Realizacja programu w 2012 roku

Na wspieranie zadań określonych w Programie w roku 2012 przeznaczona została z budżetu Województwa Śląskiego kwota w wysokości 600 tys. zł.

Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę w sprawie objęcia Programem Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej - Owca Plus na lata 2010-2014 dodatkowych muraw na obszarze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.

W związku z chęcią uczestnictwa nowych rolników w Programie, Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej, podmiot realizujący w latach 2008-2011 działania w ramach Programu Owca Plus na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej, zwróciło się do Wydziału Terenów Wiejskich z prośbą o włączenie do Programu dodatkowych muraw: Wzgórza nad Mzurowem, Wzgórze pomiędzy Dzibicami a Dobrogoszczycami, Wzgórza nad Przybynowem oraz Wzgórza nad przysiółkiem Grabowa Piaski. Powyższe tereny mają znaczenie w zachowaniu swoistości krajobrazowej regionu i wskazanym jest, aby zostały one objęte czynną ochroną poprzez wypas.

Program Owca Plus ma otwartą formułę i dopuszcza włączenie nowych, dodatkowych cennych przyrodniczo oraz krajobrazowo terenów wypasu owiec i kóz, po uprzednim przeprowadzeniu inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego dokonał weryfikacji przekazanego przez Wydział Terenów Wiejskich materiału oraz przeprowadził oględziny terenów proponowanych do włączenia do Programu, potwierdzając, że kwalifikują się one do objęcia Programem Owca Plus.

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała zarządu nr 314/120/IV/2012 z dnia 7 lutego 2012 roku