Kontynuacja budowy DTŚ ZACHÓD - odcinki Z3, Z4 w Zabrzu oraz G1 w Gliwicach

Dofinansowanie: 222 567 831,95 zł

Nazwa projektu:
Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej ZACHÓD odcinek Zabrze-Gliwice, Podprojekt 2 - odcinki Z3, Z4 w Zabrzu oraz G1 w Gliwicach

Beneficjent:
Województwo Śląskie.

Wysokość dofinansowania:
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013: 222 567 831,95 zł.

Całkowita wartość projektu wyniosła 474 757 124,16 zł.

Przedmiotem Projektu była budowa drogi o łącznej długości 5,75 km, klasy G 2/3 - 2 jezdnie po 3 pasy ruchu - od ul. Kujawskiej do autostrady A-l, klasy GP 2/3 -2 jezdnie po 3 pasy ruchu z pasem awaryjnym - od węzła z autostradą do węzła de Gaulle'a w Zabrzu. Zbudowane zostały: węzły drogowe, obiekty inżynierskie, ciągi pieszo-rowerowe, urządzenia służące eksploatacji drogi (oświetlenie, odwodnienie), system łączności drogowej, dojścia i dojazdów do funkcjonujących w pobliżu obiektów, miejsc parkingowych, itp., elementy bezpieczeństwa i organizacji ruchu, ekrany akustyczne, urządzenia ochrony środowiska, w ramach projektu zostanie zrealizowana przebudowa urządzeń uzbrojenia terenu, rozbiórki i wycinka drzew.

Budowa ww. odcinków była częścią projektu mającego za zadanie stworzenia połączenia drogowego, o przyspieszonym ruchu, pomiędzy Katowicami, Chorzowem, Świętochłowicami, Rudą Śląską, Zabrzem i Gliwicami. W trakcie realizacji przedmiotowego zadania budowany był równocześnie ostatni odcinek G2 w Gliwicach, który po oddaniu do użytkowania zakończył inwestycję.

Cele Projektu:

 1. zapewnienie podstawowych powiązań drogowych pomiędzy poszczególnymi zespołami funkcjonalnymi w poszczególnych miastach, takimi jak:
  • śródmieścia i dzielnice mieszkaniowe,
  • główne ośrodki administracyjno-biurowe,
  • centra usługowo-handlowe,
  • zintegrowane węzły komunikacji zbiorowej,
  • tereny przemysłowe,
 2. zwiększenie prędkości komunikacyjnej, a w związku z tym oszczędność czasu przejazdu,
 3. zapewnienie bezpieczeństwa ruchu dla wszystkich użytkowników dróg i zmniejszenie liczby wypadków,
 4. wprowadzenie przez DTŚ nowych wartości przestrzennych w krajobrazie zagospodarowania poprzemysłowych terenów przyległych,
 5. ograniczenie negatywnego wpływu ruchu drogowego na środowisko poprzez ograniczenie emisji spalin w efekcie upłynnienia ruchu

Beneficjentami projektu pn. Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej ZACHÓD odcinek Zabrze-Gliwice, Podprojekt 2 - odcinki Z3, Z4 w Zabrzu oraz G1 w Gliwicach są mieszkańcy Gliwic (190 tys. mieszkańców) i Zabrza (175 tys. mieszkańców).