Harmonogram prac

Załącznik do uchwały Nr 132/114/IV/ 2012 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 17 stycznia 2012.

Lp.
Wyszczególnienie zadań
Termin
1. Opracowanie i przyjęcie trybu i harmonogramu prac nad Strategią Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego do roku 2030, wraz z powołaniem Konsultanta, Komitetu Sterującego i Zespołów Zadaniowych. wrzesień 2009
2. Konsultacje i analizy odnośnie zakresu planowanej Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego do roku 2030. wrzesień -  grudzień 2009
3. Prace analityczne, warsztatowe, opracowanie ekspertyz i studiów. wrzesień 2009 - listopad 2010
4. Opracowanie założeń programowych Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego na lata 2011-2030. do grudnia 2010
5. Opiniowanie założeń programowych Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego na lata 2011-2030 przez Komisje merytoryczne Sejmiku Województwa Śląskiego. styczeń -  marzec 2011
6. Konsultacje społeczne założeń programowych Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego na lata 2011-2030. styczeń -  marzec 2011
7. Opracowanie projektu Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego do roku 2030. czerwiec - lipiec 2011
8. Wydanie raportu o stanie przyrody województwa śląskiego.
9. Działania promocyjne i informacyjne. II połowa 2011
10. Konsultacje i opiniowanie projektu Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego do roku 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. wrzesień -  październik 2011
11. Sprawozdanie i rozpatrzenie uwag zgłoszonych podczas konsultacji. październik - listopad 2011
12. Opracowanie ostatecznego projektu Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego do roku 2030. listopad 2011 -  luty 2012
13. Uchwalenie Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego do roku 2030. kwiecień 2012