Program do roku 2013 - rozpoczęcie prac

Rozpoczęcie prac nad Programem Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2013 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2018

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO


Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)

i n f o r m u j e

o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pn.: „Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2013 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2018" wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego programu.


Zarząd Województwa Śląskiego informuje, o skierowaniu do konsultacji społecznych projektu dokumentu pn.: ,,Program Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2013 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2018" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Proces konsultacji społecznych prowadzony jest na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.).

Zamieszczone poniżej w wersji elektronicznej dokumenty dostępne są również w wersji drukowanej w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska, który mieści się w Katowicach przy ul. Wita Stwosza 7 (p. 310), w godzinach pracy urzędu, tj. 7:30 - 15:30.

Opinie i wnioski dotyczące projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2013 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2018", proszę kierować w terminie do dnia 16.07.2010 r., w formie papierowej na adres Wykonawcy tj. firmy ATMOTERM S.A. ul. Łangowskiego 4, 45-031 Opole, fax. (77) 44 26 695 lub w formie elektronicznej na adres: jechna@atmoterm.pl.

Załączniki