Grant - Rewitalizacja społeczna

Okres realizacji: VI 2010r. - XII 2011r.
Lider: Samorząd Województwa Śląskiego

Partnerzy: Samorząd Województwa Małopolskiego, Samorząd Województwa Dolnośląskiego,  Samorząd Województwa Opolskiego, Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie oraz Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Samorządowych z siedzibą w Wałbrzychu.

Merytoryczne wsparcie zapewnia Stowarzyszenie CAL z Warszawy.

Inne instytucje zaproszone do współpracy w trakcie realizacji Grantu: MOPS Katowice

Głównym celem sieci współpracy jest podniesienie poziomu i usprawnienie integracji społecznej oraz procesu wdrażania PO KL.

Współpraca w projekcie koncentruje się wokół problematyki aktywnych form integracji i wspierania osób ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, natomiast wymiana doświadczeń stanowi sposób dotarcia do ciekawych inicjatyw oraz innowacyjnych rozwiązań w przedmiotowym zakresie. Zaplanowane w Grancie zadania obejmują m.in. cykl spotkań i wizyt studyjnych, konferencję, a także działania promujące realizację programów aktywności lokalnej i stanowią kontynuację dotychczas podejmowanych przez Instytucję Pośredniczącą PO KL w Województwie Śląskim inicjatyw, dotyczących wymiany doświadczeń oraz upowszechniania modelowych rozwiązań z obszaru aktywizacji społeczności lokalnych.

Działania zaplanowane do realizacji w 2011r.

  1. Cykl wizyt studyjnych, a w tym: W pierwszym półroczu odbędzie się wizyta studyjna w Krakowie (Kazimierz oraz Nowa Huta), gdzie uczestnicy Grantu rozmawiać będą na temat rewitalizacji w oparciu o zasoby kulturowe.

    W czerwcu br. planowana jest wizyta studyjna w Holandii w organizacji MOVISIE. Holandia jest uznawana za pioniera w Europie w zakresie prowadzenia aktywnej współpracy instytucji ze społecznościami lokalnymi. Organizacja MOVISIE działa w obszarze pomocy społecznej. Współpracuje z instytucjami rządowymi, pozarządowymi, zawodowymi oraz organizacjami wolontarystycznymi w wypracowywaniu najlepszych rozwiązań dla obywateli - ich samodzielności oraz uczestnictwa w życiu społecznym.

    W drugim półroczu odbędą się  wizyty studyjne we Wrocławiu oraz w Zamościu. We Wrocławiu podejmowana będzie tematyka partnerstwa, natomiast w Zamościu uczestnicy Grantu zapoznają się z działaniami realizowanymi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.      
  2. We wrześniu br. zaplanowano przeprowadzenie warsztatów na temat projektowania i realizowania Programów Aktywności Lokalnej. Uczestnikami warsztatów będą przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej z terenu województwa śląskiego, którzy planują w kolejnych latach realizacji projektów systemowych zastosować Program Aktywności Lokalnej jako narzędzie aktywnej integracji (2 moduły: dla podmiotów początkujących i .zaawansowanych).
  3. Na zakończenie projektu, w grudniu, odbędzie się w Katowicach Konferencja, podczas której zostaną zorganizowane panele dyskusyjne dotyczące rewitalizacji społecznej i infrastrukturalnej. Konferencja będzie również okazją do upowszechnienia m.in. wypracowanych podczas spotkań i wizyt studyjnych dobrych praktyk w zakresie podejmowanych inicjatyw lokalnych.1
  4. W wyniku realizacji powyższych działań opracowana zostanie publikacja, skupiająca dokumentację powstałą na bazie zebranych i stworzonych podczas realizacji projektu materiałów,  w tym m.in. dobre praktyki Programów Aktywności Lokalnej z różnych regionów kraju, a także komentarze i opinie ekspertów zaangażowanych w projekt. Będzie ona stanowić podstawę informacji dla instytucji, które realizują bądź chcą usprawnić swoją działalność na rzecz społeczności lokalnych, przy jednoczesnej dostępności środków w ramach PO KL.
Linki do stron zewnętrznych
Więcej o projekcie