Konsultacje społeczne projektu - ogłoszenie

Zarząd Województwa Śląskiego zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity Dz. U 2009 Nr 84 poz. 712 z późn. zm.), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2008 Nr 199 poz.1227 z późn. zm.)

Zarząd Województwa Śląskiego przygotował i kieruje do konsultacji społecznej Projekt Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego do roku 2030.

Treść dokumentu oraz wszelkie informacje o trybie opracowania Strategii i harmonogramie prac są dostępne na stronie internetowej Województwa Śląskiego. Z Projektem Strategii i z ww. dokumentami można się zapoznać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Wydziale Planowania Strategicznego i Przestrzennego pod poniżej wskazanym adresem.

Wszelkie uwagi, opinie i wnioski do Projektu Strategii można zgłaszać pisemnie, ustnie do protokołu bądź drogą elektroniczną do 15 października 2011 r. pod adresem:

Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
przyroda@slaskie.pl

Do udziału w procesie konsultacji społecznych Projektu Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego do roku 2030 zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w tym m.in.: samorządy, partnerów społeczno-gospodarczych, instytucje branżowe oraz osoby prywatne.

Zgłoszone uwagi, opinie i wnioski zostaną rozpatrzone przez Zarząd Województwa Śląskiego.

Załączniki

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała Zarządu nr 2350/76/IV/2011 z 6.09.2011 w sprawie przyjęcia Projektu Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego do roku 2030