Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne prowadzone w ramach prac nad projektem aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa

Zarząd Województwa Śląskiego zaprasza do udziału w procesie konsultacji prowadzonych w ramach aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020". Obecny etap konsultacji obejmuje zgłaszanie uwag oraz wniosków i propozycji do uwzględnienia w projekcie zaktualizowanej Strategii oraz prognozie oddziaływania na środowisko projektu zaktualizowanej Strategii.

Informacje i dokumenty dot. aktualizacji, w tym m.in. Zasady, tryb i harmonogram opracowania aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020" oraz Wstępny zakres zmian w dokumencie Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020" dostępne są na stronie internetowej Województwa Śląskiego. Z dokumentami tymi można się zapoznać również w Urzędzie Marszałkowskim w Wydziale Planowania Strategicznego i Przestrzennego (pokój 481).

Wszelkie uwagi, opinie i wnioski do wykorzystania w pracach nad Projektem Strategii można zgłaszać pisemnie do dnia 20 listopada 2012 roku

na adres:

Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice 

bądź na adres elektroniczny:
strategia@slaskie.pl

Uwagi można również zgłaszać ustnie do protokołu pod wskazanym wyżej adresem w Wydziale Planowania Strategicznego i Przestrzennego (pokój 481).

Do udziału w procesie konsultacji dot. przygotowania projektu aktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w tym samorządy, partnerów społecznych i gospodarczych oraz osoby prywatne. Zgłoszone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Zarząd Województwa Śląskiego.

Proces konsultacji prowadzony jest zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)

Aktualny etap konsultacji zakończono

Załączniki

Linki do stron zewnętrznych
Obowiązujący dokument Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020”