Konferencja w Sali Sejmu Śląskiego

Cele i kierunki rozwoju województwa śląskiego do roku 2020

W Sali Sejmu Śląskiego odbyła się konferencja „Cele i kierunki rozwoju województwa śląskiego do roku 2020". Została ona zorganizowana w ramach konsultacji społecznych nad projektem zmian w strategii Rozwoju.

W spotkaniu udział wzięli  przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, uczelni wyższych, jednostek naukowo-badawczych, instytucji społeczno-gospodarczych oraz organizacji pozarządowych.

Konferencję otworzyła Aleksandra Gajewska - Wicemarszałek Województwa Śląskiego, która podkreśliła wagę planowania strategicznego, a także poinformowała o trwających konsultacjach społecznych projektu Strategii.

Przedstawiany w trakcie konferencji dokument Strategii, będący projektem aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020", to plan określający wizję rozwoju, cele oraz główne sposoby ich osiągania w kontekście występujących uwarunkowań w perspektywie 2020 roku.

Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020" ma na celu dostosowanie zapisów obecnie obowiązującego dokumentu do nowoprzyjętych, a także aktualnie przygotowywanych dokumentów na szczeblu rządowym oraz zweryfikowanie zgodności z zapisami głównych dokumentów strategicznych kraju wyznaczających zakres i ramy polityki rozwoju. Proces dostosowania Strategii realizowany jest również w zgodności z dokumentami programowymi inicjowanymi przez Unię Europejską oraz w spójności z tworzonym na szczeblu województwa Regionalnym Programem Operacyjnym.

Ostateczny kształt projektu zaktualizowanej Strategii zostanie przedstawiony Sejmikowi Województwa Śląskiego w III kwartale 2013 roku, po zakończeniu opiniowania niniejszego projektu dokumentu i konsultacji z mieszkańcami województwa, partnerami społeczno-gospodarczymi, samorządami terytorialnymi, a także po rozpatrzeniu uwag zgłoszonych w ich trakcie oraz z uwzględnieniem zaleceń płynących z przygotowanej Prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii.

Konsultacje rozpoczęły się 25 marca i potrwają do 5 maja 2013 roku.

Załączniki