzone one były w oparciu o art.6 ust.4 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. (tekst jednolity Dz. U. 2006 Nr 227 poz. 1658 z późn. zm.) oraz art.42, i art.55 ust.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U 2008 Nr 199 poz. 1227).

W ramach konsultacji można było zgłaszać opinie i uwagi do projektu Strategii. Uwagi mógł zgłosić każdy, w tym jednostki samorządu terytorialnego, partnerzy społeczno-gospodarczy oraz osoby prywatne.

Ponadto w dniu 8 czerwca 2009 roku w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach zorganizowano konferencję "II Regionalne Forum Rozwoju Województwa Śląskiego". W trakcie spotkania zaprezentowano projekt Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2020" wraz z opracowaną do niej Prognozą oddziaływania na środowisko. Zaproszeni prelegenci przedstawili również koncepcję krajowej polityki regionalnej oraz wskazali na czynniki rozwoju województwa śląskiego.

Celem konferencji było podjęcie szerokiej dyskusji publicznej na temat kierunków rozwoju województwa wskazanych w projekcie Strategii Rozwoju Województwa w kontekście procesów zachodzących w polityce regionalnej kraju i Unii Europejskiej oraz trendów pojawiających się w globalnej gospodarce.

Poniżej zamieszczono sprawozdanie zawierające informację o przebiegu konsultacji wraz z wykazem zgłoszonych uwag i wniosków oraz materiał z II Forum.

Konsultacje społeczne - sprawozdanie

Konsultacje społeczne - sprawozdanie - załączniki

Projekt strategii wraz z prognozą będące przedmiotem konsultacji:

Projekt Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2020"

Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2020"

Prognoza oddziaływania na środowisko - załączniki

Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020 - stan prac (kwiecień 2009)