Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014

Gotowy dokument uchwalony przez Sejmik Województwa Śląskiego

Uchwałą Nr IV/25/1/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 roku Sejmik Województwa Śląskiego przyjął „Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014", który zawiera m.in. analizę aktualnego stanu, prognozowane zmiany i cele w zakresie gospodarki odpadami, określenie kierunków działań w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz kształtowania systemu gospodarki odpadami, a także określenie kryteriów rozmieszczenia obiektów i mocy przerobowych przyszłych instalacji do przetwarzania odpadów.

Uchwałą Nr IV/25/2/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014" Sejmik Województwa Śląskiego określił regiony gospodarki odpadami komunalnymi i regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych regionach gospodarki odpadami komunalnymi oraz instalacje zastępcze do obsługi tych regionów.


Uchwałą Nr IV/32/3/2013 z dnia 23 marca 2013 roku Sejmik Województwa Śląskiego przyjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/2/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014. W załączniku do uchwały określono regiony gospodarki odpadami komunalnymi i regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych regionach gospodarki odpadami komunalnymi oraz instalacje zastępcze do obsługi tych regionów. 

Uchwała wchodzi życie w dniu 19 kwietnia 2013 r.

Załączniki
Załącznik H - Zakłady przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego za lata 2014-2016 [PDF 7,5MB]
Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego2014 za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 [PDF 5,5MB]
Załącznik G - Stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji
Załącznik F - Wykaz zakładów termicznego przekształcania odpadów medycznych i weterynaryjnych
Załącznik E - Wykaz czynnych składowisk odpadów przemysłowych
Załącznik D - Wykaz instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych
Załącznik C - Wykaz instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne
Załącznik B - Odpady z sektora gospodarczego według sposobu gospodarowania
Załącznik A - Odpady wytworzone w województwie (sektor gospodarczy)
Załącznik nr 6 - Podsumowanie „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014”, uwagi, konsultacje i opinie

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała Sejmiku w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014