Stan prac nad aktualizacją

W 2013 roku kontynuowane są prace związane z aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020".

Kolejny etap konsultacji zostanie ogłoszony niezwłocznie po zakończeniu opracowania Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji Strategii, tj. na przełomie miesięcy marzec/kwiecień 2013 r.

Wraz z projektem aktualizacji Strategii oraz Prognozą na stronie internetowej umieszczone będą materiały analityczne, w tym Diagnoza Strategiczna Rozwoju Województwa Śląskiego opracowana na potrzeby aktualizacji Strategii.

Zgodnie z harmonogramem zakończenie prac nad aktualizacją przewidziano do połowy 2013 roku.