Śląskie 2020 - Aktualizacja Strategii

Zarząd Województwa Śląskiego rozpoczął prace nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020".

Zgodnie z ustawą o samorządzie województwa Sejmik Województwa uchwałą Nr IV/18/3/2012 z dnia 13 lutego 2012 r. przyjął zasady, tryb i harmonogram prac nad Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020".

Aktualizacja Strategii ma przede wszystkim na celu dostosowanie obowiązującego dokumentu do głównych dokumentów strategicznych kraju wyznaczających zakres i ramy polityki regionalnej, w tym Strategii Rozwoju Kraju, która również jest obecnie aktualizowana. Zakres zmian określony został w przewodniku Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Aktualizacja strategii rozwoju województwa z uwzględnieniem uwarunkowań krajowych i unijnych". Strategie regionalne powinny również być zgodne z pozostałymi dokumentami krajowymi. Zasadnym także jest rozpoczęcie tych prac i prowadzenie ich równolegle do prac nad nowym Regionalnym Programem Operacyjnym, tak by zachować spójność obu dokumentów.

Zakres dostosowania Strategii obejmował będzie w głównej mierze weryfikację oraz dookreślenie kierunków działań a także terytorializację interwencji samorządu województwa pod kątem zidentyfikowanych wyzwań oraz problemów strategicznych zarówno na szczeblu regionalnym jak i lokalnym.

Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego prowadzona będzie w oparciu o zasadę partnerstwa, tzn. wprowadzane zmiany będą przedmiotem szerokich konsultacji społecznych z przedstawicielami środowisk samorządowych, gospodarczych, naukowych, organizacji pozarządowych, itp.

Sejmik Województwa Śląskiego dnia 17 września 2012 uchwałą Nr IV/26/3/2012 przyjął zmianę harmonogramu prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa.