Analizy 2011

Analiza struktury własności i sposobu użytkowania gruntów w województwie śląskim w 2011 roku

Realizując zadania jakie Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne stawia przed Marszałkiem Województwa w zakresie analizy zmian w strukturze agrarnej oraz monitorowania zmian w sposobie użytkowania gruntów została opracowana Analiza struktury własności i sposobu użytkowania gruntów w województwie śląskim w 2011 roku.

Celem opracowania jest zaprezentowanie struktury własności i sposobu użytkowania gruntów województwa śląskiego.

Analiza powstała na podstawie zbiorczych zestawień danych objętych ewidencją gruntów i budynków oraz programów prac urządzeniowo-rolnych.

Dane zostały przedstawione w postaci map tematycznych i wykresów ilustrujących omawianą tematykę.

Opracowanie zostało podzielone na pięć głównych bloków tematycznych. Pierwszy obrazuje stan ewidencji gruntów, budynków i lokali w województwie śląskim, drugi i trzeci przedstawiają wykresy i zobrazowania kartograficzne struktury własności gruntów i użytków gruntowych obrazujących udział gruntów poszczególnych grup podmiotów ewidencyjnych w odniesieniu do powierzchni powiatów województwa. W czwartym bloku zamieszczono informacje w zakresie struktury gruntów użytkowanych rolniczo, natomiast w piątym przedstawiono analizy agrarne na przykładzie wybranych gmin dla których opracowano programy prac urządzeniowo-rolnych.

Jednocześnie udostępniamy opracowania wykonane w latach ubiegłych:

  • Analiza zmian w zakresie struktury własności i sposobów użytkowania gruntów w województwie śląskim na przestrzeni lat 2002-2009;
  • Analiza struktury własności i sposobu użytkowania gruntów w województwie śląskim w 2010 roku.

Z powyższymi opracowaniami jak i pozostałymi materiałami można zapoznać się również w Urzędzie Marszałkowskim w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami w budynku przy ul. Ligonia 46 w Katowicach w pok. 180.

Załączniki