Zasady i tryb opracowania aktualizacji strategii

Zadania, współpraca, etapy

1. Zasady ogólne.

Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020 ma na celu dostosowanie zapisów obecnie obowiązującego dokumentu do zmiany uregulowań wynikających z ustawy o samorządzie województwa w związku z uchwaleniem ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zmieniających się warunków prowadzenia polityki rozwoju na terenie województwa śląskiego oraz zweryfikowanie jego zgodności z zapisami głównych dokumentów strategicznych kraju wyznaczających zakres i ramy polityki regionalnej.

Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020 realizowana będzie w zgodności z przyjętą Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007-2015, Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia 2007-2013 wspierającymi wzrost gospodarczy i zatrudnienie (Narodowa Strategia Spójności), z zapisami strategii sektorowych, wstępnego projektu Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033, Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego, dokumentami strategicznymi przyjętymi przez Sejmik Województwa Śląskiego opracowanymi w okresie 2005-2007, a także dokumentami programowymi inicjowanymi przez Radę Europejską, takimi jak odnowiona Strategia Lizbońska, Strategia Goeteborska.

W procesie aktualizacji Strategii Rozwoju należy zachować dotychczasową zgodność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 z zapisami Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020.

Proces aktualizacji Strategii Rozwoju prowadzony będzie, tak jak dotychczas, w oparciu o zasadę partnerstwa, tzn. wprowadzane zmiany będą przedmiotem szerokich konsultacji społecznych z przedstawicielami środowisk samorządowych, gospodarczych, naukowych, zawodowych, organizacji pozarządowych, itp.

Zaktualizowana Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego będzie nadal miała charakter długookresowy i horyzontalny, co spowoduje efekt synergii działań przez przełamywanie podziałów sektorowych. W ramach procesu aktualizacji wyodrębniony zostanie jednak okres planistyczny do roku 2015 (co wypełni zalecenie ustawowe zgodnie z art. 11 ust 1b. ustawy o samorządzie województwa).

2. Zadania organów Samorządu Województwa Śląskiego w pracach nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020.

Sejmik Województwa Śląskiego:

 • uchwala tryb i harmonogram aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020,
 • opiniuje poprzez swoje Komisje, w szczególności Komisję Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego, przedłożony projekt zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego.
 • uchwala zaktualizowaną wersję Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego.

Zarząd Województwa Śląskiego:

 • opracowuje wstępną wersję zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego,
 • informuje Sejmik Województwa Śląskiego o postępach w pracach nad aktualizacją Strategii,
 • przedstawia Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego wstępną wersję zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego,
 • przygotowuje projekt zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego,
 • konsultuje opracowany projekt Strategii z partnerami określonymi w art. 12 ustawy o samorządzie województwa oraz w art. 6 i 7 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
 • przygotowuje prognozę oddziaływania na środowisko zaktualizowanego projektu Strategii,
 • przedkłada Sejmikowi Województwa Śląskiego do zatwierdzenia projekt zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego.

3. Zadania Zespołów powołanych do prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020.

Zarząd Województwa powoła Komitet Sterujący ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020, którego zadaniem będzie:

 • nakreślenie głównych kierunków prac nad aktualizacją Strategii,
 • opiniowanie wstępnej wersji i projektu Strategii Rozwoju Województwa,
 • czuwanie nad realizacją przyjętego harmonogramu prac.

Zarząd Województwa powoła Moderatora procesu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020, który m.in.:

 • prowadzi konsultacje metodologiczne procesu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020,
 • prowadzi warsztaty w ramach procesu aktualizacji,
 • uczestniczy w konsultacjach społecznych projektu dokumentu Strategii Rozwoju,
 • opiniuje zapisy Strategii.

Ponadto w pracach uczestniczyć będą powołane przez Zarząd Województwa:

Zespół ds. Wdrażania i Monitoringu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020, który m.in.:

 • przekazuje do Zespołu Redakcji i Syntezy dane, informacje oraz materiały niezbędne do opracowania zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego,
 • przedstawia Zespołowi Redakcji i Syntezy dokumenty programowe o znaczeniu regionalnym,
 • wypracowuje wizję oraz cele zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego,
 • weryfikuje system wdrażania i monitoringu oraz kategorie wskaźników Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020,
 • przedstawia opinię dot. projektu zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego.

Zespół Redakcji i Syntezy ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020, który m.in.:

 • zbiera dane oraz informacje niezbędne do opracowania zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego,
 • analizuje dane statystyczne oraz weryfikuje dokumenty i materiały dostarczone przez Zespół ds. Wdrażania i Monitoringu pod kątem spójności i znaczenia dla rozwoju regionu,
 • dokonuje weryfikacji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 - 2020 na tle krajowych, europejskich i regionalnych dokumentów strategicznych,
 • dokonuje weryfikacji wizji, celów i priorytetów Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 - 2020,
 • dokonuje weryfikacji systemów wdrażania i monitoringu oraz kategorii wskaźników pod kątem zgodności ze strategicznymi dokumentami programowymi na poziomie narodowym,
 • redaguje wstępną wersję i projekt zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego.

4. Tryb i zasady współpracy w ramach procesu aktualizacji.

Zgodnie z art. 12 ustawy o samorządzie województwa przy formułowaniu strategii rozwoju województwa i realizacji polityki jego rozwoju, samorząd województwa współpracuje w szczególności z:

 • jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego z obszaru województwa oraz z samorządem gospodarczym i zawodowym,
 • administracją rządową, szczególnie z wojewodą,
 • innymi województwami,
 • organizacjami pozarządowymi,
 • szkołami wyższymi i jednostkami naukowo-badawczymi.

Planowana współpraca będzie prowadzona poprzez organizację warsztatów, spotkań roboczych, konferencji prowadzonych w ramach konsultacji społecznych, umieszczanie informacji oraz projektów zaktualizowanej Strategii na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego.

Ponadto będą prowadzone konsultacje z podmiotami wymienionymi w art. 6 i 7 ustawy o zasadach prowadzenia polityk rozwoju.

5. Etapy opracowania aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020.

 • Etap pierwszy polega na przeprowadzeniu konsultacji i analiz w celu określenia zakresu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020.
 • Etap drugi polega na:
  • przeprowadzeniu diagnozy sytuacji społecznej i gospodarczej województwa śląskiego w oparciu o zaktualizowane dane statystyczne wynikające ze zmienionej sytuacji rozwojowej województwa,
  • weryfikacji aktualności zapisów analizy SWOT, uwzględniającej nowe tendencje, szanse i wyzwania rozwojowe.
 • Etap trzeci polega na:
  • zweryfikowaniu wizji rozwoju, priorytetów oraz aktualnych celów strategicznych i kierunków działań uwzględniając m.in.: zapisy Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015, ustalenia prowadzonej aktualizacji Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego oraz dokumentów programowych Unii Europejskiej, w tym przede wszystkim celów odnowionej Strategii Lizbońskiej i Goeteborskiej,
  • sporządzeniu listy projektów infrastrukturalnych o szczególnym znaczeniu dla osiągnięcia celów strategicznych województwa wraz z prognozą środków publicznych służących realizacji projektów.
 • Etap czwarty polega na weryfikacji systemu wdrażania i monitoringu Strategii.