Zasady i tryb opracowania strategii

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 2349/76/IV/2011 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 6.09.2011 r.

  ZASADY I TRYB OPRACOWANIA
STRATEGII OCHRONY PRZYRODY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
DO ROKU 2030

1.      Zasady ogólne.

Rok 2010 został proklamowany przez ONZ jako Rok Różnorodności Biologicznej. Wśród celów tego roku wymienia się badania na rzecz zrozumienia różnorodności biologicznej oraz takiej polityki i zagospodarowania, które przyczynią się do powstrzymania jej utraty. Dlatego też, opracowanie Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego pozwoli na aktywne włączenie się w realizację celów Roku Różnorodności Biologicznej. Opracowywanie regionalnych strategii ochrony różnorodności biologicznej zostało zapisane w Krajowej Strategii Ochrony i Umiarkowanego Użytkowania Różnorodności Biologicznej, zatwierdzonej przez Radę Ministrów w 2003 roku. Zachowanie i odtworzenie bio- i georóżnorodności jest jednym z kierunków działań określonych w aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020". Dbałość o przyrodę jest także obowiązkiem województwa wynikającym z art.11 ust.2 pkt 5 oraz art.14 ust.1 pkt 8 ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r. (tekst jednolity Dz.U.2001 Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.), art.4 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r., (Dz.U.2004 Nr 92 poz. 880 z późn. zm.).

Strategia ta będzie wykonana we współpracy Wydziału Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska.

Opracowanie, zatwierdzenie i realizowanie Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego przyczyni się do zachowania dziedzictwa przyrodniczego dla przyszłych pokoleń.

2.      Zadania organów samorządu Województwa Śląskiego w pracach nad Strategią Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego do roku 2030.

Sejmik Województwa Śląskiego:

 • opiniuje poprzez Komisje Sejmikowe, właściwe w zakresie opracowywanego dokumentu, przedłożone założenia programowe oraz projekt Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego,
 • uchwala Strategię Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego do roku 2030.

Zarząd Województwa Śląskiego:

 • opracowuje założenia programowe Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego na lata 2011-2030,
 • przedstawia Komisjom Sejmikowym, właściwym w zakresie opracowywanego dokumentu, założenia programowe oraz projekt Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego do roku 2030,
 • przygotowuje projekt Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego do roku 2030,
 • konsultuje opracowany projekt Strategii Ochrony Przyrody ze społeczeństwem oraz jednostkami samorządu terytorialnego i partnerami społeczno-gospodarczymi, na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju ,
 • przygotowuje Prognozę oddziaływania na środowisko do projektu Strategii,
 • przedkłada Sejmikowi Województwa Śląskiego do zatwierdzenia projekt Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego do roku 2030.

3.      Zadania Zespołów powołanych do prac nad Strategią Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego  do roku 2030.

Zarząd Województwa powoła Komitet Sterujący ds. Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego do roku 2030, którego zadaniem będzie:

 • nakreślenie głównych kierunków prac nad Strategią,
 • opiniowanie założeń programowych oraz projektu Strategii,
 • czuwanie nad realizacją przyjętego harmonogramu prac.

Zarząd Województwa powoła Konsultanta, który m.in.:

 • prowadzi nadzór merytoryczny nad zapisami Strategii,
 • prowadzi warsztaty w ramach opracowywania Strategii,
 • kieruje pracami powołanych w ramach opracowywania Strategii zespołów,
 • uczestniczy w konsultacjach społecznych projektu Strategii.

W pracach nad Strategią Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego do roku 2030, uczestniczyć będą powołane przez Zarząd Województwa następujące zespoły:

Zespół Zadaniowy ds. Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego do roku 2030, który m.in.:

 • uczestniczy w warsztatach w ramach opracowywania Strategii,
 • ustala zakres opracowania Strategii,
 • opiniuje zapisy Strategii.

Ponadto działał będzie Zespół  Redakcji i Syntezy ds. Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego do roku 2030, w skład którego wchodzą pracownicy Wydziału Planowania Strategicznego i Przestrzennego oraz Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska. Zespół m.in.:

 • zbiera dane oraz informacje niezbędne do opracowania Strategii,
 • analizuje dane statystyczne oraz weryfikuje materiały i dokumenty dostarczone przez Zespół Zadaniowy pod kątem ich znaczenia dla ochrony środowiska regionu,
 • redaguje i syntezuje diagnozę, wizję oraz cele strategiczne Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego do roku 2030,
 • bada zgodność zapisów Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego z dokumentami strategicznymi poziomu europejskiego, krajowego i regionalnego,
 • obsługuje prace Zespołu Zadaniowego ds. Strategii Ochrony Przyrody Województwa  Śląskiego do roku 2030,
 • redaguje założenia programowe oraz projekt Strategii Ochrony Przyrody Województwa  Śląskiego do roku 2030.

Do prac w ramach planowanych warsztatów mogą być zapraszani eksperci zewnętrzni. 

4.      Tryb i zasady współpracy w ramach opracowania Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego do roku 2030.

Opracowanie Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego do roku 2030, będzie wykonane we współpracy Wydziału Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska. Ponadto Samorząd Województwa Śląskiego w ramach opracowania Strategii Ochrony Przyrody będzie współpracował z organizacjami pozarządowymi oraz szkołami wyższymi i jednostkami naukowo-badawczymi.

Planowana współpraca będzie prowadzona poprzez organizację warsztatów, spotkań roboczych oraz konferencji prowadzonych w ramach konsultacji społecznych. Na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (www.slaskie.pl) zostanie umieszczony projekt Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego do roku 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, a także najważniejsze informacje dotyczące prac nad Strategią.

5.      Etapy opracowania Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego do roku 2030.

Etap pierwszy polega na przeprowadzeniu konsultacji i analiz w celu ustalenia zakresu planowanej Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego do roku 2030.

Etap drugi polega na:

 • sporządzeniu diagnozy stanu przyrody żywej i nieożywionej, w tym czerwonej listy zagrożenia gatunków i zbiorowisk,
 • sporządzeniu analizy SWOT, uwzględniającej nowe tendencje, szanse, zagrożenia i wyzwania środowiskowe dla regionu.

Etap trzeci polega na wypracowaniu:

 • priorytetów,
 • celów strategicznych,
 • kierunków działań,
 • przedsięwzięć niezbędnych do realizowania zapisów Strategii.

Etap czwarty polega na opracowaniu Prognozy oddziaływania na środowisko.