Rynek pracy

Stopa bezrobocia w województwie śląskim wyniosła 6,8% (stan na 28 lutego 2017 r.).

Województwo śląskie to region, na którego obszarze wynoszącym niewiele ponad 12 tysięcy km kw. mieszka prawie 4,6 mln osób, co przy wielkości obszaru daje rekordową gęstość zaludnienia – 371 osób na kilometr kwadratowy (średnia krajowa to 123). Mocnym atutem jest także leżąca w centralnej części regionu aglomeracja łącząca kilkanaście sąsiadujących miast, która zrzesza ponad 2 miliony mieszkańców.

Procesom restrukturyzacji regionu towarzyszy zmiana struktury zatrudnienia przejawiająca się w malejącej liczbie osób zatrudnionych w budownictwie, górnictwie, produkcji metali, przy równoczesnym jej wzroście w sektorze usług. Na Śląsku w ostatnich latach dynamicznie rozwijają się firmy nowych technologii o uznanych markach, działa tu wiele różnego rodzaju przedsiębiorstw. Branżami, które zaczynają dominować, są: przemysł motoryzacyjny, IT, spożywczy, dynamicznie rozwija się turystyka. Przemysł precyzyjny i elektroniczny to branże nowych rozwijających się technologii. To m.in. czynnik wpływający na jakość kadry inżynieryjno-technicznej.

Według stanu na 31 stycznia 2017 r. wysokość stopy bezrobocia w województwie wynosiła 6,8% (kraj 8,6%). Region znajduje się na drugim miejscu listy województw o najniższej wartości tego wskaźnika, tuż za Wielkopolską (5,2%). Utrzymuje się duże zróżnicowanie natężenia bezrobocia w regionie. W końcu stycznia 2017 r. wysokość stopy bezrobocia w Katowicach wynosiła 2,9%. Na przeciwległej pozycji znajdował się Bytom, gdzie wysokość tego wskaźnika osiągnęła wartość 15,9 % (różnica 13 pkt. proc.). Jeżeli chodzi o podregiony w omawianym okresie, najniższą stopę bezrobocia notowano w podregionie tyskim (3,9%) i katowickim (4,6%); potem kolejno w podregionach: bielskim (5,5%), rybnickim (7,1%), gliwickim (6,1%), sosnowieckim (9,8%) oraz w częstochowskim (8,8%). Najwyższą stopą bezrobocia charakteryzował się podregion bytomski (11,2%).

Linki do stron zewnętrznych
Aktualne informacje dotyczące bezrobocia w województwie śląskim znajdują się na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach