Założenia Programowe Strategii

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą Nr 154/15/IV/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku przyjął Założenia Programowe Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego na lata 2011-2030.

Przygotowane opracowanie powstało m.in. w oparciu o materiały i informacje uzyskane w wyniku zorganizowania i przeprowadzenia:

  • prac analitycznych i studialnych,
  • prac Zespołu Zadaniowego ds. Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego na lata 2011-2030,
  • warsztatów z udziałem ekspertów poświęconych analizie mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń środowiska przyrodniczego w województwie śląskim (analiza SWOT) oraz wypracowaniu celów strategicznych i kierunków działań.

Założenia stanowią podstawę do dalszych prac ukierunkowanych na przygotowanie projektu Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego na lata 2011-2030.

Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące Założeń Programowych Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego na lata 2011-2030, można przesyłać pisemnie, ustnie bądź drogą elektroniczną do 15 marca 2011 roku pod adresem:

Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice  

bądź na adres mailowy: przyroda@slaskie.pl

Z dokumentem można zapoznać się również osobiście w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Wydziale Planowania Strategicznego i Przestrzennego w budynku przy ul. Ligonia 46 w Katowicach, w pokoju 483 oraz na stronie internetowej Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska www.cdpgs.katowice.pl .

Załączniki